Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

1031 - Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol

32519 - Traducció Especialitzada Castellà-Xinès


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
803 - Centre Màsters del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
1031 - Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol
Assignatura:
32519 - Traducció Especialitzada Castellà-Xinès
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Xinès
Professorat:
Yingfeng Xu
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura té com a objectiu general introduir a l'estudiant en la teoria i pràctica de la traducció especialitzada en diferents àmbits entre espanyol i xinès. A classe partint d'anàlisi contrastius de textos especialitzats en xinès i castellà, es treballaran les característiques i estratègies generals de la traducció especialitzada a partir d'encàrrecs de traducció reals donant èmfasi en interculturalitat. Es desenvolupa la classe amb tres nivells, el lèxic, el sintàctic i el textual

Competències associades

En aquesta assignatura es treballen les següents competències generals (G) i específiques (E) que es concreten en forma de resultats d'aprenentatge:

G1. Capacitat d'analitzar i gestionar les demandes de traducció d'àmbit específic (màrqueting i sanitari), creant un context de treball metodològicament estable, atenent adequadament als requisits i guies de el client, organització d'equips, i estàndards adequats.

G2. Capacitat per prendre decisions d'escollir l'equivalent adequat en funció de l'context discursiu i cultural.

G3: Motivació per la qualitat: realitzar traduccions amb un nivell de qualitat assimilable a el de les traduccions professionals en temes concrets.

Competències específiques:

CE1. Discernir el significat de patrons, estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques, així com les convencions gràfiques i tipogràfiques en les tres llengües de treball: xinès, castellà i anglès.

CE2. Utilitzar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques, així com les convencions gràfiques i tipogràfiques en les diferents llengües de treball: xinès, castellà o, si és el cas, anglès.

CE3. Classificar i descriure fenòmens complexos de traducció aplicant conceptes teòrics a les llengües de treball: xinès, castellà o, si és el cas, anglès.

CE4. Identificar i reconèixer elements culturals, valors i referències en les tres llengües de treball: xinès, castellà, o si és el cas, anglès

CE5. Identificar i produir el registre lingüístic adequat per a una situació oral o escrita en les tres llengües de treball: xinès, castellà, o si és el cas, anglès.

CE6. Aplicar els principis bàsics de la deontologia professional i defensar les decisions adoptades.

CE7. Podeu editar documents traduïts a qualsevol de les tres llengües de treball (xinès, castellà, o si és el cas, anglès) per sistemes de traducció automàtica de forma eficient, coneixent les característiques i errors típics de cada sistema.

CE8. Elaborar i defensar un projecte de recerca, innovació o intervenció, en el context de les llengües de treball, fent ús dels criteris de qualitat, acadèmics i de la professió.

Resultats de l'aprenentatge

A l'acabar l'assignatura els alumnes haurien d'haver adquirit les competències següents:

1. Conèixer els diferents gèneres de discursos en la traducció especialitzada i poder fer anàlisis de gènere de cara a l'encàrrec de traducció.

2. Conèixer factors influents a la traducció com ara valors culturals, diferència lingüística, discursiva, la seva representació i les estratègies en tractar-los en diferents tipus de traduccions

3. Tenir els primers coneixements de gestió terminològiques en les traduccions especialitzades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

educació de qualitat# treball decent i creixement economic

Prerequisits

Nivell C1 de castellà.

Nivell HSK 6 de l'xinès.

Continguts

1. Anàlisi de gènere de textos especialitzats per a la traducció

2. La terminologia per a la traducció especialitzada entre el xinès i espanyol.

2.1 fonaments teòrics de la terminologia

2.2 equivalència terminològica i creacion de neologia

2.3 fitxa terminològica, gestió terminològica i eines per a la traducció terminològica.

3. Sintaxi i la traducció especialitzada entre el xinès i espanyol

3.1 Anàlisi Contrasivos de la sintaxi de les dues llengües

3.2 la traducció fraseològica

3.3 la traducció oracional

4. Text i la traducció especialitzada entre el xinès i espanyol

4.1 La localització

4.2 traducció de flyer, pàgines web o etiquetes

Al llarg de el curs es treballaran amb 5 textos i altres fragments seleccionats de dificultat mitjana / alta i especialitzats, en àmbits com educatiu, polític-diplomàtic, comercial-Ténico, empresarial, medicina de divulgació

Metodologia docent

En l'assignatura, s'imparteix usant el conjunt de les metodologies docents:

MD1. Sessions de classe expositives basades en l'explicació de professor.

MD2. Aprenentatge cooperatiu mitjançant seminaris de discussió sobre lectures prèviament assignades.

MD3. Pràctiques (individuals o en grup) per aprofundir en els conceptes explicats en les classes i seminaris.

MD4. Activitats no presencials dedicades a la traducció de textos proposats pel professor.

MD6. Lectura comprensiva i redacció.

Avaluació

SE1. Treball en grup.

SE2. Participació en el curs.

ES3. Treball individual.

SE5. Examen o treball final

La nota final es calcularà d'acord amb les següents proporcions:

Evaluació

Recuperació

Activitat d´evaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Actividades individuales (presentación puntual por vía telemática de la primera versión y la versión definitiva tras la corrección en clase).

40%

SI

40%

presentar els traduccions individuals

Treball en grup (lectura d'articles en grup i  presentació a classe, realització d'un encàrrec de traducció en grup i la seva exposició i defensa en classe). 30% NO    

Treball final

30%

sí 

50%

 

treball final
Sobre el plagi i la còpia en els treballs.

Si es detecta plagi o còpia, l'estudiant rep un zero directe de l'assignatura. Després sí que té dret a recuperació.

Bibliografia i recursos d'informació

 1. Caballo, V. (2012)Exploring the boundaries of tanscreation in specialized translation. ESP Across Cult. 9, 95–113.
 2. Candlin, Christopher N.; Gotti, Maurizio  (2007). Intercultural Aspects of Specialized Communication. New York: Peter Lang.
 3. Hermans, Theo. (2019) Translation in Systems Descriptive and Systemic Approaches Explained,. London: Routledge.
 4. Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. London: Routledge.
 5. Millán, Carmen, Bartrina, Francesca (2019) Translation in Systems Descriptive and Systemic Approaches Explained. London: Routledge.
 6. Montalt, V. & González-Davies, M. (2014) Medical Translation Step by Step. London:Routledge.
 7. Packard, J. (2004). The Morphology of Chinese. Cambridge: Cambridge Univ Press.
 8. Teresa, M,Castellví, C. (2004). La terminología en la traducción especializada. in Manual de documentación y terminología para la traducción especializada 89–122. Madrid: Arco.
 9. Torresi, I. (2010) Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome Publishing.
 10. Zanón, N. T. (2012)A University Handbook on Terminology and Specialized Translation. Madrid:Netbiblo.
 11. 赵士钰(Zhao Shiyu)(1999). Comparación bilingüe entre el chino y el español


Curso Académico: 2022/23

1031 - Máster Universitario en Traducción entre Lenguas Globales: Chino-Español

32519 - Traducción Especializada Español-Xino


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
803 - Centro Másteres del Departamento de Traducción i Ciencias del Lenguaje
Estudio:
1031 - Máster Universitario en Traducción entre Lenguas Globales: Chino-Español
Asignatura:
32519 - Traducción Especializada Español-Xino
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Chino
Profesorado:
Yingfeng Xu
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Esta asignatura tiene como objetivo general introducir al estudiante en la teoría y práctica de la traducción especializada en el ámbito empresarial-comercial y sanitario entre español y chino. En clase, partiendo de análisis contrastivos de textos especializados en chino y castellano, se trabajarán las características y estrategias generales de la traducción especializada a partir de encargos de traducción reales dando énfasis en interculturalidad. En el ámbito de empresarial se utilizarán textos de diferentes tipos: acta de constitución, folleto de marketing, página web, etiqueta comercial, etc. En el ámbito sanitario, haremos prácticas de traducción de informes médicos, artículos de divulgación e instrucción farmacéutica.

Competencias asociadas

En esta asignatura se trabajan las siguientes competencias generales (G) y específicas (E) que se concretan en forma de resultados de aprendizaje:

G1. Capacidad de analizar y gestionar las demandas de traducción de ámbito específico (marketing y sanitario), creando un contexto de trabajo metodológicamente estable, atendiendo adecuadamente a los requisitos y guías del cliente, organización de equipos, y estándares adecuados.

G2. Capacidad para tomar decisiones de escoger el equivalente adecuado en función del contexto discursivo y cultural.

G3: Motivación por la calidad: realizar traducciones con un nivel de calidad asimilable al de las traducciones profesionales en temas concretos.

Competencias específicas:

CE1. Discernir el significado de patrones, estructuras gramaticales, léxicas e idiomáticas, así como las convenciones gráficas y tipográficas en las tres lenguas de trabajo: chino, castellano e inglés.

CE2. Utilizar las estructuras gramaticales, léxicas e idiomáticas, así como las convenciones gráficas y tipográficas en las diferentes lenguas de trabajo: chino, castellano o, si es el caso, inglés.

CE3. Clasificar y describir fenómenos complejos de traducción aplicando conceptos teóricos a las lenguas de trabajo: chino, castellano o, si es el caso, inglés.

CE4. Identificar y reconocer elementos culturales, valores y referencias en las tres lenguas de trabajo: chino, castellano, o si es el caso, inglés

CE5. Identificar y producir el registro lingüístico adecuado para una situación oral o escrita en las tres lenguas de trabajo: chino, castellano, o si es el caso, inglés.

CE6. Aplicar los principios básicos de la deontología profesional y defender las decisiones adoptadas.

CE7. Editar documentos traducidos a cualquiera de las tres lenguas de trabajo (chino, castellano, o si es el caso, inglés) por sistemas de traducción automática de forma eficiente, conociendo las características y errores típicos de cada sistema.

CE8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, innovación o intervención, en el contexto de las lenguas de trabajo, haciendo uso de los criterios de calidad, académicos y de la profesión.

Competencias transversales:

CT1. Usar las herramientas tecnológicas y de documentación más adecuadas para cada situación o problema específico.

Resultados del aprendizaje

RA1. Analizar los requisitos de un proyecto de traducción y en consecuencia trazar un plan de trabajo que contenga los recursos, métodos y sistemas de evaluación de calidad estándar para entregar una traducción en el tiempo requerido y con la calidad requerida.

RA2. Formular, utilizando la terminología propia de los servicios de traducción, los juicios que ha aplicado al resolver los problemas de traducción y documentarlos adecuadamente con recursos bibliográficos que respalden sus decisiones desde el punto de vista teórico o aplicado.

RA4. Identificar, clasificar y elegir equivalentes o paráfrasis en las diferentes lenguas de trabajo de la asignatura.

RA5. Elaborar un método propio de resolución de problemas de traducción a través de la aplicación de conceptos epistemológicos en la resolución de casos complejos de traducción.

RA7. Detectar y seleccionar, correctamente según el registro, la solución de traducción.

 

Prerrequisitos

Nivel C1 de castellano. Nivel HSK6 de chino.

Contenidos

1. Análisis de género de textos especializados para la traducción

2. La terminología para la traducción especializada entre el chino y español. 

    2.1 fundamentos teóricos de la terminología

    2.2 equivalencia terminológica y creacion de neologia

    2.3 ficha terminológica, gestion terminológica y herramientas para la traducción terminológica.

3. Sintaxis y la traducción especializada entre el chino y español

    3.1 Análisis Contrasivos de la sintaxis de las dos lenguas

    3.2 la traducción fraseológica

    3.3 la traducción oracional

4. Texto y la traducción especializada entre el chino y español

   4.1 La localización 

   4.2 traducción de flyer, paginas web o etiquetas

A lo largo del curso se trabajaran con 5 textos y otros fragmentos seleccionados de dificultad media/alta y especializados , en ámbitos como educativo, político-diplomático,  comercial-tenico, empresarial, medicina de divulgación

Metodología docente

MD1. Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor.

MD2. Aprendizaje cooperativo mediante seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas.

MD3. Prácticas (individuales o en grupo) para profundizar en los conceptos explicados en las clases y seminarios.

MD4. Actividades no presenciales dedicadas a la traducción de textos propuestos por el profesor.

MD6. Lectura comprensiva y redacción.

Evaluación

SE1. Trabajo en grupo.

SE2. Participación en el aula.

SE3. Trabajo individual.

SE5. Examen.

La nota final se calculará de acuerdo con las siguientes proporciones:

Evaluación

Recuperación

Actividad de evaluación

Ponderación sobre la nota final

Recuperable

Ponderación sobre la nota final

Forma de recuperación

Actividades individuales (presentación puntual por vía telemática de la primera versión y la versión definitiva tras la corrección en clase).

40%

SI

40%

presentar los trabajos individaules

Trabajo en grupo (lectura de articulos en grupo y presentacion en clase, Realización de un encargo de traducción en grupo y su exposición y defensa en clase).

30%

NO

--

--

Examen final o trabajo final

30%

50%

Trabajo final

Sobre el plagio y la copia en los trabajos.

Si se detecta plagio o copia, el estudiante recibe un cero directo de la asignatura. Luego sí tiene derecho a recuperación. 

Bibliografía y recursos de información

 1. Caballo, V. (2012). Exploring the boundaries of transcreation in specialized translation. ESP Across Cult. 9, 95–113.
 2. Candlin, Christopher N.; Gotti, Maurizio  (2007). Intercultural Aspects of Specialized Communication. New York: Peter Lang.
 3. Hermans, Theo. (2019) Translation in Systems Descriptive and Systemic Approaches Explained. London: Routledge.
 4. Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. London: Routledge.
 5. Millán, Carmen, Bartrina, Francesca (2019). The Routledge Handbook of Translation Studies. London: Routledge.
 6. Montalt, V. & González-Davies, M. (2014) Medical Translation Step by Step. London: Routledge.
 7. Packard, J. (2004). The Morphology of Chinese. Cambridge: Cambridge Univ Press.
 8. Cabré, M. T. (2004). La terminología en la traducción especializada. in Manual de documentación y terminología para la traducción especializada 89–122. Madrid: Arco.
 9. Torresi, I. (2010) Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome Publishing.
 10. Zanón, N. T. (2012)A University Handbook on Terminology and Specialized Translation. Madrid: Netbiblo.
 11. 赵士钰(Zhao Shiyu)(1999). Comparación bilingüe entre el chino y el español. Pekín, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe.


Curso Académico: 2022/23

1031 - Máster Universitario en Traducción entre Lenguas Globales: Chino-Español

32519 - Traducción Especializada Español-Xino


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
803 - Centro Másteres del Departamento de Traducción i Ciencias del Lenguaje
Estudio:
1031 - Máster Universitario en Traducción entre Lenguas Globales: Chino-Español
Asignatura:
32519 - Traducción Especializada Español-Xino
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Chino
Profesorado:
Yingfeng Xu
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Esta asignatura tiene como objetivo general introducir al estudiante en la teoría y práctica de la traducción especializada en el ámbito empresarial-comercial y sanitario entre español y chino. En clase, partiendo de análisis contrastivos de textos especializados en chino y castellano, se trabajarán las características y estrategias generales de la traducción especializada a partir de encargos de traducción reales dando énfasis en interculturalidad. En el ámbito de empresarial se utilizarán textos de diferentes tipos: acta de constitución, folleto de marketing, página web, etiqueta comercial, etc. En el ámbito sanitario, haremos prácticas de traducción de informes médicos, artículos de divulgación e instrucción farmacéutica.

Competencias asociadas

En esta asignatura se trabajan las siguientes competencias generales (G) y específicas (E) que se concretan en forma de resultados de aprendizaje:

G1. Capacidad de analizar y gestionar las demandas de traducción de ámbito específico (marketing y sanitario), creando un contexto de trabajo metodológicamente estable, atendiendo adecuadamente a los requisitos y guías del cliente, organización de equipos, y estándares adecuados.

G2. Capacidad para tomar decisiones de escoger el equivalente adecuado en función del contexto discursivo y cultural.

G3: Motivación por la calidad: realizar traducciones con un nivel de calidad asimilable al de las traducciones profesionales en temas concretos.

Competencias específicas:

CE1. Discernir el significado de patrones, estructuras gramaticales, léxicas e idiomáticas, así como las convenciones gráficas y tipográficas en las tres lenguas de trabajo: chino, castellano e inglés.

CE2. Utilizar las estructuras gramaticales, léxicas e idiomáticas, así como las convenciones gráficas y tipográficas en las diferentes lenguas de trabajo: chino, castellano o, si es el caso, inglés.

CE3. Clasificar y describir fenómenos complejos de traducción aplicando conceptos teóricos a las lenguas de trabajo: chino, castellano o, si es el caso, inglés.

CE4. Identificar y reconocer elementos culturales, valores y referencias en las tres lenguas de trabajo: chino, castellano, o si es el caso, inglés

CE5. Identificar y producir el registro lingüístico adecuado para una situación oral o escrita en las tres lenguas de trabajo: chino, castellano, o si es el caso, inglés.

CE6. Aplicar los principios básicos de la deontología profesional y defender las decisiones adoptadas.

CE7. Editar documentos traducidos a cualquiera de las tres lenguas de trabajo (chino, castellano, o si es el caso, inglés) por sistemas de traducción automática de forma eficiente, conociendo las características y errores típicos de cada sistema.

CE8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, innovación o intervención, en el contexto de las lenguas de trabajo, haciendo uso de los criterios de calidad, académicos y de la profesión.

Competencias transversales:

CT1. Usar las herramientas tecnológicas y de documentación más adecuadas para cada situación o problema específico.

Resultados del aprendizaje

RA1. Analizar los requisitos de un proyecto de traducción y en consecuencia trazar un plan de trabajo que contenga los recursos, métodos y sistemas de evaluación de calidad estándar para entregar una traducción en el tiempo requerido y con la calidad requerida.

RA2. Formular, utilizando la terminología propia de los servicios de traducción, los juicios que ha aplicado al resolver los problemas de traducción y documentarlos adecuadamente con recursos bibliográficos que respalden sus decisiones desde el punto de vista teórico o aplicado.

RA4. Identificar, clasificar y elegir equivalentes o paráfrasis en las diferentes lenguas de trabajo de la asignatura.

RA5. Elaborar un método propio de resolución de problemas de traducción a través de la aplicación de conceptos epistemológicos en la resolución de casos complejos de traducción.

RA7. Detectar y seleccionar, correctamente según el registro, la solución de traducción.

 

Prerrequisitos

Nivel C1 de castellano. Nivel HSK6 de chino.

Contenidos

1. Análisis de género de textos especializados para la traducción

2. La terminología para la traducción especializada entre el chino y español. 

    2.1 fundamentos teóricos de la terminología

    2.2 equivalencia terminológica y creacion de neologia

    2.3 ficha terminológica, gestion terminológica y herramientas para la traducción terminológica.

3. Sintaxis y la traducción especializada entre el chino y español

    3.1 Análisis Contrasivos de la sintaxis de las dos lenguas

    3.2 la traducción fraseológica

    3.3 la traducción oracional

4. Texto y la traducción especializada entre el chino y español

   4.1 La localización 

   4.2 traducción de flyer, paginas web o etiquetas

A lo largo del curso se trabajaran con 5 textos y otros fragmentos seleccionados de dificultad media/alta y especializados , en ámbitos como educativo, político-diplomático,  comercial-tenico, empresarial, medicina de divulgación

Metodología docente

MD1. Sesiones de clase expositivas basadas en la explicación del profesor.

MD2. Aprendizaje cooperativo mediante seminarios de discusión sobre lecturas previamente asignadas.

MD3. Prácticas (individuales o en grupo) para profundizar en los conceptos explicados en las clases y seminarios.

MD4. Actividades no presenciales dedicadas a la traducción de textos propuestos por el profesor.

MD6. Lectura comprensiva y redacción.

Evaluación

SE1. Trabajo en grupo.

SE2. Participación en el aula.

SE3. Trabajo individual.

SE5. Examen.

La nota final se calculará de acuerdo con las siguientes proporciones:

Evaluación

Recuperación

Actividad de evaluación

Ponderación sobre la nota final

Recuperable

Ponderación sobre la nota final

Forma de recuperación

Actividades individuales (presentación puntual por vía telemática de la primera versión y la versión definitiva tras la corrección en clase).

40%

SI

40%

presentar los trabajos individaules

Trabajo en grupo (lectura de articulos en grupo y presentacion en clase, Realización de un encargo de traducción en grupo y su exposición y defensa en clase).

30%

NO

--

--

Examen final o trabajo final

30%

50%

Trabajo final

Sobre el plagio y la copia en los trabajos.

Si se detecta plagio o copia, el estudiante recibe un cero directo de la asignatura. Luego sí tiene derecho a recuperación. 

Bibliografía y recursos de información

 1. Caballo, V. (2012). Exploring the boundaries of transcreation in specialized translation. ESP Across Cult. 9, 95–113.
 2. Candlin, Christopher N.; Gotti, Maurizio  (2007). Intercultural Aspects of Specialized Communication. New York: Peter Lang.
 3. Hermans, Theo. (2019) Translation in Systems Descriptive and Systemic Approaches Explained. London: Routledge.
 4. Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. London: Routledge.
 5. Millán, Carmen, Bartrina, Francesca (2019). The Routledge Handbook of Translation Studies. London: Routledge.
 6. Montalt, V. & González-Davies, M. (2014) Medical Translation Step by Step. London: Routledge.
 7. Packard, J. (2004). The Morphology of Chinese. Cambridge: Cambridge Univ Press.
 8. Cabré, M. T. (2004). La terminología en la traducción especializada. in Manual de documentación y terminología para la traducción especializada 89–122. Madrid: Arco.
 9. Torresi, I. (2010) Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome Publishing.
 10. Zanón, N. T. (2012)A University Handbook on Terminology and Specialized Translation. Madrid: Netbiblo.
 11. 赵士钰(Zhao Shiyu)(1999). Comparación bilingüe entre el chino y el español. Pekín, Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe.