Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2023/24

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

21685 - Pràctiques Externes


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2023/24
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
21685 - Pràctiques Externes
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Miguel Salvador Serna, David Sancho Royo
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

La UPF preveu en el pla d'estudis del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració la realització de deu crèdits pràctics obligatoris, l'objectiu dels quals és permetre als estudiants aplicar els coneixements adquirits durant el Grau. Aquests crèdits es materialitzen en l'assignatura de Pràctiques Externes (21685), que s'avalua en el tercer trimestre. 

Competències associades

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG2. Capacitat d'organitzar i planificar

CG11. Capacitat per adaptar-se a noves situacions.

CG15. Disseny i gestió de projectes.

CG17. Preocupació per la qualitat.

CG18. Motivació d'assoliment o d’èxit.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

CE10. Analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.

CE11. Analitzar la planificació i la gestió administrativa.

CE12. Interpretar el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.

CE13. Interpretar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

CE14. Contrastar la capacitat per a la planificació, implantació, avaluació i anàlisi de les polítiques públiques.

CE18. Analitzar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.

Continguts

Les pràctiques suposen la realització d'un període d'experiència professional en una Institució Pública, Associació, Partit Polític, o empresa, desenvolupant tasques vinculades amb la titulació. En cas d'incorporació a la institució, es requeriran aproximadament 120 hores de feina. La pràctica també pot ser desenvolupada com a consultoria externa per a l'organització, el que suposa la direcció d'aquesta per part de la institució externa, tot i que no hi hagi un horari estricte de treball.

Els estudiants estaran tutorats per un tutor a la institució externa i un tutor acadèmic a la UPF. El tutor extern redactarà un informe sobre la participació de l'estudiant. El tutor acadèmic, en vista de l'informe i de la memòria de pràctiques, serà el responsable de l'avaluació final de l'estudiant.

Per a la superació dels crèdits de Pràctiques externes, s'ofereixen tot un conjunt de modalitats alternatives amb l'objectiu que aquestes s'adaptin a les diferents necessitats dels estudiants:

1.- L'estudiant pot proposar a la Secretaria de la Facultat la realització d'unes pràctiques a una determinada institució, amb la qual te contacte o especial relació. Per això:

- L'estudiant ha d'haver contactat directament amb la institució en la qual està interessat en fer-hi les pràctiques, i obtenir el seu acord, amb la definició de les tasques concretes a desenvolupar i la persona que en la institució el tutoritzarà.

- L'estudiant ha de contactar amb el Servei de Carreres Professionals i informar del contacte realitzat i aportar la informació pertinent, per a que, en el  cas de que sigui necessari, substanciar un conveni de cooperació educativa entre al UPF i la Institució.

- Un cop realitzades, les pràctiques s'avaluaran a partir de la memòria de pràctiques presentada per l'estudiant.

2.- L'estudiant pot sol·licitar una de les pràctiques curriculars del Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració que trobarà en l'espai virtual del "Campus Treball".

- Les pràctiques curriculars es desenvoluparan en el segon i tercer trimestre de quart curs.

- Un cop realitzades, les pràctiques s'avaluaran a partir de la memòria de pràctiques presentada per l'estudiant al juny de quart curs.

3.- L'estudiant pot realitzar al llarg de la seva carrera una de les pràctiques extra-curriculars que trobarà en l'espai virtual del "Campus Treball".

En aquest cas, haurà de triar les pràctiques que li interessin d'aquesta oferta i ser seleccionat per realitzar-les. Un cop seleccionats, hauran d'acreditar a la Secretaria de la Facultat aquest fet, i desprès de realitzar-les, hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre les pràctiques fetes), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

4.- L'estudiant pot sol·licitar el reconeixement d'experiència prèvia a la Secretaria de la Facultat.

- Els estudiants que tinguin o hagin tingut una experiència professional o associativa relacionades amb la titulació, o hagin fet unes pràctiques prèvies al quart curs, poden sol·licitar a la Secretaria de la Facultat el reconeixement d'aquesta experiència prèvia, acreditant-la aportant la documentació pertinent. Així si obté l'autorització del Deganat, aquests estudiants sols hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre l'experiència o pràctica professional o associativa prèvia acreditada), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

5.- Per a els estudiants matriculats que no es trobin en cap dels quatre supòsits anteriors, el Deganat de la Facultat els assignarà un encàrrec de consultoria aplicada, en matèria de gestió i política pública a ser desenvolupat durant el segon i tercer trimestre. Aquest encàrrec suposarà realitzar un treball de camp extern i un anàlisis de processos de gestió i intervenció pública. Fruit d'aquest treball, l'estudiant redactarà un informe de gestió que equivaldrà a la memòria de pràctiques i que serà presentat al juny de quart curs.

 

Període de practiques i reconeixement d'experiències prèvies

 

a.- El període de pràctiques es realitza habitualment durant el quart curs. En aquest cas, l'avaluació d'aquestes, es farà a partir de la memòria de pràctiques presentada  per el estudiant al juny del quart curs.

b.- Els estudiants també poden fer pràctiques (relacionades amb la titulació) amb anterioritat al curs en què es matriculin de l'assignatura de pràctiques (per exemple en l'estiu entre tercer i quart curs o abans). Per això poden accedir, durant la carrera, a tota l'oferta de pràctiques extracurriculars que ofereix la UPF, o a proposar una pràctica extracurricular amb una institució amb la que es tingui contacte. En tots aquests casos, els estudiants hauran d'acreditar a la Secretaria de la Facultat la realització d'aquestes pràctiques i amb l'autorització del Deganat sols hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre les pràctiques fetes), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

c.- Els estudiants que tinguin o hagin tingut una experiència professional o associativa, relacionades amb la titulació també la podran acreditar a la Secretaria de la Facultat i amb l'autorització del Deganat, sols hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre l'experiència professional o associativa prèvia acreditada), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

 

Terminis:

- Al mes de juny: Entrega de memòria de pràctiques en format digital a través de l'espai corresponent a l'assignatura de Pràctiques externes a l'aula global, en la data asssenyalada a la mateixa aula.

- Recuperació: recordeu que no hi ha convocatòria de setembre. La segona entrega de la memòria de pràctiques en format digital a través de l'espai corresponent a l'assignatura de Pràctiques externes a l'aula global (sols per aquells que havent entregat la memòria al juny, se’ls hi hagi demanat que la millorin).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 17: Aliança pels Objectius

 

Sistema d'avaluació i qualificació

Per superar el crèdits de pràctiques, tots els estudiants matriculats hauran de presentar en el termini que s'estableixi una memòria analítica sobre l'experiència realitzada.

La memòria de les pràctiques es un document acadèmic amb una extensió entre 4.000 i 5.000 paraules que ha de contenir tres apartats:

Apartat 1. Presentació de l'entitat on s'hagi fet la pràctica, i ha de desenvolupar orientativament els següents punts:

1. Presentació de l'entitat

1.1. Objectius generals i raó de ser

1.2. Estructura i organització

1.3. Recursos humans i materials

Apartat 2. Activitat desenvolupada, amb una explicació de l'activitat realitzada per l'estudiant, analitzant els següents punts orientatius:

2.1. Objectius de la pràctica

2.2. Tasques desenvolupades

2.3.Coneixements adquirits en el Grau aplicats en el desenvolupament de les tasques assignades

2.4. Nous coneixements i habilitats adquirits en realitzar l'activitat

Apartat 3. Valoració de la Institució i de la pràctica, on s'avaluï  el funcionament de l'organització i es faci una valoració crítica de la pràctica realitzada. Orientativament es poden tractar els següents punts:

3.1. Punts forts i punts dèbils de l'entitat i possibles propostes de millora, si s'escau

3.2. Utilitat dels coneixements adquirits al llarg del Grau per al desenvolupament de les tasques assignades.

3.3 Grau d'assoliment dels objectius proposats.

3.4 Grau d'integració de l'estudiant en l'activitat de l'entitat i relació amb el tutor.

3.5. Aspectes positius i negatius de l'experiència.

 

En el cas que l'estudiant hagi realitzat un informe de consultoria, la memòria ha d'incorporar l'informe realitzat, acompanyat d'una introducció en la que es faci una presentació de l'entitat estudiada i d'una petita valoració sobre la realització de l'estudi. Orientativament, l'informe ha de venir acompanyat de la presentació que incorpori:

1. Presentació de l'entitat estudiada

2.Objectiu i interès de l'estudi

3. Valoració de la relació amb el tutor i amb l'entitat

4. Valoració dels resultats de l'estudi

 

El document de la memòria pot ser acompanyat per annexos on l'estudiant incorpori aquella documentació que estimi oportuna.

El document de la memòria ha de ser entregat en format digital  en el termini establert a través de l'espai corresponent a l'assignatura de Pràctiques externes a l'aula global.


Curs Acadèmic: 2023/24

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

21685 - Pràctiques Externes


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2023/24
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
21685 - Pràctiques Externes
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Miguel Salvador Serna, David Sancho Royo
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

La UPF preveu en el pla d'estudis del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració la realització de deu crèdits pràctics obligatoris, l'objectiu dels quals és permetre als estudiants aplicar els coneixements adquirits durant el Grau. Aquests crèdits es materialitzen en l'assignatura de Pràctiques Externes (21685), que s'avalua en el tercer trimestre. 

Competències associades

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG2. Capacitat d'organitzar i planificar

CG11. Capacitat per adaptar-se a noves situacions.

CG15. Disseny i gestió de projectes.

CG17. Preocupació per la qualitat.

CG18. Motivació d'assoliment o d’èxit.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

CE10. Analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.

CE11. Analitzar la planificació i la gestió administrativa.

CE12. Interpretar el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.

CE13. Interpretar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

CE14. Contrastar la capacitat per a la planificació, implantació, avaluació i anàlisi de les polítiques públiques.

CE18. Analitzar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.

Continguts

Les pràctiques suposen la realització d'un període d'experiència professional en una Institució Pública, Associació, Partit Polític, o empresa, desenvolupant tasques vinculades amb la titulació. En cas d'incorporació a la institució, es requeriran aproximadament 120 hores de feina. La pràctica també pot ser desenvolupada com a consultoria externa per a l'organització, el que suposa la direcció d'aquesta per part de la institució externa, tot i que no hi hagi un horari estricte de treball.

Els estudiants estaran tutorats per un tutor a la institució externa i un tutor acadèmic a la UPF. El tutor extern redactarà un informe sobre la participació de l'estudiant. El tutor acadèmic, en vista de l'informe i de la memòria de pràctiques, serà el responsable de l'avaluació final de l'estudiant.

Per a la superació dels crèdits de Pràctiques externes, s'ofereixen tot un conjunt de modalitats alternatives amb l'objectiu que aquestes s'adaptin a les diferents necessitats dels estudiants:

1.- L'estudiant pot proposar a la Secretaria de la Facultat la realització d'unes pràctiques a una determinada institució, amb la qual te contacte o especial relació. Per això:

- L'estudiant ha d'haver contactat directament amb la institució en la qual està interessat en fer-hi les pràctiques, i obtenir el seu acord, amb la definició de les tasques concretes a desenvolupar i la persona que en la institució el tutoritzarà.

- L'estudiant ha de contactar amb el Servei de Carreres Professionals i informar del contacte realitzat i aportar la informació pertinent, per a que, en el  cas de que sigui necessari, substanciar un conveni de cooperació educativa entre al UPF i la Institució.

- Un cop realitzades, les pràctiques s'avaluaran a partir de la memòria de pràctiques presentada per l'estudiant.

2.- L'estudiant pot sol·licitar una de les pràctiques curriculars del Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració que trobarà en l'espai virtual del "Campus Treball".

- Les pràctiques curriculars es desenvoluparan en el segon i tercer trimestre de quart curs.

- Un cop realitzades, les pràctiques s'avaluaran a partir de la memòria de pràctiques presentada per l'estudiant al juny de quart curs.

3.- L'estudiant pot realitzar al llarg de la seva carrera una de les pràctiques extra-curriculars que trobarà en l'espai virtual del "Campus Treball".

En aquest cas, haurà de triar les pràctiques que li interessin d'aquesta oferta i ser seleccionat per realitzar-les. Un cop seleccionats, hauran d'acreditar a la Secretaria de la Facultat aquest fet, i desprès de realitzar-les, hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre les pràctiques fetes), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

4.- L'estudiant pot sol·licitar el reconeixement d'experiència prèvia a la Secretaria de la Facultat.

- Els estudiants que tinguin o hagin tingut una experiència professional o associativa relacionades amb la titulació, o hagin fet unes pràctiques prèvies al quart curs, poden sol·licitar a la Secretaria de la Facultat el reconeixement d'aquesta experiència prèvia, acreditant-la aportant la documentació pertinent. Així si obté l'autorització del Deganat, aquests estudiants sols hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre l'experiència o pràctica professional o associativa prèvia acreditada), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

5.- Per a els estudiants matriculats que no es trobin en cap dels quatre supòsits anteriors, el Deganat de la Facultat els assignarà un encàrrec de consultoria aplicada, en matèria de gestió i política pública a ser desenvolupat durant el segon i tercer trimestre. Aquest encàrrec suposarà realitzar un treball de camp extern i un anàlisis de processos de gestió i intervenció pública. Fruit d'aquest treball, l'estudiant redactarà un informe de gestió que equivaldrà a la memòria de pràctiques i que serà presentat al juny de quart curs.

 

Període de practiques i reconeixement d'experiències prèvies

 

a.- El període de pràctiques es realitza habitualment durant el quart curs. En aquest cas, l'avaluació d'aquestes, es farà a partir de la memòria de pràctiques presentada  per el estudiant al juny del quart curs.

b.- Els estudiants també poden fer pràctiques (relacionades amb la titulació) amb anterioritat al curs en què es matriculin de l'assignatura de pràctiques (per exemple en l'estiu entre tercer i quart curs o abans). Per això poden accedir, durant la carrera, a tota l'oferta de pràctiques extracurriculars que ofereix la UPF, o a proposar una pràctica extracurricular amb una institució amb la que es tingui contacte. En tots aquests casos, els estudiants hauran d'acreditar a la Secretaria de la Facultat la realització d'aquestes pràctiques i amb l'autorització del Deganat sols hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre les pràctiques fetes), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

c.- Els estudiants que tinguin o hagin tingut una experiència professional o associativa, relacionades amb la titulació també la podran acreditar a la Secretaria de la Facultat i amb l'autorització del Deganat, sols hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre l'experiència professional o associativa prèvia acreditada), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

 

Terminis:

- Al mes de juny: Entrega de memòria de pràctiques en format digital a través de l'espai corresponent a l'assignatura de Pràctiques externes a l'aula global, en la data asssenyalada a la mateixa aula.

- Recuperació: recordeu que no hi ha convocatòria de setembre. La segona entrega de la memòria de pràctiques en format digital a través de l'espai corresponent a l'assignatura de Pràctiques externes a l'aula global (sols per aquells que havent entregat la memòria al juny, se’ls hi hagi demanat que la millorin).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 17: Aliança pels Objectius

 

Sistema d'avaluació i qualificació

Per superar el crèdits de pràctiques, tots els estudiants matriculats hauran de presentar en el termini que s'estableixi una memòria analítica sobre l'experiència realitzada.

La memòria de les pràctiques es un document acadèmic amb una extensió entre 4.000 i 5.000 paraules que ha de contenir tres apartats:

Apartat 1. Presentació de l'entitat on s'hagi fet la pràctica, i ha de desenvolupar orientativament els següents punts:

1. Presentació de l'entitat

1.1. Objectius generals i raó de ser

1.2. Estructura i organització

1.3. Recursos humans i materials

Apartat 2. Activitat desenvolupada, amb una explicació de l'activitat realitzada per l'estudiant, analitzant els següents punts orientatius:

2.1. Objectius de la pràctica

2.2. Tasques desenvolupades

2.3.Coneixements adquirits en el Grau aplicats en el desenvolupament de les tasques assignades

2.4. Nous coneixements i habilitats adquirits en realitzar l'activitat

Apartat 3. Valoració de la Institució i de la pràctica, on s'avaluï  el funcionament de l'organització i es faci una valoració crítica de la pràctica realitzada. Orientativament es poden tractar els següents punts:

3.1. Punts forts i punts dèbils de l'entitat i possibles propostes de millora, si s'escau

3.2. Utilitat dels coneixements adquirits al llarg del Grau per al desenvolupament de les tasques assignades.

3.3 Grau d'assoliment dels objectius proposats.

3.4 Grau d'integració de l'estudiant en l'activitat de l'entitat i relació amb el tutor.

3.5. Aspectes positius i negatius de l'experiència.

 

En el cas que l'estudiant hagi realitzat un informe de consultoria, la memòria ha d'incorporar l'informe realitzat, acompanyat d'una introducció en la que es faci una presentació de l'entitat estudiada i d'una petita valoració sobre la realització de l'estudi. Orientativament, l'informe ha de venir acompanyat de la presentació que incorpori:

1. Presentació de l'entitat estudiada

2.Objectiu i interès de l'estudi

3. Valoració de la relació amb el tutor i amb l'entitat

4. Valoració dels resultats de l'estudi

 

El document de la memòria pot ser acompanyat per annexos on l'estudiant incorpori aquella documentació que estimi oportuna.

El document de la memòria ha de ser entregat en format digital  en el termini establert a través de l'espai corresponent a l'assignatura de Pràctiques externes a l'aula global.


Curs Acadèmic: 2023/24

3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

21685 - Pràctiques Externes


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2023/24
Centre acadèmic:
339 - Facultat de Ciències Polítiques i Socials
Estudi:
3391 - Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatura:
21685 - Pràctiques Externes
Crèdits:
10.0
Curs:
4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Miguel Salvador Serna, David Sancho Royo
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

La UPF preveu en el pla d'estudis del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració la realització de deu crèdits pràctics obligatoris, l'objectiu dels quals és permetre als estudiants aplicar els coneixements adquirits durant el Grau. Aquests crèdits es materialitzen en l'assignatura de Pràctiques Externes (21685), que s'avalua en el tercer trimestre. 

Competències associades

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

COMPETÈNCIES GENERALS:

CG2. Capacitat d'organitzar i planificar

CG11. Capacitat per adaptar-se a noves situacions.

CG15. Disseny i gestió de projectes.

CG17. Preocupació per la qualitat.

CG18. Motivació d'assoliment o d’èxit.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

CE10. Analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.

CE11. Analitzar la planificació i la gestió administrativa.

CE12. Interpretar el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.

CE13. Interpretar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.

CE14. Contrastar la capacitat per a la planificació, implantació, avaluació i anàlisi de les polítiques públiques.

CE18. Analitzar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.

Continguts

Les pràctiques suposen la realització d'un període d'experiència professional en una Institució Pública, Associació, Partit Polític, o empresa, desenvolupant tasques vinculades amb la titulació. En cas d'incorporació a la institució, es requeriran aproximadament 120 hores de feina. La pràctica també pot ser desenvolupada com a consultoria externa per a l'organització, el que suposa la direcció d'aquesta per part de la institució externa, tot i que no hi hagi un horari estricte de treball.

Els estudiants estaran tutorats per un tutor a la institució externa i un tutor acadèmic a la UPF. El tutor extern redactarà un informe sobre la participació de l'estudiant. El tutor acadèmic, en vista de l'informe i de la memòria de pràctiques, serà el responsable de l'avaluació final de l'estudiant.

Per a la superació dels crèdits de Pràctiques externes, s'ofereixen tot un conjunt de modalitats alternatives amb l'objectiu que aquestes s'adaptin a les diferents necessitats dels estudiants:

1.- L'estudiant pot proposar a la Secretaria de la Facultat la realització d'unes pràctiques a una determinada institució, amb la qual te contacte o especial relació. Per això:

- L'estudiant ha d'haver contactat directament amb la institució en la qual està interessat en fer-hi les pràctiques, i obtenir el seu acord, amb la definició de les tasques concretes a desenvolupar i la persona que en la institució el tutoritzarà.

- L'estudiant ha de contactar amb el Servei de Carreres Professionals i informar del contacte realitzat i aportar la informació pertinent, per a que, en el  cas de que sigui necessari, substanciar un conveni de cooperació educativa entre al UPF i la Institució.

- Un cop realitzades, les pràctiques s'avaluaran a partir de la memòria de pràctiques presentada per l'estudiant.

2.- L'estudiant pot sol·licitar una de les pràctiques curriculars del Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració que trobarà en l'espai virtual del "Campus Treball".

- Les pràctiques curriculars es desenvoluparan en el segon i tercer trimestre de quart curs.

- Un cop realitzades, les pràctiques s'avaluaran a partir de la memòria de pràctiques presentada per l'estudiant al juny de quart curs.

3.- L'estudiant pot realitzar al llarg de la seva carrera una de les pràctiques extra-curriculars que trobarà en l'espai virtual del "Campus Treball".

En aquest cas, haurà de triar les pràctiques que li interessin d'aquesta oferta i ser seleccionat per realitzar-les. Un cop seleccionats, hauran d'acreditar a la Secretaria de la Facultat aquest fet, i desprès de realitzar-les, hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre les pràctiques fetes), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

4.- L'estudiant pot sol·licitar el reconeixement d'experiència prèvia a la Secretaria de la Facultat.

- Els estudiants que tinguin o hagin tingut una experiència professional o associativa relacionades amb la titulació, o hagin fet unes pràctiques prèvies al quart curs, poden sol·licitar a la Secretaria de la Facultat el reconeixement d'aquesta experiència prèvia, acreditant-la aportant la documentació pertinent. Així si obté l'autorització del Deganat, aquests estudiants sols hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre l'experiència o pràctica professional o associativa prèvia acreditada), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

5.- Per a els estudiants matriculats que no es trobin en cap dels quatre supòsits anteriors, el Deganat de la Facultat els assignarà un encàrrec de consultoria aplicada, en matèria de gestió i política pública a ser desenvolupat durant el segon i tercer trimestre. Aquest encàrrec suposarà realitzar un treball de camp extern i un anàlisis de processos de gestió i intervenció pública. Fruit d'aquest treball, l'estudiant redactarà un informe de gestió que equivaldrà a la memòria de pràctiques i que serà presentat al juny de quart curs.

 

Període de practiques i reconeixement d'experiències prèvies

 

a.- El període de pràctiques es realitza habitualment durant el quart curs. En aquest cas, l'avaluació d'aquestes, es farà a partir de la memòria de pràctiques presentada  per el estudiant al juny del quart curs.

b.- Els estudiants també poden fer pràctiques (relacionades amb la titulació) amb anterioritat al curs en què es matriculin de l'assignatura de pràctiques (per exemple en l'estiu entre tercer i quart curs o abans). Per això poden accedir, durant la carrera, a tota l'oferta de pràctiques extracurriculars que ofereix la UPF, o a proposar una pràctica extracurricular amb una institució amb la que es tingui contacte. En tots aquests casos, els estudiants hauran d'acreditar a la Secretaria de la Facultat la realització d'aquestes pràctiques i amb l'autorització del Deganat sols hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre les pràctiques fetes), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

c.- Els estudiants que tinguin o hagin tingut una experiència professional o associativa, relacionades amb la titulació també la podran acreditar a la Secretaria de la Facultat i amb l'autorització del Deganat, sols hauran de redactar la memòria de pràctiques (sobre l'experiència professional o associativa prèvia acreditada), memòria que hauran de presentar al mes de juny del quart curs.

 

Terminis:

- Al mes de juny: Entrega de memòria de pràctiques en format digital a través de l'espai corresponent a l'assignatura de Pràctiques externes a l'aula global, en la data asssenyalada a la mateixa aula.

- Recuperació: recordeu que no hi ha convocatòria de setembre. La segona entrega de la memòria de pràctiques en format digital a través de l'espai corresponent a l'assignatura de Pràctiques externes a l'aula global (sols per aquells que havent entregat la memòria al juny, se’ls hi hagi demanat que la millorin).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 17: Aliança pels Objectius

 

Sistema d'avaluació i qualificació

Per superar el crèdits de pràctiques, tots els estudiants matriculats hauran de presentar en el termini que s'estableixi una memòria analítica sobre l'experiència realitzada.

La memòria de les pràctiques es un document acadèmic amb una extensió entre 4.000 i 5.000 paraules que ha de contenir tres apartats:

Apartat 1. Presentació de l'entitat on s'hagi fet la pràctica, i ha de desenvolupar orientativament els següents punts:

1. Presentació de l'entitat

1.1. Objectius generals i raó de ser

1.2. Estructura i organització

1.3. Recursos humans i materials

Apartat 2. Activitat desenvolupada, amb una explicació de l'activitat realitzada per l'estudiant, analitzant els següents punts orientatius:

2.1. Objectius de la pràctica

2.2. Tasques desenvolupades

2.3.Coneixements adquirits en el Grau aplicats en el desenvolupament de les tasques assignades

2.4. Nous coneixements i habilitats adquirits en realitzar l'activitat

Apartat 3. Valoració de la Institució i de la pràctica, on s'avaluï  el funcionament de l'organització i es faci una valoració crítica de la pràctica realitzada. Orientativament es poden tractar els següents punts:

3.1. Punts forts i punts dèbils de l'entitat i possibles propostes de millora, si s'escau

3.2. Utilitat dels coneixements adquirits al llarg del Grau per al desenvolupament de les tasques assignades.

3.3 Grau d'assoliment dels objectius proposats.

3.4 Grau d'integració de l'estudiant en l'activitat de l'entitat i relació amb el tutor.

3.5. Aspectes positius i negatius de l'experiència.

 

En el cas que l'estudiant hagi realitzat un informe de consultoria, la memòria ha d'incorporar l'informe realitzat, acompanyat d'una introducció en la que es faci una presentació de l'entitat estudiada i d'una petita valoració sobre la realització de l'estudi. Orientativament, l'informe ha de venir acompanyat de la presentació que incorpori:

1. Presentació de l'entitat estudiada

2.Objectiu i interès de l'estudi

3. Valoració de la relació amb el tutor i amb l'entitat

4. Valoració dels resultats de l'estudi

 

El document de la memòria pot ser acompanyat per annexos on l'estudiant incorpori aquella documentació que estimi oportuna.

El document de la memòria ha de ser entregat en format digital  en el termini establert a través de l'espai corresponent a l'assignatura de Pràctiques externes a l'aula global.