Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3349 - Curs estrangers: "Llengües i cultura en l'Espanya actual"

55006 - Llengua I Cultura Catalanes I


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3349 - Curs estrangers: "Llengües i cultura en l'Espanya actual"
Assignatura:
55006 - Llengua I Cultura Catalanes I
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Professorat:
Judit Feliu Cortes
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquest curs d’introducció a la llengua i la cultura catalanes té com a objectiu aconseguir que els estudiants estrangers adquireixin un nivell de català que, d’una banda, els permeti comunicar-se i desenvolupar-se en la societat catalana i, d’una altra, que siguin capaços d’entendre una classe universitària en català. Així mateix, durant el curs es treballa per tal que coneguin els principals aspectes i tradicions de la cultura catalana (i alguns dels seus personatges més rellevants i influents) en diversos àmbits històrics i socials. A més, en les sessions de seminari, s’introdueixen i es treballen les nocions bàsiques de gramàtica catalana corresponents al nivell inicial de català. I, a les sessions de grup gran, es duen a terme tasques de comunicació oral i es treballen els aspectes culturals i tradicionals del català.

 

Competències associades

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits en el seu treball professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la redacció de textos breus.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, i situacions quotidianes a les persones del seu entorn (amics, altres estudiants, professorat).
 • G1. Treballar individualment i en equip.
 • E4. Reflexionar sobre les diferències i les semblances entre la pròpia cultura i la catalana.

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. És capaç d’expressar-se en català en els aspectes bàsics i quotidians de cada dia, i s’expressa amb correcció i coherència, oralment i per escrit.
 • RA4. Coneix les particularitats de la fonètica i de la sintaxi catalana i hi treballa tant des del punt de vista oral com escrit per poder dur a terme els exercicis avaluables proposats.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

Prerequisits

No hi ha cap requisit previ per seguir l'assignatura.

Continguts

Aspectes gramaticals

 • Abecedari
 • L’article
 • Adjectius
 • Preposicions
 • Els números
 • Els demostratius
 • Els dies de la setmana, els mesos de l’any i adverbis de temps
 • Formació del femení
 • Verbs: nocions bàsiques
 • Interrogatius, quantitatius
 • Pronoms: nocions bàsiques

 

Situacions comunicatives

 • Les persones
 • Els llocs
 • Les activitats quotidianes
 • La casa
 • La família
 • El menjar
 • El mercat i les botigues
 • La salut
 • El lleure

  

Aspectes culturals

 • On es parla català? Mapa dels Països Catalans
 • Història: renaixement, 1714, modernisme, s. XIX, s. XX
 • Festes i tradicions: Nadal (els Reis i el tió), Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, els castellers, correfocs, gegants, sardanes...
 • Menjar típic: escudella i carn d’olla, Crema de Sant Josep, calçots, Mona...
 • Llocs: els mercats, Montserrat, Girona, Tarragona, Sitges...
 • La institució normativa del català: l’IEC
 • Personatges catalans rellevants: Ramon Llull, Pompeu Fabra, Antoni Gaudí, Ferran Adrià...

 

Metodologia docent

El curs s'estructura en una sessió de GG d'una hora i mitja conjunta en què es treballaran qüestions destacades de vocabulari, comunicació i cultura catalana, perquè els estudiants coneguin l'entorn sociocultural en què habiten, i sessions de seminari d'una hora, reduïts, en què s'exposaran els principals aspectes bàsics gramaticals de la llengua catalana.

 

Avaluació

 

L’assignatura s’avaluarà amb el treball continu de l'estudiant, el lliurament de les tasques demanades i un examen final. L’avaluació serà, per tant, continuada. Cal participar a un 80% mínim de les sessions tant de seminari com de GG (10%) perquè dedicarem gran part de les sessions de GG a aprofundir en l’expressió oral i l’aprenentatge de les activitats i situacions quotidianes i les sessions de seminari a treballar els aspectes gramaticals i a fer exercicis in situ.

 

Hi haurà 3 pràctiques obligatòries al llarg del trimestre (dues escrites i una oral, que segons les circumstàncies serà virtual), i un examen final (60%) que s’haurà d’aprovar per tal que les pràctiques comptabilitzin en un 30% de la nota final del curs.

 

La distribució de la puntuació de l’assignatura és la següent:

 Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Tipus*

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de

recuperació

1.Exercici escrit de presentació d’un mateix i d’explicació de les activitats quotidianes i que fa

I

10%

Recuperable

10%

Nou lliurament

 

 

2. Exercici de redacció d’una tradició (recepta, festa...)

I

10%

Recuperable

10%

Nou lliurament

 

3. Exercici d'expressió oral sobre un dels temes de vocabulari treballat a classe

G

10%

No recuperable

 

 

5. Seguiment i participació a les sessions de seminari i de GG

I

10%

No recuperable

 

 

6.Examen final

I

60%

Recuperable

60%

Examen final

    * I: activitat individual;   G: activitat en grup

 

Nota important: Per aprovar l’assignatura cal assistir a un 80% de les sessions tant de GG com de seminari i aprovar l’examen final del trimestre, amb un 4,5 o més. Es valora la progressió en l'aprenentatge.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 

 • Badia, Dolors (1997) Llengua catalana. Nivell llindar 1. Barcelona: Edicions Àlber.
 • Generalitat de Catalunya (2004) Comencem a parlar. Barcelona: GENCAT.
 • Berengueras, J. Ramon; Bonafont, Rosa (2005) Tradicions per al segle XXI. Quadern de lectura progressiva. Barcelona: Castellnou.
 • Breu història de Catalunya: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18162

 

Gramàtiques

 

 • Fabra, Pompeu (1956) Gramàtica catalana. Barcelona: Teide.
 • GramatiCard. Barcelona: Castellnou, 1992.
 • Institut d’Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
 • Institut d’Estudis Catalans (2018). Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans [https://geiec.iec.cat/]
 • Institut d’Estudis Catalans (2019). Gramàtica bàsica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

 

 

Diccionaris

 • Diccionari alemany-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991.
 • Diccionari anglès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993.
 • Diccionari castellà-català. (3a. ed.) Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997.
 • Diccionari francès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988.
 • Diccionari Oxford Pocket català. Oxford: Oxford University Press, 1997.
 • Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. Consultable en versió electrònica: http://www.grec.net/.
 • Diccionari de la llengua catalana multilingüe. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997/2019. Consultable en versió electrònica: http://www.multilingue.cat/.
 • Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana 2a ed., corr. Barcelona: Palma de Mallorca: València: Ed. 3 i 4; Ed. 62; Moll; Enciclopèdia Catalana; Abadia de Montserrat. Consultable en versió electronic: https://dlc.iec.cat/

 

Webgrafia

 

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3349 - Curs estrangers: "Llengües i cultura en l'Espanya actual"

55006 - Llengua I Cultura Catalanes I


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3349 - Curs estrangers: "Llengües i cultura en l'Espanya actual"
Assignatura:
55006 - Llengua I Cultura Catalanes I
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Professorat:
Judit Feliu Cortes
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquest curs d’introducció a la llengua i la cultura catalanes té com a objectiu aconseguir que els estudiants estrangers adquireixin un nivell de català que, d’una banda, els permeti comunicar-se i desenvolupar-se en la societat catalana i, d’una altra, que siguin capaços d’entendre una classe universitària en català. Així mateix, durant el curs es treballa per tal que coneguin els principals aspectes i tradicions de la cultura catalana (i alguns dels seus personatges més rellevants i influents) en diversos àmbits històrics i socials. A més, en les sessions de seminari, s’introdueixen i es treballen les nocions bàsiques de gramàtica catalana corresponents al nivell inicial de català. I, a les sessions de grup gran, es duen a terme tasques de comunicació oral i es treballen els aspectes culturals i tradicionals del català.

 

Competències associades

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits en el seu treball professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la redacció de textos breus.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, i situacions quotidianes a les persones del seu entorn (amics, altres estudiants, professorat).
 • G1. Treballar individualment i en equip.
 • E4. Reflexionar sobre les diferències i les semblances entre la pròpia cultura i la catalana.

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. És capaç d’expressar-se en català en els aspectes bàsics i quotidians de cada dia, i s’expressa amb correcció i coherència, oralment i per escrit.
 • RA4. Coneix les particularitats de la fonètica i de la sintaxi catalana i hi treballa tant des del punt de vista oral com escrit per poder dur a terme els exercicis avaluables proposats.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

Prerequisits

No hi ha cap requisit previ per seguir l'assignatura.

Continguts

Aspectes gramaticals

 • Abecedari
 • L’article
 • Adjectius
 • Preposicions
 • Els números
 • Els demostratius
 • Els dies de la setmana, els mesos de l’any i adverbis de temps
 • Formació del femení
 • Verbs: nocions bàsiques
 • Interrogatius, quantitatius
 • Pronoms: nocions bàsiques

 

Situacions comunicatives

 • Les persones
 • Els llocs
 • Les activitats quotidianes
 • La casa
 • La família
 • El menjar
 • El mercat i les botigues
 • La salut
 • El lleure

  

Aspectes culturals

 • On es parla català? Mapa dels Països Catalans
 • Història: renaixement, 1714, modernisme, s. XIX, s. XX
 • Festes i tradicions: Nadal (els Reis i el tió), Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, els castellers, correfocs, gegants, sardanes...
 • Menjar típic: escudella i carn d’olla, Crema de Sant Josep, calçots, Mona...
 • Llocs: els mercats, Montserrat, Girona, Tarragona, Sitges...
 • La institució normativa del català: l’IEC
 • Personatges catalans rellevants: Ramon Llull, Pompeu Fabra, Antoni Gaudí, Ferran Adrià...

 

Metodologia docent

El curs s'estructura en una sessió de GG d'una hora i mitja conjunta en què es treballaran qüestions destacades de vocabulari, comunicació i cultura catalana, perquè els estudiants coneguin l'entorn sociocultural en què habiten, i sessions de seminari d'una hora, reduïts, en què s'exposaran els principals aspectes bàsics gramaticals de la llengua catalana.

 

Avaluació

 

L’assignatura s’avaluarà amb el treball continu de l'estudiant, el lliurament de les tasques demanades i un examen final. L’avaluació serà, per tant, continuada. Cal participar a un 80% mínim de les sessions tant de seminari com de GG (10%) perquè dedicarem gran part de les sessions de GG a aprofundir en l’expressió oral i l’aprenentatge de les activitats i situacions quotidianes i les sessions de seminari a treballar els aspectes gramaticals i a fer exercicis in situ.

 

Hi haurà 3 pràctiques obligatòries al llarg del trimestre (dues escrites i una oral, que segons les circumstàncies serà virtual), i un examen final (60%) que s’haurà d’aprovar per tal que les pràctiques comptabilitzin en un 30% de la nota final del curs.

 

La distribució de la puntuació de l’assignatura és la següent:

 Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Tipus*

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de

recuperació

1.Exercici escrit de presentació d’un mateix i d’explicació de les activitats quotidianes i que fa

I

10%

Recuperable

10%

Nou lliurament

 

 

2. Exercici de redacció d’una tradició (recepta, festa...)

I

10%

Recuperable

10%

Nou lliurament

 

3. Exercici d'expressió oral sobre un dels temes de vocabulari treballat a classe

G

10%

No recuperable

 

 

5. Seguiment i participació a les sessions de seminari i de GG

I

10%

No recuperable

 

 

6.Examen final

I

60%

Recuperable

60%

Examen final

    * I: activitat individual;   G: activitat en grup

 

Nota important: Per aprovar l’assignatura cal assistir a un 80% de les sessions tant de GG com de seminari i aprovar l’examen final del trimestre, amb un 4,5 o més. Es valora la progressió en l'aprenentatge.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 

 • Badia, Dolors (1997) Llengua catalana. Nivell llindar 1. Barcelona: Edicions Àlber.
 • Generalitat de Catalunya (2004) Comencem a parlar. Barcelona: GENCAT.
 • Berengueras, J. Ramon; Bonafont, Rosa (2005) Tradicions per al segle XXI. Quadern de lectura progressiva. Barcelona: Castellnou.
 • Breu història de Catalunya: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18162

 

Gramàtiques

 

 • Fabra, Pompeu (1956) Gramàtica catalana. Barcelona: Teide.
 • GramatiCard. Barcelona: Castellnou, 1992.
 • Institut d’Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
 • Institut d’Estudis Catalans (2018). Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans [https://geiec.iec.cat/]
 • Institut d’Estudis Catalans (2019). Gramàtica bàsica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

 

 

Diccionaris

 • Diccionari alemany-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991.
 • Diccionari anglès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993.
 • Diccionari castellà-català. (3a. ed.) Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997.
 • Diccionari francès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988.
 • Diccionari Oxford Pocket català. Oxford: Oxford University Press, 1997.
 • Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. Consultable en versió electrònica: http://www.grec.net/.
 • Diccionari de la llengua catalana multilingüe. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997/2019. Consultable en versió electrònica: http://www.multilingue.cat/.
 • Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana 2a ed., corr. Barcelona: Palma de Mallorca: València: Ed. 3 i 4; Ed. 62; Moll; Enciclopèdia Catalana; Abadia de Montserrat. Consultable en versió electronic: https://dlc.iec.cat/

 

Webgrafia

 

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3349 - Curs estrangers: "Llengües i cultura en l'Espanya actual"

55006 - Llengua I Cultura Catalanes I


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3349 - Curs estrangers: "Llengües i cultura en l'Espanya actual"
Assignatura:
55006 - Llengua I Cultura Catalanes I
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Professorat:
Judit Feliu Cortes
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquest curs d’introducció a la llengua i la cultura catalanes té com a objectiu aconseguir que els estudiants estrangers adquireixin un nivell de català que, d’una banda, els permeti comunicar-se i desenvolupar-se en la societat catalana i, d’una altra, que siguin capaços d’entendre una classe universitària en català. Així mateix, durant el curs es treballa per tal que coneguin els principals aspectes i tradicions de la cultura catalana (i alguns dels seus personatges més rellevants i influents) en diversos àmbits històrics i socials. A més, en les sessions de seminari, s’introdueixen i es treballen les nocions bàsiques de gramàtica catalana corresponents al nivell inicial de català. I, a les sessions de grup gran, es duen a terme tasques de comunicació oral i es treballen els aspectes culturals i tradicionals del català.

 

Competències associades

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits en el seu treball professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la redacció de textos breus.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, i situacions quotidianes a les persones del seu entorn (amics, altres estudiants, professorat).
 • G1. Treballar individualment i en equip.
 • E4. Reflexionar sobre les diferències i les semblances entre la pròpia cultura i la catalana.

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. És capaç d’expressar-se en català en els aspectes bàsics i quotidians de cada dia, i s’expressa amb correcció i coherència, oralment i per escrit.
 • RA4. Coneix les particularitats de la fonètica i de la sintaxi catalana i hi treballa tant des del punt de vista oral com escrit per poder dur a terme els exercicis avaluables proposats.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

Prerequisits

No hi ha cap requisit previ per seguir l'assignatura.

Continguts

Aspectes gramaticals

 • Abecedari
 • L’article
 • Adjectius
 • Preposicions
 • Els números
 • Els demostratius
 • Els dies de la setmana, els mesos de l’any i adverbis de temps
 • Formació del femení
 • Verbs: nocions bàsiques
 • Interrogatius, quantitatius
 • Pronoms: nocions bàsiques

 

Situacions comunicatives

 • Les persones
 • Els llocs
 • Les activitats quotidianes
 • La casa
 • La família
 • El menjar
 • El mercat i les botigues
 • La salut
 • El lleure

  

Aspectes culturals

 • On es parla català? Mapa dels Països Catalans
 • Història: renaixement, 1714, modernisme, s. XIX, s. XX
 • Festes i tradicions: Nadal (els Reis i el tió), Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, els castellers, correfocs, gegants, sardanes...
 • Menjar típic: escudella i carn d’olla, Crema de Sant Josep, calçots, Mona...
 • Llocs: els mercats, Montserrat, Girona, Tarragona, Sitges...
 • La institució normativa del català: l’IEC
 • Personatges catalans rellevants: Ramon Llull, Pompeu Fabra, Antoni Gaudí, Ferran Adrià...

 

Metodologia docent

El curs s'estructura en una sessió de GG d'una hora i mitja conjunta en què es treballaran qüestions destacades de vocabulari, comunicació i cultura catalana, perquè els estudiants coneguin l'entorn sociocultural en què habiten, i sessions de seminari d'una hora, reduïts, en què s'exposaran els principals aspectes bàsics gramaticals de la llengua catalana.

 

Avaluació

 

L’assignatura s’avaluarà amb el treball continu de l'estudiant, el lliurament de les tasques demanades i un examen final. L’avaluació serà, per tant, continuada. Cal participar a un 80% mínim de les sessions tant de seminari com de GG (10%) perquè dedicarem gran part de les sessions de GG a aprofundir en l’expressió oral i l’aprenentatge de les activitats i situacions quotidianes i les sessions de seminari a treballar els aspectes gramaticals i a fer exercicis in situ.

 

Hi haurà 3 pràctiques obligatòries al llarg del trimestre (dues escrites i una oral, que segons les circumstàncies serà virtual), i un examen final (60%) que s’haurà d’aprovar per tal que les pràctiques comptabilitzin en un 30% de la nota final del curs.

 

La distribució de la puntuació de l’assignatura és la següent:

 Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Tipus*

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de

recuperació

1.Exercici escrit de presentació d’un mateix i d’explicació de les activitats quotidianes i que fa

I

10%

Recuperable

10%

Nou lliurament

 

 

2. Exercici de redacció d’una tradició (recepta, festa...)

I

10%

Recuperable

10%

Nou lliurament

 

3. Exercici d'expressió oral sobre un dels temes de vocabulari treballat a classe

G

10%

No recuperable

 

 

5. Seguiment i participació a les sessions de seminari i de GG

I

10%

No recuperable

 

 

6.Examen final

I

60%

Recuperable

60%

Examen final

    * I: activitat individual;   G: activitat en grup

 

Nota important: Per aprovar l’assignatura cal assistir a un 80% de les sessions tant de GG com de seminari i aprovar l’examen final del trimestre, amb un 4,5 o més. Es valora la progressió en l'aprenentatge.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 

 • Badia, Dolors (1997) Llengua catalana. Nivell llindar 1. Barcelona: Edicions Àlber.
 • Generalitat de Catalunya (2004) Comencem a parlar. Barcelona: GENCAT.
 • Berengueras, J. Ramon; Bonafont, Rosa (2005) Tradicions per al segle XXI. Quadern de lectura progressiva. Barcelona: Castellnou.
 • Breu història de Catalunya: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18162

 

Gramàtiques

 

 • Fabra, Pompeu (1956) Gramàtica catalana. Barcelona: Teide.
 • GramatiCard. Barcelona: Castellnou, 1992.
 • Institut d’Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
 • Institut d’Estudis Catalans (2018). Gramàtica essencial de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans [https://geiec.iec.cat/]
 • Institut d’Estudis Catalans (2019). Gramàtica bàsica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

 

 

Diccionaris

 • Diccionari alemany-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1991.
 • Diccionari anglès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993.
 • Diccionari castellà-català. (3a. ed.) Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997.
 • Diccionari francès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1988.
 • Diccionari Oxford Pocket català. Oxford: Oxford University Press, 1997.
 • Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. Consultable en versió electrònica: http://www.grec.net/.
 • Diccionari de la llengua catalana multilingüe. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997/2019. Consultable en versió electrònica: http://www.multilingue.cat/.
 • Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana 2a ed., corr. Barcelona: Palma de Mallorca: València: Ed. 3 i 4; Ed. 62; Moll; Enciclopèdia Catalana; Abadia de Montserrat. Consultable en versió electronic: https://dlc.iec.cat/

 

Webgrafia