Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2021/22

3353 - Grau en Humanitats

20030 - Literatura Francesa


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20030 - Literatura Francesa
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Professorat:
Elena Rufat Perello
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura pretén traçar una panoràmica de la literatura francesa dels segles XVII al XXI a través de l'estudi
d'alguns textos canònics pertanyents als grans gèneres literaris (poesia, narrativa i drama). La perspectiva que
s'adoptarà serà alhora diacrònica (estudi de la presència i la transformació dels motius i temes principals, en particular la relació amb els altres i les minories) i sincrònica (anàlisi dels mecanismes formals i temàtics dels textos).
S'impartirà majoritàriament en català, però podran intervenir convidats en castellà o anglès.

Competències associades

Competències generals:

1. Capacitat de descripció, anàlisi i interpretació dels textos literaris.

2. Capacitat per analitzar les estructures formals dels diferents gèneres literaris.

3. Comprensió de la interrelació entre literatura, art, història i pensament.

4. Competència en el tractament i la gestió de la informació bibliogràfica.

5. Competència en expressió escrita en la llengua pròpia.

 

Competències específiques:

1. Situar i interpretar les obres i els corrents principals de la literatura francesa des del classicisme fins al segle XXI.

2. Establir relacions entre els textos que s'estudien al llarg del curs i altres obres d'altres tradicions de la literatura europea.

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

A lo largo del análisis de los diferentes textos estudiados durante el curso se abordará, y a veces fomentará, los ODS siguientes:

3: Salud y Bienestar: Al tratar especialmente la relación con el Otro, se fomenta la reflexión sobre las minorías sociales y se promueve la salud mental y el bienestar social.

5: Igualdad de género: Al incluir obras de escritoras (menos conocidas) y tratar en particular la alteridad femenina, se fomenta la reflexión sobre las feminidades dominadas, y se promueve la igualdad de género

10: Reducción de las desigualdades: Al tratar la alteridad, se fomenta la reflexión sobre las minorías discriminadas, y se promueve la igualdad.

16: Paz, justicia e instituciones sólidas: Los textos siempre se estudiarán en su contexto institucional (aunque no solamente), y se analizarán los elementos que, en la literatura, defienden la paz y la justicia.

17: Alianzas para lograr los objetivos: El estudio en equipo y las lecturas compartidas y solidarias son prácticas docentes que se seguirán, para fomentar el reconocimiento de la igualdad en las diferencias.

Prerequisits

No es requereix cap nivell previ de coneixements de llengua francesa.

 

Continguts

AQUEST PROGRAMA ES PROVISIONAL (s'actualitzarà al començament de l'assignatura)

Temari

1. Déus, amor i poder: Dom Juan de Molière ; La Princesse de Clèves de Mme de Lafayette

2. Revolucions literàries: les Confessions de Rousseau; Jacques le Fataliste de Diderot; Candide de Voltaire

3. La dóna a la novel·la del s. XIX: Madame Bovary de Flaubert; Au Bonheur des dames de Zola

4. Cruïlla literària del romanticisme al simbolisme: Les fleurs du mal de Baudelaire; Le dernier jour d'un condamné de V. Hugo

5. Temps, memòria i autoficció: À la recherche du temps perdu de Proust; Le Mort qu'il faut de Semprún

6. La literatura d'entreguerres: Voyage au bout de la nuit de Céline; La condition humaine de Malraux

7. Francofonia i post‐colonialisme: Le Premier homme de Camus; L'élégance du hérisson de Barbery /Katherine Pancol : Les yeux jaunes du crocodile

 

Edicions en traducció de les obres de lectura:

Baudelaire, Charles: Les Flors del mal, Proa, Barcelona, 1998. Text bilingüe català-francès. Traducció de Xavier Benguerel.

----------: Les Flors del mal, Edicions 62, Barcelona, 2007. Text bilingüe català-francès. Traducció de Jordi Llovet.

   

Flaubert, Gustave: La señora Bovary, Alba, Barcelona, 2012. Traducció de María Teresa Gallego Urrutia. 

 

Proust, Marcel: “Combray”, primera part de Por el camino de Swann (dins En busca del tiempo perdido, vol. 1), Alianza, Madrid, 1990-1992Traducció de Pedro Salinas.

  

Rousseau, Jean-Jacques: Las confesiones (Libro I), Alianza, Madrid, 1997. Traducció de Mauro Armiño.

 

Metodologia docent

Assignatura de docència híbrida

A través de l'aula global els estudiants rebran cada setmana instruccions i materials digitalitzats que els permetran seguir l'assignatura (majoritàriament, documents en PDF i en Word amb estudis crítics sobre les unitats del programa).

Les sessions de classe no presencials es faran a través de Collaborate (classes en línia sincròniques). Es preveu programar 1 sessió plenària online cada 15 dies, per fer balanços parcials teòrics de l'assignatura i comentar-ne l'aplicació a les anàlisis dels textos literaris.

També es faran servir els foros de l'Aula Global per compartir i avaluar entre iguals les fitxes de lectura.

 

 

Avaluació

La evaluación de esta asignatura es continua: La calificación final se obtiene con la suma ponderada de las 3 notas siguientes:

1) Participación en las actividades planteadas dentro del aula, con "entregas de clase": 20% (la condición necesaria para ser evaluada esta participación es la asistencia, al menos, al 70% de las clases).

2) 2 Actividades (como mínimo): 30%

- Ficha de lectura (según pautas indicadas) de una obra literaria estudiada y/o de un artículo de teoría. La ficha se publica en un foro de la asignatura (en el Aula Global) para ser compartida con los inscritos en el curso y evaluada por ellos.

- Trabajo, individual o en grupo, escrito u oral (análisis y comentario comparativo sobre 2 fragmentos de textos literarios, preparado en casa y entregado, si es escrito, como "tarea", en el Aula Global).

3) Examen final del trimestre: 50% (preparado en casa, con 1 semana de antelación, y entregado como una "tarea de Turnitin", en el Aula Global).

En el caso de presentarse a la "recuperación", y según la(s) nota(s) suspendida(s), el estudiante podrá realizar tanto el examen (50% de la nota final), como hasta 2 actividades escritas (30%), que podrán entregarse (en el Aula Global) hasta el día del examen de recuperación. [Sólo el 20% de la "participación en clase" no es recuperable].

Bibliografia i recursos d'informació

 

La bibliografia primària la constitueixen les obres de lectura obligatòria (vegeu apartat Continguts), de les quals el dossier de l’assignatura contindrà una selecció de fragments que seran treballats a classe; aquests fragments seran facilitats tant en la seva traducció en català i/o en castellà com en l’original en francès.

Tota la bibliografia secundària (articles, capítols de llibres, enllaços, etc.) estarà disponible a l’aula global de l’assignatura.

 

Bibliografia bàsica:
BEAUMARCHAIS, J.P.; COUTY, D.; REY, A. (coord.). 1984. Dictionnaire des Littératures de Langue Française. París. Bordas.
3 vols.
FERNÁNDEZ CARDO, José María, i GONZÁLEZ, Francisco González. 2000. Literatura francesa del siglo XX. Madrid. Síntesis.
PRADO BIEZMA, F. J. (coord.). 1994. Historia de la literatura francesa. Madrid. Càtedra.
VILLANUEVA, D. 2004. Teorías del realismo literario. Madrid. Biblioteca Nueva.
YLLERA, A. 1996. Teoría de la literatura francesa. Madrid. Síntesis.
 
Recursos didàctics:
A l'Aula Global (Moodle), els estudiants disposaran:
- d'un dossier amb els textos que seran estudiats a classe; seran facilitats tant en la seva traducció en català i/o en castellà com en la seva versió original en francès.
- d'un dossier, que s'anirà constituint, de textos i materials complementaris (teòrics i crítics)


Curs Acadèmic: 2021/22

3353 - Grau en Humanitats

20030 - Literatura Francesa


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20030 - Literatura Francesa
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Professorat:
Elena Rufat Perello
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura pretén traçar una panoràmica de la literatura francesa dels segles XVII al XXI a través de l'estudi
d'alguns textos canònics pertanyents als grans gèneres literaris (poesia, narrativa i drama). La perspectiva que
s'adoptarà serà alhora diacrònica (estudi de la presència i la transformació dels motius i temes principals, en particular la relació amb els altres i les minories) i sincrònica (anàlisi dels mecanismes formals i temàtics dels textos).
S'impartirà majoritàriament en català, però podran intervenir convidats en castellà o anglès.

Competències associades

Competències generals:

1. Capacitat de descripció, anàlisi i interpretació dels textos literaris.

2. Capacitat per analitzar les estructures formals dels diferents gèneres literaris.

3. Comprensió de la interrelació entre literatura, art, història i pensament.

4. Competència en el tractament i la gestió de la informació bibliogràfica.

5. Competència en expressió escrita en la llengua pròpia.

 

Competències específiques:

1. Situar i interpretar les obres i els corrents principals de la literatura francesa des del classicisme fins al segle XXI.

2. Establir relacions entre els textos que s'estudien al llarg del curs i altres obres d'altres tradicions de la literatura europea.

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

A lo largo del análisis de los diferentes textos estudiados durante el curso se abordará, y a veces fomentará, los ODS siguientes:

3: Salud y Bienestar: Al tratar especialmente la relación con el Otro, se fomenta la reflexión sobre las minorías sociales y se promueve la salud mental y el bienestar social.

5: Igualdad de género: Al incluir obras de escritoras (menos conocidas) y tratar en particular la alteridad femenina, se fomenta la reflexión sobre las feminidades dominadas, y se promueve la igualdad de género

10: Reducción de las desigualdades: Al tratar la alteridad, se fomenta la reflexión sobre las minorías discriminadas, y se promueve la igualdad.

16: Paz, justicia e instituciones sólidas: Los textos siempre se estudiarán en su contexto institucional (aunque no solamente), y se analizarán los elementos que, en la literatura, defienden la paz y la justicia.

17: Alianzas para lograr los objetivos: El estudio en equipo y las lecturas compartidas y solidarias son prácticas docentes que se seguirán, para fomentar el reconocimiento de la igualdad en las diferencias.

Prerequisits

No es requereix cap nivell previ de coneixements de llengua francesa.

 

Continguts

AQUEST PROGRAMA ES PROVISIONAL (s'actualitzarà al començament de l'assignatura)

Temari

1. Déus, amor i poder: Dom Juan de Molière ; La Princesse de Clèves de Mme de Lafayette

2. Revolucions literàries: les Confessions de Rousseau; Jacques le Fataliste de Diderot; Candide de Voltaire

3. La dóna a la novel·la del s. XIX: Madame Bovary de Flaubert; Au Bonheur des dames de Zola

4. Cruïlla literària del romanticisme al simbolisme: Les fleurs du mal de Baudelaire; Le dernier jour d'un condamné de V. Hugo

5. Temps, memòria i autoficció: À la recherche du temps perdu de Proust; Le Mort qu'il faut de Semprún

6. La literatura d'entreguerres: Voyage au bout de la nuit de Céline; La condition humaine de Malraux

7. Francofonia i post‐colonialisme: Le Premier homme de Camus; L'élégance du hérisson de Barbery /Katherine Pancol : Les yeux jaunes du crocodile

 

Edicions en traducció de les obres de lectura:

Baudelaire, Charles: Les Flors del mal, Proa, Barcelona, 1998. Text bilingüe català-francès. Traducció de Xavier Benguerel.

----------: Les Flors del mal, Edicions 62, Barcelona, 2007. Text bilingüe català-francès. Traducció de Jordi Llovet.

   

Flaubert, Gustave: La señora Bovary, Alba, Barcelona, 2012. Traducció de María Teresa Gallego Urrutia. 

 

Proust, Marcel: “Combray”, primera part de Por el camino de Swann (dins En busca del tiempo perdido, vol. 1), Alianza, Madrid, 1990-1992Traducció de Pedro Salinas.

  

Rousseau, Jean-Jacques: Las confesiones (Libro I), Alianza, Madrid, 1997. Traducció de Mauro Armiño.

 

Metodologia docent

Assignatura de docència híbrida

A través de l'aula global els estudiants rebran cada setmana instruccions i materials digitalitzats que els permetran seguir l'assignatura (majoritàriament, documents en PDF i en Word amb estudis crítics sobre les unitats del programa).

Les sessions de classe no presencials es faran a través de Collaborate (classes en línia sincròniques). Es preveu programar 1 sessió plenària online cada 15 dies, per fer balanços parcials teòrics de l'assignatura i comentar-ne l'aplicació a les anàlisis dels textos literaris.

També es faran servir els foros de l'Aula Global per compartir i avaluar entre iguals les fitxes de lectura.

 

 

Avaluació

La evaluación de esta asignatura es continua: La calificación final se obtiene con la suma ponderada de las 3 notas siguientes:

1) Participación en las actividades planteadas dentro del aula, con "entregas de clase": 20% (la condición necesaria para ser evaluada esta participación es la asistencia, al menos, al 70% de las clases).

2) 2 Actividades (como mínimo): 30%

- Ficha de lectura (según pautas indicadas) de una obra literaria estudiada y/o de un artículo de teoría. La ficha se publica en un foro de la asignatura (en el Aula Global) para ser compartida con los inscritos en el curso y evaluada por ellos.

- Trabajo, individual o en grupo, escrito u oral (análisis y comentario comparativo sobre 2 fragmentos de textos literarios, preparado en casa y entregado, si es escrito, como "tarea", en el Aula Global).

3) Examen final del trimestre: 50% (preparado en casa, con 1 semana de antelación, y entregado como una "tarea de Turnitin", en el Aula Global).

En el caso de presentarse a la "recuperación", y según la(s) nota(s) suspendida(s), el estudiante podrá realizar tanto el examen (50% de la nota final), como hasta 2 actividades escritas (30%), que podrán entregarse (en el Aula Global) hasta el día del examen de recuperación. [Sólo el 20% de la "participación en clase" no es recuperable].

Bibliografia i recursos d'informació

 

La bibliografia primària la constitueixen les obres de lectura obligatòria (vegeu apartat Continguts), de les quals el dossier de l’assignatura contindrà una selecció de fragments que seran treballats a classe; aquests fragments seran facilitats tant en la seva traducció en català i/o en castellà com en l’original en francès.

Tota la bibliografia secundària (articles, capítols de llibres, enllaços, etc.) estarà disponible a l’aula global de l’assignatura.

 

Bibliografia bàsica:
BEAUMARCHAIS, J.P.; COUTY, D.; REY, A. (coord.). 1984. Dictionnaire des Littératures de Langue Française. París. Bordas.
3 vols.
FERNÁNDEZ CARDO, José María, i GONZÁLEZ, Francisco González. 2000. Literatura francesa del siglo XX. Madrid. Síntesis.
PRADO BIEZMA, F. J. (coord.). 1994. Historia de la literatura francesa. Madrid. Càtedra.
VILLANUEVA, D. 2004. Teorías del realismo literario. Madrid. Biblioteca Nueva.
YLLERA, A. 1996. Teoría de la literatura francesa. Madrid. Síntesis.
 
Recursos didàctics:
A l'Aula Global (Moodle), els estudiants disposaran:
- d'un dossier amb els textos que seran estudiats a classe; seran facilitats tant en la seva traducció en català i/o en castellà com en la seva versió original en francès.
- d'un dossier, que s'anirà constituint, de textos i materials complementaris (teòrics i crítics)


Curs Acadèmic: 2021/22

3353 - Grau en Humanitats

20030 - Literatura Francesa


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20030 - Literatura Francesa
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Professorat:
Elena Rufat Perello
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura pretén traçar una panoràmica de la literatura francesa dels segles XVII al XXI a través de l'estudi
d'alguns textos canònics pertanyents als grans gèneres literaris (poesia, narrativa i drama). La perspectiva que
s'adoptarà serà alhora diacrònica (estudi de la presència i la transformació dels motius i temes principals, en particular la relació amb els altres i les minories) i sincrònica (anàlisi dels mecanismes formals i temàtics dels textos).
S'impartirà majoritàriament en català, però podran intervenir convidats en castellà o anglès.

Competències associades

Competències generals:

1. Capacitat de descripció, anàlisi i interpretació dels textos literaris.

2. Capacitat per analitzar les estructures formals dels diferents gèneres literaris.

3. Comprensió de la interrelació entre literatura, art, història i pensament.

4. Competència en el tractament i la gestió de la informació bibliogràfica.

5. Competència en expressió escrita en la llengua pròpia.

 

Competències específiques:

1. Situar i interpretar les obres i els corrents principals de la literatura francesa des del classicisme fins al segle XXI.

2. Establir relacions entre els textos que s'estudien al llarg del curs i altres obres d'altres tradicions de la literatura europea.

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

A lo largo del análisis de los diferentes textos estudiados durante el curso se abordará, y a veces fomentará, los ODS siguientes:

3: Salud y Bienestar: Al tratar especialmente la relación con el Otro, se fomenta la reflexión sobre las minorías sociales y se promueve la salud mental y el bienestar social.

5: Igualdad de género: Al incluir obras de escritoras (menos conocidas) y tratar en particular la alteridad femenina, se fomenta la reflexión sobre las feminidades dominadas, y se promueve la igualdad de género

10: Reducción de las desigualdades: Al tratar la alteridad, se fomenta la reflexión sobre las minorías discriminadas, y se promueve la igualdad.

16: Paz, justicia e instituciones sólidas: Los textos siempre se estudiarán en su contexto institucional (aunque no solamente), y se analizarán los elementos que, en la literatura, defienden la paz y la justicia.

17: Alianzas para lograr los objetivos: El estudio en equipo y las lecturas compartidas y solidarias son prácticas docentes que se seguirán, para fomentar el reconocimiento de la igualdad en las diferencias.

Prerequisits

No es requereix cap nivell previ de coneixements de llengua francesa.

 

Continguts

AQUEST PROGRAMA ES PROVISIONAL (s'actualitzarà al començament de l'assignatura)

Temari

1. Déus, amor i poder: Dom Juan de Molière ; La Princesse de Clèves de Mme de Lafayette

2. Revolucions literàries: les Confessions de Rousseau; Jacques le Fataliste de Diderot; Candide de Voltaire

3. La dóna a la novel·la del s. XIX: Madame Bovary de Flaubert; Au Bonheur des dames de Zola

4. Cruïlla literària del romanticisme al simbolisme: Les fleurs du mal de Baudelaire; Le dernier jour d'un condamné de V. Hugo

5. Temps, memòria i autoficció: À la recherche du temps perdu de Proust; Le Mort qu'il faut de Semprún

6. La literatura d'entreguerres: Voyage au bout de la nuit de Céline; La condition humaine de Malraux

7. Francofonia i post‐colonialisme: Le Premier homme de Camus; L'élégance du hérisson de Barbery /Katherine Pancol : Les yeux jaunes du crocodile

 

Edicions en traducció de les obres de lectura:

Baudelaire, Charles: Les Flors del mal, Proa, Barcelona, 1998. Text bilingüe català-francès. Traducció de Xavier Benguerel.

----------: Les Flors del mal, Edicions 62, Barcelona, 2007. Text bilingüe català-francès. Traducció de Jordi Llovet.

   

Flaubert, Gustave: La señora Bovary, Alba, Barcelona, 2012. Traducció de María Teresa Gallego Urrutia. 

 

Proust, Marcel: “Combray”, primera part de Por el camino de Swann (dins En busca del tiempo perdido, vol. 1), Alianza, Madrid, 1990-1992Traducció de Pedro Salinas.

  

Rousseau, Jean-Jacques: Las confesiones (Libro I), Alianza, Madrid, 1997. Traducció de Mauro Armiño.

 

Metodologia docent

Assignatura de docència híbrida

A través de l'aula global els estudiants rebran cada setmana instruccions i materials digitalitzats que els permetran seguir l'assignatura (majoritàriament, documents en PDF i en Word amb estudis crítics sobre les unitats del programa).

Les sessions de classe no presencials es faran a través de Collaborate (classes en línia sincròniques). Es preveu programar 1 sessió plenària online cada 15 dies, per fer balanços parcials teòrics de l'assignatura i comentar-ne l'aplicació a les anàlisis dels textos literaris.

També es faran servir els foros de l'Aula Global per compartir i avaluar entre iguals les fitxes de lectura.

 

 

Avaluació

La evaluación de esta asignatura es continua: La calificación final se obtiene con la suma ponderada de las 3 notas siguientes:

1) Participación en las actividades planteadas dentro del aula, con "entregas de clase": 20% (la condición necesaria para ser evaluada esta participación es la asistencia, al menos, al 70% de las clases).

2) 2 Actividades (como mínimo): 30%

- Ficha de lectura (según pautas indicadas) de una obra literaria estudiada y/o de un artículo de teoría. La ficha se publica en un foro de la asignatura (en el Aula Global) para ser compartida con los inscritos en el curso y evaluada por ellos.

- Trabajo, individual o en grupo, escrito u oral (análisis y comentario comparativo sobre 2 fragmentos de textos literarios, preparado en casa y entregado, si es escrito, como "tarea", en el Aula Global).

3) Examen final del trimestre: 50% (preparado en casa, con 1 semana de antelación, y entregado como una "tarea de Turnitin", en el Aula Global).

En el caso de presentarse a la "recuperación", y según la(s) nota(s) suspendida(s), el estudiante podrá realizar tanto el examen (50% de la nota final), como hasta 2 actividades escritas (30%), que podrán entregarse (en el Aula Global) hasta el día del examen de recuperación. [Sólo el 20% de la "participación en clase" no es recuperable].

Bibliografia i recursos d'informació

 

La bibliografia primària la constitueixen les obres de lectura obligatòria (vegeu apartat Continguts), de les quals el dossier de l’assignatura contindrà una selecció de fragments que seran treballats a classe; aquests fragments seran facilitats tant en la seva traducció en català i/o en castellà com en l’original en francès.

Tota la bibliografia secundària (articles, capítols de llibres, enllaços, etc.) estarà disponible a l’aula global de l’assignatura.

 

Bibliografia bàsica:
BEAUMARCHAIS, J.P.; COUTY, D.; REY, A. (coord.). 1984. Dictionnaire des Littératures de Langue Française. París. Bordas.
3 vols.
FERNÁNDEZ CARDO, José María, i GONZÁLEZ, Francisco González. 2000. Literatura francesa del siglo XX. Madrid. Síntesis.
PRADO BIEZMA, F. J. (coord.). 1994. Historia de la literatura francesa. Madrid. Càtedra.
VILLANUEVA, D. 2004. Teorías del realismo literario. Madrid. Biblioteca Nueva.
YLLERA, A. 1996. Teoría de la literatura francesa. Madrid. Síntesis.
 
Recursos didàctics:
A l'Aula Global (Moodle), els estudiants disposaran:
- d'un dossier amb els textos que seran estudiats a classe; seran facilitats tant en la seva traducció en català i/o en castellà com en la seva versió original en francès.
- d'un dossier, que s'anirà constituint, de textos i materials complementaris (teòrics i crítics)