Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2023/24

3314 - Grau en Relacions Laborals

21842 - Treball Fi de Grau


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2023/24
Centre acadèmic:
331 - Facultat de Dret
Estudi:
3314 - Grau en Relacions Laborals
Assignatura:
21842 - Treball Fi de Grau
Crèdits:
6.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Professorat:
Consuelo Chacartegui Javega, Eusebio Jose Colas Neila, Alberto Pla Planas, Josep Fargas Fernandez, Maria Calvo Doblas, Aida Ruiz Franco, Ayari Chico Herrera, Felix Salaverria Palanca, Maria Dolores Perez Martinez, Mireia Montesinos Sanchis, Mariona Turón Cardó, Sara Lujan Lujan, Ivan Rodriguez Florido, Manuel Crespo Segura, Laura Fernandez Bravo, Francisco Javier Martinez Cano, Alex Romani i Rivera, Manuel Luque Parra, Francisco Andres Valle Muñoz, Elena Rosello Cherigny, Magi Panyella Roses, Anna Maria Huertos Ferrer
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura “Treball de fi de Grau” compren la realització d’un treball de recerca per part de l’estudiant sobre un tema vinculat a les matèries estudiades al llarg del Grau en Relacions Laborals sota la tutoria d’un professor(a) d’aquest Grau. L’assignatura es planteja amb dos objectius fonamentals: d’una banda, afavorir l’aprofundiment en l’estudi d’un aspecte concret de les matèries estudiades; d’una altra, contribuir al desenvolupament de les seves competències i habilitats, especialment en allò relatiu a la capacitat per dur a terme recerca de manera autònoma e independent, per reflexionar críticament i de síntesi.

A fi de garantir la coherència del procés i donar temps suficient als estudiants per elaborar un treball rigorós, el calendari de l’assignatura es projecta al llarg de tot el curs acadèmic, si bé l'avaluació es concentra al tercer trimestre.

Competències associades

L’assignatura “Treball de fi de Grau” persegueix les competències següents:

G2. Comunicació oral i escrita.

G3. Capacitat d’anàlisi i síntesis de la informació.

E21. Interrelacionar les diferents disciplines en Relacions Laborals.

E22. Comprendre el caràcter dinàmic de les relacions laborals nacionals i internacionals

E24. Orientacions per la presa de decisions i avaluació de polítiques

Resultats de l'aprenentatge

L’assignatura es planteja amb dos objectius fonamentals: d’una banda, afavorir l’aprofundiment en l’estudi d’un aspecte concret de les matèries estudiades; d’una altra, contribuir al desenvolupament de les seves competències i habilitats, especialment en allò relatiu a la capacitat per dur a terme recerca de manera autònoma e independent, per reflexionar críticament i de síntesi.

Continguts

L’assignatura “Treball de fi de Grau” es projecta al llarg de tot el curs acadèmic. A fi d’agilitzar l’elaboració dels treballs, aquest procés compren quatre fases ben diferenciades:

1. Elecció del tema de recerca. Els estudiants hauran de fer una proposta sobre el tema objecte de recerca mitjançant un formulari. El TFG pot ser individual o col·lectiu, sempre que la normativa de la universitat admeti aquesta modalitat. En tot cas, als TFGs col·lectius  només podran participar un màxim de 3 estudiants.

2. Assignació de tutor(a). Un cop rebuts tots els formularis, s'assignarà a cada estudiant un tutor(a), tenint presents la temàtica dels treballs i la disponibilitat del professorat. 

Primera tutoria.- Durant la setmana posterior a la publicació de l’assignació, els estudiants hauran de contactar amb el seu tutor(a) per realitzar la primera tutoria.

És obligatori assistir a tres tutories. La inassistència injustificada a les reunions de tutoria comportarà el suspens de l’assignatura.

3. Redacció i lliurament del treball de fi de grau. El període per a la recerca i la redacció del treball s’inicia amb l’assignació del tutor i finalitzarà en la data indicada en l'Aula Global de l'assignatura.   

4. Aspectes formals dels treballs de fi de grau

Tots els treball de fi de grau han d’observar les indicacions que recullen els epígrafs següents.

A. Qüestions generals

El treball ha de tenir presents els criteris de rellevància i originalitat. A més de fer atenció a la correcció del llenguatge i a la precisió en l’exposició d’arguments i idees, és important que els treballs segueixin una estructura raonable. Així, si bé l’organització interna de cada treball dependrà de l’objecte d’estudi, tots els treballs han d’incloure els següents elements/seccions:

a) Una portada amb el títol del treball (i, si escau, el títol secundari), el nom complet de l’estudiant, el nom del tutor(a), curs acadèmic, el nom de l’assignatura, el nom del grau que estudia i el nom de la universitat. Se seguirà la plantilla indicada a l'Aula Global (“Portada del treball de fi de grau”).

b) Una pàgina de declaració d’autoria sense numerar (se seguirà la plantilla “Declaració d’autoria”).

c) Un breu resum del contingut del treball amb una extensió màxima de 200 paraules (en castellà, català ianglès).

d) Un índex de continguts amb els diferents epígrafs o seccions del treball i la primera pàgina on s’ubiquen dins del mateix.

e) Una introducció que presenti el tema objecte de treball, la seva rellevància teòrica i/o pràctica, els objectius específics de la recerca, la connexió de la temàtica amb la literatura existent, la metodologia emprada i l’estructura del treball.

f) Una part central que desenvolupi la recerca.

g) Un apartat final de conclusions que reculli les principals idees del treball i analitzi la relació amb els objectius perseguits i les implicacions teòriques i/o pràctiques.

h) Una secció amb la bibliografia utilitzada, organitzada per ordre alfabètic d’autors.

i) Un annex amb el seu escrit de defensa (amb els objectius, metodologia emprada i conclusions)

B. Extensió i llengua del treball

El TFG haurà de tenir una extensió entre 25 i 35 pàgines, incloent-hi l’índex i la bibliografia. En cas que el contingut i el plantejament d’un treball aconsellin una extensió inferior o superior a aquesta, l’estudiant haurà d’obtenir el vist-i-plau del seu tutor(a).

No és necessari introduir annexos. La inclusió d’un o més annexes ha de ser justificada i, en tot cas, aquests no podran superar un total de 5 pàgines. Aquests annexos no entren en el còmput de les pàgines del treball.

El treball de fi de grau es pot redactar en català, castellà o anglès. 

C. Indicacions de format

Tots els treballs de fi de grau es lliuraran en pdf, amb tipus de lletra Times New Roman, 12, interlineat d’1,5 i marges superior, inferior i laterals de 2,5cm. Les notes s’inclouran a peu de pàgina, amb tipus de lletra Times New Roman, 10 i interlineat senzill.

Totes les pàgines -a excepció de la portada, la pàgina amb la declaració d’autoria, l’índex de continguts i altres índex que pugui contenir- han d’incloure la numeració a la part inferior.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Fi de la pobresa (ODS 1). 

Salut i benestar (ODS 3).

Eduació de qualitat (ODS 4). 

Igualtat de gènere (ODS 5). 

Treball decent i creixement econòmic (ODS 8).

Reducció de les desigualtats (ODS 10). 

Producció i consum responsable (ODS 12). 

Acció pel clima (ODS 13).

Pau, justícia i institucions sólides (ODS 16). 

Aliances per aconseguir objectiu (ODS 17). 

Sistema d'avaluació i qualificació

1. Presentació, defensa i avaluació

La presentació i defensa del TFG es regeix per allò previst a la Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials i de la Universitat Pompeu Fabra. 

El TFG s'haurà d'entregar per escrit i la seva defensa es farà de manera asíncrona, mitjançant un video de 10 minuts de duració màxima, on s'exposin les conclusions del TFG. 

L’avaluació del TFG anirà a càrrec d’un tribunal integrat pel tutor(a) de l’estudiant i un altre professor(a) avaluador(a) designat pel coordinador(a) de l’assignatura en funció de la temàtica del treball. El tribunal podrà preguntar a l’estudiant el què consideri oportú en relació al TFG i al vídeo presentat juntament amb el treball. El tribunal podrà fer les preguntes per escrit, per qualsevol mitjà telemàtic no presencial.

En cas de plagi, el treball es qualificarà amb 0 punts (suspens).

 
2. Condicions per concórrer a la recuperació

En cas d’haver lliurat el treball dins del termini establert i haver obtingut una qualificació de suspens (inferior a 5,0), els estudiants podran concórrer a la recuperació. 

La recuperació consistirà en el lliurament d’una versió revisada del treball de fi de grau a partir dels suggeriments i observacions manifestats pel comitè avaluador. El lliurament es realitzarà mitjançant l’enviament de la nova versió al tutor(a) i segon avaluador(a).


Curso Académico: 2023/24

3314 - Grado en Relaciones Laborales

21842 - Trabajo Fin de Grado


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2023/24
Centro académico:
331 - Facultad de Derecho
Estudio:
3314 - Grado en Relaciones Laborales
Asignatura:
21842 - Trabajo Fin de Grado
Créditos:
6.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Trabajo fin estudios: Grupo 1: Catalán
Grupo 2: Catalán
Profesorado:
Consuelo Chacartegui Javega, Eusebio Jose Colas Neila, Alberto Pla Planas, Josep Fargas Fernandez, Maria Calvo Doblas, Aida Ruiz Franco, Ayari Chico Herrera, Felix Salaverria Palanca, Maria Dolores Perez Martinez, Mireia Montesinos Sanchis, Mariona Turón Cardó, Sara Lujan Lujan, Ivan Rodriguez Florido, Manuel Crespo Segura, Laura Fernandez Bravo, Francisco Javier Martinez Cano, Alex Romani i Rivera, Manuel Luque Parra, Francisco Andres Valle Muñoz, Elena Rosello Cherigny, Magi Panyella Roses, Anna Maria Huertos Ferrer
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura “Trabajo de fin de Grado” comprende la realización de un trabajo de investigación por parte del/la estudiante sobre un tema vinculado a las materias estudiadas a lo largo del Grado en Relaciones Laborales bajo la tutoría de un profesor(a) de este Grado. La asignatura se plantea con dos objetivos fundamentales: por un lado, favorecer el estudio de un aspecto concreto de las materias estudiadas; por otro, contribuir al desarrollo de sus competencias y habilidades, especialmente en lo relativo a la capacidad para llevar a cabo investigación de forma autónoma e independiente, para reflexionar críticamente y de síntesis.

Con el fin de garantizar la coherencia del proceso y dar tiempo suficiente a los estudiantes para elaborar un trabajo riguroso, el calendario de la asignatura se proyecta a lo largo de todo el curso académico, si bien prevé que la evaluación se concentre en el tercer trimestre.

Competencias asociadas

La asignatura “Trabajo de fin de Grado” persigue las siguientes competencias:

G2. Comunicación oral y escrita.

G3. Capacidad de análisis y síntesis de la información.

E21. Interrelacionar las distintas disciplinas en Relaciones Laborales.

E22. Comprender el carácter dinámico de las relaciones laborales nacionales e internacionales

E24. Orientaciones para la toma de decisiones y evaluación de políticas

Resultados del aprendizaje

La asignatura se plantea con dos objetivos fundamentales: por un lado, favorecer la profundización en el estudio de un aspecto concreto de las materias estudiadas; por otro, contribuir al desarrollo de sus competencias y habilidades, especialmente en lo relativo a la capacidad para llevar a cabo investigación de forma autónoma e independiente, para reflexionar críticamente y de síntesis.

Contenidos

La asignatura "Trabajo de fin de Grado" se proyecta a lo largo de todo el curso académico. Con el fin de agilizar la elaboración de los trabajos, este proceso comprende cuatro fases bien diferenciadas:

1. Elección del tema de investigación. Los/las estudiantes tendrán que hacer una propuesta sobre el tema objeto de investigación mediante un formulario. El TFG puede ser individual o colectivo, siempre que la normativa de la Universidad admita esta modalidad. En cualquier caso, en los TFGs colectivos sólo podrán participar un máximo de 3 estudiantes.

2. Asignación de tutor(a). Una vez recibidos todos los formularios, se asignará a cada estudiante un tutor(a), teniendo en cuenta la temática de los trabajos y la disponibilidad del profesorado.

Primera tutoría.- Durante la semana posterior a la publicación de la asignación de tutores(as), el estudiantado tendrá que contactar con su tutor(a) para realizar la primera tutoría.

Es obligatorio asistir a tres tutorías. La inasistencia injustificada a las reuniones de tutoría comportará el suspenso de la asignatura.

3. Redacción y entrega del trabajo de fin de grado. El período para la investigación y la redacción del trabajo se inicia con la asignación del tutor(a) y finalizará en la fecha indicada en el Aula Global de la asignatura.

4. Aspectos formales de los trabajos de fin de grado

Todos los trabajos de fin de grado deben observar las indicaciones que recogen los siguientes epígrafes.

A. Cuestiones generales

El trabajo debe tener presentes los criterios de relevancia y originalidad. Además de prestar atención a la corrección del lenguaje y a la precisión en la exposición de argumentos e ideas, es importante que los trabajos sigan una estructura razonable. Así, si bien la organización interna de cada trabajo dependerá del objeto de estudio, todos los trabajos deben incluir los siguientes elementos/secciones:

a) Una portada con el título del trabajo (y, en su caso, el título secundario), el nombre completo del/la estudiante, el nombre del tutor(a), curso académico, el nombre de la asignatura, el nombre del grado que estudia y el nombre de la universidad. Se seguirá la plantilla indicada en el Aula Global (“Portada del trabajo de fin de grado”).

b) Una página de declaración de autoría sin numerar (se seguirá la plantilla “Declaración de autoría”).

c) Un breve resumen del contenido del trabajo con una extensión máxima de 200 palabras (en castellano, catalán e inglés).

d) Un índice de contenidos con los distintos epígrafes o secciones del trabajo y la primera página donde se ubican dentro del mismo.

e) Una introducción que presente el tema objeto de trabajo, su relevancia teórica y/o práctica, los objetivos específicos de la investigación, la conexión de la temática con la literatura existente, la metodología utilizada y la estructura del trabajo.

f) Una parte central que desarrolle la investigación.

g) Un apartado final de conclusiones que recoja las principales ideas del trabajo y analice la relación con los objetivos perseguidos y las implicaciones teóricas y/o prácticas.

h) Una sección con la bibliografía utilizada, organizada por orden alfabético de autores.

i) Un anexo con su escrito de defensa (con los objetivos, metodología empleada y conclusiones)

B. Extensión y lengua del trabajo

El TFG deberá tener una extensión entre 25 y 35 páginas, incluido el índice y la bibliografía. En caso de que el contenido y el planteamiento de un trabajo aconsejen una extensión inferior o superior a ésta, el estudiante deberá obtener el visto bueno de su tutor.

No es necesario introducir anexos. La inclusión de uno o más anexos debe ser justificada y, en todo caso, éstos no podrán superar un total de 5 páginas. Estos anexos no entrarán en el cómputo de las páginas del trabajo.

El trabajo de fin de grado puede redactarse en catalán, castellano o inglés.

B. Indicaciones de formato

Todos los trabajos de fin de grado se entregarán en formato pdf, con tipos de letra Times New Roman, 12, interlineado de 1,5 y márgenes superior, inferior y laterales de 2,5cm. Las notas se incluirán a pie de página, con tipos de letra Times New Roman, 10 e interlineado sencillo.

Todas las páginas -a excepción de la portada, la página con la declaración de autoría, el índice de contenidos y otros índices que pueda contener- deben incluir la numeración en la parte inferior.
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fin de la pobreza (ODS 1) # Salud y bienestar (ODS 3) # Eduación de calidad (ODS 4) #  Igualdad de género (ODS 5) # Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) # Reducción de las desigualdades (ODS 10) # Producción y consumo responsable (ODS 12) # Acción por el clima (ODS 13) #  Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) # Alianzas para conseguir objetivos (ODS 17).

Sistema de evaluación y calificación

1. Presentación, defensa y evaluación

La presentación y defensa del TFG se rige por lo previsto en la Normativa reguladora del trabajo de fin de grado de enseñanzas universitarias oficiales y de la Universidad Pompeu Fabra.

El TFG deberá entregarse por escrito y su defensa se realizará de forma asíncrona, mediante un video de 10 minutos de duración máxima, donde se expongan las conclusiones del TFG.

La evaluación del TFG irá a cargo de un tribunal integrado por el tutor(a) del estudiante y otro profesor(a) evaluador(a) designado por la persona coordinadora de la asignatura en función de la temática del trabajo . El tribunal podrá preguntar al estudiante lo que considere oportuno en relación al TFG y al vídeo presentado junto con el trabajo. El tribunal podrá realizar las preguntas por escrito, por cualquier medio telemático no presencial.

En caso de plagio, el trabajo se calificará con 0 puntos (suspenso).


2. Condiciones para concurrir a la recuperación
En caso de haber entregado el trabajo dentro del plazo establecido y obtener una calificación de suspenso (inferior a 5,0), los estudiantes podrán concurrir a la recuperación.

La recuperación consistirá en la entrega de una versión revisada del trabajo de fin de grado a partir de las sugerencias y observaciones manifestadas por el comité evaluador. La entrega se realizará mediante el envío de la nueva versión al tutor(a) y segundo evaluador(a).


Curso Académico: 2023/24

3314 - Grado en Relaciones Laborales

21842 - Trabajo Fin de Grado


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2023/24
Centro académico:
331 - Facultad de Derecho
Estudio:
3314 - Grado en Relaciones Laborales
Asignatura:
21842 - Trabajo Fin de Grado
Créditos:
6.0
Curso:
4
Idiomas de docencia:
Trabajo fin estudios: Grupo 1: Catalán
Grupo 2: Catalán
Profesorado:
Consuelo Chacartegui Javega, Eusebio Jose Colas Neila, Alberto Pla Planas, Josep Fargas Fernandez, Maria Calvo Doblas, Aida Ruiz Franco, Ayari Chico Herrera, Felix Salaverria Palanca, Maria Dolores Perez Martinez, Mireia Montesinos Sanchis, Mariona Turón Cardó, Sara Lujan Lujan, Ivan Rodriguez Florido, Manuel Crespo Segura, Laura Fernandez Bravo, Francisco Javier Martinez Cano, Alex Romani i Rivera, Manuel Luque Parra, Francisco Andres Valle Muñoz, Elena Rosello Cherigny, Magi Panyella Roses, Anna Maria Huertos Ferrer
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura “Trabajo de fin de Grado” comprende la realización de un trabajo de investigación por parte del/la estudiante sobre un tema vinculado a las materias estudiadas a lo largo del Grado en Relaciones Laborales bajo la tutoría de un profesor(a) de este Grado. La asignatura se plantea con dos objetivos fundamentales: por un lado, favorecer el estudio de un aspecto concreto de las materias estudiadas; por otro, contribuir al desarrollo de sus competencias y habilidades, especialmente en lo relativo a la capacidad para llevar a cabo investigación de forma autónoma e independiente, para reflexionar críticamente y de síntesis.

Con el fin de garantizar la coherencia del proceso y dar tiempo suficiente a los estudiantes para elaborar un trabajo riguroso, el calendario de la asignatura se proyecta a lo largo de todo el curso académico, si bien prevé que la evaluación se concentre en el tercer trimestre.

Competencias asociadas

La asignatura “Trabajo de fin de Grado” persigue las siguientes competencias:

G2. Comunicación oral y escrita.

G3. Capacidad de análisis y síntesis de la información.

E21. Interrelacionar las distintas disciplinas en Relaciones Laborales.

E22. Comprender el carácter dinámico de las relaciones laborales nacionales e internacionales

E24. Orientaciones para la toma de decisiones y evaluación de políticas

Resultados del aprendizaje

La asignatura se plantea con dos objetivos fundamentales: por un lado, favorecer la profundización en el estudio de un aspecto concreto de las materias estudiadas; por otro, contribuir al desarrollo de sus competencias y habilidades, especialmente en lo relativo a la capacidad para llevar a cabo investigación de forma autónoma e independiente, para reflexionar críticamente y de síntesis.

Contenidos

La asignatura "Trabajo de fin de Grado" se proyecta a lo largo de todo el curso académico. Con el fin de agilizar la elaboración de los trabajos, este proceso comprende cuatro fases bien diferenciadas:

1. Elección del tema de investigación. Los/las estudiantes tendrán que hacer una propuesta sobre el tema objeto de investigación mediante un formulario. El TFG puede ser individual o colectivo, siempre que la normativa de la Universidad admita esta modalidad. En cualquier caso, en los TFGs colectivos sólo podrán participar un máximo de 3 estudiantes.

2. Asignación de tutor(a). Una vez recibidos todos los formularios, se asignará a cada estudiante un tutor(a), teniendo en cuenta la temática de los trabajos y la disponibilidad del profesorado.

Primera tutoría.- Durante la semana posterior a la publicación de la asignación de tutores(as), el estudiantado tendrá que contactar con su tutor(a) para realizar la primera tutoría.

Es obligatorio asistir a tres tutorías. La inasistencia injustificada a las reuniones de tutoría comportará el suspenso de la asignatura.

3. Redacción y entrega del trabajo de fin de grado. El período para la investigación y la redacción del trabajo se inicia con la asignación del tutor(a) y finalizará en la fecha indicada en el Aula Global de la asignatura.

4. Aspectos formales de los trabajos de fin de grado

Todos los trabajos de fin de grado deben observar las indicaciones que recogen los siguientes epígrafes.

A. Cuestiones generales

El trabajo debe tener presentes los criterios de relevancia y originalidad. Además de prestar atención a la corrección del lenguaje y a la precisión en la exposición de argumentos e ideas, es importante que los trabajos sigan una estructura razonable. Así, si bien la organización interna de cada trabajo dependerá del objeto de estudio, todos los trabajos deben incluir los siguientes elementos/secciones:

a) Una portada con el título del trabajo (y, en su caso, el título secundario), el nombre completo del/la estudiante, el nombre del tutor(a), curso académico, el nombre de la asignatura, el nombre del grado que estudia y el nombre de la universidad. Se seguirá la plantilla indicada en el Aula Global (“Portada del trabajo de fin de grado”).

b) Una página de declaración de autoría sin numerar (se seguirá la plantilla “Declaración de autoría”).

c) Un breve resumen del contenido del trabajo con una extensión máxima de 200 palabras (en castellano, catalán e inglés).

d) Un índice de contenidos con los distintos epígrafes o secciones del trabajo y la primera página donde se ubican dentro del mismo.

e) Una introducción que presente el tema objeto de trabajo, su relevancia teórica y/o práctica, los objetivos específicos de la investigación, la conexión de la temática con la literatura existente, la metodología utilizada y la estructura del trabajo.

f) Una parte central que desarrolle la investigación.

g) Un apartado final de conclusiones que recoja las principales ideas del trabajo y analice la relación con los objetivos perseguidos y las implicaciones teóricas y/o prácticas.

h) Una sección con la bibliografía utilizada, organizada por orden alfabético de autores.

i) Un anexo con su escrito de defensa (con los objetivos, metodología empleada y conclusiones)

B. Extensión y lengua del trabajo

El TFG deberá tener una extensión entre 25 y 35 páginas, incluido el índice y la bibliografía. En caso de que el contenido y el planteamiento de un trabajo aconsejen una extensión inferior o superior a ésta, el estudiante deberá obtener el visto bueno de su tutor.

No es necesario introducir anexos. La inclusión de uno o más anexos debe ser justificada y, en todo caso, éstos no podrán superar un total de 5 páginas. Estos anexos no entrarán en el cómputo de las páginas del trabajo.

El trabajo de fin de grado puede redactarse en catalán, castellano o inglés.

B. Indicaciones de formato

Todos los trabajos de fin de grado se entregarán en formato pdf, con tipos de letra Times New Roman, 12, interlineado de 1,5 y márgenes superior, inferior y laterales de 2,5cm. Las notas se incluirán a pie de página, con tipos de letra Times New Roman, 10 e interlineado sencillo.

Todas las páginas -a excepción de la portada, la página con la declaración de autoría, el índice de contenidos y otros índices que pueda contener- deben incluir la numeración en la parte inferior.
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fin de la pobreza (ODS 1) # Salud y bienestar (ODS 3) # Eduación de calidad (ODS 4) #  Igualdad de género (ODS 5) # Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) # Reducción de las desigualdades (ODS 10) # Producción y consumo responsable (ODS 12) # Acción por el clima (ODS 13) #  Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) # Alianzas para conseguir objetivos (ODS 17).

Sistema de evaluación y calificación

1. Presentación, defensa y evaluación

La presentación y defensa del TFG se rige por lo previsto en la Normativa reguladora del trabajo de fin de grado de enseñanzas universitarias oficiales y de la Universidad Pompeu Fabra.

El TFG deberá entregarse por escrito y su defensa se realizará de forma asíncrona, mediante un video de 10 minutos de duración máxima, donde se expongan las conclusiones del TFG.

La evaluación del TFG irá a cargo de un tribunal integrado por el tutor(a) del estudiante y otro profesor(a) evaluador(a) designado por la persona coordinadora de la asignatura en función de la temática del trabajo . El tribunal podrá preguntar al estudiante lo que considere oportuno en relación al TFG y al vídeo presentado junto con el trabajo. El tribunal podrá realizar las preguntas por escrito, por cualquier medio telemático no presencial.

En caso de plagio, el trabajo se calificará con 0 puntos (suspenso).


2. Condiciones para concurrir a la recuperación
En caso de haber entregado el trabajo dentro del plazo establecido y obtener una calificación de suspenso (inferior a 5,0), los estudiantes podrán concurrir a la recuperación.

La recuperación consistirá en la entrega de una versión revisada del trabajo de fin de grado a partir de las sugerencias y observaciones manifestadas por el comité evaluador. La entrega se realizará mediante el envío de la nueva versión al tutor(a) y segundo evaluador(a).