Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

8086 - Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global

32387 - Tradicions Artístiques i Pràctiques Contemporànies a l'Art d'Àsia-Pacífic


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
808 - Centre Màsters d'Humanitats del Departament d'Humanitats
Estudi:
8086 - Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global
Assignatura:
32387 - Tradicions Artístiques i Pràctiques Contemporànies a l'Art d'Àsia-Pacífic
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Professorat:
Mei Huang
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura es presentaran els principals desenvolupaments artístics de l’àrea d'Àsia-Pacífic a l’últim segle. El contingut de l'assignatura es basarà en l'anàlisi d’aquest constant flux d'idees i conceptes entre allò local i allò global, entre identitats nacionals i transnacionals, entre tradició i avantguarda, que ha caracteritzat la producció artística en aquesta part del món.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 13: Acció climàtica

Prerequisits

Per matricular-se en aquesta assignatura no són necessaris prerequisits. 

Continguts

1. Introducció a l'assignatura.

2. La producció artística contemporània i la influència de les tradicions artístiques locals de l’àrea d'Àsia-Pacífic.

3. L’art com a forma de reivindicació política i social als països de l’àrea d'Àsia-Pacífic.

4. Adaptació i reelaboració de les formes artístiques d'avantguarda en el context de l’Àsia-Pacífic.

Metodologia docent

Una part rellevant de les classes es basarà en la transmissió dels continguts de l’assignatura a través de suport visual i textual: Powerpoints, videos, textos, etc. Es donarà particular importància als moments d’anàlisis d’obres i fonts primàries i secundàries, en les quals la participació activa de l’alumnat serà fonamental. Aquestes parts de les classes es desenvoluparan a través de comentaris, discussions i debats. La realització de tasques individuals o en grup contribuirà a profunditzar determinades temàtiques de l’assignatura. En aquests últims casos també es realitzaran presentacions orals, perquè l’alumnat comparteixi els seus progressos. Al llarg del curs es realitzarà una feina de tutoria individual i col·lectiva, per poder ajudar i assessorar l’alumnat en la realització de les tasques, o en profunditzar aspectes de l’assignatura.

Avaluació

- El treball individual consistirà en un assaig escrit sobre un artista, obres d’art o una temàtica per escollir entre els continguts de l'assignatura (30%) i la presentació oral de la investigació (10%).

- Durant les sessions s’hauran de realitzar fitxes d’anàlisis d’obres d’art que el professor indicarà a classe (30%).

- El treball de grup consistirà en la preparació d’un producte de difusió i promoció cultural (majors detalls s’especificaran a classe). (30%).

Bibliografia i recursos d'informació

Andrews, Julia F. (1988). Un Siglo en crisis: modernidad y tradición en el arte de la China del siglo XX. Bilbao: Guggenheim.

Antoinette, Michelle, and Turner, Caroline (Eds.). (2014). Contemporary Asian Art and Exhibitions: Connectivities and World-making. Australian National University Press.  

Chiu, Melissa, & Yun, Michelle (2014). Nam June Paik: becoming robot. New York: Asia Society.

Doryun, Chon, et al. (Eds.). (2012). From postwar to postmodern: art in Japan, 1945-1989, primary documents. New York: The Museum of Modern Art.

Gao, Minglu (2011). Total Modernity and The Avant-garde in Twentieth Century Chinese Art. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.

Hopfener, Birgit, et al. (Eds.). (2012). Negotiating difference: contemporary Chinese art in the global context. Weimar: VDG. 

Horlyck, Charlotte (2017). Korean Art: from the 19th Century to the Present. London: Reaktion Books.

Jin, Whui-yeon (2012). Coexisting differences: women artists in contemporary Korean art. Seoul: Hollym.

Kerlogue, Fiona (2004). Arts of Southeast Asia. London: Thames and Hudson.

Munroe, Alexandra (1994). Japanese art after 1945: scream against the sky. Yokohama: Yokohama Museum of Art.

Spielmann, Yvonne (2017). Contemporary Indonesian art: artists, art spaces, and collectors. Copenhagen: NIAS Press.

Teh, David (2017). Thai art: currencies of the contemporary. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 

Tokyo, 1955-1970: a new avant-garde. (2012). New York: MoMa.

Wu, Hung, (Ed.). (2010). Contemporary Chinese Art: Primary Documents. New York: MoMa.

 

 


Academic Year: 2022/23

8086 - Master in AsianPacific Studies in a Global Context

32387 - Artistic Traditions and Contemporary Practices in Art in the Asia-Pacific Region


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
808 - Masters Centre of Humanities of the Deparment of Humanities
Study:
8086 - Master in AsianPacific Studies in a Global Context
Subject:
32387 - Artistic Traditions and Contemporary Practices in Art in the Asia-Pacific Region
Ambit:
---
Credits:
5.0
Course:
1
Teaching languages:
Theory: Group 1: English
Teachers:
Mei Huang
Teaching Period:
Third quarter
Schedule:

Presentation

In this subject we will present main artistic developments of the Asia-Pacific region during the last century. The content of the subject is based on the analysis of the constant flux of ideas and concepts between the local and the global, the national and the transnational identities, the tradition and the vanguard, which characterized the artistic production of this part of the world.

Sustainable Development Goals

SDG 4: Quality Education

SDG 5: Gender Equality

SDG 10: Reduced Inequalities

SDG 13: Climate Action

Prerequisites

None. 

Contents

1. Introduction to the contents of the subject.

2. Contemporary artistic production and the influence of local artistic traditions of the Asia-Pacific.

3. Art as a form of political and social engagement in the countries of the Asia-Pacific.

4. Adaptation and remaking of vanguard artistic forms within the context of the Asia-Pacific. 

Teaching Methods

The sessions mainly consist of lectures on the contents of the subject through textual and visual material. Particular emphasis will be placed on the analysis of primary and secondary sources, in which active participation of students (through comments, discussions and debates) will be fundamental. The realization of individual or group assignments encourages the students to take a closer look at particular topics of the subject. In those cases, the students will realize oral presentations in order to share their research with their fellow students. Over the course of the semester the lecturer will hold individual and/or group tutorials to help students with their work.

Evaluation

- A written essay on an artist, selection of artworks or a particular subject to be chosen from the contents of the subject (30%) and an oral presentation of the research (10%).

- During the session the student will write short analysis of artworks selected by the lecturer (30%).

- Preparation, in groups, of a cultural promotion product (more details will be given in classes) (30%).

 

Bibliography and information resources

Andrews, Julia F. (1988). Un Siglo en crisis: modernidad y tradición en el arte de la China del siglo XX. Bilbao: Guggenheim.

Antoinette, Michelle, and Turner, Caroline (Eds.). (2014). Contemporary Asian Art and Exhibitions: Connectivities and World-making. Australian National University Press.  

Chiu, Melissa, & Yun, Michelle (2014). Nam June Paik: becoming robot. New York: Asia Society.

Doryun, Chon, et al. (Eds.). (2012). From postwar to postmodern: art in Japan, 1945-1989, primary documents. New York: The Museum of Modern Art.

Gao, Minglu (2011). Total Modernity and The Avant-garde in Twentieth Century Chinese Art. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.

Hopfener, Birgit, et al. (Eds.). (2012). Negotiating difference: contemporary Chinese art in the global context. Weimar: VDG. 

Horlyck, Charlotte (2017). Korean Art: from the 19th Century to the Present. London: Reaktion Books.

Jin, Whui-yeon (2012). Coexisting differences: women artists in contemporary Korean art. Seoul: Hollym.

Kerlogue, Fiona (2004). Arts of Southeast Asia. London: Thames and Hudson.

Munroe, Alexandra (1994). Japanese art after 1945: scream against the sky. Yokohama: Yokohama Museum of Art.

Spielmann, Yvonne (2017). Contemporary Indonesian art: artists, art spaces, and collectors. Copenhagen: NIAS Press.

Teh, David (2017). Thai art: currencies of the contemporary. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 

Tokyo, 1955-1970: a new avant-garde. (2012). New York: MoMa.

Wu, Hung, (Ed.). (2010). Contemporary Chinese Art: Primary Documents. New York: MoMa.

 

 

 


Curso Académico: 2022/23

8086 - Máster Universitario en Estudios Asia-Pacífico en un Contexto Global

32387 - Tradiciones Artísticas y Prácticas Contemporáneas en el Arte de Asia-Pacífico


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
808 - Centro Másteres de Humanidades del Departamento de Humanidades
Estudio:
8086 - Máster Universitario en Estudios Asia-Pacífico en un Contexto Global
Asignatura:
32387 - Tradiciones Artísticas y Prácticas Contemporáneas en el Arte de Asia-Pacífico
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Inglés
Profesorado:
Mei Huang
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

En esta asignatura se presentarán los principales desarrollos artísticos del área de Asia-Pacífico del último siglo. El contenido de la asignatura se basará en el análisis de este constante flujo de ideas y conceptos entre lo local y lo global, entre identidades nacionales y transnacionales, entre tradición y vanguardia, que ha caracterizado la producción artística en esta parte del mundo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 13: Acción por el clima

Prerrequisitos

Para matricularse en esta asignatura no son necesarios prerrequisitos.

Contenidos

  1. Introducción a la asignatura.
  2. La producción artística contemporánea y la influencia de las tradiciones artísticas locales del área Asia-Pacífico.
  3. El arte como forma de reivindicación política y social en los países del área Asia-Pacífico.
  4. Adaptación y reelaboración de las formas artísticas de vanguardia en el contexto de Asia-Pacífico.

Metodología docente

Una parte relevante de las clases se basará en la trasmisión de los contenidos de la asignatura a través de soportes visuales y textuales: Powepoints, videos, textos, etc. Se dará particular importancia a los momentos de análisis de obras y fuentes primarias y secundarias, en las cuales la participación activa del alumnado será fundamental. Estas partes de las clases se desarrollarán a través de comentarios, discusiones y debates. La realización de tareas individuales o en grupo nos ayudará a profundizar en determinadas temáticas de la asignatura. En estos últimos casos también se realizarán presentaciones orales, para que el alumnado comparta sus progresos. Durante el curso se realizarán tutorías individuales y colectivas, para ayudar y asesorar al alumnado en la realización de las tareas, o para profundizar o aclarar aspectos de la asignatura.

Evaluación

- El trabajo individual consistirá en un ensayo escrito sobre un artista, obras de arte o una temática para escoger entre los contenidos de la asignatura (30%) y la presentación oral de la investigación (10%).

- Durante las sesiones se tendrán que realizar fichas de análisis de obras de arte que el profesor indicará en clase (30%).

- El trabajo en grupo consistirá en la preparación de un producto de difusión cultural (se especificarán mayores detalles en clase). (30%)

Bibliografía y recursos de información

Andrews, Julia F. (1988). Un Siglo en crisis: modernidad y tradición en el arte de la China del siglo XX. Bilbao: Guggenheim.

Antoinette, Michelle, and Turner, Caroline (Eds.). (2014). Contemporary Asian Art and Exhibitions: Connectivities and World-making. Australian National University Press.  

Chiu, Melissa, & Yun, Michelle (2014). Nam June Paik: becoming robot. New York: Asia Society.

Doryun, Chon, et al. (Eds.). (2012). From postwar to postmodern: art in Japan, 1945-1989, primary documents. New York: The Museum of Modern Art.

Gao, Minglu (2011). Total Modernity and The Avant-garde in Twentieth Century Chinese Art. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.

Hopfener, Birgit, et al. (Eds.). (2012). Negotiating difference: contemporary Chinese art in the global context. Weimar: VDG. 

Horlyck, Charlotte (2017). Korean Art: from the 19th Century to the Present. London: Reaktion Books.

Jin, Whui-yeon (2012). Coexisting differences: women artists in contemporary Korean art. Seoul: Hollym.

Kerlogue, Fiona (2004). Arts of Southeast Asia. London: Thames and Hudson.

Munroe, Alexandra (1994). Japanese art after 1945: scream against the sky. Yokohama: Yokohama Museum of Art.

Spielmann, Yvonne (2017). Contemporary Indonesian art: artists, art spaces, and collectors. Copenhagen: NIAS Press.

Teh, David (2017). Thai art: currencies of the contemporary. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 

Tokyo, 1955-1970: a new avant-garde. (2012). New York: MoMa.

Wu, Hung, (Ed.). (2010). Contemporary Chinese Art: Primary Documents. New York: MoMa.