Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25313 - Primer Idioma (LSC): Descripció i Anàlisi 2


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25313 - Primer Idioma (LSC): Descripció i Anàlisi 2
Crèdits:
6.0
Curs:
685 - Grau en Traducció i Interpretació: 2
675 - Mínor en Llengua de Signes Catalana: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Llengua de Signes Catalana
Seminari: Grup 101: Llengua de Signes Catalana
Professorat:
Gemma Barberà Altimira
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura es pretén descriure i analitzar les estructures semàntiques, morfosintàctiques i discursives d'un idioma signat, com l'LSC, a un nivell avançat. També es treballa la prosòdia visual.

Competències associades

Competències dels estudiants del grau de Traducció i Interpretació

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral, escrit i signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

Competències dels estudiants del grau de Llengües aplicades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals 

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit o signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

Resultats de l'aprenentatge

• RA4. Formula raonaments lingüístics sobre fenòmens gramaticals, discursius i sociolingüístics, inclosos els de la seva pròpia producció.

 • Observa un conjunt d’estructures morfosintàctiques i en dedueix les regles gramaticals.
 • Adquireix els conceptes gramaticals necessaris per a l’ús reflexiu de la llengua d’un signant competent.
 • Analitza mecanismes i construccions gramaticals i trets lèxics en relació amb les propietats textuals.
 • Formula raonaments i anàlisis gramaticals, amb el suport de les obres de referència.
 • Produeix discursos amb domini de la gramàtica i dels elements derivats de la modalitat visuogestual de la llengua.

• RA5. Identifica i usa trets característics de diferents variants (norma, registre, dialecte, sociolecte).

 • Comprèn els discursos signats treballats a classe i identifica les especificitats socio-discursives.
 • Produeix discursos amb adequació a cada context discursiu.

• RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos signats.

 • Identifica trets característics culturals, socials, polítics, geogràfics... que        permeten entendre els discursos signats en llengua estrangera.

• RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.

• RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i Benestar

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Prerequisits

Haver cursat i superat les assignatures Descripció i Anàlisi 1 i Competència i Ús 1 o bé tenir un nivell B1 d’LSC.

Continguts

Producció i anàlisi de discursos signats de nivell avançat:

1. Metàfores, metonímia, frases fetes i etimologia en LSC

2. Discurs en LSC:

2.1. Mecanismes de cohesió

2.1.1. Usos de l’espai sígnic: abstracte i topogràfic

2.1.2. Determinants i pronoms

2.1.3. Concordança verbal

2.1.4. Ús de la mà passiva

2.1.5. Classificadors predicatius

2.2. Mecanismes de coherència

2.2.1. Signes lèxics

2.2.2. Expressió facial

3. Estructura informativa

4. Prosòdia visual

Avaluació

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació

Observacions

Participació activa a classe (pràctiques presentades a classe i participació als debats)

20%

No recuperable

 

 

 

Activitats pràctiques (entrega puntual dels vídeos d'exercicis i presentacions signades)

35%

Recuperable

Revisió i millora de les activitats pràctiques considerades suspeses 

35%

 

Activitats teòriques (entrega puntual dels qüestionaris, exercicis i presentacions individuals i grupals)

35%

Recuperable 

Revisió i millora de les activitats pràctiques considerades suspeses

35%

 

Treball final

10% 

Recuperable

Realització d’un treball de característiques semblants 

10%

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia obligatòria 

Quer et al. 2005. Gramàtica bàsica LSC. FESOCA-Universitat de Barcelona 

(Material disponible a: http://lsc.iec.cat/)

DOMAD. 2002. Els Genís i l’educació. FESOCA. Barcelona 

DOMAD. 2002. Els Genís i la sanitat. FESOCA. Barcelona

Lectures d'articles (en català, castellà i anglès) penjats a l'Aula Global de l'assignatura.

 

Recursos 

 • Diccionaris: 

DILSCAT, Diccionari bàsic de la llengua de signes catalana. 2004. Editorial Fundació Illescat. ISBN: 84-609-1871-8 

Martín, I. i Alvarado, M. 2004. Diccionari temàtic de llenguatge de signes català. Lleida 

Perelló, J. i Frigola, J. 1998. Lenguaje de signos manuales. Madrid: CIE Inversiones Editoriales Dossat 

 • Software: 

Eina d’anotació ELAN – Es pot descarregar lliurement a: 

http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/

 

 • Webs:

www.webvisual.tv

https://www.youtube.com/c/AimadaLSC

https://espiell.cat/

www.santifrigola.cat

www.fesoca.org 

www.cnse.org

https://www.cnlse.es/ 

http://www.edu365.cat/mqd 

http://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recursos-i-activitats/vocabulari/ambits-tematics/

 


Curso Académico: 2021/22

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25313 - Primer Idioma (LSC): Descripción y Análisis 2


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2021/22
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25313 - Primer Idioma (LSC): Descripción y Análisis 2
Créditos:
6.0
Curso:
685 - Grado en Traducción e Interpretación: 2
675 - Mínor en Lengua de Signaos Catalana: 1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Lengua de Signos Catalana
Seminario: Grupo 101: Lengua de Signos Catalana
Profesorado:
Gemma Barberà Altimira
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

En esta asignatura se pretende describir y analizar las estructuras semánticas, morfosintácticas y discursivas de un idioma signado, como la LSC, a un nivel avanzado. También se trabaja la prosodia visual.  

Competencias asociadas

Competencias de los estudiantes del grado de Traducción e Interpretación: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su area de estudio

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

G1. Trabajar individualmente y en equipo

G2. Manejarse en un entorno multicultural y diverso

G3. Trabajar en contextos interdisciplinarios

G4. Adaptarse a contextos internacionals

E2. Tener dominio operativo, receptivo y productivo, oral y escrito o signado, de dos lenguas extranjeras en su area académica y / o profesional

E3. Mostrar conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo

E4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua

Competències dels estudiants del grau de Llengües aplicades

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su area de estudio

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

G1. Trabajar individualmente y en equipo

G2. Manejarse en un entorno multicultural y diverso

G3. Trabajar en contextos interdisciplinarios

G4. Adaptarse a contextos internacionales 

E2. Tener dominio operativo, receptivo y productivo, oral y escrito o signado, de dos lenguas extranjeras en su area académica y / o profesional

E3. Mostrar conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo

E4. Describir y analizar la estructura, el significado y el uso de las lenguas de trabajo

E8. Analizar los hechos comunicativos atendiendo a los niveles de análisis lingüístico (morfosintáctico, semántico y pragmático-discursivo) y teniendo en cuenta su relación con aspectos sociales, culturales y cognitivos

E11. Buscar y gestionar la información y documentación para resolver problemas lingüísticos

Resultados del aprendizaje

RA4. Formula razonamientos lingüísticos sobre fenómenos gramaticales, discursivos y sociolingüísticos, incluidos los de su propia producción.

 • Observa un conjunto de estructuras morfosintácticas y deduce sus reglas gramaticales.
 • Adquiere los conceptos gramaticales necesarios para el uso reflexivo de la lengua de un signante competente.
 • Analiza mecanismos y construcciones gramaticales y rasgos léxicos en relación con las propiedades textuales.
 • Formula razonamientos y análisis gramaticales, con el apoyo de las obras de referencia.
 • Produce discursos con dominio de la gramática y de los elementos derivados de la modalidad visuo-gestual de la lengua.

• RA5. Identifica y usa rasgos característicos de diferentes variantes (norma, registro, dialecto, sociolecto).

 • Comprende los discursos signados trabajados en clase e identifica las especificidades socio-discursivas.
 • Produce discursos con adecuación a cada contexto discursivo.

• RA7. Extrae información cultural, histórica y social de discursos de tipología diversa y utiliza este tipos de información en la producción de discursos signados

 • Identifica rasgos característicos culturales, sociales, políticos, geográficos... que permiten entender los discursos signados en lengua extranjera.

• RA8. Selecciona y evalúa fuentes de información e integra la información obtenida de esas fuentes en sus proyectos y productos.

• RA9. Demuestra capacidad de trabajo individual y en equipo.

Contenidos

Producción y análisis de discursos signados de nivel avanzado:

1. Metáforas, metonimia, refranes y etimología en LSC

2. Discurso en LSC:

2.1. Mecanismos de cohesión

2.1.1. Usos del espacio sígnico: abstracto y topográfico

2.1.2. Determinantes y pronombres

2.1.3. Concordancia verbal

2.1.4. Uso de la mano pasiva

2.1.5. Clasificadores predicativos

2.2. Mecanismos de coherencia

2.2.1. Signos léxicos

2.2.2. Expresión facial

3. Estructura informativa

4. Prosodia visual

Evaluación

Actividad evaluable

Ponderació
(màx.-mín.)

Recuperable

Forma de recuperación

Ponderación
(máx.-mín.)

Observaciones

Participación activa en clase (prácticas presentadas en clase y participación en los debates)

20%

No recuperable

 

 

 

Actividades prácticas (entrega puntual de los vídeos de ejercicios y presentaciones signadas)

35%

Recuperable

Revisión y mejora de las actividades prácticas suspendidas 

35%

 

Actividades teóricas (entrega puntual de los cuestionarios, ejercicios, presentaciones individuales y grupals)

35%

Recuperable 

Revisión y mejora de las actividades prácticas suspendidas 

35%

 

Trabajo final

10% 

Recuperable

Realización de un trabajo de características similares

10%

 

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía obligatoria 

Quer et al. 2005. Gramàtica bàsica LSC. FESOCA-Universitat de Barcelona. Material disponible en: http://lsc.iec.cat/ 

DOMAD. 2002. Els Genís i l’educació. FESOCA. Barcelona 

DOMAD. 2002. Els Genís i la sanitat. FESOCA. Barcelona

 

Recursos 

 

 • Diccionarios: 

DILSCAT, Diccionari bàsic de la llengua de signes catalana. 2004. Editorial Fundació Illescat. ISBN: 84-609-1871-8 

Martín, I. y Alvarado, M. 2004. Diccionari temàtic de llenguatge de signes català. Lleida 

Perelló, J. y Frigola, J. 1998. Lenguaje de signos manuales. Madrid: CIE Inversiones Editoriales Dossat 

-Software: 

Herramienta de anotación ELAN – Se puede descargar libremente en: 

http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/

 

 • Webs:

www.webvisual.tv 

www.santifrigola.cat  

www.fesoca.org 

www.cnse.org 

www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=90008 

http://www.edu365.cat/mqd 

http://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recursos-i-activitats/vocabulari/ambits-tematics/


Curso Académico: 2021/22

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25313 - Primer Idioma (LSC): Descripción y Análisis 2


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2021/22
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25313 - Primer Idioma (LSC): Descripción y Análisis 2
Créditos:
6.0
Curso:
685 - Grado en Traducción e Interpretación: 2
675 - Mínor en Lengua de Signaos Catalana: 1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Lengua de Signos Catalana
Seminario: Grupo 101: Lengua de Signos Catalana
Profesorado:
Gemma Barberà Altimira
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

En esta asignatura se pretende describir y analizar las estructuras semánticas, morfosintácticas y discursivas de un idioma signado, como la LSC, a un nivel avanzado. También se trabaja la prosodia visual.  

Competencias asociadas

Competencias de los estudiantes del grado de Traducción e Interpretación: 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su area de estudio

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

G1. Trabajar individualmente y en equipo

G2. Manejarse en un entorno multicultural y diverso

G3. Trabajar en contextos interdisciplinarios

G4. Adaptarse a contextos internacionals

E2. Tener dominio operativo, receptivo y productivo, oral y escrito o signado, de dos lenguas extranjeras en su area académica y / o profesional

E3. Mostrar conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo

E4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua

Competències dels estudiants del grau de Llengües aplicades

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su area de estudio

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

G1. Trabajar individualmente y en equipo

G2. Manejarse en un entorno multicultural y diverso

G3. Trabajar en contextos interdisciplinarios

G4. Adaptarse a contextos internacionales 

E2. Tener dominio operativo, receptivo y productivo, oral y escrito o signado, de dos lenguas extranjeras en su area académica y / o profesional

E3. Mostrar conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo

E4. Describir y analizar la estructura, el significado y el uso de las lenguas de trabajo

E8. Analizar los hechos comunicativos atendiendo a los niveles de análisis lingüístico (morfosintáctico, semántico y pragmático-discursivo) y teniendo en cuenta su relación con aspectos sociales, culturales y cognitivos

E11. Buscar y gestionar la información y documentación para resolver problemas lingüísticos

Resultados del aprendizaje

RA4. Formula razonamientos lingüísticos sobre fenómenos gramaticales, discursivos y sociolingüísticos, incluidos los de su propia producción.

 • Observa un conjunto de estructuras morfosintácticas y deduce sus reglas gramaticales.
 • Adquiere los conceptos gramaticales necesarios para el uso reflexivo de la lengua de un signante competente.
 • Analiza mecanismos y construcciones gramaticales y rasgos léxicos en relación con las propiedades textuales.
 • Formula razonamientos y análisis gramaticales, con el apoyo de las obras de referencia.
 • Produce discursos con dominio de la gramática y de los elementos derivados de la modalidad visuo-gestual de la lengua.

• RA5. Identifica y usa rasgos característicos de diferentes variantes (norma, registro, dialecto, sociolecto).

 • Comprende los discursos signados trabajados en clase e identifica las especificidades socio-discursivas.
 • Produce discursos con adecuación a cada contexto discursivo.

• RA7. Extrae información cultural, histórica y social de discursos de tipología diversa y utiliza este tipos de información en la producción de discursos signados

 • Identifica rasgos característicos culturales, sociales, políticos, geográficos... que permiten entender los discursos signados en lengua extranjera.

• RA8. Selecciona y evalúa fuentes de información e integra la información obtenida de esas fuentes en sus proyectos y productos.

• RA9. Demuestra capacidad de trabajo individual y en equipo.

Contenidos

Producción y análisis de discursos signados de nivel avanzado:

1. Metáforas, metonimia, refranes y etimología en LSC

2. Discurso en LSC:

2.1. Mecanismos de cohesión

2.1.1. Usos del espacio sígnico: abstracto y topográfico

2.1.2. Determinantes y pronombres

2.1.3. Concordancia verbal

2.1.4. Uso de la mano pasiva

2.1.5. Clasificadores predicativos

2.2. Mecanismos de coherencia

2.2.1. Signos léxicos

2.2.2. Expresión facial

3. Estructura informativa

4. Prosodia visual

Evaluación

Actividad evaluable

Ponderació
(màx.-mín.)

Recuperable

Forma de recuperación

Ponderación
(máx.-mín.)

Observaciones

Participación activa en clase (prácticas presentadas en clase y participación en los debates)

20%

No recuperable

 

 

 

Actividades prácticas (entrega puntual de los vídeos de ejercicios y presentaciones signadas)

35%

Recuperable

Revisión y mejora de las actividades prácticas suspendidas 

35%

 

Actividades teóricas (entrega puntual de los cuestionarios, ejercicios, presentaciones individuales y grupals)

35%

Recuperable 

Revisión y mejora de las actividades prácticas suspendidas 

35%

 

Trabajo final

10% 

Recuperable

Realización de un trabajo de características similares

10%

 

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía obligatoria 

Quer et al. 2005. Gramàtica bàsica LSC. FESOCA-Universitat de Barcelona. Material disponible en: http://lsc.iec.cat/ 

DOMAD. 2002. Els Genís i l’educació. FESOCA. Barcelona 

DOMAD. 2002. Els Genís i la sanitat. FESOCA. Barcelona

 

Recursos 

 

 • Diccionarios: 

DILSCAT, Diccionari bàsic de la llengua de signes catalana. 2004. Editorial Fundació Illescat. ISBN: 84-609-1871-8 

Martín, I. y Alvarado, M. 2004. Diccionari temàtic de llenguatge de signes català. Lleida 

Perelló, J. y Frigola, J. 1998. Lenguaje de signos manuales. Madrid: CIE Inversiones Editoriales Dossat 

-Software: 

Herramienta de anotación ELAN – Se puede descargar libremente en: 

http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/

 

 • Webs:

www.webvisual.tv 

www.santifrigola.cat  

www.fesoca.org 

www.cnse.org 

www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=90008 

http://www.edu365.cat/mqd 

http://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recursos-i-activitats/vocabulari/ambits-tematics/