Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

8036 - Màster Universitari en Estudis de Traducció

32115 - Traducció i Llengua


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
803 - Centre Màsters del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
8036 - Màster Universitari en Estudis de Traducció
Assignatura:
32115 - Traducció i Llengua
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Professorat:
Anna Maria Espunya Prat
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

La traducció entesa com activitat comunicativa que implica la recontextualització d'un missatge posa a prova la capacitat del traductor per interpretar el sentit original d'aquest missatge i per valorar la forma més adequada de reexpressió. Els conceptes i mètodes de la lingüística en les seves diferents branques proporcionen el rigor necessari tant per a la pràctica traductora com per a la reflexió acadèmica sobre la traducció. A l'assignatura s'incideix especialment en els elements del contrast entre les llengües anglesa i espanyola que causen dificultats de comprensió i reexpressió.

La llengua d'impartició de la classe és l'espanyola. Les lectures majoritàriament són en llengua anglesa. 

Competències associades

Capacitat per contextualitzar i usar construccions lingüístiques i convencions equivalents en les llengües A i B.
Capacitat de reflexió sobre la tasca de traducció/interpretació, de definició d'estratègies i de justificació de les pròpies decisions
Capacitat per identificar, descriure, contextualitzar i classificar amb claredat fenòmens de traducció o conceptes teòrics de traductologia amb claredat.

Resultats de l'aprenentatge

Detectar dificultats de traducció, descriure-les mitjançant categories procedents de la lingüística i resoldre-les. 
Analitzar, comparar i avaluar diferents versions d'un mateix text.
Aplicar enfocaments teòrics procedents de la lingüística per resoldre un problema delimitat d'investigació en traducció.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

1. Nocions preliminars: el projecte de traducció i els seus agents; les competències lingüístiques del professional de la traducció. 

2. El significat aportat pel lèxic: tipologies de significat lèxic. La descomposició del significat lèxic. Relacions sintagmàtiques i no-composicionals en el lèxic. 

3. El significat aportat per la gramàtica. La relació entre llenguatge/llengua i categorització de la realitat.  

4. El significat aportat pel context cognitiu. L'estructura informativa de l'oració.

5. La interacció emissor-receptor: les intencions, la informació implícita.  

Metodologia docent

1. Lectura i comentari de la bibliografia (general i específica per temes)

2. Comparació de traduccions amb els seus originals i entre diferents versions

3. Traducció de textos (principalment de l'anglès al castellà/català)

Avaluació

Activitats d'avaluació

Avaluació contínua
Ponderació sobre la nota trimestral: 50%
Recuperable

El plagi invalida la tasca, que no serà recuperable.

Examen final
Ponderació sobre la nota trimestral: 45%
Recuperable

Participació a classe (presencialment o per fòrum) 

Ponderació sobre la nota trimestral: 5%

No recuperable.

 

Nota: Per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar els dos primers components.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Baker, Mona (1992/2011/2018) In Other Words: A Coursebook on Translation. Londres i Nova York: Routledge. 

López Guix, Juan Gabriel y Wilkinson, Jacqueline Minett (2014) Manual de traducción inglés-castellano: teoría y práctica. Barcelona: Gedisa.

Malmkjaer, Kirsten (2005) Linguistics and the Language of Translation. Edinburg: Edinburgh University Press.

Muñoz Martín, Ricardo (1995) Lingüística para traducir. Barcelona: Teide. [Lingüística per a la traducció. Vic: Eumo].

Piñero, Gracia et al. (2008) Lengua, lingüística y traducción. Granada: Comares.

Bibliografía complementària

Ainaud, J., Espunya, A. y D. Pujol (2020) Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo. 

https://repositori.upf.edu/handle/10230/44583#:~:text=http%3A//hdl.handle.net/10230/44583

Fawcett, P. (1997) Translation and Language. Linguistic Theories Explained. Manchester: St Jerome. [https://archive.org/details/PeterD.FawcettTranslationAndLanguageLinguisticTheoriesExplainedTranslationTheoriesExplained]

Mott, B. (1996) A Spanish-English, English-Spanish translation companion for Spanish learners of English; with assistance of Eva Espasa. Barcelona: EUB.


Curso Académico: 2022/23

8036 - Máster Universitario en Estudios de Traducción

32115 - Traducción y Lengua


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
803 - Centro Másteres del Departamento de Traducción i Ciencias del Lenguaje
Estudio:
8036 - Máster Universitario en Estudios de Traducción
Asignatura:
32115 - Traducción y Lengua
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Profesorado:
Anna Maria Espunya Prat
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La traducción entendida como actividad comunicativa que implica la recontextualización de un mensaje pone a prueba la capacidad del traductor para interpretar el sentido original de ese mensaje y para valorar la forma más adecuada de reexpresión. Los conceptos y métodos de la lingüística en sus distintas ramas proporcionan el rigor necesario tanto para la práctica traductora como para la reflexión académica sobre la traducción. En la asignatura se incide especialmente en los elementos del contraste entre las lenguas inglesa y española que causan dificultades de comprensión y reexpresión.
La lengua de impartición de la clase es el español. Las lecturas mayoritariamente son en lengua inglesa.

Competencias asociadas

Capacidad para contextualizar y usar construcciones lingüísticas y convenciones equivalentes en las lenguas A y B.
Capacidad de reflexión sobre la tarea de traducción/interpretación, de definición de estrategias y de justificación de las propias decisiones.
Capacidad para identificar, describir, contextualizar y clasificar con claridad fenómenos de traducción o conceptos teóricos de traductología con claridad.

Resultados del aprendizaje

Detectar dificultades de traducción, describirlas mediante categorías de las ramas de la lingüística y resolverlas.
Analizar, comparar y evaluar distintas versiones de un mismo texto con parámetros de la lingüística.
Aplicar enfoques teóricos procedentes de la lingüística para resolver un problema acotado de investigación en traducción.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4: Educación de calidad

Prerrequisitos

Las lenguas de trabajo principales son el inglés y el español, por lo que se recomienda un dominio productivo excelente de ambas.

Contenidos

1. Nociones preliminares: el proyecto de traducción y sus agentes; las competencias lingüísticas del profesional de la traducción.
2. El significado aportado por el léxico: tipologías de significado léxico. La descomposición del significado léxico. Relaciones sintagmáticas y no-composicionales en el léxico.
3. El significado aportado por la gramática. La relación entre lenguaje / lengua y categorización de la realidad.
4. El significado aportado por el contexto (cognitivo). La estructura informativa de la oración.
5. La interacción emisor-receptor: las intenciones, la información implícita. Los marcadores pragmáticos.

Metodología docente


1. Lectura y comentario de la bibliografía (general y específica por temas)

2. Comparación de traducciones con sus originales y entre distintas versiones

3. Traducción de textos breves (principalmente del inglés al español/catalán o viceversa)

Evaluación

Actividades de evaluación

Evaluación continua
Ponderación sobre la nota trimestral: 50%
Recuperable
Nota: El plagio invalidará la tarea

Examen final
Ponderación sobre la nota trimestral: 45%
Recuperable mediante un ensayo.

Participación en clase (presencialmente o por foro)
Ponderación sobre la nota trimestral: 5%
No recuperable.

Nota: Para aprobar la asignatura hay que aprobar los dos primeros componentes (tareas y examen).

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica

Baker, Mona (1992/2011/2018) In Other Words: A Coursebook on Translation. Londres y Nueva York: Routledge. [Libro de texto]
López Guix, Juan Gabriel y Wilkinson, Jacqueline Minett (2014) Manual de traducción inglés-castellano: teoría y práctica. Barcelona: Gedisa.
Malmkjaer, Kirsten (2005) Linguistics and the Language of Translation. Edimburgo: Edinburgh University Press.
Muñoz Martín, Ricardo (1995) Lingüística para traducir. Barcelona: Teide. [Lingüística per a la traducció. Vic: Eumo].
Piñero, Gracia et al. (2008) Lengua, lingüística y traducción. Granada: Comares.

Bibliografía complementaria

Ainaud, J., Espunya, A. y D. Pujol (2010) Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo. 

https://repositori.upf.edu/handle/10230/44583#:~:text=http%3A//hdl.handle.net/10230/44583

Fawcett, P. (1997) Translation and Language. Linguistic Theories Explained. Manchester: St Jerome. [https://archive.org/details/PeterD.FawcettTranslationAndLanguageLinguisticTheoriesExplainedTranslationTheoriesExplained]

Mott, B. (1996) A Spanish-English, English-Spanish translation companion for Spanish learners of English; with assistance of Eva Espasa. Barcelona: EUB.

 


Curso Académico: 2022/23

8036 - Máster Universitario en Estudios de Traducción

32115 - Traducción y Lengua


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
803 - Centro Másteres del Departamento de Traducción i Ciencias del Lenguaje
Estudio:
8036 - Máster Universitario en Estudios de Traducción
Asignatura:
32115 - Traducción y Lengua
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Profesorado:
Anna Maria Espunya Prat
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La traducción entendida como actividad comunicativa que implica la recontextualización de un mensaje pone a prueba la capacidad del traductor para interpretar el sentido original de ese mensaje y para valorar la forma más adecuada de reexpresión. Los conceptos y métodos de la lingüística en sus distintas ramas proporcionan el rigor necesario tanto para la práctica traductora como para la reflexión académica sobre la traducción. En la asignatura se incide especialmente en los elementos del contraste entre las lenguas inglesa y española que causan dificultades de comprensión y reexpresión.
La lengua de impartición de la clase es el español. Las lecturas mayoritariamente son en lengua inglesa.

Competencias asociadas

Capacidad para contextualizar y usar construcciones lingüísticas y convenciones equivalentes en las lenguas A y B.
Capacidad de reflexión sobre la tarea de traducción/interpretación, de definición de estrategias y de justificación de las propias decisiones.
Capacidad para identificar, describir, contextualizar y clasificar con claridad fenómenos de traducción o conceptos teóricos de traductología con claridad.

Resultados del aprendizaje

Detectar dificultades de traducción, describirlas mediante categorías de las ramas de la lingüística y resolverlas.
Analizar, comparar y evaluar distintas versiones de un mismo texto con parámetros de la lingüística.
Aplicar enfoques teóricos procedentes de la lingüística para resolver un problema acotado de investigación en traducción.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4: Educación de calidad

Prerrequisitos

Las lenguas de trabajo principales son el inglés y el español, por lo que se recomienda un dominio productivo excelente de ambas.

Contenidos

1. Nociones preliminares: el proyecto de traducción y sus agentes; las competencias lingüísticas del profesional de la traducción.
2. El significado aportado por el léxico: tipologías de significado léxico. La descomposición del significado léxico. Relaciones sintagmáticas y no-composicionales en el léxico.
3. El significado aportado por la gramática. La relación entre lenguaje / lengua y categorización de la realidad.
4. El significado aportado por el contexto (cognitivo). La estructura informativa de la oración.
5. La interacción emisor-receptor: las intenciones, la información implícita. Los marcadores pragmáticos.

Metodología docente


1. Lectura y comentario de la bibliografía (general y específica por temas)

2. Comparación de traducciones con sus originales y entre distintas versiones

3. Traducción de textos breves (principalmente del inglés al español/catalán o viceversa)

Evaluación

Actividades de evaluación

Evaluación continua
Ponderación sobre la nota trimestral: 50%
Recuperable
Nota: El plagio invalidará la tarea

Examen final
Ponderación sobre la nota trimestral: 45%
Recuperable mediante un ensayo.

Participación en clase (presencialmente o por foro)
Ponderación sobre la nota trimestral: 5%
No recuperable.

Nota: Para aprobar la asignatura hay que aprobar los dos primeros componentes (tareas y examen).

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica

Baker, Mona (1992/2011/2018) In Other Words: A Coursebook on Translation. Londres y Nueva York: Routledge. [Libro de texto]
López Guix, Juan Gabriel y Wilkinson, Jacqueline Minett (2014) Manual de traducción inglés-castellano: teoría y práctica. Barcelona: Gedisa.
Malmkjaer, Kirsten (2005) Linguistics and the Language of Translation. Edimburgo: Edinburgh University Press.
Muñoz Martín, Ricardo (1995) Lingüística para traducir. Barcelona: Teide. [Lingüística per a la traducció. Vic: Eumo].
Piñero, Gracia et al. (2008) Lengua, lingüística y traducción. Granada: Comares.

Bibliografía complementaria

Ainaud, J., Espunya, A. y D. Pujol (2010) Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo. 

https://repositori.upf.edu/handle/10230/44583#:~:text=http%3A//hdl.handle.net/10230/44583

Fawcett, P. (1997) Translation and Language. Linguistic Theories Explained. Manchester: St Jerome. [https://archive.org/details/PeterD.FawcettTranslationAndLanguageLinguisticTheoriesExplainedTranslationTheoriesExplained]

Mott, B. (1996) A Spanish-English, English-Spanish translation companion for Spanish learners of English; with assistance of Eva Espasa. Barcelona: EUB.