Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2023/24

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

21686 - Treball Fi de Grau


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2023/24
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
21686 - Treball Fi de Grau
Crèdits:
6.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català
Professorat:
Jose Maria Castellano Garcia, Miguel Salvador Serna, Fernando Jose Gil Porquet, Aïda Sole Auro, Jordi Quero Arias, Jordi Pascual Sauch, Just Castillo Iglesias, Sergi Lostao More, Mireia López Álvarez, Josep Ibañez Muñoz
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El Treball de fi de Grau té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les habilitats de recerca, anàlisi i reflexió crítica de l’estudiant, sota la tutoria d’un/a professor/a del Grau, tot aprofundint en l’estudi d’un tema de lliure elecció vinculat a alguna de les matèries cursades al llarg del Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració. Per garantir la coherència del procés i donar temps suficient a l’estudiant per elaborar un treball rigorós, el calendari de l’assignatura es projecta al llarg de tot el curs acadèmic.

 

Competències associades

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG1. Capacitat d'anàlisi i de  síntesi.

CG2. Capacitat d'organitzar i planificar.

CG10. Habilitats d'investigació.

CG11. Capacitat per adaptar-se a noves situacions.

CG15. Disseny i gestió de projectes.

CG17. Preocupació per la qualitat.

 

COMPETÈNCIA TRANSVERSAL:

Conèixer i utilitzar les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina. Identificar i problematitzar els biaixos, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en l'exercici de la seva professió. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge. Saber desenvolupar una investigació amb perspectiva de gènere.

Continguts

El TFG no és un treball més vinculat a una assignatura. És una assignatura en si mateixa que permet construir sobre els coneixements adquirits durant el grau. El TFG es pot concebre com un producte i un procés. Completar un treball pel qual els/les estudiants seran avaluats/des no és l’únic important, ni tan sols el més important. Suposa un repte: demostrar capacitat de treball independent en un projecte important, mostrant que poden pensar i treballar com a politòlegs i politòlogues. És a dir, el camí recorregut en l’elaboració del treball no només garanteix un millor o pitjor resultat sinó que produeix una gran quantitat d’aprenentatges, aptituds i habilitats de posterior aplicació en el futur desenvolupament professional.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Sistema d'avaluació i qualificació

L’avaluació del TFG es fa en base el treball que l’estudiant penjarà a l’Aula Global de l’assignatura i en la defensa oral d’aquest treball. L’avaluació del treball final representa un 90% de la nota final (seguint l’escala de 0 a 10). La defensa oral del TFG és obligatòria i tindrà lloc mitjançant dues fases: en primer lloc una presentació en vídeo que l’estudiant penjarà a l’Aula Global al mateix temps que farà el lliurament del treball. La presentació tindrà una duració d’entre 5 i 10 minuts i resumirà els aspectes més importants del TFG. Les presentacions es faran públiques dins l’Aula Global durant el període d’avaluació. Tots els estudiants hi tindran accés. En segon lloc, i en una data posterior que s’anunciarà a l’Aula Global, tindrà lloc una sessió presencial d’una durada aproximada de 5 minuts per estudiant durant la qual els avaluadors/es plantejaran preguntes i demanaran aclariments sobre el treball. L’avaluació de la defensa i les respostes a les preguntes representaran un 10% de la nota final (seguint l’escala de 0 a 10).

Per poder-se presentar a la recuperació cal haver complert amb l’avaluació continuada (assistència a les tutories i lliuraments parcials), haver presentat un treball complet, penjat la presentació en vídeo a l’aula global i respost presencialment a les preguntes formulades pels avaluadors en la convocatòria de juny. La recuperació només està prevista pels treballs que compleixin els requisits anteriors i hagin obtingut una qualificació inferior a 5,0 (Suspens); és a dir, la convocatòria de recuperació no està prevista per pujar nota. La recuperació consistirà en el lliurament d’una versió revisada del treball a partir de les observacions realitzades en l’informe que acompanyarà la qualificació final.


Curs Acadèmic: 2023/24

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

21686 - Treball Fi de Grau


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2023/24
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
21686 - Treball Fi de Grau
Crèdits:
6.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català
Professorat:
Jose Maria Castellano Garcia, Miguel Salvador Serna, Fernando Jose Gil Porquet, Aïda Sole Auro, Jordi Quero Arias, Jordi Pascual Sauch, Just Castillo Iglesias, Sergi Lostao More, Mireia López Álvarez, Josep Ibañez Muñoz
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El Treball de fi de Grau té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les habilitats de recerca, anàlisi i reflexió crítica de l’estudiant, sota la tutoria d’un/a professor/a del Grau, tot aprofundint en l’estudi d’un tema de lliure elecció vinculat a alguna de les matèries cursades al llarg del Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració. Per garantir la coherència del procés i donar temps suficient a l’estudiant per elaborar un treball rigorós, el calendari de l’assignatura es projecta al llarg de tot el curs acadèmic.

 

Competències associades

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG1. Capacitat d'anàlisi i de  síntesi.

CG2. Capacitat d'organitzar i planificar.

CG10. Habilitats d'investigació.

CG11. Capacitat per adaptar-se a noves situacions.

CG15. Disseny i gestió de projectes.

CG17. Preocupació per la qualitat.

 

COMPETÈNCIA TRANSVERSAL:

Conèixer i utilitzar les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina. Identificar i problematitzar els biaixos, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en l'exercici de la seva professió. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge. Saber desenvolupar una investigació amb perspectiva de gènere.

Continguts

El TFG no és un treball més vinculat a una assignatura. És una assignatura en si mateixa que permet construir sobre els coneixements adquirits durant el grau. El TFG es pot concebre com un producte i un procés. Completar un treball pel qual els/les estudiants seran avaluats/des no és l’únic important, ni tan sols el més important. Suposa un repte: demostrar capacitat de treball independent en un projecte important, mostrant que poden pensar i treballar com a politòlegs i politòlogues. És a dir, el camí recorregut en l’elaboració del treball no només garanteix un millor o pitjor resultat sinó que produeix una gran quantitat d’aprenentatges, aptituds i habilitats de posterior aplicació en el futur desenvolupament professional.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Sistema d'avaluació i qualificació

L’avaluació del TFG es fa en base el treball que l’estudiant penjarà a l’Aula Global de l’assignatura i en la defensa oral d’aquest treball. L’avaluació del treball final representa un 90% de la nota final (seguint l’escala de 0 a 10). La defensa oral del TFG és obligatòria i tindrà lloc mitjançant dues fases: en primer lloc una presentació en vídeo que l’estudiant penjarà a l’Aula Global al mateix temps que farà el lliurament del treball. La presentació tindrà una duració d’entre 5 i 10 minuts i resumirà els aspectes més importants del TFG. Les presentacions es faran públiques dins l’Aula Global durant el període d’avaluació. Tots els estudiants hi tindran accés. En segon lloc, i en una data posterior que s’anunciarà a l’Aula Global, tindrà lloc una sessió presencial d’una durada aproximada de 5 minuts per estudiant durant la qual els avaluadors/es plantejaran preguntes i demanaran aclariments sobre el treball. L’avaluació de la defensa i les respostes a les preguntes representaran un 10% de la nota final (seguint l’escala de 0 a 10).

Per poder-se presentar a la recuperació cal haver complert amb l’avaluació continuada (assistència a les tutories i lliuraments parcials), haver presentat un treball complet, penjat la presentació en vídeo a l’aula global i respost presencialment a les preguntes formulades pels avaluadors en la convocatòria de juny. La recuperació només està prevista pels treballs que compleixin els requisits anteriors i hagin obtingut una qualificació inferior a 5,0 (Suspens); és a dir, la convocatòria de recuperació no està prevista per pujar nota. La recuperació consistirà en el lliurament d’una versió revisada del treball a partir de les observacions realitzades en l’informe que acompanyarà la qualificació final.


Curs Acadèmic: 2023/24

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

21686 - Treball Fi de Grau


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2023/24
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
21686 - Treball Fi de Grau
Crèdits:
6.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català
Professorat:
Jose Maria Castellano Garcia, Miguel Salvador Serna, Fernando Jose Gil Porquet, Aïda Sole Auro, Jordi Quero Arias, Jordi Pascual Sauch, Just Castillo Iglesias, Sergi Lostao More, Mireia López Álvarez, Josep Ibañez Muñoz
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El Treball de fi de Grau té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les habilitats de recerca, anàlisi i reflexió crítica de l’estudiant, sota la tutoria d’un/a professor/a del Grau, tot aprofundint en l’estudi d’un tema de lliure elecció vinculat a alguna de les matèries cursades al llarg del Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració. Per garantir la coherència del procés i donar temps suficient a l’estudiant per elaborar un treball rigorós, el calendari de l’assignatura es projecta al llarg de tot el curs acadèmic.

 

Competències associades

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG1. Capacitat d'anàlisi i de  síntesi.

CG2. Capacitat d'organitzar i planificar.

CG10. Habilitats d'investigació.

CG11. Capacitat per adaptar-se a noves situacions.

CG15. Disseny i gestió de projectes.

CG17. Preocupació per la qualitat.

 

COMPETÈNCIA TRANSVERSAL:

Conèixer i utilitzar les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina. Identificar i problematitzar els biaixos, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en l'exercici de la seva professió. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge. Saber desenvolupar una investigació amb perspectiva de gènere.

Continguts

El TFG no és un treball més vinculat a una assignatura. És una assignatura en si mateixa que permet construir sobre els coneixements adquirits durant el grau. El TFG es pot concebre com un producte i un procés. Completar un treball pel qual els/les estudiants seran avaluats/des no és l’únic important, ni tan sols el més important. Suposa un repte: demostrar capacitat de treball independent en un projecte important, mostrant que poden pensar i treballar com a politòlegs i politòlogues. És a dir, el camí recorregut en l’elaboració del treball no només garanteix un millor o pitjor resultat sinó que produeix una gran quantitat d’aprenentatges, aptituds i habilitats de posterior aplicació en el futur desenvolupament professional.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Sistema d'avaluació i qualificació

L’avaluació del TFG es fa en base el treball que l’estudiant penjarà a l’Aula Global de l’assignatura i en la defensa oral d’aquest treball. L’avaluació del treball final representa un 90% de la nota final (seguint l’escala de 0 a 10). La defensa oral del TFG és obligatòria i tindrà lloc mitjançant dues fases: en primer lloc una presentació en vídeo que l’estudiant penjarà a l’Aula Global al mateix temps que farà el lliurament del treball. La presentació tindrà una duració d’entre 5 i 10 minuts i resumirà els aspectes més importants del TFG. Les presentacions es faran públiques dins l’Aula Global durant el període d’avaluació. Tots els estudiants hi tindran accés. En segon lloc, i en una data posterior que s’anunciarà a l’Aula Global, tindrà lloc una sessió presencial d’una durada aproximada de 5 minuts per estudiant durant la qual els avaluadors/es plantejaran preguntes i demanaran aclariments sobre el treball. L’avaluació de la defensa i les respostes a les preguntes representaran un 10% de la nota final (seguint l’escala de 0 a 10).

Per poder-se presentar a la recuperació cal haver complert amb l’avaluació continuada (assistència a les tutories i lliuraments parcials), haver presentat un treball complet, penjat la presentació en vídeo a l’aula global i respost presencialment a les preguntes formulades pels avaluadors en la convocatòria de juny. La recuperació només està prevista pels treballs que compleixin els requisits anteriors i hagin obtingut una qualificació inferior a 5,0 (Suspens); és a dir, la convocatòria de recuperació no està prevista per pujar nota. La recuperació consistirà en el lliurament d’una versió revisada del treball a partir de les observacions realitzades en l’informe que acompanyarà la qualificació final.