Syllabus queryCurs Acadčmic: 2016/17

8058 - Māster Universitari en Filosofia Política

31736 - Anālisi del discurs II. Aspectes sociocognitius


Informaciķ de la Guia Docent

Curs acadčmic:
2016/17
Centre acadčmic:
803 - Centre Māsters del Departament de Traducciķ i Cičncies del Llenguatge
Estudi:
8058 - Māster Universitari en Filosofia Política
Assignatura:
31736 - Anālisi del discurs II. Aspectes sociocognitius
Crčdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Pendent
Professorat:
Teunis Adrianus Van Dijk , Maria Montserrat Ribas Bisbal
Periode d'Imparticiķ:
Segon trimestre
Horari:

Presentaciķ

En aquesta assignatura s’analitza el discurs com a acció sociocognitiva. En concret, es prestarà especial atenció a com els discursos intervenen en la construcció de les representacions socials i com aquestes representacions actuen com a patrons reguladors dels diferents tipus d’interaccions quotidianes. Per tal d’orientar l’anàlisi i la reflexió, es presentaran perspectives i models teòrics, s’introduiran metodologies que facilitin l’observació i el tractament de les dades, i es treballaran textos específics.

 

Competčncies associades

Competències prèvies

 • Nocions bàsiques de lingüística general
 • Interès per l’aspecte socio-cognitiu del discurs.
 • Disposició per al treball analític i especulatiu.
 • Interès per la construcció cooperativa de diferents tipus de coneixement.
 • Capacitat d’expressió clara i ordenada
 • Possibilitat de llegir textos acadèmics en català, espanyol, anglès i francès.

 

Competències generals 

 

 • Lingüístiques: Capacitat per utilitzar adequadament la terminologia específica de la disciplina acadèmica en què es treballa.
 • Extralingüístiques: Capacitat per treballar cooperativament en grup.
 • Epistèmiques: Capacitat per elaborar autònomament síntesis dels coneixements  que s’han anat construint al llarg del curs.
 • Analítiques: Capacitat per seleccionar propostes d’anàlisi adequades als objectius.
 • D’aprenentatge autònom: Capacitat per anar autoavaluant el treball d’aprenentatge individual i col·lectiu que es va duent a terme.

  

Competències específiques

 •  Entendre que discurs, societat i cognició són nocions que expressen referents interdependents.
 • Aprofundir en les perspectives teòriques que analitzen  aquesta interdependència.
 • Observar que les pràctiques discursives són també pràctiques socials.
 • Observar que els processos cognitius no es produeixen al marge dels processos discursius.
 • Aplicar metodologies d’AD adequades a l’objecte d’estudi que cada estudiant hagi seleccionat per analitzar
 • Observar-ne els efectes psico-socials. 

Resultats de l'aprenentatge

 • Conceptualizar les nocions bàsiques de la lingüística del discurs i conèixer els enfocaments i categories d’anàlisi bàsiques d’aquesta disciplina.
 • Saber diferenciar els postulats teòrics i les aproximacions analítiques que adopten els diferents models.
 • Saber seleccionar el model que s’adequa millor a l’objecte d’anàlisi.
 • Buscar, llegir, comprendre, resumir i presentar bibliografia rellevant sobre els objectes d’anàlisi.
 • Fer una anàlisi crítica de discursos (orals, escrits, visuals espacials, etc.) i  dels contextos en què es fan posibles.
 • Presentar oralment reflexions i síntesis de les lectures proposades.
 • Redactar un treball final sobre un tema relacionat amb el temari.

Continguts

Temari per sessions

  

 

Dijous (17:30 a 20:30)

12/01

 

Presentació de l’assignatura: Continguts, metodologies, dinàmiques d’interacció, etc. Calendari de lectures. Descripció del treball en grup. 

Anàlisi del discurs social: Els discursos hegemònics com a expressió de les ideologies dominants. La construcció discursiva del poder.  

19/01

Discurs i cognició social. Els efectes socio-cognitius de les metàfores conceptuals. Historicitat de les metàfores.  Metàfores  i  coneixement.

Lectura: George Lakoff.

Presentar, descriure i analitzar casos de metàfores conceptuals que il·lustrin la tesi de la lectura.

 

26/01

El discurs com a acció socicognitiva. Mitjans, opinió pública i democràcia. Els nous paisatges lingüístics. Activisme discursiu i transformació social.

Lectura: Luisa Martín Rojo

Visionar la conferència de Daniel Inneratity (http://www.ifuturo.org/conferencia-con-daniel-innerarity-catedratico-de-filosofia-politica-y-social) i contrastar els seus plantejaments analítics amb els plantejaments analítics de Martín Rojo. 

2/01

Discurs i identitats socials. Els efectes psicosocials de les normes. La construcció discursiva del gènere.

Lectura: Judith Butler

Buscar què és el test de Bechdel, el test de Finkbeiner i el síndrome de la barrufeta. Comentar exemples que passen el test i exemples que no el passen. Prestar atenció als efectes psicosocials dels diferents exemples. 

09/02

La construcció discursiva de les identitats lingüístiques. Els paisatges lingüístics de la transculturalitat. El valor de les llengües en el mercat neoliberal global i els efectes cognitius que se’n deriven.

Preparar un comentari crític d'aquestes presentacions:

https://www.youtube.com/watch?v=6eIDD2B84z0.

http://www.ted.com/talks/mark_pagel_how_language_transformed_humanity.html

https://www.ted.com/talks/patricia_ryan_ideas_in_all_languages_not_just_english 

16/02

Presentación de la segunda parte del curso por Teun A. van Dijk, en que se habla sobre todo sobre las relaciones entre estructuras del discurso, de la cognición y de la sociedad, con una aplicación especial en el estudio de los discursos de los movimientos sociales.

Tema: Discurso – Cognición - Sociedad

Lectura: Van Dijk (2016).

Tarea: La tarea que se da en el articulo Van Dijk (2016)

NB. Las tareas abajo que refieren a discursos pueden ser discursos escritos/impresos, hablados y en internet. 

23/02

Tema: Discurso y Conocimiento

Lectura: Coy, Woehrle & Maney (2009).

Tarea: Analizar las estructuras epistémicas de un discurso de un movimiento social 

02/03

Tema: Discurso, Actitudes y Representaciones Sociales

Lectura: Pujante & Morales López (2013)

Tarea: Analizar las Actitudes/Representaciones Sociales en un discurso de un movmiento social.

09/03

Tema: Discurso y Prejuicios, con el ejemplo de prejuicios sobre migrantes y refugiados

Lectura: Hanson-Easey, Augoustinos, & Moloney (2014)

Tarea: Analizar la representación de refugiados en dos artículos de dos periódicos, o en un discurso de un movimiento social que ayuda refugiados

16/03

Tema: Discurso e Ideología con aplicación a los Movimientos Sociales.

Lectura: Berná Sicilia, Martínez Martínez & Zamora Medina (2013)

Tarea: Analizar la ideología en un discurso de un movimiento social

Metodologia docent

L’assignatura es concep com un espai d’interacció, presencial i virtual, on s’aniran  construint i adquirint conjuntament els coneixements i les habilitats que es requereixen. Perquè aquesta interacció sigui profitosa caldrà assistir a classe amb les lectures fetes, formular preguntes, aportar respostes, fer els exercicis que es proposin, suggerir-ne altres de semblants i contribuir, amb l’elaboració d’escrits/articles accessibles a tot el grup des de l’espai virtual, a la construcció col·lectiva dels continguts del curs.  

Avaluaciķ

 

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir de les aportacions de cadascú als espais presencial i virtual de l’assignatura (30 punts), i de la redacció d’un treball final que contribueixi a aprofundir en algun dels temes al voltant dels quals s’ha organitzat l’assignatura (70 punts).

 

El treball es lliurarà o bé a Teun A. van Dijk o bé a Montserrat Ribas, en funció del tema que s’hagi analitzat.

 

Data límit de lliurament del treball: 20 d’abril.

Bibliografia i recursos d'informaciķ

Lectures  i visionats obligatoris

 Berná Sicilia, C., Martínez Martínez, H., & Zamora Medina, R. (2013). El relato de los movimientos sociales: claves del discurso ideológico y evolución en los mensajes de `Democracia Real Yá (2011-2013), Historia y comunicación social, 18, 399-417.

Butler, Judith (1990)  Introducció a Gender Trouble. New York : Routledge [Traducció esp. : El género en disputa (2001). Universidad Nacional Autónoma de México]

Coy, P. G., Woehrle, L. M., & Maney, G. M. (2009). A Typology of Oppositional Knowledge: Democracy and the US Peace Movement. Sociological Research Online, 13(4). 

Hanson-Easey, S., Augoustinos, M., Moloney, G., Augoustinos, M., & Moloney, G. (2014). 'They're all tribals': Essentialism, context and the discursive representation of Sudanese refugees. Discourse & Society, 25(3), 362-382. 

Inneratity, Daniel: http://www.ifuturo.org/conferencia-con-daniel-innerarity-catedratico-de-filosofia-politica-y-social 

Lakoff, George (2007 [2004]) «Cap. 1: Enmarcar para recuperar el discurso público» A: No pienses en un elefante. Madrid: Editorial Complutense 

Martín Rojo, Luisa (2013) “Paisajes lingüísticos de la indignación. Prácticas comunicativas para tomar las plazas”. Anuari del conflicte social. Maig, 2013. Barcelona. pp: 275-302 

Moreno Cabrera, Juan Carlos: www.youtube.com/watch?v=qJpZgIR_J9E 

Pujante, D., & Morales López, E. (2013). Discurso (discurso político), constructivismo y retórica: los eslóganes del 15-M, Language, Discourse, & Society, 2(2), 32-59.

Van Dijk, T. A. (2016). Critical Discourse Studies: A sociocognitive approach. In R. Wodak& M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Studies. Third Edition. (pp. 62-85). London: Sage.

 

TED TALKS: 

http://www.ted.com/talks/mark_pagel_how_language_transformed_humanity.html

https://www.ted.com/talks/patricia_ryan_ideas_in_all_languages_not_just_english

 

Bibliografía general

 

Amossy, Ruth (2010) La présentation de soi Paris: PUF

Antaki Charles and Widdicombe, Susan (1998) Identities In Talk. London: Sage.

Atienza Cerezo, Encarna (2011) « La construcción de las identidades colectivas en libros de Ciencias Sociales en España » En : Teresa Oteiza y Derrin Pinto [ed.] En (re)construcción : discurso, identidad y nación en los manuales escolares de historia y de ciencias sociales. Santiago de Chile : Cuarto Propio. pp. : 321-348

Atienza Cerezo, Encarna y Van Dijk, Teun (2010) « Identidad social e ideología en libros de texto españoles de Ciencias Sociales » En : Revista de Educación; núm : 353 (septiembre-diciembre) pp. : 67-106

Benveniste, Emile (1975) Langue, discours, société. Paria: Éditions du Seuil.

Benwell, Bethan & Elisabeth Stokol (2006). Discourse and identity. Edimbourgh: Edimbourgh Univerity Press.

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1986). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.

Billig, Michael (1996). Arguing and Thinking: a rhetorical approach to social psychology, revised edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan. (2010) The Sociolinguistics of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan & Jong, Jie (2010) Ethnographic fieldwork : a beginner’s guide. Bristol, UK: Multilingual Matters

Bourdieu, Pierre (1987) Choses dites. Paris: Les Éditions de Minuit.

Briggs C. (1986) Learning How to Ask. Cambridge: Cambridge University Press

Butler, Judith (1990) Gender Trouble. New York : Routledge

Caldas-Coulthard, Carmen Rosa and Rick Idema (2008). Identity trouble: critical discourse and contested identities. Hampshire : Palgrave Macmillan

Calsamiglia, Helena; Cots, J. M.; Lorda, C. U.; Nussbaum, L.; Payrató, ; Tusón, A. (1995) “Communicative Strategies and Sociocultural Identities in Talk Shows”: Pragmatics, 3, vol. 1.

Calsamiglia, Helena (1996) “Multifaceted Dimensions of Self Reference” Links & Letters, 3, vol. 1.

Calsamiglia, Helena & Tusón, Amparo ([1999] 2007) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel

Calsamiglia, Helena y López, Carmen (2003) “Role and Position of Scientific Voices: Reported Speech in the Media” Discourse Studies, vol. 5 nº 2.

Codó, Eva; Patiño-Santos, Adriana y Unamuno, Virginia (otoño 2012) Haciendo Sociolingüística Con Perspectiva Etnográfica: Retos y Dilemas. Spanish in Context, 9(2). En prensa.

Cots, Josep Maria y Luci Nussbaum (2008) “Communicative competence and institutional affiliation: interactional processes of identity construction by immigrant students in Catalonia”. International Journal of Multilingualism 5/1, 17-40.

Crenshaw, Kimberlé V. (1991) “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color”, Stanford Law Review, Vol. 43, No. 6., pp. 1241–1299

Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Flowerdew, John and Salomon Leong (2010) “Presumed knowledge in the discursive construction of socio-political and cultural identity”. Journal of Pragmatics. Vol. 42, núm. 8. pp: 2240-2252.

Foucault, Michel (1966) Les mots et les choses. Paris: Gallimard

De Fina, Anna, Deborah Schiffrin and Michael Bamberg (2006) Discourse and Identity. New York: Cambridge University Press

Ferran, Elena (2008) Libro blanco de la mediación en Cataluña. Web Instituto de Derecho y Tecnología.

Gatti, Gabriel; Iñaki Martínez de Albéniz; Benjamín Tejerina [edit.] (2009). Tecnología, cultura experta e identidad en la sociedad del conocimiento. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, DL.

Gatti, Gabriel (2007). Identidades débiles : una propuesta teórica aplicada al estudio de la identidad en el País Vasco. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas

Geertz, Clifford (1973) The Interpretation of Cultures: Selected Essays. Nueva York: Basic Books.

Giddens, Anthony (1984) Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. Londres: Macmillan.

Goffman, Erving (1959) La presentación de la persona en la vida cotidiana Buenos Aires: Amorrortu, 1993.

Goffman, Erving (1981) Forms of Talk. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Goffman, Erving (2008) Estigma : la identidad deteriorada. 2a ed. [traducción: Leo nor Guinsberg]. Buenos Aires : Amorrortu

Gumperz, John J. (1982) Discourse Strategies. Oxford: Oxford University Press.

Hall, Stuart. (1994) "Estudios Culturales: Dos Paradigmas" en Revista Causas y Azares, nº 1, Buenos Aires

Heller, Monica (2003) “Globalization, the new economy, and the commodification of language and identity”. Journal of Sociolinguistics 7/4, 473-492.

Heller, Monica [ed.] (2007). Bilingualism: A Social Approach. Londres: Palgrave.

Heller, Monica ( 2010) “The commodification of language”. Annual Review of Anthropology 39, 101–14.

Heller, Monica (2011) Paths to Postnationalism: A Critical Ethnography of Language and Identity. Oxford: Oxford University Press.

Heller, Monica y Marilyn Martin-Jones [eds] (2001) Voices of Authority: Education and Linguistic Difference. Westport, CT: Abblex Publishing.

Kroskrity, Paul V. (2000) Regimes of Language: Ideologies, Polities and Identities. Santa Fe, N.M.: School of American Research.

Martín Rojo, Luisa (2001) “New developments in discourse analysis: Discourse as social Practice”. Folia Lingüística 35/1–2, 41–78.

Martín Rojo, L. (2002) ‘Análisis crítico del discurso. Fronteras y exclusión social en los discursos racistas’. En: Lupicinio Íñiguez (coor) (2003) Análisis del Discurso. Manual para las Ciencias Sociales. Barcelona: Editorial UOC.

Martín Rojo, Luisa (2010) Constructing Inequality in Multilingual Classrooms. Berlín: Mouton de Gruyter.

Mondada, Lorenza [dir.] (2014) Corps en interaction. Lyon: ENS ÉDITIONS.

Moyer, Melissa G. (2011) “What multilingualism? Agency and unintended consequences of multilingual practices in a Barcelona health clinic”. Journal of Pragmatics 43/5, 1209-1221.

Pujolar, Joan (2007) “Bilingualism and the nation-state in the post-national era”. En Bilingualism: A Social Approach, Monica Heller (ed), 71-95.

Potter, Jonathan (1998) La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós

Rampton, Ben (2006) Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge: Cambridge University Press.

Ribas Bisbal, Montserrat (2006) La identitat dona. Barcelona : La Desclosa

Ribas Bisbal, Montserrat y Fernández, Lydia (2007) «Dones, identitats i televisió: la construcció informativa del 8 de març». Quaderns del CAC; núm. 25, pp : 81-91

Sacks, Harvey, Emanuel A. Schegloff y Gail Jefferson (1974) “A symplest systematic for the organisation of turn-taking in conversation”. Language 50, 696-735.

Sarangi, Srikant y Christopher Candlin (2001) “‘Motivational Relevancies’: Some Methodological Reflections on Social Theoretical and Sociolinguistic Practice”. Nikolas Coupland, Srikant Sarangi and Christopher Cadlin (eds.), Sociolinguistics and Social Theory. London: Longman, 351-388

Schieffelin Bambi B. y Elinor Ochs [eds] (1986) Language Socialization Across Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.

Silverstein, Michael (1976) “Shifters, linguistic categories, and cultural description”. En Meaning in Anthropology, K.H. Basso y H. A. Selby (eds), 11-56. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Silverman, David (2000) Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: Sage

Stivers, T., Mondada, L., Steensig, J. (eds.) (2011). Knowledge and Morality in Conversation. Rights, Responsibilities and Accountability. Cambridge University Press.

Süselbeck, Kirsten; Ulrike Mühlschlegel y Peter Masson [eds.] (2008). Lengua, nación e identidad: la regulación del plurilinguïsmo en España y América Latina. Madrid: Iberoamericana.

Talmy, Steven (2011) “The Interview as Collaborative Achievement: Interaction, Identity, and Ideology in a Speech Event“ in Applied Linguistics, vol. 32/1: Special issue:Qualitative interviews in Applied Linguistics. Discursive Perspectives

Talmy, Steven & Richards, Keith (2011)”Theorizing Qualitative Research Interviews in Applied Linguistics” in Applied Linguistics, vol. 32/1 Special issue: Qualitative interviews in Applied Linguistics. Discursive Perspectives

Unamuno, Virginia (1999) “Lenguas, identidades y escuela: etnografia de la acción comunicativa [microforma]. Publicacions Universitat de Barcelona.

Van Dijk, T. A. (1998). Ideology. London: Sage. (Taducció castellana: Ideología, Barcelona: GEDISA, 1999).

Van Dijk, T. A. (2014). Discourse and Knowledge (Traducción castellana: Discurso y Conocimiento, Barcelona: Gedisa, 2016)        

 

Web complementària: http://www.edisoportal.org/