Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

8047 - Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica

32035 - Treball Final de Màster


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
804 - Centre Màsters del Departament de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
8047 - Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
Assignatura:
32035 - Treball Final de Màster
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Treball fi d'estudis: Grup 1: Català
Professorat:
Elisabet Rosell Vives, Alexandre Ripoll Vazquez, Maria Angeles Sierra Jimenez
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Des de 2006 la UFP ofereix el Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, que és un dels de major prestigi en el seu ambit. El programa dura un curs acadèmic i té com a objectiu principal formar els estudiants en l'àmbit de les empreses destinades a la investigació de medicaments i productes biotecnològics que seran utilitzats en la prevenció i el tractament de les malalties.

L'ensenyament combina teoria en diferents formats: classes magistrals, seminaris formatius i seminaris d'autoaprenentatge, durant la primera fase de treball a l’aula. A partir de gener, es completa la formació amb sis mesos de pràctiques a dedicació completa en empreses o institucions del sector.

Les assignatures Treball fi de Màster i Pràctiques Externes sumen un total de 40 crèdits ECTS i ocupen el segon i tercer trimestre.

El Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica de la UPF té l’objectiu de formar de manera general els estudiants sobre els principals aspectes relacionats amb la recerca biofarmacèutica i àrees afins. Per tant, es considera que les pràctiques corresponents a aquesta formació abasten des d’àrees de recerca bàsica fins a la comercialització de medicaments, passant per àrees de recerca clínica, registres i moltes altres de relacionades. Aquesta experiència en recerca farmacèutica es pot assolir en institucions públiques, privades, farmacèutiques, biotecnològiques, CRO i altres vinculades amb la indústria biofarmacèutica.

Les pràctiques constitueixen una activitat obligatòria del màster i suposen el bloc més ben valorat pels estudiants en finalitzar el seu període formatiu. L’elevada satisfacció amb les pràctiques pot ser molts motius: adequada selecció de les diferents institucions que acullen estudiants, durada mínima de sis mesos a dedicació completa per desenvolupar les pràctiques i l’assignació de tutors a les institucions, entre d’altres. A més es procura una curosa coordinació de tot el procés d’assignació dels estudiants, per part dels coordinadors, a les places en pràctiques disponibles i el posterior seguiment d’aquests estudiants.

Competències associades

Competències bàsiques i generals

Durant el procés docent de l’assignatura es pretén que l’estudiant pugui assolir les competències demanades per les autoritats educatives i previstes en el pla d’estudi de la titulació. Les competències generals estan descrites en el document general d’informació del Màster.

 • CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma

Competències específiques

Les competències de coneixements específiques de les dues assignatures que componen el pràcticum, són:

 • E1: Que l'estudiant sigui capaç d'identificar l'estructura, funcionament, distribució de tasques i responsabilitats del personal dins de l’empresa o  el laboratori de recerca en l'entorn relacionat amb l'àmbit biomèdic i farmacèutic
 • E2: Aplicar els coneixements bàsics dels fonaments de diverses matèries en els diversos departaments  específics de empresa o centre de recerca.
 • E3: Ser capaç d’integrar-se en els equips de treball per a dur a terme, entre altres: tasques de recerca bàsica, recerca clínica, estudis de mercat, estudis regulatoris, suport al departament mèdic, etc.
 • E4: Aplicar la metodologia adquirida en l’aprenentatge basat en problemes per afrontar els problemes que se li presentin durant el període de pràctiques
 • E5: Que l'estudiant sigui capaç de mostrar una sòlida base conceptual i pràctica sobre tecnologies i sistemes experimentals emprats en les empreses biofarmacèutiques.
 • E6: Que sigui capaç de reconèixer quin és el paper dels diferents professionals que intervenen en  la indústria farmacèutica i biotecnològica.
 • E7: Que sigui capaç de demostrar habilitats d'investigació, anàlisi i discriminació d'informació especialitzada

Resultats de l'aprenentatge

En l'etapa del desplegament de l'activitat pràctica (segon i tercer trimestres), l'estudiant romandrà en diverses àrees de laboratori o àrees complementàries com pot ser el departament mèdic, de desenvolupament de negoci, regulatòria, etc. Així mateix, adquirirà les habilitats per treballar segons uns objectius i en el treball d’ equip.

És un objectiu del Pràcticum la realització d'un projecte de fi de màster. El treball constarà d'un disseny experimental  o projecte a desenvolupar durant el període de pràctiques.

 • Elaborar un projecte de recerca
 • Recollir les dades pertinents al projecte
 • Analitzar de manera crítica i científica les dades
 • Discutir i extreure les conclusions
 • Redactar un informe de resultats
 • Presentar oralment els resultats del projecte

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des del Màster volem contribuir i conscienciar per complir els objectius:
 
 • ODS 3: Salut i benestar. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats
 • ODS 4: Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom
 • ODS 5: Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes
 • ODS 8:Treball digne i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom
 • ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures. Construir infraestructures, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. ODS 13: Acció climàtica. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
 
Per això es treballarà també en adquirir les competències transversals recomenades per la
UNESCO:
 • Competència de pensament sistèmic: la capacitat de reconèixer i comprendre les relacions; analitzar sistemes complexos; pensar com els sistemes s’integren en els dominis i les escales diferents; i afrontar la incertesa.
 • Competència preventiva: la capacitat de comprendre i avaluar múltiples futurs possible, probable i desitjable; crear la pròpia visió del futur; aplicar el principi de cautela; avaluar les conseqüències de les accions; i abordar els riscos i els canvis.
 • Competència normativa: la capacitat de comprendre i reflexionar sobre les normes i els valors subjacents a les accions pròpies; i negociar els valors, els principis i els objectius de la sostenibilitat en un context de conflictes d’interessos i equilibris, coneixements incerts i contradiccions.
 • Competència estratègica: la capacitat de crear i aplicar col·lectivament accions innovadores que fomentin la sostenibilitat a escala local i més enllà.
 • Competència de col·laboració: la capacitats aprendre dels altres; entendre i respecta les necessitats, perspectives i accions dels altres (empatia); comprendre els altres, identificar-s’hi i ser-hi sensibles (lideratge empàtic); abordar els conflictes en un grup; i facilitar la resolució de conflictes col·laborativa i participativa.
 • Competència de pensament crític: la capacitat de qüestionar normes, pràctiques i opinions; reflexionar sobre els valors, les percepcions i les actuacions propis; i prendre una posició en el discurs de la sostenibilitat.
 • Competència de consciència d’un mateix: la capacitat de reflexionar en la funció que un mateix té dins la comunitat local i la societat (global); avaluar constantment i continuar motivant les accions pròpies; i abordar els sentiments i els desitjos propis.
 • Competència de resolució de conflictes integrada: la capacitat global d’aplicar diferents marcs de resolució de conflictes a problemes complexos de sostenibilitat i generar possibles solucions viables, inclusives i equitatives que promoguin el desenvolupament sostenible, tot integrant les competències assenyalades abans.

Prerequisits

Haver acceptat el document sobre les normes per assignar les pràctiques

Haver superat les matèries del primer trimestre.

Haver realitzat el període de pràctiques externes o excepcionalment treball bibliogràfic.

 

Continguts

El contingut de les pràctiques dependrà de l'empresa o institució on vagui l'estudiant.

El màster ofereix la possibilitat de realitzar les pràctiques en diversos àmbits d'empreses biofarmacèutiques. Aquests varien de curs a curs per l'oferta que realitzen les empreses però, en l'experiència dels últims anys, es disposa de places en les següents temàtiques:

 • Investigació preclínica
 • recerca bàsica
 • investigació clínica
 • màrqueting
 • coordinació de projectes
 • control de qualitat
 • registre de medicaments, regulatòria
 • redacció mèdica (medical writing)
 • suport àrea mèdica
 • farmacovigilància

Metodologia docent

L'alumne haurà de lliurar una proposta de Treball fi de Màster al tutor de la UPF que se li hagi assignat.

El document de proposta ha de fer constar el nom de l’alumne, l’empresa/centre de recerca i el departament on realitza les pràctiques, el nom del tutor i el títol que proposa com a projecte final de màster. La seva extensió màxima ha de ser de dues pàgines: a la primera pàgina, a més de les dades prèvies, cal incloure la justificació del treball, el seu objectiu i els medis que s’empraran per la seva preparació; a la segona pàgina s’inclourà l’autorització del tutor de l’empresa/institució amb la seva signatura.

El document contindrà la seguënt informació:

Proposta de Treball Fi de Màster

Nom:

Empresa/Centre de Recerca:

Departament:

Tutor que figura en el conveni, nom:

Tutor real, nom:                                                     Tel:

Correu electrònic:

Títol del Treball:

Objectiu Principal del Treball:

Justificació del treball:

Metodologia i mitjans:

Nivell de confidencialitat del treball:

 • Alt
 • Baix
 • Mig

(Nom tutor empresa) , accepto aquesta proposta de treball fi de màster i confirmo que es podrà desenvolupar sota la meva supervisió durant el seu període de formació i que haurà de lliurar dins del terminis previstos per la Universitat Pompeu Fabra

Signatura  del Tutor de l’empresa i data               

--------------------------------------

 Vist i Plau del Tutor UPF 

    

Fitxa Mini-Curriculum i Resum treball

Els estudiants hauran de lliurar, també a través de l’aula global, un mini‐curriculum i un resum breu del treball (la primera setmana de juny). Aquests són necessaris per la preparació del document que es lliurarà als membres del tribunal de l’acte de defensa oral. A l’aula global els estudiant tindran a la seva disposició la plantilla del minic‐curriculum d’una pàgina a complimentar , que està format pels apartats següents:

 • Dades personals i fotografia: ha d’incloure nom, cognoms, telèfon i un correu‐e personal per poder‐nos posar en contacte amb vosaltres després del màster. Per temes de confidencialitat, al llibre de resums sols apareixerà nom i correu‐e. Aquesta informació de contacte ens permetrà trametre informació sobre ofertes de treball o proposar col∙laboracions als estudiants en els anys següents a la graduació.
 • Estudis universitaris: els cursats i els que es troben en curs.
 • Idiomes: amb indicació, si s’escau, del nivell assolit en els idiomes estrangers.
 • Pràctiques més destacades durant la llicenciatura i el màster: inclou pràctiques d’estiu i estades a l’estranger; cal posar laboratori on es realitzaren i títol aproximat del projecte en que es va participar; a més indiqueu també on heu fet les pràctiques d’aquest màster.
 • Comunicacions a congressos i publicacions: incloure la referència per la seva identificació.
 • Altres mèrits: incloure domini de programes informàtics, eines de recerca bibliogràfica o qualsevol altre aspecte que es vulgui destacar.
 • El text del resum s’ha d’escriure en un sol paràgraf amb lletra Arial /Verdana/Calibri d’11 o 12 cpp i a 1 espai de separació interlineal. El text ha d’incloure una breu introducció del treball realitzat, la hipòtesi o objectiu, els mètodes, els principals resultats i la conclusió. Aquesta distribució pot variar depenent del tipus de treball realitzat. Ha de tenir un màxim de 250 paraules

Aquest mini‐curriculum i resum s’ha de lliurar en format electrònic en arxiu de text word a l’aula global tot en una única cara de la pàgina

Treball fi de máster

L’estudiant ha de fer un treball fi de màster (TFM) una vegada hagi rebut l’aprovació de la proposta per part del tutor de la UPF. Aquest treball s’ha de presentar  al final del període de pràctiques i s’haurà de defensar oralment davant d’un tribunal. El treball ha de referir‐se a un problema pràctic en el plantejament i/o resolució del qual hagi participat durant la seva estada en pràctiques a l’entitat col∙laboradora. El problema concret s’assignarà en funció del màster, s’ajustarà a les característiques específiques de l’activitat i el context del centre col∙laborador.

Donada la brevetat del període de pràctiques, el TFM podrà centrar‐se en el plantejament i l'estratègia de resolució del problema quan per raons de temps no sigui possible incloure la seva resolució final.

Estructura Treball fi de Màster

L’estructura recomanada del TFM haurà d’adaptar-se a les característiques de les pràctiques i a la situació de l’estudiant en cada unitat. A continuació figuren les seccions aconsellades, tot que amb asterisc (*) s’han marcat les indispensables que han de figurar a tots els TFM:

 • Títol*
 • Resum*
 • Certificat del tutor que autoritza la presentació del treball*
 • Introducció i antecedents del problema*
 • Hipòtesis de treball
 • Objectius*
 • Anàlisi crítica justificativa de l’estratègia proposada
 • Metodologia
 • Resultats *
 • Discussió
 • Conclusions*
 • Bibliografia*
 • Annexos

(*) Model d’autorització del TFM per part del tutor d'empresa o institució (només com a suggeriment, pot tenir altres formats):

[Nom i cognoms de el/la tutor/a], del [departament/unitat/grup i nom de la institució/empresa], com a tutor/a de pràctiques de l’estudiant [nom i cognoms de l’estudiant] autoritzo la presentació d’aquest treball com a Treball Fi de Màster (Universitat Pompeu Fabra) i confirmo que l’ha desenvolupat sota la meva supervisió com a part del seu període de formació. [Signatura i data]

Format i terminis de presentació TFM

El treball ha de presentar‐se en format pdf. La seva extensió mínima serà de 30 pàgines DIN A4 i no pot sobrepassar les 40 pàgines. Extensions del TFM diferents a aquestes hauran de ser justificades i autoritzades prèviament pel tutor UPF o el coordinador del màster. Es recomana que sigui escrit a 1,5 espais i amb lletra Arial /Verdana/Calibri de 11 o 12 caràcters (cpp).

El treball s’ha de pujar a l'aula global a mitjans de juny. La data  us serà prèviament indicada a la secretaria del màster. Posteriorment, el treball s’haurà de defensar en una presentació oral enfront d’un tribunal que es constituirà a l’efecte (ja us convocarem a les dates específiques a finals de juny o principis de juliol).

Defensa Oral:

Els estudiants hauran de defensar el treball en format de presentació oral davant d’un tribunal constituït per tal efecte. La data de presentació està prevista que sigui la darrera setmana de juny o principis de juliol (s’anunciarà prèviament a través de l’aula global).

Tots els alumnes convocats aquell dia han d’estar presents a l’hora i a la sala de defensa TFM. Com activitat formativa tots i totes han d’estar presents a tota la sessió. Cada alumne disposarà de 10 min. de presentació, amb recolzament audiovisual si s’escau, més 10 min. de debat per respondre a les preguntes dels membres del tribunal. Es recomana començar la presentació amb títol del TFM, autoria i filiació, si bé el format de la presentació oral pot seguir les pautes estàndards o bé les que consideri més oportunes l’estudiant per tal de facilitar la comunicació. Sobretot es recorda la importància del correcte ajustament del temps (10 minuts) de presentació perquè durades superiors penalitzaran la puntuació final dels estudiants. El tribunal estarà constituït pels membres que designin els professors responsables del màster.

Avaluació

Defensa del treball:

El tribunal estarà constituït pels membres que designin els professors responsables del màster. La resolució final de cada presentació dels treballs del màster es farà pública dins de les 72 h següents del dia de les presentacions. La presentació oral dels treballs és pública i hi poden assistir tutors i representants de les empreses col∙laboradores o centres de recerca. Poden també assistir familiars i coneguts dels estudiants. A menys que el tribunal ho consideri oportú, no es permetrà la intervenció de membres del públic.

Avaluació per part dels tutors de les institucions que acullen

Els tutors lliuraran al coordinador un full d’avaluació del període de pràctiques de cada estudiant al final del període a les empreses i centres de recerc.

Avaluació de les empreses i institucions col.laboradores per part dels estudiants

A fi de considerar la idoneïtat de la formació pràctica, els estudiants hauran de completar un informe/qüestionari en el qual avaluaran des del seu punt de vista el programa, l’activitat realitzada, la tutoria, el grup i el centre recepto.Formulari disponible a l’aula global.

Avaluació final:

 1. Memòria escrita TFM Contribuiran en un 50% a la nota total.
 2. Avaluació del tutor de la institució Contribuiran en un 25% a la nota total.
 3. Defensa Oral. Contribuirà en un 25% a la nota final.

Sense cap tipus d’excepció, per tal de poder ser avaluats al final del màster els estudiants hauran de lliurar el treball escrit i realitzar obligatòriament la seva defensa oral.  Si l’estudiant no assisteix a les activitats, no lliura el TFM o no es presenta a la defensa del TFM, no hi haurà possibilitat de recuperació.

Criteris de superació i qualificacions qualitatives

Per superar l’assignatura, l’estudiant ha de fer les pràctiques i obtenir una nota mínima de 5. Una nota de 7 donarà lloc a la qualificació de notable i la de 9 a excel·lent. Si s’escau, al millor estudiant se’l pot reconèixer amb una matrícula d’honor (una per assignatura).

Bibliografia i recursos d'informació

Específica per cada treball.

Artícles científics i llibres de consulta


Curso Académico: 2022/23

8047 - Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica

32035 - Trabajo Fin de Máster


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
804 - Centro Másteres del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
8047 - Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
Asignatura:
32035 - Trabajo Fin de Máster
Ámbito:
---
Créditos:
10.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Trabajo fin estudios: Grupo 1: Catalán
Profesorado:
Elisabet Rosell Vives, Alexandre Ripoll Vazquez, Maria Angeles Sierra Jimenez
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Desde 2006 la UFP ofrece el Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica, que es uno de los de mayor prestigio en su ámbito. El programa dura un curso académico y tiene como objetivo principal formar a los estudiantes en el ámbito de las empresas destinadas a la investigación de medicamentos y productos biotecnológicos que serán utilizados en la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

La enseñanza combina teoría en diferentes formatos: clases magistrales, seminarios formativos y seminarios de autoaprendizaje, durante la primera fase de trabajo en el aula. A partir de enero, se completa la formación con seis meses de prácticas en dedicación completa en empresas o instituciones del sector.

Las asignaturas Trabajo fin de Máster y Prácticas Externas suman un total de 40 créditos ECTS y ocupan el segundo y tercer trimestre.

El Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica de la UPF tiene el objetivo de formar de manera general los estudiantes sobre los principales aspectos relacionados con la investigación farmacéutica y áreas afines. Por tanto, se considera que las prácticas correspondientes a esta formación abarcan desde áreas de investigación básica hasta la comercialización de medicamentos, pasando por áreas de investigación clínica, registros y muchas otras relacionadas. Esta experiencia en investigación farmacéutica se puede alcanzar en instituciones públicas, privadas, farmacéuticas, biotecnológicas, CRO y otras vinculadas con la indústria biofarmacéutica.

Las prácticas constituyen una actividad obligatoria del máster y suponen el bloque mejor valorado por los estudiantes al finalizar su periodo formativo. La elevada satisfacción con las prácticas puede ser muchos motivos: adecuada selección de las diferentes instituciones que acogen estudiantes, duración mínima de seis meses a dedicación completa para desarrollar las prácticas y la asignación de tutores a las instituciones, entre otros. Además se procura una cuidadosa coordinación de todo el proceso de asignación de los estudiantes, por parte de los coordinadores, a las plazas en prácticas disponibles y el posterior seguimiento de estos estudiantes.

Competencias asociadas

Competencias básicas y generales

Durante el proceso docente de la asignatura se pretende que el estudiante pueda alcanzar las competencias requeridas por las autoridades educativas y previstas en el plan de estudio de la titulación. Las competencias generales están descritas en el documento general de información del Master.

 • CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y / o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
 • CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios .
 • CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB10. Que los estudiantes tengan las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo


competencias específicas

Las competencias de conocimientos específicos de las dos asignaturas que componen el prácticum, son:

 • E1: Que el estudiante sea capaz de identificar la estructura, funcionamiento, distribución de tareas y responsabilidades del personal dentro de la empresa o el laboratorio de investigación en el entorno relacionado con el ámbito biomédico y farmacéutico
 • E2: Aplicar los conocimientos básicos de los fundamentos de diversas materias en los diversos departamentos específicos de empresa o centro de investigación.
 • E3: Ser capaz de integrarse en los equipos de trabajo para llevar a cabo, entre otras: tareas de investigación básica, investigación clínica, estudios de mercado, estudios regulatorios, apoyo al departamento médico, etc.
 • E4: Aplicar la metodología adquirida en el aprendizaje basado en problemas para afrontar los problemas que se le presenten durante el periodo de prácticas
 • E5: Que el estudiante sea capaz de mostrar una sólida base conceptual y práctica sobre tecnologías y sistemas experimentales empleados en las empresas biofarmacéuticas.
 • E6: Que sea capaz de reconocer cuál es el papel de los diferentes profesionales que intervienen en la industria farmacéutica y biotecnológica.
 • E7: Que sea capaz de demostrar habilidades de investigación, análisis y discriminación de información especializada

Resultados del aprendizaje

En la etapa del desarrollo de la actividad práctica (segundo y tercer trimestres), el estudiante permanecerá en diversas áreas de laboratorio o áreas complementarias como puede ser el departamento médico, de desarrollo de negocio, regulatoria, etc. Asimismo, adquirirá las habilidades para trabajar según unos objetivos y en el trabajo de equipo.

Es un objetivo del Prácticum la realización de un proyecto de fin de máster. El trabajo constará de un diseño experimental o proyecto a desarrollar durante el periodo de prácticas.

 • Elaborar un proyecto de investigación
 • Recoger los datos pertinentes al proyecto
 • Analizar de manera crítica y científica los datos
 • Discutir y extraer las conclusiones
 • Redactar un informe de resultados
 • Presentar oralmente los resultados del proyecto

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde el Master queremos contribuir y concienciar para cumplir los objetivos:
 
 •  ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades
 • ODS 4:Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 • ODS 5:Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
 • ODS 8:Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
 • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
 • ODS 13:Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Para ello se trabajará también en adquirir las competencias transversales recomendadas por la UNESCO:
 • Competencia de pensamiento sistémico: las habilidades para reconocer y comprender las relaciones; para analizar los sistemas complejos; para pensar cómo están integrados los sistemas dentro de los distintos dominios y escalas; y para lidiar con la incertidumbre.
 • Competencia de anticipación: las habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros - el posible, el probable y el deseable; para crear visiones propias de futuro; para aplicar el principio de precaución; para evaluar las consecuencias de las acciones; y para lidiar con los riesgos y los cambios
 • Competencia normativa: las habilidades para comprender y reflexionar sobre las normas y valores que subyacen en nuestras acciones; y para negociar los valores, principios, objetivos y metas de sostenibilidad en un contexto de conflictos de intereses y concesiones mutuas, conocimiento incierto y contradicciones
 • Competencia estratégica: las habilidades para desarrollar e implementar de forma colectiva acciones innovadoras que fomenten la sostenibilidad a nivel local y más allá
 • Competencia de colaboración: las habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse y ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y para facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativa
 • Competencia de pensamiento crítico: la habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar obre los valores, percepciones y acciones propias; y para adoptar una postura en el discurso de la sostenibilidad
 • Competencia de autoconsciencia: la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales
 • Competencia integrada de resolución de problemas: la habilidad general para aplicar distintos marcos de resolución de problemas a problemas de sostenibilidad complejos e idear opciones de solución equitativa que fomenten el desarrollo sostenible, integrando las competencias antes mencionadas

Prerrequisitos

Haber leído, comprendido y firmado el documento de asignación de prácticas.

Haber superado las materias del primer trimestre.

Haber realizado el período de prácticas externas o excepcionalmente trabajo bibliográfico

Contenidos

El contenido de las prácticas dependerá de la empresa o institución donde vaya el estudiante.

El máster ofrece la posibilidad de realizar las prácticas en diversos ámbitos de empresas biofarmacéuticas. Estos varían de curso en curso por la oferta que realizan las empresas pero, en la experiencia de los últimos años, se dispone de plazas en las siguientes temáticas:

 

 • investigación preclínica
 • investigación básica
 • investigación clínica
 • marketing
 • coordinación de proyectos
 • control de calidad
 • registro de medicamentos, regulatoria
 • redacción médica (medical writing)
 • apoyo área médica
 • farmacovigilancia

Metodología docente

El alumno deberá entregar una propuesta de Trabajo fin de Máster al tutor de la UPF que se le haya asignado.

El documento de propuesta debe hacer constar el nombre del alumno, la empresa / centro de investigación y el departamento donde realiza las prácticas, el nombre del tutor y el título que propone como proyecto final de máster. Su extensión máxima será de dos páginas: en la primera página, además de los datos previos, se debe incluir la justificación del trabajo, su objetivo y los medios que se emplearán para su preparación; en la segunda página se incluirá la autorización del tutor de la empresa / institución con su firma.

El documento contendrá la siguiente información:

Propuesta de Trabajo Fin de Máster

nombre:

Empresa / Centro de Investigación:

Departamento:

Tutor que figura en el convenio, nombre:

Tutor real, nombre: Tel:

Correo electrónico:

Título del Trabajo:

Objetivo Principal del Trabajo:

Justificación del trabajo:

Metodología y medios:

Nivel de confidencialidad del trabajo:

 • alto
 • bajo
 • medio

  (Nombre tutor empresa), acepto esta propuesta de trabajo fin de máster y confirmo que se podrá desarrollar bajo mi supervisión durante su periodo de formación y que deberá entregar dentro de los plazos previstos por la Universidad Pompeu Fabra

  Firma del Tutor de la empresa y fecha

  --------------------------------------

   Visto Bueno del Tutor UPF

      

  Ficha Mini-Curriculum y Resumen trabajo

  Los estudiantes deberán entregar, también a través del aula global, un mini-curriculum y un resumen breve del trabajo (la primera semana de junio). Estos son necesarios para la preparación del documento que se entregará a los miembros del tribunal del acto de defensa oral. En el aula global los estudiante tendrán a su disposición la plantilla del Minic-curriculum de una página a cumplimentar, que está formado por los siguientes apartados:

      
 • Datos personales y fotografía: debe incluir nombre, apellidos, teléfono y un correo electrónico personal para poder ponernos en contacto con usted después del máster. Por temas de confidencialidad, en el libro de resúmenes sólo aparecerá nombre y correo electrónico. Esta información de contacto nos permitirá enviar información sobre ofertas de trabajo o proponer col ∙ ciones a los estudiantes en los años siguientes a la graduación.
 • Estudios universitarios: los cursados ​​y los que se encuentran en curso.
 • Idiomas: con indicación, en su caso, del nivel alcanzado en los idiomas extranjeros.
 • Prácticas más destacadas durante la licenciatura y la maestría: incluye prácticas de verano y estancias en el extranjero; hay que poner laboratorio donde se realizaron y título aproximado del proyecto en que se participó; además indicar también donde ha realizado las prácticas de este máster.
 • Comunicaciones en congresos y publicaciones: incluir la referencia para su identificación.
 • Otros méritos: incluir dominio de programas informáticos, herramientas de búsqueda bibliográfica o cualquier otro aspecto que se quiera destacar.
      

El texto del resumen se debe escribir en un solo párrafo con letra Arial / Verdana / Calibre de 11 o 12 cpp y 1 espacio de separación interlineal. El texto debe incluir una breve introducción del trabajo realizado, la hipótesis u objetivo, los métodos, los principales resultados y la conclusión. Esta distribución puede variar dependiendo del tipo de trabajo realizado. Debe tener un máximo de 250 palabras

Este mini-curriculum y resumen debe entregarse en formato electrónico en archivo de texto word en el aula global todo en una única cara de la página

Trabajo fin de máster

El estudiante tiene que hacer un trabajo fin de máster (TFM) una vez haya recibido la aprobación de la propuesta por parte del tutor de la UPF. Este trabajo se presentará en formato impreso al final del periodo de prácticas y deberá defender oralmente ante un tribunal. El trabajo debe referirse a un problema práctico en el planteamiento y / o resolución haya participado durante su estancia en prácticas en la entidad col ∙ ra. El problema concreto se asignará en función del máster, se ajustará a las características específicas de la actividad y el contexto del centro col ∙ dor.

Dada la brevedad del período de prácticas, el TFM podrá centrarse en el planteamiento y la estrategia de resolución del problema cuando por razones de tiempo no sea posible incluir su resolución final.

Estructura Trabajo fin de Máster

La estructura recomendada del TFM deberá adaptarse a las características de las prácticas y en la situación del estudiante en cada unidad. A continuación figuran las secciones aconsejadas, todo que con asterisco (*) se han marcado las indispensables que deben figurar en todos los TFM:

título *
Resumen *
Certificado del tutor que autoriza la presentación del trabajo *
Introducción y antecedentes del problema *
Hipótesis de trabajo
objetivos *
Análisis crítico justificativa de la estrategia propuesta
metodología
resultados *
discusión
conclusiones *
Bibliografía *
anexos

(*) Modelo de autorización del TFM por parte del tutor (sólo como sugerencia, puede tener otros formatos):

[Nombre y apellidos del / la tutor / a], del [departamento / unidad / grupo y nombre de la institución / empresa], como tutor / a de prácticas del estudiante [nombre y apellidos del estudiante] autorizo la presentación de este trabajo como trabajo Fin de Máster (Universidad Pompeu Fabra) y confirmo que la ha desarrollado bajo mi supervisión como parte de su periodo de formación. [Firma y fecha]

Formato y plazos de presentación TFM

El trabajo debe presentarse en formato pdf. Su extensión mínima será de 30 páginas DIN A4 y no puede sobrepasar las 40 páginas. Extensiones del TFM diferentes a estas deberán ser justificadas y autorizadas previamente por el tutor UPF o el coordinador del máster. Se recomienda que sea escrito a 1,5 espacios y con letra Arial / Verdana / Calibre de 11 o 12 caracteres (cpp).

El trabajo debe subirse a l'aula a mediados de  junio. La fecha  será previamente indicada en la secretaría del máster.  Posteriormente, el trabajo deberá defender en una presentación oral frente a un tribunal que se constituirá al efecto (ya os convocaremos a las fechas específicas a finales de junio o principios de julio).

Defensa Oral:

Los estudiantes tendrán que defender el trabajo en formato de presentación oral ante un tribunal constituido por tal efecto. La fecha de presentación está prevista que sea la última semana de junio o principios de julio (se anunciará previamente a través del aula global).

Todos los alumnos convocados ese día deben estar presentes a la hora y en la sala de defensa TFM. Como actividad formativa todos y todas deben estar presentes en toda la sesión. Cada alumno dispondrá de 10 min. de presentación, con apoyo audiovisual en su caso, más 10 min. de debate para responder a las preguntas de los miembros del tribunal. Se recomienda comenzar la presentación con título del TFM, autoría y filiación, si bien el formato de la presentación oral puede seguir las pautas estándares o bien las que considere más oportunas al estudiante para facilitar la comunicación. Sobre todo se recuerda la importancia del correcto ajuste del tiempo (10 minutos) de presentación para duraciones superiores penalizarán la puntuación final de los estudiantes. El tribunal estará constituido por los miembros que designen los profesores responsables del máster.

Evaluación

Defensa del trabajo:

El tribunal estará constituido por los miembros que designen los profesores responsables del máster. La resolución final de cada presentación de los trabajos del máster se hará pública dentro de las 72 h siguientes del día de las presentaciones. La presentación oral de los trabajos es pública y pueden asistir tutores y representantes de las empresas col ∙ ras o centros de investigación. Pueden también asistieron familiares y conocidos de los estudiantes. A menos que el tribunal lo considere oportuno, no se permitirá la intervención de miembros del público.

Evaluación por parte de los tutores de las instituciones que acogen

Los tutores entregarán al coordinador una hoja de evaluación del periodo de prácticas de cada estudiante al final del periodo en las empresas y centros de investigación.

Evaluación de las empresas e instituciones colaboradoras por parte de los estudiantes

A fin de considerar la idoneidad de la formación práctica, los estudiantes deberán completar un informe / cuestionario en el que evaluarán desde su punto de vista el programa, la actividad realizada, la tutoría, el grupo y el centro recepto.Formulari disponible en el aula global.

Evaluación final:

    Memoria escrita TFM Contribuirán en un 50% a la nota total.
    Evaluación del tutor de la institución Contribuirán en un 25% a la nota total.
    Defensa Oral. Contribuirá en un 25% en la nota final.

Sin ningún tipo de excepción, a fin de poder ser evaluados al final del máster los estudiantes deberán entregar el trabajo escrito y realizar obligatoriamente su defensa oral. Si el estudiante no asiste a las actividades, no entrega el TFM o no se presenta en la defensa del TFM, no habrá posibilidad de recuperación.

Criterios de superación y calificaciones cualitativas

Para superar la asignatura, el estudiante tiene que hacer las prácticas y obtener una nota mínima de 5. Una nota de 7 dará lugar a la calificación de notable y la de 9 a excelente. En su caso, al mejor estudiante se le puede reconocer con una matrícula de honor (una por asignatura).

Bibliografía y recursos de información

Específica para cada trabajo.

Artículos científicos y libros de consulta


Curso Académico: 2022/23

8047 - Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica

32035 - Trabajo Fin de Máster


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
804 - Centro Másteres del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
8047 - Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
Asignatura:
32035 - Trabajo Fin de Máster
Ámbito:
---
Créditos:
10.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Trabajo fin estudios: Grupo 1: Catalán
Profesorado:
Elisabet Rosell Vives, Alexandre Ripoll Vazquez, Maria Angeles Sierra Jimenez
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Desde 2006 la UFP ofrece el Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica, que es uno de los de mayor prestigio en su ámbito. El programa dura un curso académico y tiene como objetivo principal formar a los estudiantes en el ámbito de las empresas destinadas a la investigación de medicamentos y productos biotecnológicos que serán utilizados en la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

La enseñanza combina teoría en diferentes formatos: clases magistrales, seminarios formativos y seminarios de autoaprendizaje, durante la primera fase de trabajo en el aula. A partir de enero, se completa la formación con seis meses de prácticas en dedicación completa en empresas o instituciones del sector.

Las asignaturas Trabajo fin de Máster y Prácticas Externas suman un total de 40 créditos ECTS y ocupan el segundo y tercer trimestre.

El Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica de la UPF tiene el objetivo de formar de manera general los estudiantes sobre los principales aspectos relacionados con la investigación farmacéutica y áreas afines. Por tanto, se considera que las prácticas correspondientes a esta formación abarcan desde áreas de investigación básica hasta la comercialización de medicamentos, pasando por áreas de investigación clínica, registros y muchas otras relacionadas. Esta experiencia en investigación farmacéutica se puede alcanzar en instituciones públicas, privadas, farmacéuticas, biotecnológicas, CRO y otras vinculadas con la indústria biofarmacéutica.

Las prácticas constituyen una actividad obligatoria del máster y suponen el bloque mejor valorado por los estudiantes al finalizar su periodo formativo. La elevada satisfacción con las prácticas puede ser muchos motivos: adecuada selección de las diferentes instituciones que acogen estudiantes, duración mínima de seis meses a dedicación completa para desarrollar las prácticas y la asignación de tutores a las instituciones, entre otros. Además se procura una cuidadosa coordinación de todo el proceso de asignación de los estudiantes, por parte de los coordinadores, a las plazas en prácticas disponibles y el posterior seguimiento de estos estudiantes.

Competencias asociadas

Competencias básicas y generales

Durante el proceso docente de la asignatura se pretende que el estudiante pueda alcanzar las competencias requeridas por las autoridades educativas y previstas en el plan de estudio de la titulación. Las competencias generales están descritas en el documento general de información del Master.

 • CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y / o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
 • CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios .
 • CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB10. Que los estudiantes tengan las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo


competencias específicas

Las competencias de conocimientos específicos de las dos asignaturas que componen el prácticum, son:

 • E1: Que el estudiante sea capaz de identificar la estructura, funcionamiento, distribución de tareas y responsabilidades del personal dentro de la empresa o el laboratorio de investigación en el entorno relacionado con el ámbito biomédico y farmacéutico
 • E2: Aplicar los conocimientos básicos de los fundamentos de diversas materias en los diversos departamentos específicos de empresa o centro de investigación.
 • E3: Ser capaz de integrarse en los equipos de trabajo para llevar a cabo, entre otras: tareas de investigación básica, investigación clínica, estudios de mercado, estudios regulatorios, apoyo al departamento médico, etc.
 • E4: Aplicar la metodología adquirida en el aprendizaje basado en problemas para afrontar los problemas que se le presenten durante el periodo de prácticas
 • E5: Que el estudiante sea capaz de mostrar una sólida base conceptual y práctica sobre tecnologías y sistemas experimentales empleados en las empresas biofarmacéuticas.
 • E6: Que sea capaz de reconocer cuál es el papel de los diferentes profesionales que intervienen en la industria farmacéutica y biotecnológica.
 • E7: Que sea capaz de demostrar habilidades de investigación, análisis y discriminación de información especializada

Resultados del aprendizaje

En la etapa del desarrollo de la actividad práctica (segundo y tercer trimestres), el estudiante permanecerá en diversas áreas de laboratorio o áreas complementarias como puede ser el departamento médico, de desarrollo de negocio, regulatoria, etc. Asimismo, adquirirá las habilidades para trabajar según unos objetivos y en el trabajo de equipo.

Es un objetivo del Prácticum la realización de un proyecto de fin de máster. El trabajo constará de un diseño experimental o proyecto a desarrollar durante el periodo de prácticas.

 • Elaborar un proyecto de investigación
 • Recoger los datos pertinentes al proyecto
 • Analizar de manera crítica y científica los datos
 • Discutir y extraer las conclusiones
 • Redactar un informe de resultados
 • Presentar oralmente los resultados del proyecto

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde el Master queremos contribuir y concienciar para cumplir los objetivos:
 
 •  ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades
 • ODS 4:Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 • ODS 5:Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
 • ODS 8:Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
 • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
 • ODS 13:Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Para ello se trabajará también en adquirir las competencias transversales recomendadas por la UNESCO:
 • Competencia de pensamiento sistémico: las habilidades para reconocer y comprender las relaciones; para analizar los sistemas complejos; para pensar cómo están integrados los sistemas dentro de los distintos dominios y escalas; y para lidiar con la incertidumbre.
 • Competencia de anticipación: las habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros - el posible, el probable y el deseable; para crear visiones propias de futuro; para aplicar el principio de precaución; para evaluar las consecuencias de las acciones; y para lidiar con los riesgos y los cambios
 • Competencia normativa: las habilidades para comprender y reflexionar sobre las normas y valores que subyacen en nuestras acciones; y para negociar los valores, principios, objetivos y metas de sostenibilidad en un contexto de conflictos de intereses y concesiones mutuas, conocimiento incierto y contradicciones
 • Competencia estratégica: las habilidades para desarrollar e implementar de forma colectiva acciones innovadoras que fomenten la sostenibilidad a nivel local y más allá
 • Competencia de colaboración: las habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse y ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y para facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativa
 • Competencia de pensamiento crítico: la habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar obre los valores, percepciones y acciones propias; y para adoptar una postura en el discurso de la sostenibilidad
 • Competencia de autoconsciencia: la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales
 • Competencia integrada de resolución de problemas: la habilidad general para aplicar distintos marcos de resolución de problemas a problemas de sostenibilidad complejos e idear opciones de solución equitativa que fomenten el desarrollo sostenible, integrando las competencias antes mencionadas

Prerrequisitos

Haber leído, comprendido y firmado el documento de asignación de prácticas.

Haber superado las materias del primer trimestre.

Haber realizado el período de prácticas externas o excepcionalmente trabajo bibliográfico

Contenidos

El contenido de las prácticas dependerá de la empresa o institución donde vaya el estudiante.

El máster ofrece la posibilidad de realizar las prácticas en diversos ámbitos de empresas biofarmacéuticas. Estos varían de curso en curso por la oferta que realizan las empresas pero, en la experiencia de los últimos años, se dispone de plazas en las siguientes temáticas:

 

 • investigación preclínica
 • investigación básica
 • investigación clínica
 • marketing
 • coordinación de proyectos
 • control de calidad
 • registro de medicamentos, regulatoria
 • redacción médica (medical writing)
 • apoyo área médica
 • farmacovigilancia

Metodología docente

El alumno deberá entregar una propuesta de Trabajo fin de Máster al tutor de la UPF que se le haya asignado.

El documento de propuesta debe hacer constar el nombre del alumno, la empresa / centro de investigación y el departamento donde realiza las prácticas, el nombre del tutor y el título que propone como proyecto final de máster. Su extensión máxima será de dos páginas: en la primera página, además de los datos previos, se debe incluir la justificación del trabajo, su objetivo y los medios que se emplearán para su preparación; en la segunda página se incluirá la autorización del tutor de la empresa / institución con su firma.

El documento contendrá la siguiente información:

Propuesta de Trabajo Fin de Máster

nombre:

Empresa / Centro de Investigación:

Departamento:

Tutor que figura en el convenio, nombre:

Tutor real, nombre: Tel:

Correo electrónico:

Título del Trabajo:

Objetivo Principal del Trabajo:

Justificación del trabajo:

Metodología y medios:

Nivel de confidencialidad del trabajo:

 • alto
 • bajo
 • medio

  (Nombre tutor empresa), acepto esta propuesta de trabajo fin de máster y confirmo que se podrá desarrollar bajo mi supervisión durante su periodo de formación y que deberá entregar dentro de los plazos previstos por la Universidad Pompeu Fabra

  Firma del Tutor de la empresa y fecha

  --------------------------------------

   Visto Bueno del Tutor UPF

      

  Ficha Mini-Curriculum y Resumen trabajo

  Los estudiantes deberán entregar, también a través del aula global, un mini-curriculum y un resumen breve del trabajo (la primera semana de junio). Estos son necesarios para la preparación del documento que se entregará a los miembros del tribunal del acto de defensa oral. En el aula global los estudiante tendrán a su disposición la plantilla del Minic-curriculum de una página a cumplimentar, que está formado por los siguientes apartados:

      
 • Datos personales y fotografía: debe incluir nombre, apellidos, teléfono y un correo electrónico personal para poder ponernos en contacto con usted después del máster. Por temas de confidencialidad, en el libro de resúmenes sólo aparecerá nombre y correo electrónico. Esta información de contacto nos permitirá enviar información sobre ofertas de trabajo o proponer col ∙ ciones a los estudiantes en los años siguientes a la graduación.
 • Estudios universitarios: los cursados ​​y los que se encuentran en curso.
 • Idiomas: con indicación, en su caso, del nivel alcanzado en los idiomas extranjeros.
 • Prácticas más destacadas durante la licenciatura y la maestría: incluye prácticas de verano y estancias en el extranjero; hay que poner laboratorio donde se realizaron y título aproximado del proyecto en que se participó; además indicar también donde ha realizado las prácticas de este máster.
 • Comunicaciones en congresos y publicaciones: incluir la referencia para su identificación.
 • Otros méritos: incluir dominio de programas informáticos, herramientas de búsqueda bibliográfica o cualquier otro aspecto que se quiera destacar.
      

El texto del resumen se debe escribir en un solo párrafo con letra Arial / Verdana / Calibre de 11 o 12 cpp y 1 espacio de separación interlineal. El texto debe incluir una breve introducción del trabajo realizado, la hipótesis u objetivo, los métodos, los principales resultados y la conclusión. Esta distribución puede variar dependiendo del tipo de trabajo realizado. Debe tener un máximo de 250 palabras

Este mini-curriculum y resumen debe entregarse en formato electrónico en archivo de texto word en el aula global todo en una única cara de la página

Trabajo fin de máster

El estudiante tiene que hacer un trabajo fin de máster (TFM) una vez haya recibido la aprobación de la propuesta por parte del tutor de la UPF. Este trabajo se presentará en formato impreso al final del periodo de prácticas y deberá defender oralmente ante un tribunal. El trabajo debe referirse a un problema práctico en el planteamiento y / o resolución haya participado durante su estancia en prácticas en la entidad col ∙ ra. El problema concreto se asignará en función del máster, se ajustará a las características específicas de la actividad y el contexto del centro col ∙ dor.

Dada la brevedad del período de prácticas, el TFM podrá centrarse en el planteamiento y la estrategia de resolución del problema cuando por razones de tiempo no sea posible incluir su resolución final.

Estructura Trabajo fin de Máster

La estructura recomendada del TFM deberá adaptarse a las características de las prácticas y en la situación del estudiante en cada unidad. A continuación figuran las secciones aconsejadas, todo que con asterisco (*) se han marcado las indispensables que deben figurar en todos los TFM:

título *
Resumen *
Certificado del tutor que autoriza la presentación del trabajo *
Introducción y antecedentes del problema *
Hipótesis de trabajo
objetivos *
Análisis crítico justificativa de la estrategia propuesta
metodología
resultados *
discusión
conclusiones *
Bibliografía *
anexos

(*) Modelo de autorización del TFM por parte del tutor (sólo como sugerencia, puede tener otros formatos):

[Nombre y apellidos del / la tutor / a], del [departamento / unidad / grupo y nombre de la institución / empresa], como tutor / a de prácticas del estudiante [nombre y apellidos del estudiante] autorizo la presentación de este trabajo como trabajo Fin de Máster (Universidad Pompeu Fabra) y confirmo que la ha desarrollado bajo mi supervisión como parte de su periodo de formación. [Firma y fecha]

Formato y plazos de presentación TFM

El trabajo debe presentarse en formato pdf. Su extensión mínima será de 30 páginas DIN A4 y no puede sobrepasar las 40 páginas. Extensiones del TFM diferentes a estas deberán ser justificadas y autorizadas previamente por el tutor UPF o el coordinador del máster. Se recomienda que sea escrito a 1,5 espacios y con letra Arial / Verdana / Calibre de 11 o 12 caracteres (cpp).

El trabajo debe subirse a l'aula a mediados de  junio. La fecha  será previamente indicada en la secretaría del máster.  Posteriormente, el trabajo deberá defender en una presentación oral frente a un tribunal que se constituirá al efecto (ya os convocaremos a las fechas específicas a finales de junio o principios de julio).

Defensa Oral:

Los estudiantes tendrán que defender el trabajo en formato de presentación oral ante un tribunal constituido por tal efecto. La fecha de presentación está prevista que sea la última semana de junio o principios de julio (se anunciará previamente a través del aula global).

Todos los alumnos convocados ese día deben estar presentes a la hora y en la sala de defensa TFM. Como actividad formativa todos y todas deben estar presentes en toda la sesión. Cada alumno dispondrá de 10 min. de presentación, con apoyo audiovisual en su caso, más 10 min. de debate para responder a las preguntas de los miembros del tribunal. Se recomienda comenzar la presentación con título del TFM, autoría y filiación, si bien el formato de la presentación oral puede seguir las pautas estándares o bien las que considere más oportunas al estudiante para facilitar la comunicación. Sobre todo se recuerda la importancia del correcto ajuste del tiempo (10 minutos) de presentación para duraciones superiores penalizarán la puntuación final de los estudiantes. El tribunal estará constituido por los miembros que designen los profesores responsables del máster.

Evaluación

Defensa del trabajo:

El tribunal estará constituido por los miembros que designen los profesores responsables del máster. La resolución final de cada presentación de los trabajos del máster se hará pública dentro de las 72 h siguientes del día de las presentaciones. La presentación oral de los trabajos es pública y pueden asistir tutores y representantes de las empresas col ∙ ras o centros de investigación. Pueden también asistieron familiares y conocidos de los estudiantes. A menos que el tribunal lo considere oportuno, no se permitirá la intervención de miembros del público.

Evaluación por parte de los tutores de las instituciones que acogen

Los tutores entregarán al coordinador una hoja de evaluación del periodo de prácticas de cada estudiante al final del periodo en las empresas y centros de investigación.

Evaluación de las empresas e instituciones colaboradoras por parte de los estudiantes

A fin de considerar la idoneidad de la formación práctica, los estudiantes deberán completar un informe / cuestionario en el que evaluarán desde su punto de vista el programa, la actividad realizada, la tutoría, el grupo y el centro recepto.Formulari disponible en el aula global.

Evaluación final:

    Memoria escrita TFM Contribuirán en un 50% a la nota total.
    Evaluación del tutor de la institución Contribuirán en un 25% a la nota total.
    Defensa Oral. Contribuirá en un 25% en la nota final.

Sin ningún tipo de excepción, a fin de poder ser evaluados al final del máster los estudiantes deberán entregar el trabajo escrito y realizar obligatoriamente su defensa oral. Si el estudiante no asiste a las actividades, no entrega el TFM o no se presenta en la defensa del TFM, no habrá posibilidad de recuperación.

Criterios de superación y calificaciones cualitativas

Para superar la asignatura, el estudiante tiene que hacer las prácticas y obtener una nota mínima de 5. Una nota de 7 dará lugar a la calificación de notable y la de 9 a excelente. En su caso, al mejor estudiante se le puede reconocer con una matrícula de honor (una por asignatura).

Bibliografía y recursos de información

Específica para cada trabajo.

Artículos científicos y libros de consulta