Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

20300 - Lingüística de la Llengua de Signes Catalana


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
20300 - Lingüística de la Llengua de Signes Catalana
Crèdits:
4.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Gemma Barberà Altimira
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura es proposa capacitar l’alumne perquè, tot utilitzant els coneixements de lingüística adquirits prèviament per a l’anàlisi de llengües orals, entengui els reptes centrals que les gramàtiques de les llengües signes ―i en particular de la llengua de signes catalana (LSC)― plantegen tant en les tasques de descripció com pel que fa als plantejaments teòrics sobre les llengües naturals. A partir de fenòmens concrets, intentarem identificar els efectes de la modalitat signada sobre l’estructura lingüística, o bé la seva absència. Amb el mateix objectiu avaluarem breument alguns resultats rellevants de la recerca sobre l’adquisició infantil i el processament neurocognitiu de les llengües de signes. No és requisit tenir coneixements previs sobre llengües de signes.

Competències associades

G.1. Capacitat d’anàlisi i síntesi

G.3. Raonament crític

G.4. Cerca documental i de fonts d’investigació

G.5. Gestió de la informació

G.17. Aplicació de coneixements a la pràctica

E.9. Capacitat per poder reflexionar sobre el funcionament de la llengua

E.12. Destresa per a la cerca i gestió d’informació i documentació

G.25. Habilitats per a la investigació

Resultats de l'aprenentatge

Capacitat d'aplicar els coneixements i els mètodes d'anàlisi lingüística a les llengües de signes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i Benestar

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Prerequisits

No és requisit tenir coneixements previs sobre llengües de signes.

Les lectures seran en anglès.

Continguts

  • Conceptes teòrics fonamentals de la lingüística de les llengües de signes, especialment de l’LSC.
  • Tècniques d'anàlisi lingüística a partir de l'observació de problemes lingüístics característics de l’estructura de les llengües de signes.
  • Processos psicolingüístics i neurolingüístics en una llengua de modalitat visuogestual.

 

Metodologia docent

1) Classes magistrals: 10%

2) Seminaris: 15%

3) Tutories presencials: 5%

5) Treball en grup: 15%

6) Treball individual: 40%

8) Estudi personal: 15%

 

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant, entre d’altres, les següents activitats:

- Lectura d’articles sobre lingüística de LS (principalment en anglès)

- Estudis de cas

- Preparació i presentació a classe de lectures addicionals

 

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

1) Exercicis setmanals

20%

No recuperable

 

 

 

2) Examen

30%

Recuperable

30%

Examen

 

3)  Treball individual

 

15%

Recuperable

35%

Treball individual 1

 

4) Treball en grup

15%

Recuperable

35%

Treball individual 2

 

5) Exposicions

20%

No recuperable

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

MANUAL: Baker, Anne, Beppie van den Bogaerde, Roland Pfau & Trude Schermer (eds.). 2016. The linguistics of sign languages: An introduction. Amsterdam: John Benjamins.

 

Brentari, D. 2010. Cambridge Language Surveys: Sign Languages. Cambridge: Cambridge University Press.

Gaskell, G. (Ed). 2007. The Oxford Handbook of Psycholinguistics. Oxford:  Oxford University Press.

Hill, Joseph, Lillo-Martin, Diane & Wood, Sandra. 2019. Sign Languages: Structure and Contexts. Routledge Guides to Linguistics. London & New York: Routledge.

Marschark, Marc & Patricia Elizabeth Spencer. 2010. Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education, Volume 1. Oxford University Press US.

Martí i Castell, Joan & Josep M. Mestres i Serra (eds.). 2010. Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques. Barcelona: IEC.

Orfanidou, E., B. Woll & G. Morgan. 2014. Research Methods in Sign Language Studies: A Practical Guide. Oxford: Wiley Blackwell.

Pfau, R., M. Steinbach & B. Woll, eds. 2012. Sign Languages (Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK), eds. Berlin: Mouton de Gruyter. (capítols selecctionats)

Sandler, W. & D. Lillo-Martin. 2006. Sign Language and Linguistic Universals. Cambridge University Press.

Vellupilai, Viveka. 2012. An introduction to Linguistic Typology. Amsterdam: John Benjamins.


Academic Year/course: 2021/22

3343 - Bachelor's (degree) programme in Translation and Interpretation

20300 - Linguistics of Catalan Sign Language


Teaching Guide Information

Academic Course:
2021/22
Academic Center:
334 - Translation and language sciences
Study:
3343 - Bachelor's (degree) programme in Translation and Interpretation
Subject:
20300 - Linguistics of Catalan Sign Language
Credits:
4.0
Course:
4 and 3
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan
Teachers:
Gemma Barberà Altimira
Teaching Period:
First Quarter
Schedule:

Presentation

The course aims to train students, by using the previously acquired skills in Linguistics for the analysis of oral languages, to understand the central challenges posed by the grammars of sign languages –in particular of LSC-, both in description tasks and with respect to the theoretical approaches to natural languages. On the basis of concrete phenomena, we will try to identify modality effects on linguistic structure of sign languages, or its absence. With the same objective we will briefly evaluate some relevant research findings on child acquisition and neurocognitive processing of sign languages. No prior knowledge of sign languages is required.

Associated skills

G.1. Abilities for analysis and synthesis

G.3. Critical reasoning

G.4. Search for documentation and research sources

G.5. Information management

G.17. Putting knowledge into practice

E.9. Ability to reflect on the functioning of language

E.12. Skills for managing information and documentation

G.25. Skills for research

Learning outcomes

Ability to apply knowledge and methods of linguistic analysis to sign languages.

Prerequisites

It is not required to have prior knowledge about sign languages.
 
Readings will be in English.

Contents

  • Fundamental theoretical concepts of sign language linguistics, especially of LSC.
  • Techniques for linguistic analysis based on the observation of characteristic linguistic issues raised by sign languages.
  • Psycho- and neurolinguistic processes underlying a language in the visual-gestural modality.

 

 

Teaching Methods

1) Instructor’s exposition: 10%

2) Seminars: 15%

3) Tutoring: 5%

5) Group work: 15%

6) Individual work: 40%

8) Individual study: 15%

 

The contents of the subject will be developed by the following activities, among others:

- Reading articles on Sign Language Linguistics (mostly in English)

- Case studies

- Preparation and presentation of additional readings in class

Evaluation

Assessment

 

 

Resitting

 

 

Assessment activity

Percentage over final mark

Resittable/ Non-resittable

Percentage over final mark

Resitting form

Requirements and observations

1) Weekly assignments

20%

Non-resittable

 

 

 

2) Exam

30%

Resittable

30%

Exam

 

3)  Individual essay

 

15%

Resittable

35%

Individual essay 1

 

4) Group essay

15%

Resittable

35%

Individual essay 2

 

5) Presentation

20%

Non-resittable

 

 

 

Bibliography and information resources

COURSE HANDBOOK: Baker, Anne, Beppie van den Bogaerde, Roland Pfau & Trude Schermer (eds.). 2016. The linguistics of sign languages: An introduction. Amsterdam: John Benjamins.

 

Brentari, D. 2010. Cambridge Language Surveys: Sign Languages. Cambridge: Cambridge University Press.

Gaskell, G. (Ed). 2007. The Oxford Handbook of Psycholinguistics. Oxford:  Oxford University Press.

Hill, Joseph, Lillo-Martin, Diane & Wood, Sandra. 2019. Sign Languages: Structure and Contexts. Routledge Guides to Linguistics. London & New York: Routledge.

Marschark, Marc & Patricia Elizabeth Spencer. 2010. Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education, Volume 1. Oxford University Press US.

Martí i Castell, Joan & Josep M. Mestres i Serra (eds.). 2010. Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques. Barcelona: IEC.

Orfanidou, E., B. Woll & G. Morgan. 2014. Research Methods in Sign Language Studies: A Practical Guide. Oxford: Wiley Blackwell.

Pfau, R., M. Steinbach & B. Woll, eds. 2012. Sign Languages (Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK), eds. Berlín: Mouton de Gruyter. (selected chapters)

Sandler, W. & D. Lillo-Martin. 2006. Sign Language and Linguistic Universals. Cambridge University Press.

Vellupilai, Viveka. 2012. An introduction to Linguistic Typology. Amsterdam: John Benjamins.


Curso Académico: 2021/22

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

20300 - Lingüística de la Lengua de Signos Catalana


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2021/22
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
20300 - Lingüística de la Lengua de Signos Catalana
Créditos:
4.0
Curso:
3 y 4
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Profesorado:
Gemma Barberà Altimira
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura se propone capacitar al alumno para que, utilizando los conocimientos de lingüística adquiridos previamente para el análisis de lenguas orales, entienda los retos centrales que plantean las gramáticas de lenguas de signos ―y en particular de la LSC― tanto en las tareas de descripción como respecto a los planteamientos teóricos sobre las lenguas naturales. A partir de fenómenos concretos intentaremos identificar los efectos de la modalidad signada sobre la estructura lingüística, o bien su ausencia. Con el mismo objetivo evaluaremos brevemente algunos resultados relevantes de la investigación sobre la adquisición infantil y el procesamiento neurocognitivo de las lenguas de signos. No es requisito tener conocimientos previos sobre lenguas de signos.

Competencias asociadas

G.1. Capacidad de análisis y síntesis

G.3. Razonamiento crítico

G.4. Búsqueda documental y de fuentes de investigación

G.5. Gestión de la información

G.17. Aplicación de conocimientos a la práctica

E.9. Capacidad de reflexión sobre el funcionamiento de la lengua

E.12. Destreza para la búsqueda y gestión de información y documentación

G.25. Habilidades para la investigación

 

Resultados del aprendizaje

Capacidad de aplicar los conocimientos y los métodos de análisis lingüístico a las lenguas de signos.

Prerrequisitos

No es requisito tener conocimientos previos sobre lenguas de signos.
 
Las lecturas serán en inglés.

Contenidos

  • Conceptos teóricos fundamentales de la lingüística de las lenguas de signos, especialmente de la LSC.
  • Técnicas de análisis lingüístico a partir de la observación de los problemas lingüísticos característicos de la estructura de las lenguas de signos.
  • Procesos psicolingüísticos y neurolingüísticos en una lengua de modalidad visogestual.

Metodología docente

1) Clases magistrales: 10%

2) Seminarios: 15%

3) Tutorías presenciales: 5%

5) Trabajo en grupo: 15%

6) Trabajo individual: 40%

8) Estudio personal: 15%

 

Los contenidos de la asignatura se desarrollarán mediante, entre otras, las siguientes actividades:

- Lectura de artículos sobre lingüística de LS (principalmente en inglés)

- Estudios de caso

- Preparación y presentación en clase de lecturas adicionales

Evaluación

Evaluación

 

 

Recuperación

 

 

Actividad de evaluación

Ponderación sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderación sobre la nota final

Forma de recuperación

Requisitos y observaciones

1) Ejercicios semanales

20%

No recuperable

 

 

 

2) Examen

30%

Recuperable

30%

Examen

 

3)  Trabajo individual

 

15%

Recuperable

35%

Trabajo individual 1

 

4) Trabajo en grupo

15%

Recuperable

35%

Trabajo individual 2

 

5) Exposiciones

20%

No recuperable

 

 

 

 

 

Bibliografía y recursos de información

MANUAL: Baker, Anne, Beppie van den Bogaerde, Roland Pfau & Trude Schermer (eds.). 2016. The linguistics of sign languages: An introduction. Amsterdam: John Benjamins.

 

Brentari, D. 2010. Cambridge Language Surveys: Sign Languages. Cambridge: Cambridge University Press.

Gaskell, G. (Ed). 2007. The Oxford Handbook of Psycholinguistics. Oxford:  Oxford University Press.

Hill, Joseph, Lillo-Martin, Diane & Wood, Sandra. 2019. Sign Languages: Structure and Contexts. Routledge Guides to Linguistics. London & New York: Routledge.

Marschark, Marc & Patricia Elizabeth Spencer. 2010. Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education, Volume 1. Oxford University Press US.

Martí i Castell, Joan & Josep M. Mestres i Serra (eds.). 2010. Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques. Barcelona: IEC.

Orfanidou, E., B. Woll & G. Morgan. 2014. Research Methods in Sign Language Studies: A Practical Guide. Oxford: Wiley Blackwell.

Pfau, R., M. Steinbach & B. Woll, eds. 2012. Sign Languages (Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK), eds. Berlín: Mouton de Gruyter. (capítulos seleccionados)

Sandler, W. & D. Lillo-Martin. 2006. Sign Language and Linguistic Universals. Cambridge University Press.

Vellupilai, Viveka. 2012. An introduction to Linguistic Typology. Ámsterdam: John Benjamins.