Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

8044 - Màster Universitari en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC)

32721 - Comunicació Científica


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
804 - Centre Màsters del Departament de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
8044 - Màster Universitari en Laboratori d'Anàlisis Clíniques (BIOLAC)
Assignatura:
32721 - Comunicació Científica
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Professorat:
Carolina Llorente Lope, Gema Revuelta de la Poza
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L'assigantura de Comunicació Científica té per objectiu principal permetre a l'estudiant desenvolupar i millorar les seves habilitats de comunicació des del camp concret de les ciències de la salut i de la vida. Per a fer-ho, en el curs es treballa de forma eminentment pràctica en tècniques de comunicació oral i escrita. L'assigantura es divideix també entre tècniques de comunicació per a audiencies especialitzades (comunicació académcia o comunicació peer to peer) i tècniques dirigides al gra públic (comunciació pública de la ciència o CPC).

A més a més de les habilitats adquirides, en el curs de l'assigantura l'estudant revisarà les bases que marquen la relació entre la societat i els nous coneixements científics, particularment en l'entron de la biomedicina i les ciències de la salut.

Competències associades

Competències generals

 • Capacitat per a sintetitzar i simplificar informacions complexes
 • Habilitats en la gestió de la informació
 • Capacitat per a aplicar els noceiements al apràctica
 • Capacitat per a generar noves idees (creativitat)
 • Preocupació per la qualitat i l'ètica professional

 

 Competències específiques

 • Capacitat per a redactar i cotnextualitzar la indormació segons diferents entorns: article científic, nota de premsa, artícule divulgatiu, mateial de promoció dirigit a pacients, xarxes socials.
 • Coneixements bàsics sobre els mitjans de comunicació: processos, objectius i necessitats
 • Comunicació oral per a audiències especialitzades
 • Comunicació oral per al gran públic
 • Comunicació davant les càmeres
 • Llenguatge corporal
 • Presa de decisions en comunicació
 • Capacitat per establir relacions estratègiques amb la premsa
 • Capacitat per garantir la participació activa per part del públic
 • Planificació estratègica de la comunicació: missatge, persuasió i negociació
 • Capacitat per integrar la perspectiva de gènere a la comunicació, així com l'ús d'un llenguatge no sexista i inclusiu

 

Resultats de l'aprenentatge

a) Augmentar el coneixement de l'alumnat sobre les relacions entre l'activitat científica i la societat –amb un èmfasi específic en les actituds del públic davant de la biomedicina i les ciències de la salut– així com de la necessitat d'assumir un paper actiu en la comunicació social de la ciència.

b) Dotar l'alumnat de les tècniques bàsiques per millorar-ne la capacitat de comunicació (oral i escrita), tant per a audiències especialitzades com per al públic general.

c) Familiaritzar l'alumnat amb el funcionament dels mitjans de comunicació, els objectius i les necessitats, així com amb les principals formes de relació entre personal de recerca i periodistes.

d) Sensibilitzar l'estudiant pel que fa a la necessitat de comunicar la ciència a la societat i establir un diàleg amb el públic al llarg de tot el procés de la R+D+i

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectiu 4. Educació de qualitat

Objectiu 5. Igualtat de gènere

Objectiu 17. Aliances per assolir els objectius

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Continguts

 • Tema 1. Ciència i societat

Motius per comunicar la ciència a la societat

Percepció pública de la ciència: coneixement, interès, confiança i actituds

Diferències sociodemogràfiques: gènere, edat, estudis

Percepció pública de la biomedicina

Fonaments i principis ètics de la informació biomèdica

Entorns de participació ciutadana a l'àmbit de la biomedicina

 

 • Tema 2. Relacions entre la comunitat científica i els mitjans de comunicació

Representacions de la ciència i els científics als mitjans de comunicació

El pla de comunicació, la comunicació estratègica i la comunicació institucional

Comunicació de crisi: el cas de les alertes sanitàries

Possibilitats i limitacions dels diferents formats: mitjans de comunicació, xarxes socials i altres plataformes digitals

 

 • Tema 3. Tècniques de comunicació en entorns especialitzats

Publicació d'articles a revistes especialitzades: planificació i estratègia

Particularitats de les publicacions científiques: revisió per parells (peer review), requisits d'uniformitat, factor d'impacte, accés obert i ciència oberta, revisió en línia i principis ètics

Recursos en comunicació especialitzada: gestors bibliogràfics, xarxes especialitzades, etc.

Redacció científica vs redacció periodística

Comunicació oral i llenguatge corporal

 

 • Tema 4. Tècniques de comunicació adreçades als mitjans de comunicació i al gran públic

Aspectes generals de la composició i la redacció

Bones pràctiques en redacció: el llenguatge inclusiu i no sexista, evitar l'estigmatització en parlar de malalties, evitar el sensacionalisme i la falsedat, el bon ús de l'estadística, etc.

L'article de divulgació científica

La nota de premsa a partir d´un article acadèmic

Participar a televisió i ràdio

Campanyes en promoció de la salut

Nous formats de comunicació directa amb el públic: disseny, organització, implementació i avaluació

Metodologia docent

El model densenyament que se seguirà en aquesta assignatura es basarà fonamentalment en laprenentatge a través de la pràctica. En general, les activitats pràctiques es desenvoluparan a l'aula de manera presencial. No obstant això, alguna de les pràctiques pot començar a l'aula i continuar-se fora d'aquesta. Així mateix, l'assignatura requereix també un temps d'estudi i de reflexió per part de l'alumnat sobre els conceptes teòrics revisats a classe.

A la pràctica de grup es fomentarà la utilització de la metodologia d'Aprenentatge Serveis (ApS), en el sentit que la pràctica pot contribuir a la responsabilitat social amb la comunitat.

Les activitats docents seran impartides per la professora Gema Revuelta, qui serà també la coordinadora, i per la professora Carolina Llorente.

Avaluació

El mètode d'avaluació és continuat i es basa en la participació a classe i el lliurament de 4 proves pràctiques. Aquestes inclouen una presentació oral, una prova de redacció d'una nota divulgativa, una pràctica centrada en l'estratègia de publicació a revistes científiques i una pràctica en grup que consisteix a organitzar una activitat divulgativa i participativa amb públic no expert.

Per aprovar l'assignatura cal una nota de 5/10.

El valor relatiu de cadascuna de les proves sobre la nota final és el següent:

 • Pràctica 1: presentació oral, 10%
 • Pràctica 2: redacció especialitzada, la publicació en revistes científiques, 20%
 • Pràctica 3: redacció d'una nota de premsa a partir d'un article de recerca, 20%
 • Pràctica 4: realització d'una activitat de comunicació científica en grup adreçada al públic, 50% (una part serà coavaluada pels mateixos estudiants)

Bibliografia i recursos d'informació

 

Bibliografía

 

 • Barbosa, L., Albiñana, E., del Cañizo, C., Cristóbal, A. B., & Revuelta, G. (2021). Practical guide on Open Science for researchers. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4762618
 • Cassany D. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, 2000.
 • Cassany, D. (2018). La cuina de l’escriptura. Empúries (Barcelona): Edicions 62, s.a., labutxaca.
 • Jiménez Villa, J., Argimon Pallàs, J. M., Martín Zurro, A., & Vilardell Tarrès, M. (Eds.). (2016). Publicación científica biomédica (2a). Barcelona: Elsevier.
 • Llorente, C., Revuelta, G., Carrió, M., & Porta, M. (2019). Scientists’ opinions and attitudes towards citizens’ understanding of science and their role in public engagement activities. PLoS ONE, 14(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224262
 • Revuelta, G., & Llorente, C. (2016). Elaboración de abstracts o resúmenes en el entorno sanitario. Barcelona. Disponible en https://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/Guia-2.-Abstract-compressed.pdf

 

Revistes acadèmiques

 

 

Altres recursos didàctics

 

De la UPF. Es recomana particularment els recursos RECLIC

 

Del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra. En especial, es recomanen els següents vídeos y llistes:

 


Curso Académico: 2022/23

8044 - Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos (BIOLAC)

32721 - Comunicación Científica


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
804 - Centro Másteres del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
8044 - Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos (BIOLAC)
Asignatura:
32721 - Comunicación Científica
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Castellano
Profesorado:
Carolina Llorente Lope, Gema Revuelta de la Poza
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura Comunicación Científica tiene por objetivo principal permitir al estudiante desarrollar y mejorar sus habilidades de comunicación desde el campo concreto de las ciencias de la salud y la vida. Para ello, en el curso se trabaja de forma eminentemente práctica en técnicas de comunicación oral y escrita. La asignatura se divide también entre técnicas de comunicación para audiencias especializadas (comunicación académica o comunicación peer to peer) y técnicas dirigidas al gran público (comunicación pública de la ciencia o CPC).

Además de las habilidades adquiridas, en el curso de la asignatura el estudiante revisará las bases que marcan la relación entre la sociedad y los nuevos conocimientos científicos, particularmente en el entorno de la biomedicina y las ciencias de la salud.  

 

Competencias asociadas

Competencias generales

 • Capacidad para sintetizar y simplificar informaciones complejas

 • Habilidades en la gestión de la información

 • Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica

 • Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

 • Preocupación por la calidad y la ética profesional

 Competencias específicas

 • Capacidad para redactar y contextualizar la información según distintos entornos: artículo científico, nota de prensa, artículo divulgativo, material de promoción dirigido a pacientes, redes sociales.

 • Conocimientos básicos sobre los medios de comunicación: procesos, objetivos y necesidades

 • Comunicación oral para audiencias especializadas

 • Comunicación oral para el gran público

 • Comunicación ante las cámaras

 • Lenguaje corporal

 • Toma de decisiones en comunicación

 • Capacidad para establecer relaciones estratégicas con la prensa

 • Capacidad para garantizar la participación activa por parte del público

 • Planificación estratégica de la comunicación: mensaje, persuasión y negociación

 • Capacidad para integrar la perspectiva de género en la comunicación, así como el uso de un lenguaje no sexista e inclusivo

 

Resultados del aprendizaje

a)     Aumentar el conocimiento del alumnado sobre las relaciones entre la actividad científica y la sociedad –con un énfasis específico en las actitudes del público ante la biomedicina y las ciencias de la salud– así como de la necesidad de asumir un papel activo en la comunicación social de la ciencia.

 

b)    Dotar al alumando de las técnicas básicas para mejorar su capacidad de comunicación (oral y escrita), tanto para audiencias especializadas como para el público general.

 

c)     Familiarizar al alumnado con el funcionamiento de los medios de comunicación, sus objetivos y necesidades, así como con las principales formas de relación entre personal de investigación y periodistas.

 

d)     Sensibilizar al estudiante respecto a la necesidad de comunicar la ciencia a la sociedad y establecer un diálogo con el público a lo largo de todo el proceso de la I+D+i

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

 • Objetivo 4. Educación de calidad

 • Objetivo 5. Igualdad de género
 • Objetivo 17. Alianzas para alcanzar los objetivos

 

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos

Contenidos

 • Tema 1. Ciencia y sociedad

Motivos para comunicar la ciencia a la sociedad

Percepción pública de la ciencia: conocimiento, interés, confianza y actitudes

Diferencias sociodemográficas: género, edad, estudios

Percepción pública de la biomedicina

Fundamentos y principios éticos de la información biomédica

Entornos de participación ciudadana en el ámbito de la biomedicina

 • Tema 2. Relaciones entre la comunidad científica y los medios de comunicación

Representaciones de la ciencia y los científicos en los medios de comunicación

El plan de comunicación, la comunicación estratégica y la comunicación institucional

Comunicación de crisis: el caso de las alertas sanitarias

Posibilidades y limitaciones de los diferentes formatos: medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas digitales

 • Tema 3. Técnicas de comunicación en entornos especializados

Publicación de artículos en revistas especializadas: planificación y estrategia

Particularidades de las publicaciones científicas: revisión por pares (peer review), requisitos de uniformidad, factor de impacto, acceso abierto y ciencia abierta, revisión online y principios éticos

Recursos en comunicación especializada: gestores bibliográficos, redes especializadas, etc.

Redacción científica vs redacción periodística

Comunicación oral y lenguaje corporal

 • Tema 4. Técnicas de comunicación dirigidas a los medios de comunicación y al gran público

Aspectos generales de la composición y la redacción

Buenas prácticas en redacción: el lenguaje inclusivo y no sexista, evitar la estigmatización al hablar de enfermedades, evitar el sensacionalismo y la falsedad, el buen uso de la estadística, etc.

El artículo de divulgación científica

La nota de prensa a partir de un artículo académico

Participar en televisión y radio

Campañas en promoción de la salud

Nuevos formatos de comunicación directa con el público: diseño, organización, implementación y evaluación

Metodología docente

El modelo de enseñanza que se seguirá en esta asignatura se basará fundamentalmente en el aprendizaje a través de la práctica. En general, las actividades prácticas se desarrollarán en el aula de manera presencial. No obstante, alguna de las prácticas puede tener comienzo en el aula y continuarse fuera de ésta. Así mismo, la asignatura requiere también un tiempo de estudio y reflexión por parte del alumnado sobre los conceptos teóricos revisados en clase.

En la práctica de grupo se fomentará la utilización de la metodología de Aprendizaje Servicios (ApS), en el sentido de que la práctica puede contribuir a la responsabilidad social con la comunidad. 

Las actividades docentes serán impartidas por la profesora Gema Revuelta, quien será también la coordinadora, y por la profesora Carolina Llorente.

 

Evaluación

El método de evaluación es continuado y se basa en la participación en clase y la entrega de 4 pruebas prácticas. Estas incluyen: una presentación oral, una prueba de redacción de una nota divulgativa, una práctica centrada en la estrategia de publicación en revistas científicas y una práctica en grupo que consiste en organizar una actividad divulgativa y participativa con público no experto.

Para aprobar la asignatura es necesario una nota de 5/10.

 

El valor relativo de cada una de las pruebas sobre la nota final es el siguiente:

Práctica 1: presentación oral, 10%

Práctica 2: redacción especializada, la publicación en revistas científicas, 20%

Práctica 3: redacción de una nota de prensa a partir de un artículo de investigación, 20%

Práctica 4: realización de una actividad de comunicación científica en grupo dirigida al público, 50% (una parte será coevaluada por los propios estudiantes)

 

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía y recursos de información

 

Bibliografía

 

 • Barbosa, L., Albiñana, E., del Cañizo, C., Cristóbal, A. B., & Revuelta, G. (2021). Practical guide on Open Science for researchers. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4762618
 • Cassany D. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, 2000.
 • Cassany, D. (2018). La cuina de l’escriptura. Empúries (Barcelona): Edicions 62, s.a., labutxaca.
 • Jiménez Villa, J., Argimon Pallàs, J. M., Martín Zurro, A., & Vilardell Tarrès, M. (Eds.). (2016). Publicación científica biomédica (2a). Barcelona: Elsevier.
 • Llorente, C., Revuelta, G., Carrió, M., & Porta, M. (2019). Scientists’ opinions and attitudes towards citizens’ understanding of science and their role in public engagement activities. PLoS ONE, 14(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224262
 • Revuelta, G., & Llorente, C. (2016). Elaboración de abstracts o resúmenes en el entorno sanitario. Barcelona. Disponible en https://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/Guia-2.-Abstract-compressed.pdf

 

Revistas académicas

 

 

Otros recursos didácticos

 

De la UPF. Se recomienda particularmente los recursos RECLIC

 

Del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra. En especial, se recomiendan los siguientes vídeos y listas:

 


Curso Académico: 2022/23

8044 - Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos (BIOLAC)

32721 - Comunicación Científica


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
804 - Centro Másteres del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
8044 - Máster Universitario en Laboratorio de Análisis Clínicos (BIOLAC)
Asignatura:
32721 - Comunicación Científica
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Castellano
Profesorado:
Carolina Llorente Lope, Gema Revuelta de la Poza
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura Comunicación Científica tiene por objetivo principal permitir al estudiante desarrollar y mejorar sus habilidades de comunicación desde el campo concreto de las ciencias de la salud y la vida. Para ello, en el curso se trabaja de forma eminentemente práctica en técnicas de comunicación oral y escrita. La asignatura se divide también entre técnicas de comunicación para audiencias especializadas (comunicación académica o comunicación peer to peer) y técnicas dirigidas al gran público (comunicación pública de la ciencia o CPC).

Además de las habilidades adquiridas, en el curso de la asignatura el estudiante revisará las bases que marcan la relación entre la sociedad y los nuevos conocimientos científicos, particularmente en el entorno de la biomedicina y las ciencias de la salud.  

 

Competencias asociadas

Competencias generales

 • Capacidad para sintetizar y simplificar informaciones complejas

 • Habilidades en la gestión de la información

 • Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica

 • Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

 • Preocupación por la calidad y la ética profesional

 Competencias específicas

 • Capacidad para redactar y contextualizar la información según distintos entornos: artículo científico, nota de prensa, artículo divulgativo, material de promoción dirigido a pacientes, redes sociales.

 • Conocimientos básicos sobre los medios de comunicación: procesos, objetivos y necesidades

 • Comunicación oral para audiencias especializadas

 • Comunicación oral para el gran público

 • Comunicación ante las cámaras

 • Lenguaje corporal

 • Toma de decisiones en comunicación

 • Capacidad para establecer relaciones estratégicas con la prensa

 • Capacidad para garantizar la participación activa por parte del público

 • Planificación estratégica de la comunicación: mensaje, persuasión y negociación

 • Capacidad para integrar la perspectiva de género en la comunicación, así como el uso de un lenguaje no sexista e inclusivo

 

Resultados del aprendizaje

a)     Aumentar el conocimiento del alumnado sobre las relaciones entre la actividad científica y la sociedad –con un énfasis específico en las actitudes del público ante la biomedicina y las ciencias de la salud– así como de la necesidad de asumir un papel activo en la comunicación social de la ciencia.

 

b)    Dotar al alumando de las técnicas básicas para mejorar su capacidad de comunicación (oral y escrita), tanto para audiencias especializadas como para el público general.

 

c)     Familiarizar al alumnado con el funcionamiento de los medios de comunicación, sus objetivos y necesidades, así como con las principales formas de relación entre personal de investigación y periodistas.

 

d)     Sensibilizar al estudiante respecto a la necesidad de comunicar la ciencia a la sociedad y establecer un diálogo con el público a lo largo de todo el proceso de la I+D+i

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

 • Objetivo 4. Educación de calidad

 • Objetivo 5. Igualdad de género
 • Objetivo 17. Alianzas para alcanzar los objetivos

 

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos

Contenidos

 • Tema 1. Ciencia y sociedad

Motivos para comunicar la ciencia a la sociedad

Percepción pública de la ciencia: conocimiento, interés, confianza y actitudes

Diferencias sociodemográficas: género, edad, estudios

Percepción pública de la biomedicina

Fundamentos y principios éticos de la información biomédica

Entornos de participación ciudadana en el ámbito de la biomedicina

 • Tema 2. Relaciones entre la comunidad científica y los medios de comunicación

Representaciones de la ciencia y los científicos en los medios de comunicación

El plan de comunicación, la comunicación estratégica y la comunicación institucional

Comunicación de crisis: el caso de las alertas sanitarias

Posibilidades y limitaciones de los diferentes formatos: medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas digitales

 • Tema 3. Técnicas de comunicación en entornos especializados

Publicación de artículos en revistas especializadas: planificación y estrategia

Particularidades de las publicaciones científicas: revisión por pares (peer review), requisitos de uniformidad, factor de impacto, acceso abierto y ciencia abierta, revisión online y principios éticos

Recursos en comunicación especializada: gestores bibliográficos, redes especializadas, etc.

Redacción científica vs redacción periodística

Comunicación oral y lenguaje corporal

 • Tema 4. Técnicas de comunicación dirigidas a los medios de comunicación y al gran público

Aspectos generales de la composición y la redacción

Buenas prácticas en redacción: el lenguaje inclusivo y no sexista, evitar la estigmatización al hablar de enfermedades, evitar el sensacionalismo y la falsedad, el buen uso de la estadística, etc.

El artículo de divulgación científica

La nota de prensa a partir de un artículo académico

Participar en televisión y radio

Campañas en promoción de la salud

Nuevos formatos de comunicación directa con el público: diseño, organización, implementación y evaluación

Metodología docente

El modelo de enseñanza que se seguirá en esta asignatura se basará fundamentalmente en el aprendizaje a través de la práctica. En general, las actividades prácticas se desarrollarán en el aula de manera presencial. No obstante, alguna de las prácticas puede tener comienzo en el aula y continuarse fuera de ésta. Así mismo, la asignatura requiere también un tiempo de estudio y reflexión por parte del alumnado sobre los conceptos teóricos revisados en clase.

En la práctica de grupo se fomentará la utilización de la metodología de Aprendizaje Servicios (ApS), en el sentido de que la práctica puede contribuir a la responsabilidad social con la comunidad. 

Las actividades docentes serán impartidas por la profesora Gema Revuelta, quien será también la coordinadora, y por la profesora Carolina Llorente.

 

Evaluación

El método de evaluación es continuado y se basa en la participación en clase y la entrega de 4 pruebas prácticas. Estas incluyen: una presentación oral, una prueba de redacción de una nota divulgativa, una práctica centrada en la estrategia de publicación en revistas científicas y una práctica en grupo que consiste en organizar una actividad divulgativa y participativa con público no experto.

Para aprobar la asignatura es necesario una nota de 5/10.

 

El valor relativo de cada una de las pruebas sobre la nota final es el siguiente:

Práctica 1: presentación oral, 10%

Práctica 2: redacción especializada, la publicación en revistas científicas, 20%

Práctica 3: redacción de una nota de prensa a partir de un artículo de investigación, 20%

Práctica 4: realización de una actividad de comunicación científica en grupo dirigida al público, 50% (una parte será coevaluada por los propios estudiantes)

 

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía y recursos de información

 

Bibliografía

 

 • Barbosa, L., Albiñana, E., del Cañizo, C., Cristóbal, A. B., & Revuelta, G. (2021). Practical guide on Open Science for researchers. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4762618
 • Cassany D. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, 2000.
 • Cassany, D. (2018). La cuina de l’escriptura. Empúries (Barcelona): Edicions 62, s.a., labutxaca.
 • Jiménez Villa, J., Argimon Pallàs, J. M., Martín Zurro, A., & Vilardell Tarrès, M. (Eds.). (2016). Publicación científica biomédica (2a). Barcelona: Elsevier.
 • Llorente, C., Revuelta, G., Carrió, M., & Porta, M. (2019). Scientists’ opinions and attitudes towards citizens’ understanding of science and their role in public engagement activities. PLoS ONE, 14(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224262
 • Revuelta, G., & Llorente, C. (2016). Elaboración de abstracts o resúmenes en el entorno sanitario. Barcelona. Disponible en https://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/Guia-2.-Abstract-compressed.pdf

 

Revistas académicas

 

 

Otros recursos didácticos

 

De la UPF. Se recomienda particularmente los recursos RECLIC

 

Del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra. En especial, se recomiendan los siguientes vídeos y listas: