Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

8086 - Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global

32406 - La Rússia Asiàtica


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
808 - Centre Màsters d'Humanitats del Departament d'Humanitats
Estudi:
8086 - Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global
Assignatura:
32406 - La Rússia Asiàtica
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Professorat:
Gennadi Kneper
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura aborda l'exploració de la Rússia asiàtica com a espai de trobada a la frontera entre diferents àrees culturals, econòmiques i polítiques. Gràcies a un enfocament que compagina diverses perspectives acadèmiques, els/les estudiants tindran l'oportunitat de conèixer les nombroses facetes de la vida a Sibèria i apreciar millor la importància de factors geogràfics i climàtics en el desenvolupament de determinades formes de civilització amb les seves maneres d'expressió cultural característiques i organització socioeconòmica. La primera part del curs se centrarà en l'anàlisi històrica, tenint en compte els aspectes polítics i antropològics del desenvolupament d'aquest conjunt geogràfic enorme. A la segona part del curs l'enfocament principal es dirigirà cap a l'exploració de les dinàmiques actuals de la macroregió siberiana i les zones limítrofes, antigament pertanyents a l'Imperi rus i la Unió Soviètica, prestant particular atenció als aspectes econòmics i culturals, incloent-hi la perspectiva de gènere. L'assignatura s'imparteix en castellà, amb la possibilitat de lliurar els treballs en anglès o català.

Competències associades

Competències generals

- Habilitats per integrar coneixements i mètodes de diferents disciplines, com ara l'antropologia i la història

- Formació en l'anàlisi crítica de fonts primàries, literàries i visuals

Competències específiques

- Capacitat per analitzar la història de les trobades culturals des d'una perspectiva comparada

- Coneixements bàsics dels estudis d'àrea

Resultats de l'aprenentatge

- Capacitat per analitzar els conceptes de l'imperi, la perifèria, la regió i la frontera

- Capacitat per problematitzar els conceptes de la civilització i la cultura

- Capacitat per analitzar el paper de l'Estat rus i la iniciativa privada a l'exploració de Sibèria

- Coneixement sobre la interacció entre els colons russos i els indígenes a Sibèria i altres parts del continent asiàtic

- Capacitat per analitzar limpacte social i cultural de la colonització russa

- Capacitat per analitzar el desenvolupament econòmic i la importància dels sistemes de comunicació eficients per a l'exploració i el control d'amplis territoris

- Capacitat per a l'anàlisi comparativa de la colonització russa davant dels models espanyols, anglesos i francesos

- Coneixements sobre la interacció entre Rússia i la Xina en el passat i l'actualitat

- Capacitat per analitzar les relacions entre Rússia i altres països asiàtics

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Educació de qualitat

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics a més dels esmentats a "Competències associades" i el fet d'estar interessat a aprendre més sobre la Rússia asiàtica.

Continguts

1. Primeres consideracions: la Rússia asiàtica com a espai fronterer i imperial
- Espai com a factor del desenvolupament històric
- La colonització interna i els seus límits
- El frontier rus
- Euràsia com a espai intercultural
 
2. Els començaments: el llegat de Gengis Kan i l'expansió russa (s. XIII – s. XVII)
- “La globalització mongola”
- Rússia com a gresol eurasiàtic
- La conquesta a la russa Exploració i administració colonial
 
3. La Sibèria imperial: colonització, exili i geopolítica (s. XVIII – s. XIX)
- Imaginar l'imperi: Pere I i Sibèria
- Carceraris, fugitius, cismàtics: mons de vida siberians
- Regionalisme, separatisme i geopolítica
- Desenvolupament estatal
 
4. La Sibèria soviètica: revolució, Gulag i desenvolupament socioeconòmic (s. XX)
- L'almirall Kolchak i la derrota de la “Rússia Blanca”
- Gulag i el cost humà de la modernització soviètica
- Èxits i problemes del desenvolupament perifèric
- L'ocàs de l'Àsia soviètica
 
5. Recompondre el concepte: la Rússia asiàtica al món globalitzat
- “Temps Turbis”: Sibèria als anys 1990
- Recentralització putiniana
- "Allò de sempre": economia d'extracció i els seus límits
- El gir cap a Orient

Metodologia docent

Cada sessió dura 2 h 15 minuts i combina una classe magistral, una discussió de les lectures assignades i un debat sobre els continguts de la classe. La participació activa és essencial per a la discussió i s‟espera que els estudiants hagin llegit i reflexionat sobre les lectures assignades.

Avaluació

- L'assistència al 80% de les classes és requisit per aprovar l'assignatura (llevat que es justifiqui degudament l'absència)

- Participació a classe i la discussió de les lectures obligatòries

- Presentació oral d´un dels textos de la lectura obligatòria (25% de la nota)

- Paper (75% de la nota): ha de tenir entre 10 i 12 pàgines, TNR 12, espaiat 1,5. Ha de comptar amb una bibliografia, basada en llibres i articles acadèmics, degudament citats (en notes al peu o entre parèntesis) seguint el Chicago Manual of Style. Una estructura adequada consistiria en una breu introducció, una part principal amb 2 o 3 capítols breus i una conclusió.

Bibliografia i recursos d'informació

Lectures obligatòries

 • Alexander Etkind, Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience (Cambridge: Polity Press, 2011), 1-10, https://avidreaders.ru/read-book/internal-colonization-russia-s-imperial-experience.html.
 • W. Bruce Lincoln, The Conquest of a Continent: Siberia and the Russians (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007), 33-89.
 • George Kennan, Siberia and the Exile System (New York, NY: The Century Co., 1891), I: 242-277, https://archive.org/details/siberiaexilesyst01kennuoft.
 • Peter Kropotkin, Memoirs of a Revolutionist (London: Smith, Elder & Co., 1899), I: 179-258, https://archive.org/stream/memoirsofrevolut00krop#page/n9/mode/2up.
 • M. I. Smirnov, “Admiral Kolchak”, The Slavonic and East European Review 11, no. 32 (1933): 373-387.
 • Simon Ertz, “Building Norilsk”, en The Economics of Forced Labor: The Soviet Gulag, ed. Paul R. Gregory & V. V. Lazarev (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 2003), 127-150.
 • Dmitri Trenin, Post-Imperium (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2011), 133-142; 183-193.
 • Alexander Korolev, “Russia’s Reorientation to Asia: Causes and Strategic Implications”, Pacific Affairs 89, no. 1 (2016): 53-73.

 Bibliografia general

 • Helge Blakkisrud & Elana Wilson Rowe, eds., Russia’s Turn to the East: Domestic Policymaking and Regional Cooperation (Cham: Palgrave Pivot, 2018).
 • Nicholas B. Breyfogle, Abby Schrader & Willard Sunderland, eds., Peopling the Russian Periphery: Borderland Colonization in Eurasian History (London: Routledge, 2007).
 • James Forsyth, A History of the Peoples of Siberia: Russia's North Asian Colony 1581-1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
 • Steven G. Marks, Road to Power: The Trans-Siberian Railroad and the Colonization of Asian Russia, 1850–1917 (London: I. B. Tauris, 1991).
 • Victor L. Mote, Siberia: Worlds Apart (Boulder, CO: Westview Press, 1998).
 • Igor V. Naumov, The History of Siberia, ed. David Collins (London: Routledge, 2009).
 • John J. Stephen, The Russian Far East: A History (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996).
 • Alan Wood, Russia’s Frozen Frontier: A History of Siberia and the Russian Far East 1581-1991 (London: Bloomsbury, 2011).


Academic Year: 2022/23

8086 - Master in AsianPacific Studies in a Global Context

32406 - Asian Russia


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
808 - Masters Centre of Humanities of the Deparment of Humanities
Study:
8086 - Master in AsianPacific Studies in a Global Context
Subject:
32406 - Asian Russia
Ambit:
---
Credits:
5.0
Course:
2
Teaching languages:
Theory: Group 1: Spanish
Teachers:
Gennadi Kneper
Teaching Period:
Third quarter
Schedule:

Presentation

The course deals with the exploration of Asian Russia as a space of encounter on the border between different cultural, economic and political areas. Thanks to an approach that combines various academic perspectives, students will have the opportunity to learn about various facets of life in Siberia and better appreciate the importance of geographical and climatic factors in the development of certain forms of civilization with their characteristic ways of cultural expression and socioeconomic organization. The first part of the course will focus on historical analysis, taking into account the political and anthropological aspects of the development of this enormous geographical area. In the second part of the course, the main focus will be on exploring the current dynamics of the Siberian macro-region and surrounding areas, formerly belonging to the Russian Empire and the Soviet Union. Economic and cultural aspects, including the gender persepctive, will receive particular attention. The course is taught in Spanish, but it is possible to submit the papers in English or Catalan.

Associated skills

General skills

- Ability to integrate knowledge and methods from different disciplines, such as anthropology and history

- Basic training in the critical analysis of literary and visual sources

Specific skills

- Ability to analyze the history of cultural encounters from a comparative perspective

- Basic knowledge of area studies

Learning outcomes

- Ability to analyze the concepts of the empire, the periphery, the region and the frontier

- Ability to problematize the concepts of civilization and culture

- Ability to analyze the role of the Russian state and private initiative in the exploration of Siberia

- Insights into the interaction between Russian settlers and indigenous people in Siberia and other parts of Asia

- Ability to analyze the social and cultural impact of Russian colonization

- Ability to analyze economic development and the importance of efficient communication systems for the exploration and control of large territories

- Ability for the comparative analysis of Russian colonization with the Spanish, English and French models

- Insights into the interaction between Russia and China in the past and present

- Ability to analyze the relations between Russia and other Asian countries

Sustainable Development Goals

Quality education

Prerequisites

There are no specific prerequisites apart from those mentioned in "Associated skills" and being interested in learning more about Asian Russia.

Contents

1. First considerations: Asian Russia as a frontier and imperial space

- Space as a factor of historical development

- Internal colonization and its limits

- The Russian frontier

- Eurasia as an intercultural space

 

2. The beginnings: the legacy of Genghis Khan and the Russian expansion (13th – 17th centuries)

- "Mongolian Globalization"

- Russia as a Eurasian melting pot

- The Russian conquest

- Colonial exploration and administration

 

3. Imperial Siberia: colonization, exile and geopolitics (18th century – 19th century)

- Imagining the empire: Peter the Great and Siberia

- Prisoners, fugitives, schismatics: Siberian lifeworlds

- Regionalism, separatism and geopolitics

- State developmentalism

 

4. Soviet Siberia: revolution, Gulag and socioeconomic development (20th century)

- Admiral Kolchak and the defeat of "White Russia"

- Gulag and the human cost of Soviet modernization

- Successes and problems of peripheral development

- The twilight of Soviet Asia

 

5. Recomposing the concept: Asian Russia in the globalized world

- “Times of trouble”: Siberia in the 1990s

- Putin's recentralization

- “The usual suspects”: extraction economy and its limits

- The turn to the East

Teaching Methods

Each session lasts 2 hours 15 minutes and combines a lecture, a discussion of the assigned readings and a debate about the contents of the class. Active participation is essential to the discussion and students are expected to have read and reflected on the assigned readings.

 

Evaluation

- Attending 80% of the classes is a requirement to pass the course (unless the absence is duly justified)

- Participation in class and discussion of the required readings

- Oral presentation of one of the compulsory reading texts (25% of the grade)

- Paper (75% of the grade): it must have between 10 and 12 pages, TNR 12, spacing 1.5; as well as a bibliography, based on books and academic articles, duly cited (in footnotes or in parentheses) following the Chicago Manual of Style. A suitable structure would consist of a short introduction, a main part with 2 or 3 short chapters and a conclusion.

Bibliography and information resources

Mandatory readings

 • Alexander Etkind, Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience (Cambridge: Polity Press, 2011), 1-10, https://avidreaders.ru/read-book/internal-colonization-russia-s-imperial-experience.html.
 • W. Bruce Lincoln, The Conquest of a Continent: Siberia and the Russians (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007), 33-89.
 • George Kennan, Siberia and the Exile System (New York, NY: The Century Co., 1891), I: 242-277, https://archive.org/details/siberiaexilesyst01kennuoft.
 • Peter Kropotkin, Memoirs of a Revolutionist (London: Smith, Elder & Co., 1899), I: 179-258, https://archive.org/stream/memoirsofrevolut00krop#page/n9/mode/2up.
 • M. I. Smirnov, “Admiral Kolchak”, The Slavonic and East European Review 11, no. 32 (1933): 373-387.
 • Simon Ertz, “Building Norilsk”, en The Economics of Forced Labor: The Soviet Gulag, ed. Paul R. Gregory & V. V. Lazarev (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 2003), 127-150.
 • Dmitri Trenin, Post-Imperium (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2011), 133-142; 183-193.
 • Alexander Korolev, “Russia’s Reorientation to Asia: Causes and Strategic Implications”, Pacific Affairs 89, no. 1 (2016): 53-73.

Additional bibliography

 • Helge Blakkisrud & Elana Wilson Rowe, eds., Russia’s Turn to the East: Domestic Policymaking and Regional Cooperation (Cham: Palgrave Pivot, 2018).
 • Nicholas B. Breyfogle, Abby Schrader & Willard Sunderland, eds., Peopling the Russian Periphery: Borderland Colonization in Eurasian History (London: Routledge, 2007).
 • James Forsyth, A History of the Peoples of Siberia: Russia's North Asian Colony 1581-1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
 • Steven G. Marks, Road to Power: The Trans-Siberian Railroad and the Colonization of Asian Russia, 1850–1917 (London: I. B. Tauris, 1991).
 • Victor L. Mote, Siberia: Worlds Apart (Boulder, CO: Westview Press, 1998).
 • Igor V. Naumov, The History of Siberia, ed. David Collins (London: Routledge, 2009).
 • John J. Stephen, The Russian Far East: A History (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996).
 • Alan Wood, Russia’s Frozen Frontier: A History of Siberia and the Russian Far East 1581-1991 (London: Bloomsbury, 2011).


Curso Académico: 2022/23

8086 - Máster Universitario en Estudios Asia-Pacífico en un Contexto Global

32406 - La Rúsia Asiática


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
808 - Centro Másteres de Humanidades del Departamento de Humanidades
Estudio:
8086 - Máster Universitario en Estudios Asia-Pacífico en un Contexto Global
Asignatura:
32406 - La Rúsia Asiática
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
2
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Profesorado:
Gennadi Kneper
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura aborda la exploración de la Rusia asiática como espacio de encuentro en la frontera entre diferentes áreas culturales, económicas y políticas. Gracias a un enfoque que compagina varias perspectivas académicas, los/las estudiantes tendrán la oportunidad de conocer las numerosas facetas de la vida en Siberia y apreciar mejor la importancia de factores geográficos y climáticos en el desarrollo de determinadas formas de civilización con sus características maneras de expresión cultural y organización socioeconómica. La primera parte del curso se centrará en el análisis histórico, teniendo en cuenta los aspectos políticos y antropológicos del desarrollo de este enorme conjunto geográfico. En la segunda parte del curso el enfoque principal se dirigirá hacia la exploración de las dinámicas actuales de la macrorregión siberiana y las zonas aledañas, antiguamente pertenecientes al Imperio ruso y la Unión Soviética, prestando particular atención a los aspectos económicos y culturales, incluyendo la perspectiva de género. La asignatura se imparte en castellano, con la posibilidad de entregar los trabajos en inglés o catalán.

Competencias asociadas

Competencias generales

- Habilidades para integrar conocimientos y métodos de diferentes disciplinas, como la antropología y la historia

- Formación en el análisis crítico de fuentes primarias, literarias y visuales

Competencias específicas

- Capacidad para analizar la historia de los encuentros culturales desde una perspectiva comparada

- Conocimientos básicos de los estudios de área

Resultados del aprendizaje

- Capacidad para analizar de los conceptos del imperio, la periferia, la región y la frontera

- Capacidad para problematizar de los conceptos de la civilización y la cultura

- Capacidad para analizar el papel del Estado ruso y la iniciativa privada en la exploración de Siberia

- Conocimiento sobre la interacción entre los colonos rusos y los indígenas en Siberia y otras partes del continente asiático

- Capacidad para analizar el impacto social y cultural de la colonización rusa

- Capacidad para analizar el desarrollo económico y la importancia de los sistemas de comunicación eficientes para la exploración y el control de amplios territorios

- Capacidad para el análisis comparativo de la colonización rusa frente a los modelos españoles, ingleses y franceses

- Conocimientos sobre la interacción entre Rusia y China en el pasado y la actualidad

- Capacidad para analizar las relaciones entre Rusia y otros países asiáticos

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Educación de calidad

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos específicos además de los mencionados en "Competencias asociadas" y el hecho de estar interesado en aprender más sobre la Rusia asiática.

Contenidos

 1. Primeras consideraciones: la Rusia asiática como espacio fronterizo e imperial
 • Espacio como factor del desarrollo histórico
 • La colonización interna y sus límites
 • El frontier ruso
 • Eurasia como espacio intercultural

 

 1. Los comienzos: el legado de Gengis Kan y la expansión rusa (s. XIII – s. XVII)
 • “La globalización mongola”
 • Rusia como crisol eurasiático
 • La conquista a la rusa
 • Exploración y administración colonial

 

 1. La Siberia imperial: colonización, exilio y geopolítica (s. XVIII – s. XIX)
 • Imaginar el imperio: Pedro I y Siberia
 • Carcelarios, fugitivos, cismáticos: mundos de vida siberianos
 • Regionalismo, separatismo y geopolítica
 • Desarrollismo estatal

 

 1. La Siberia soviética: revolución, Gulag y desarrollo socioeconómico (s. XX)
 • El almirante Kolchak y la derrota de la “Rusia Blanca”
 • Gulag y el coste humano de la modernización soviética
 • Éxitos y problemas del desarrollo periférico
 • El ocaso del Asia soviética

 

 1. Recomponer el concepto: la Rusia asiática en el mundo globalizado
 • “Tiempos Turbios”: Siberia en los años 1990
 • Recentralización putiniana
 • “Lo de siempre”: economía de extracción y sus límites
 • La vuelta hacia Oriente

Metodología docente

Cada sesión dura 2 h 15 minutos y combina una clase magistral, una discusión de las lecturas asignadas y un debate acerca de los contenidos de la clase. La participación activa es esencial para la discusión y se espera que los estudiantes hayan leído y reflexionado sobre las lecturas asignadas.

Evaluación

- La asistencia al 80% de las clases es requisito para aprobar la asignatura (salvo que se justifique debidamente la ausencia)

- Participación en clase y la discusión de las lecturas obligatorias

- Presentación oral de uno de los textos de la lectura obligatoria (25% de la nota)

- Paper (75% de la nota): debe tener entre 10 y 12 páginas, TNR 12, espaciado 1,5. Tiene que contar con una bibliografía, basada en libros y artículos académicos, debidamente citados (en notas al pie o entre paréntesis) siguiendo el Chicago Manual of Style. Una estructura adecuada consistiría en una breve introducción, una parte principal con 2 o 3 breves capítulos y una conclusión.

Bibliografía y recursos de información

Lecturas obligatorias

 • Alexander Etkind, Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience (Cambridge: Polity Press, 2011), 1-10, https://avidreaders.ru/read-book/internal-colonization-russia-s-imperial-experience.html.
 • W. Bruce Lincoln, The Conquest of a Continent: Siberia and the Russians (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007), 33-89.
 • George Kennan, Siberia and the Exile System (New York, NY: The Century Co., 1891), I: 242-277, https://archive.org/details/siberiaexilesyst01kennuoft.
 • Peter Kropotkin, Memoirs of a Revolutionist (London: Smith, Elder & Co., 1899), I: 179-258, https://archive.org/stream/memoirsofrevolut00krop#page/n9/mode/2up.
 • M. I. Smirnov, “Admiral Kolchak”, The Slavonic and East European Review 11, no. 32 (1933): 373-387.
 • Simon Ertz, “Building Norilsk”, en The Economics of Forced Labor: The Soviet Gulag, ed. Paul R. Gregory & V. V. Lazarev (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 2003), 127-150.
 • Dmitri Trenin, Post-Imperium (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2011), 133-142; 183-193.
 • Alexander Korolev, “Russia’s Reorientation to Asia: Causes and Strategic Implications”, Pacific Affairs 89, no. 1 (2016): 53-73.

Bibliografía general

 • Helge Blakkisrud & Elana Wilson Rowe, eds., Russia’s Turn to the East: Domestic Policymaking and Regional Cooperation (Cham: Palgrave Pivot, 2018).
 • Nicholas B. Breyfogle, Abby Schrader & Willard Sunderland, eds., Peopling the Russian Periphery: Borderland Colonization in Eurasian History (London: Routledge, 2007).
 • James Forsyth, A History of the Peoples of Siberia: Russia's North Asian Colony 1581-1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
 • Steven G. Marks, Road to Power: The Trans-Siberian Railroad and the Colonization of Asian Russia, 1850–1917 (London: I. B. Tauris, 1991).
 • Victor L. Mote, Siberia: Worlds Apart (Boulder, CO: Westview Press, 1998).
 • Igor V. Naumov, The History of Siberia, ed. David Collins (London: Routledge, 2009).
 • John J. Stephen, The Russian Far East: A History (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996).
 • Alan Wood, Russia’s Frozen Frontier: A History of Siberia and the Russian Far East 1581-1991 (London: Bloomsbury, 2011).