Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3349 - Curs estrangers: "Llengües i cultura en l'Espanya actual"

55008 - Història Econòmica Contemporània d'Espanya


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3349 - Curs estrangers: "Llengües i cultura en l'Espanya actual"
Assignatura:
55008 - Història Econòmica Contemporània d'Espanya
Àmbit:
---
Crèdits:
3.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Professorat:
Inmaculada Rico Delgado
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

El curs analitza el desenvolupament de l’economia espanyola des de la crisi de l’Antic Règim fins a l’actualitat. Estudia l’evolució econòmica d’Espanya dins el context de l’economia europea. L’assignatura esclareix quins han estat els factors clau del procés de modernització econòmica d’Espanya, així com els factors que han obstaculitzat i retardat aquest procés.

Es tracta d’una assignatura que aporta a l’estudiant la base de coneixements sobre el passat econòmic recent d’Espanya adequada per a tenir una comprensió cabal de la realitat econòmica del present. A més, familiaritza l’estudiant en el llenguatge econòmic.

Competències associades

Competències generals

1. Recerca d’informació adequada provinent de diverses fonts.

2. Capacitat d’escriure correctament.
3. Raonament crític en la lectura, la redacció escrita així com a la comunicació oral.
4. Anàlisi i síntesis d’informació qualitativa.
5. Anàlisi i síntesis d’informació quantitativa.
6. Adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques
1. Capacitat per a classificar cronològicament
les fites bàsiques de la història econòmica d’Espanya.
2. Capacitat per explicar les fites bàsiques de la
història econòmica d’Espanya.
3. Interpretació de gràfics relatius a l’evolució
temporal a llarg termini de variables econòmiques fonamentals.
4. Capacitat per a reconèixer la interacció i les diferencies entre el curt i el llarg termini.

Resultats de l'aprenentatge

a. Conèixer l’entorn econòmic espanyol.

b. Comprendre el funcionament i la dinàmica de l’economia espanyola.

c. Raonar diversos esdeveniments amb criteri històric- econòmic.

d. Relacionar els canvis de l’economia espanyola amb els canvis esdevinguts a l’economia europea.

Prerequisits

No n'hi ha. És recomanable familiaritzar-se amb la història contemporània d'Espanya.

Continguts

Ens aproximarem als continguts de l’assignatura des de dues perspectives entrellaçades; per una banda, des d’una perspectiva cronològica, que permetrà tractar l’evolució dels esdeveniments i els canvis principals de manera temporal; d’una altra banda, incidint de manera diferencial en aspectes fonamentals del procés de creixement econòmic a llarg termini que travessen de manera transversal l’era contemporània.

 

Programa de l’assignatura

 

Tema 1: El creixement econòmic a Espanya: una perspectiva.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 29-68.

 

Tema 2: L’economia espanyola del segle XIX: Crisi de l'antic règim i difusió de la industrialització, 1789-1890.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 69-182.

 

Tema 3: El viratge nacionalista i l'edat de plata, 1891-1936.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 183-262.

 

Tema 4: L’aïllament de l’economia internacional: Guerra Civil i autarquia (1936-1951)

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 263-302.

 

Tema 5: De la industrialització substitutiva d’importacionsa a l'edat d'oro (1951-1973).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 303-366.
 

Tema 6: Crisi econòmica i transició política (1974-1985).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 367-400.

 

Tema 7: La integració a l'economia europea i a la zona euro (1986-2007).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 401-456. 

Tema 8: La crisi, 2008-2016.

Lectura: Maluquer de Motes (2014), pp.549-610.

 

Tema 9: Balanç de dos sigles: frens i estímuls al creixement.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 457-495.

 

 

Avaluació

Avaluació

  1. Examen final. Consistirà en un examen dels continguts exposats a classe així com de les lectures dels capítols. Suposarà el 60% de la nota final de l'assignatura.
  2. Treball amb presentació oral a classe. Consisteix en realitzar un treball de documentació sobre un tema (esdeveniment, període, sector i/o regió) de la història econòmica d'Espanya, elaborar un informe i presentar oralment a classe aquest treball a una data establerta. El treball consistirà en una presentació oral on, l'estudiant hauria de resumir els trets més transcendentals de l'esdeveniment seleccionat i com aquest va afectar a l'economia espanyola. Els treballs s'haurien de realitzar en grups no superiors a 4 estudiants. La bibliografia base per desenvolupar el treball serà la bibliografia del curso, principal i complementària. L'estudiant pot consultar altres manuals, articles o llibres. El treball s'ha de presentar a classe i s'ha de lliurar al professor via correu electrònic (inmaculada.rico@upf.edu). Suposarà el 40% de la nota de l'assignatura.

Cadascun dels exercicis serà valorat en base decimal i tindrà un pes de 60%-40% en la qualificació final. Cal que l'estudiant obtingui una puntuació mínima de 4 en els dos exercicis perquè pugui fer ponderacions i aprovar l'assignatura.

Si s'aplica els pesos mencionats anteriorment i la qualificació de l'estudiant és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i  no es podrà fer una nova avaluació.

Al cas d'una nota inferior a 5 o quan l'alumne no ha obtingut la nota mínima de 4 a alguna o les dues tipologies d'avaluació del curs mencionades anteriorment, podran fer un examen de recuperació.

Examen de recuperació:Consistirà en un examen similar a l'examen final que inclou tots els continguts explicats a classe així com de les lectures dels capítols. Suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura. La data d'aquest examen estarà programada al calendari oficial d'avaluació de la Facultat al mes de Juliol.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

- CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (2010), Historia económica de la España contemporánea (1789-2009), Barcelona, editorial Crítica.

 

Bibliografia complementària i fonts d’informació

- ANES, Gonzalo, ed. (1999), Historia económica de España. Barcelona: Galaxia Gutemberg.

- BRODER, Albert, Historia económica de la España contemporánea (2000). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

- CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier, coords. (2005), Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX (2a edición, revisada y aumentada), 3 vols. Madrid: Fundación BBVA.

- COMÍN, Francisco (2016), Las crisis de la deuda soberana en España, 1500-2015. Madrid: Los Libros de la Catarata.

- COMÍN, Francisco y Mauro HERNÁNDEZ, eds. (2013), Crisis económicas en España: 1300-2012, lecciones de la historia. Madrid: Alianza.

- COMÍN, Francisco, Mauro HERNÁNDEZ y Enrique LLOPIS, eds. (2002), Historia económica de España. Siglos X-XX. Barcelona: Crítica.

- DI VITTORIO, Antonio, dir. (2007), Historia económica de Europa: siglos XVI-XX. Barcelona: Crítica.

- GARCÍA RUIZ, José Luis y Carles MANERA, dirs. (2006), Historia empresarial de España: un enfoque regional en profundidad. Madrid: LID.

- GERMÁN, Luis; Enrique LLOPIS; Jordi MALUQUER DE MOTES y Santiago ZAPATA, eds. (2001), Historia económica regional de España. Siglos XIX y XX. Barcelona: Crítica.

- GONZÁLEZ ENCISO, Agustín y José Manuel MATÉS BARCO (2006), Historia económica de España. Barcelona: Ariel.

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), página web: www.ine.es

- LLOPIS, Enrique y Jordi MALUQUER DE MOTES, eds. (2012), España en crisis: las grandes depresiones económicas, 1348-2012. Barcelona: Pasado y Presente

- MALUQUER DE MOTES, Jordi (2014), La economia española en perspectiva histórica: siglos XVIII-XXI. Barcelona: Pasado & Presente.

- MALUQUER DE MOTES, Jordi (2016), España en la economia mundial: series largas para la economía española (1850-2015). Madrid, Instituto de Estudios Económicos.

- NADAL, Jordi, dir. (2003), Atlas de la industrialización de España (1750-2000). Barcelona: Crítica/Fundación BBVA.

- PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro (2003), El progreso económico de España (1850-2000). Madrid: Fundación BBVA.

- TORTELLA, Gabriel y Clara Eugenia NÚÑEZ (2011), El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX. Madrid: Alianza editorial (3a edición).

- ZAMAGNI, Vera (2016), Una Historia Económica: Europa desde la Edad Media a las crisis del euro. Barcelona: Crítica.


Curso Académico: 2022/23

3349 - Curso extranjeros:"Lenguas y cultura en la España actual"

55008 - Historia Económica Contemporánea de España


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3349 - Curso extranjeros:"Lenguas y cultura en la España actual"
Asignatura:
55008 - Historia Económica Contemporánea de España
Ámbito:
---
Créditos:
3.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Profesorado:
Inmaculada Rico Delgado
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Presentación

El curso analiza el desarrollo de la economía española desde la crisis del Antiguo Régimen hasta la actualidad. Estudia la evolución económica de España en el contexto de la economía europea. La asignatura clarifica cuáles han sido los factores clave del proceso de modernización económica de España, así como los factores que han obstaculizado y retardado este proceso.

Se trata de una asignatura que aporta al estudiante la base de conocimientos sobre el pasado económico reciente de España adecuada para tener una comprensión cabal de la realidad económica del presente. Además, familiariza al estudiante en el lenguaje económico.

Competencias asociadas

Competencias generales

1. Búsqueda de información adecuada procedente de diversas fuentes.

2. Capacidad de escribir correctamente.
3. Razonamiento crítico en la lectura, la redacción escrita así como en la comunicación oral.
4. Análisis i síntesis de información cualitativa.
5. Análisis i síntesis de información cuantitativa.
6. Adaptación a situaciones nuevas.

 

Competencias específicas
1. Capacidad para clasificar cronológicamente los hitos básicos de la historia económica de España.
2. Capacidad para explicar los hitos básicos de la historia económica de España.
3. Interpretación de gráficos relativos a la evolución temporal a largo plazo de variables económicas fundamentales.
4. Capacidad para reconocer la interacción y las diferencias entre el corto y el largo plazo.

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje

a. Conocer el entorno económico español.

b. Comprender el funcionamiento y la dinámica de la economía española.

c. Razonar hechos, tendencias y episodios con criterio histórico-económico.

d. Relacionar los cambios de la economía española con los cambios sucedidos en la economía europea.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS 4: Educación de calidad

ODS 8: Trabajo decente y crecimineto económico

Prerrequisitos

No hay. Es recomendable familiarizarse con la historia contemporánea de España.

Contenidos

Contenidos

Nos aproximaremos a los contenidos de la asignatura desde dos perspectivas entrelazadas; por un lado, desde una perspectiva cronológica, que permitirá tratar la evolución de los principales hechos y cambios de manera temporal; por otro lado, incidiendo de manera diferencial en aspectos fundamentales del proceso de crecimiento económico a largo plazo que atraviesan de manera transversal la era contemporánea.

 

 

Programa de la asignatura

 

Tema 1: El crecimiento económico de España: una perspectiva cuantitativa.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 29-68.

 

Tema 2: La economía española del siglo XIX: crisis del Antiguo Régimen y difusión de la industrialización, 1789-1890.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 69-182.

 

Tema 3: El viraje nacionalista y la edad de plata, 1891-1936.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 183-262.

 

Tema 4: El aislamiento de la economía internacional: Guerra Civil y autarquía (1936-1951).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 263-302.

 

Tema 5: De la industrialización substitutiva de importaciones a la edad de oro (1951-1973).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 303-366.

 

Tema 6: Crisis económica y transición política (1974-1985).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 367-400.

 

Tema 7: La integración a la economía europea y a la zona euro (1986-2007).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 401-456.

 

Tema 8: La crisis, 2008-2016.

Lectura: Maluquer de Motes (2014), pp.549-610.

 

Tema 9: Balance de dos siglos: frenos y estímulos al crecimiento.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 457-495.

 

 

Evaluación

Evaluación

  1. Examen final. Consistirá en un examen de los contenidos explicados en clase así como de las lecturas de los capítulos. Supondrá el 60% de la nota final de la asignatura.
  2. Trabajo con presentación oral en clase. Consiste en realizar un trabajo de documentación sobre un tema (acontecimiento, período, sector y/o región) de la historia económica de España, elaborar un informe y presentar oralmente en clase dicho trabajo en una fecha acordada. El trabajo consistirá en una presentación oral en el cual, el estudiante deberá resumir los rasgos más trascendentales del acontecimiento elegido y cómo éste afectó a la economía española. Los trabajos deben realizarse en grupos no superiores de 4 estudiantes. La bibliografía base para desarrollar el trabajo será la bibliografía del curso, principal y complementaria. El estudiante puede consultar otros manuales, artículos o libros. El trabajo se presentará en clase y se entregará al profesor por correo electrónico (inmaculada.rico@upf.edu). Supondrá el 40% de la nota de la asignatura.

 

Cada uno de los ejercicios será puntuado en base decimal y tendrá un peso de 60%-40% en la calificación final. Es necesario que el estudiante obtenga una puntuación mínima de 4 en ambos ejercicios para que pueda hacer ponderaciones para aprobar la asignatura.

Si aplicando los pesos mencionados anteriormente la calificación del estudiante es 5 o superior, se considera superada la asignatura y ésta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

En el caso de una nota inferior a 5 o que el alumno no haya obtenido la nota mínima de 4 en alguna de las dos tipologías de evaluación del curso mencionadas anteriormente, podrán presentarse a un examen de recuperación.

Examen de recuperación: Consistirá en un examen similar al examen final que incluya todos los contenidos explicados en clase así como de las lecturas de los capítulos. La nota obtenida en este examen de recuperación supondrá el 100% de la nota final de la asignatura, por lo que no tendrá en cuenta las ponderaciones previamente consideradas. La fecha de este examen estará programada en el calendario oficial de evaluación de la Facultad (suele ser en Julio)

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica

- CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (2010), Historia económica de la España

contemporánea (1789-2009), Barcelona, Crítica.

 

Bibliografía complementaria y fuentes de información

- ANES, Gonzalo, ed. (1999), Historia económica de España. Barcelona: Galaxia Gutemberg.

- BRODER, Albert, Historia económica de la España contemporánea (2000). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

- CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier, coords. (2005), Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX (2a edición, revisada y aumentada), 3 vols. Madrid: Fundación BBVA.

- COMÍN, Francisco (2016), Las crisis de la deuda soberana en España, 1500-2015. Madrid: Los Libros de la Catarata.

- COMÍN, Francisco y Mauro HERNÁNDEZ, eds. (2013), Crisis económicas en España: 1300-2012, lecciones de la historia. Madrid: Alianza.

- COMÍN, Francisco, Mauro HERNÁNDEZ y Enrique LLOPIS, eds. (2002), Historia económica de España. Siglos X-XX. Barcelona: Crítica.

- DI VITTORIO, Antonio, dir. (2007), Historia económica de Europa: siglos XVI-XX. Barcelona: Crítica.

- GARCÍA RUIZ, José Luis y Carles MANERA, dirs. (2006), Historia empresarial de España: un enfoque regional en profundidad. Madrid: LID.

- GERMÁN, Luis; Enrique LLOPIS; Jordi MALUQUER DE MOTES y Santiago ZAPATA, eds. (2001), Historia económica regional de España. Siglos XIX y XX. Barcelona: Crítica.

- GONZÁLEZ ENCISO, Agustín y José Manuel MATÉS BARCO (2006), Historia económica de España. Barcelona: Ariel.

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), página web: www.ine.es

- LLOPIS, Enrique y Jordi MALUQUER DE MOTES, eds. (2012), España en crisis: las grandes depresiones económicas, 1348-2012. Barcelona: Pasado y Presente

- MALUQUER DE MOTES, Jordi (2014), La economía española en perspectiva històrica: siglos XVIII-XXI. Barcelona: Pasado & Presente.

- MALUQUER DE MOTES, Jordi (2016), España en la economia mundial: series largas para la economía española (1850-2015). Madrid, Instituto de Estudios Económicos.

- NADAL, Jordi, dir. (2003), Atlas de la industrialización de España (1750-2000).

Barcelona: Crítica/Fundación BBVA.

- PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro (2003), El progreso económico de España

(1850-2000). Madrid: Fundación BBVA.

- TORTELLA, Gabriel y Clara Eugenia NÚÑEZ (2011), El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX. Madrid: Alianza editorial (3a edición).

- ZAMAGNI, Vera (2016), Una historia económica: Europa desde la Edad Media a las crisis del euro. Barcelona: Crítica.


Curso Académico: 2022/23

3349 - Curso extranjeros:"Lenguas y cultura en la España actual"

55008 - Historia Económica Contemporánea de España


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3349 - Curso extranjeros:"Lenguas y cultura en la España actual"
Asignatura:
55008 - Historia Económica Contemporánea de España
Ámbito:
---
Créditos:
3.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Profesorado:
Inmaculada Rico Delgado
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Presentación

El curso analiza el desarrollo de la economía española desde la crisis del Antiguo Régimen hasta la actualidad. Estudia la evolución económica de España en el contexto de la economía europea. La asignatura clarifica cuáles han sido los factores clave del proceso de modernización económica de España, así como los factores que han obstaculizado y retardado este proceso.

Se trata de una asignatura que aporta al estudiante la base de conocimientos sobre el pasado económico reciente de España adecuada para tener una comprensión cabal de la realidad económica del presente. Además, familiariza al estudiante en el lenguaje económico.

Competencias asociadas

Competencias generales

1. Búsqueda de información adecuada procedente de diversas fuentes.

2. Capacidad de escribir correctamente.
3. Razonamiento crítico en la lectura, la redacción escrita así como en la comunicación oral.
4. Análisis i síntesis de información cualitativa.
5. Análisis i síntesis de información cuantitativa.
6. Adaptación a situaciones nuevas.

 

Competencias específicas
1. Capacidad para clasificar cronológicamente los hitos básicos de la historia económica de España.
2. Capacidad para explicar los hitos básicos de la historia económica de España.
3. Interpretación de gráficos relativos a la evolución temporal a largo plazo de variables económicas fundamentales.
4. Capacidad para reconocer la interacción y las diferencias entre el corto y el largo plazo.

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje

a. Conocer el entorno económico español.

b. Comprender el funcionamiento y la dinámica de la economía española.

c. Razonar hechos, tendencias y episodios con criterio histórico-económico.

d. Relacionar los cambios de la economía española con los cambios sucedidos en la economía europea.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS 4: Educación de calidad

ODS 8: Trabajo decente y crecimineto económico

Prerrequisitos

No hay. Es recomendable familiarizarse con la historia contemporánea de España.

Contenidos

Contenidos

Nos aproximaremos a los contenidos de la asignatura desde dos perspectivas entrelazadas; por un lado, desde una perspectiva cronológica, que permitirá tratar la evolución de los principales hechos y cambios de manera temporal; por otro lado, incidiendo de manera diferencial en aspectos fundamentales del proceso de crecimiento económico a largo plazo que atraviesan de manera transversal la era contemporánea.

 

 

Programa de la asignatura

 

Tema 1: El crecimiento económico de España: una perspectiva cuantitativa.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 29-68.

 

Tema 2: La economía española del siglo XIX: crisis del Antiguo Régimen y difusión de la industrialización, 1789-1890.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 69-182.

 

Tema 3: El viraje nacionalista y la edad de plata, 1891-1936.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 183-262.

 

Tema 4: El aislamiento de la economía internacional: Guerra Civil y autarquía (1936-1951).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 263-302.

 

Tema 5: De la industrialización substitutiva de importaciones a la edad de oro (1951-1973).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 303-366.

 

Tema 6: Crisis económica y transición política (1974-1985).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 367-400.

 

Tema 7: La integración a la economía europea y a la zona euro (1986-2007).

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 401-456.

 

Tema 8: La crisis, 2008-2016.

Lectura: Maluquer de Motes (2014), pp.549-610.

 

Tema 9: Balance de dos siglos: frenos y estímulos al crecimiento.

Lectura: Carreras & Tafunell, pp. 457-495.

 

 

Evaluación

Evaluación

  1. Examen final. Consistirá en un examen de los contenidos explicados en clase así como de las lecturas de los capítulos. Supondrá el 60% de la nota final de la asignatura.
  2. Trabajo con presentación oral en clase. Consiste en realizar un trabajo de documentación sobre un tema (acontecimiento, período, sector y/o región) de la historia económica de España, elaborar un informe y presentar oralmente en clase dicho trabajo en una fecha acordada. El trabajo consistirá en una presentación oral en el cual, el estudiante deberá resumir los rasgos más trascendentales del acontecimiento elegido y cómo éste afectó a la economía española. Los trabajos deben realizarse en grupos no superiores de 4 estudiantes. La bibliografía base para desarrollar el trabajo será la bibliografía del curso, principal y complementaria. El estudiante puede consultar otros manuales, artículos o libros. El trabajo se presentará en clase y se entregará al profesor por correo electrónico (inmaculada.rico@upf.edu). Supondrá el 40% de la nota de la asignatura.

 

Cada uno de los ejercicios será puntuado en base decimal y tendrá un peso de 60%-40% en la calificación final. Es necesario que el estudiante obtenga una puntuación mínima de 4 en ambos ejercicios para que pueda hacer ponderaciones para aprobar la asignatura.

Si aplicando los pesos mencionados anteriormente la calificación del estudiante es 5 o superior, se considera superada la asignatura y ésta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.

En el caso de una nota inferior a 5 o que el alumno no haya obtenido la nota mínima de 4 en alguna de las dos tipologías de evaluación del curso mencionadas anteriormente, podrán presentarse a un examen de recuperación.

Examen de recuperación: Consistirá en un examen similar al examen final que incluya todos los contenidos explicados en clase así como de las lecturas de los capítulos. La nota obtenida en este examen de recuperación supondrá el 100% de la nota final de la asignatura, por lo que no tendrá en cuenta las ponderaciones previamente consideradas. La fecha de este examen estará programada en el calendario oficial de evaluación de la Facultad (suele ser en Julio)

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica

- CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier (2010), Historia económica de la España

contemporánea (1789-2009), Barcelona, Crítica.

 

Bibliografía complementaria y fuentes de información

- ANES, Gonzalo, ed. (1999), Historia económica de España. Barcelona: Galaxia Gutemberg.

- BRODER, Albert, Historia económica de la España contemporánea (2000). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

- CARRERAS, Albert y TAFUNELL, Xavier, coords. (2005), Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX (2a edición, revisada y aumentada), 3 vols. Madrid: Fundación BBVA.

- COMÍN, Francisco (2016), Las crisis de la deuda soberana en España, 1500-2015. Madrid: Los Libros de la Catarata.

- COMÍN, Francisco y Mauro HERNÁNDEZ, eds. (2013), Crisis económicas en España: 1300-2012, lecciones de la historia. Madrid: Alianza.

- COMÍN, Francisco, Mauro HERNÁNDEZ y Enrique LLOPIS, eds. (2002), Historia económica de España. Siglos X-XX. Barcelona: Crítica.

- DI VITTORIO, Antonio, dir. (2007), Historia económica de Europa: siglos XVI-XX. Barcelona: Crítica.

- GARCÍA RUIZ, José Luis y Carles MANERA, dirs. (2006), Historia empresarial de España: un enfoque regional en profundidad. Madrid: LID.

- GERMÁN, Luis; Enrique LLOPIS; Jordi MALUQUER DE MOTES y Santiago ZAPATA, eds. (2001), Historia económica regional de España. Siglos XIX y XX. Barcelona: Crítica.

- GONZÁLEZ ENCISO, Agustín y José Manuel MATÉS BARCO (2006), Historia económica de España. Barcelona: Ariel.

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), página web: www.ine.es

- LLOPIS, Enrique y Jordi MALUQUER DE MOTES, eds. (2012), España en crisis: las grandes depresiones económicas, 1348-2012. Barcelona: Pasado y Presente

- MALUQUER DE MOTES, Jordi (2014), La economía española en perspectiva històrica: siglos XVIII-XXI. Barcelona: Pasado & Presente.

- MALUQUER DE MOTES, Jordi (2016), España en la economia mundial: series largas para la economía española (1850-2015). Madrid, Instituto de Estudios Económicos.

- NADAL, Jordi, dir. (2003), Atlas de la industrialización de España (1750-2000).

Barcelona: Crítica/Fundación BBVA.

- PRADOS DE LA ESCOSURA, Leandro (2003), El progreso económico de España

(1850-2000). Madrid: Fundación BBVA.

- TORTELLA, Gabriel y Clara Eugenia NÚÑEZ (2011), El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX. Madrid: Alianza editorial (3a edición).

- ZAMAGNI, Vera (2016), Una historia económica: Europa desde la Edad Media a las crisis del euro. Barcelona: Crítica.