Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25293 - Primer Idioma (LSC): Descripció i Anàlisi 1


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25293 - Primer Idioma (LSC): Descripció i Anàlisi 1
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Llengua de Signes Catalana
Professorat:
Gemma Barberà Altimira, Aida Villaecija Chavarria
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura treballarem les característiques bàsiques dels enunciats i els discursos breus en llengua de signes catalana (LSC): aspectes de fonologia, morfologia dels signes i sintaxi bàsica. També treballarem la semàntica lèxica en diversos dominis d'aplicació i variants, així com també els elements de composició del discurs signat. Focalitzarem també en els aspectes culturals i socials que caracteritzen la comunitat sorda i com alguns d’aquests aspectes tenen una aplicació directa en la construcció del discurs signat.

Els objectius que l’assignatura es planteja són els següents:

 • reconèixer i analitzar trets gramaticals de l’LSC
 • utilitzar vocabulari d’àmbits temàtics específics
 • introduir coneixements sobre la sociologia de la comunitat sorda
 • desenvolupar estratègies per a les presentacions orals i signades al grup classe

Competències associades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral, escrit i signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

Resultats de l'aprenentatge

 • RA4. Formula raonaments lingüístics sobre fenòmens gramaticals, discursius i sociolingüístics, inclosos els de la seva pròpia producció.
  • Descriu i contrasta distintes situacions d’enunciació.
  • Formula raonaments i anàlisis gramaticals, amb el suport de les obres de referència.
  • Produeix oracions amb domini de la gramàtica i dels elements derivats de la modalitat visuogestual de la llengua.
 • RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos signats .
 • RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.
 • RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i Benestar

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Continguts

Estudi de la llengua i recursos lingüístics:

-Qüestions de fonologia i fonètica:

 • components bàsics
 • sistemes d’escriptura i anotació

-Qüestions de morfosintaxi:

 • nombre
 • ordre dels signes
 • afirmació, negació i preguntes
 • temps
 • aspecte verbal
 • classificadors predicatius

-Qüestions de sociolingüística de la comunitat sorda:

 • trets específics socials i culturals de la comunitat sorda
 • bilingüisme i adquisició de la llengua

Avaluació

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació

Observacions

Participació activa a classe (pràctiques presentades a classe i participació als debats)

20%

No recuperable

     

Activitats pràctiques (entrega puntual dels vídeos d'exercicis i presentacions signades)

35%

Recuperable

Revisió i millora de les activitats pràctiques considerades suspeses 

35%

 

Activitats teòriques (entrega puntual dels qüestionaris; presentacions individuals i grupals)

35%

Recuperable 

Revisió i millora de les activitats pràctiques considerades suspeses

35%

 

Treball final

10% 

Recuperable

Realització d’un treball de característiques semblants

10%

 

Bibliografia i recursos d'informació

Quer et al. 2005. Gramàtica bàsica LSC. FESOCA-Universitat de Barcelona

http://blogs.iec.cat/lsc/gramatica/

 

Les llengües de signes, fetes visibles. 2018. Llengua, societat i comunicació 16: 1-73.

http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/issue/view/N%C3%BAm.%2016

 

Les Llengües de signes com a llengües minoritàries : perspectives lingüístiques, socials i polítiques. 2010. Joan Martí i Castell i Josep M. Mestres i Serra (eds.) Institut d’Estudis Catalans: Barcelona.

https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=&subModuleName=&idCatalogacio=12068

 


Curs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25293 - Primer Idioma (LSC): Descripció i Anàlisi 1


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25293 - Primer Idioma (LSC): Descripció i Anàlisi 1
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Llengua de Signes Catalana
Professorat:
Gemma Barberà Altimira, Aida Villaecija Chavarria
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura treballarem les característiques bàsiques dels enunciats i els discursos breus en llengua de signes catalana (LSC): aspectes de fonologia, morfologia dels signes i sintaxi bàsica. També treballarem la semàntica lèxica en diversos dominis d'aplicació i variants, així com també els elements de composició del discurs signat. Focalitzarem també en els aspectes culturals i socials que caracteritzen la comunitat sorda i com alguns d’aquests aspectes tenen una aplicació directa en la construcció del discurs signat.

Els objectius que l’assignatura es planteja són els següents:

 • reconèixer i analitzar trets gramaticals de l’LSC
 • utilitzar vocabulari d’àmbits temàtics específics
 • introduir coneixements sobre la sociologia de la comunitat sorda
 • desenvolupar estratègies per a les presentacions orals i signades al grup classe

Competències associades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral, escrit i signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

Resultats de l'aprenentatge

 • RA4. Formula raonaments lingüístics sobre fenòmens gramaticals, discursius i sociolingüístics, inclosos els de la seva pròpia producció.
  • Descriu i contrasta distintes situacions d’enunciació.
  • Formula raonaments i anàlisis gramaticals, amb el suport de les obres de referència.
  • Produeix oracions amb domini de la gramàtica i dels elements derivats de la modalitat visuogestual de la llengua.
 • RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos signats .
 • RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.
 • RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i Benestar

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Continguts

Estudi de la llengua i recursos lingüístics:

-Qüestions de fonologia i fonètica:

 • components bàsics
 • sistemes d’escriptura i anotació

-Qüestions de morfosintaxi:

 • nombre
 • ordre dels signes
 • afirmació, negació i preguntes
 • temps
 • aspecte verbal
 • classificadors predicatius

-Qüestions de sociolingüística de la comunitat sorda:

 • trets específics socials i culturals de la comunitat sorda
 • bilingüisme i adquisició de la llengua

Avaluació

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació

Observacions

Participació activa a classe (pràctiques presentades a classe i participació als debats)

20%

No recuperable

     

Activitats pràctiques (entrega puntual dels vídeos d'exercicis i presentacions signades)

35%

Recuperable

Revisió i millora de les activitats pràctiques considerades suspeses 

35%

 

Activitats teòriques (entrega puntual dels qüestionaris; presentacions individuals i grupals)

35%

Recuperable 

Revisió i millora de les activitats pràctiques considerades suspeses

35%

 

Treball final

10% 

Recuperable

Realització d’un treball de característiques semblants

10%

 

Bibliografia i recursos d'informació

Quer et al. 2005. Gramàtica bàsica LSC. FESOCA-Universitat de Barcelona

http://blogs.iec.cat/lsc/gramatica/

 

Les llengües de signes, fetes visibles. 2018. Llengua, societat i comunicació 16: 1-73.

http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/issue/view/N%C3%BAm.%2016

 

Les Llengües de signes com a llengües minoritàries : perspectives lingüístiques, socials i polítiques. 2010. Joan Martí i Castell i Josep M. Mestres i Serra (eds.) Institut d’Estudis Catalans: Barcelona.

https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=&subModuleName=&idCatalogacio=12068

 


Curs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25293 - Primer Idioma (LSC): Descripció i Anàlisi 1


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25293 - Primer Idioma (LSC): Descripció i Anàlisi 1
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Llengua de Signes Catalana
Professorat:
Gemma Barberà Altimira, Aida Villaecija Chavarria
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura treballarem les característiques bàsiques dels enunciats i els discursos breus en llengua de signes catalana (LSC): aspectes de fonologia, morfologia dels signes i sintaxi bàsica. També treballarem la semàntica lèxica en diversos dominis d'aplicació i variants, així com també els elements de composició del discurs signat. Focalitzarem també en els aspectes culturals i socials que caracteritzen la comunitat sorda i com alguns d’aquests aspectes tenen una aplicació directa en la construcció del discurs signat.

Els objectius que l’assignatura es planteja són els següents:

 • reconèixer i analitzar trets gramaticals de l’LSC
 • utilitzar vocabulari d’àmbits temàtics específics
 • introduir coneixements sobre la sociologia de la comunitat sorda
 • desenvolupar estratègies per a les presentacions orals i signades al grup classe

Competències associades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral, escrit i signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

Resultats de l'aprenentatge

 • RA4. Formula raonaments lingüístics sobre fenòmens gramaticals, discursius i sociolingüístics, inclosos els de la seva pròpia producció.
  • Descriu i contrasta distintes situacions d’enunciació.
  • Formula raonaments i anàlisis gramaticals, amb el suport de les obres de referència.
  • Produeix oracions amb domini de la gramàtica i dels elements derivats de la modalitat visuogestual de la llengua.
 • RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos signats .
 • RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.
 • RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i Benestar

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Continguts

Estudi de la llengua i recursos lingüístics:

-Qüestions de fonologia i fonètica:

 • components bàsics
 • sistemes d’escriptura i anotació

-Qüestions de morfosintaxi:

 • nombre
 • ordre dels signes
 • afirmació, negació i preguntes
 • temps
 • aspecte verbal
 • classificadors predicatius

-Qüestions de sociolingüística de la comunitat sorda:

 • trets específics socials i culturals de la comunitat sorda
 • bilingüisme i adquisició de la llengua

Avaluació

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació

Observacions

Participació activa a classe (pràctiques presentades a classe i participació als debats)

20%

No recuperable

     

Activitats pràctiques (entrega puntual dels vídeos d'exercicis i presentacions signades)

35%

Recuperable

Revisió i millora de les activitats pràctiques considerades suspeses 

35%

 

Activitats teòriques (entrega puntual dels qüestionaris; presentacions individuals i grupals)

35%

Recuperable 

Revisió i millora de les activitats pràctiques considerades suspeses

35%

 

Treball final

10% 

Recuperable

Realització d’un treball de característiques semblants

10%

 

Bibliografia i recursos d'informació

Quer et al. 2005. Gramàtica bàsica LSC. FESOCA-Universitat de Barcelona

http://blogs.iec.cat/lsc/gramatica/

 

Les llengües de signes, fetes visibles. 2018. Llengua, societat i comunicació 16: 1-73.

http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/issue/view/N%C3%BAm.%2016

 

Les Llengües de signes com a llengües minoritàries : perspectives lingüístiques, socials i polítiques. 2010. Joan Martí i Castell i Josep M. Mestres i Serra (eds.) Institut d’Estudis Catalans: Barcelona.

https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=&subModuleName=&idCatalogacio=12068