Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

8047 - Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica

32034 - Pràctiques Externes


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
804 - Centre Màsters del Departament de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
8047 - Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica
Assignatura:
32034 - Pràctiques Externes
Àmbit:
---
Crèdits:
30.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Elisabet Rosell Vives, Marc Güell Cargol
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Des de 2006 la UFP ofereix el Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, que és un dels de major prestigi en el seu ambit. El programa dura un curs acadèmic i té com a objectiu principal formar els estudiants en l'àmbit de les empreses destinades a la investigació de medicaments i productes biotecnològics que seran utilitzats en la prevenció i el tractament de les malalties.

L'ensenyament combina teoria en diferents formats: classes magistrals, seminaris formatius i seminaris d'autoaprenentatge, durant la primera fase de treball a l’aula. A partir de gener, es completa la formació amb sis mesos de pràctiques a dedicació completa en empreses o institucions del sector.

Les assignatures Treball fi de Màster i Pràctiques Externes sumen un total de 40 crèdits ECTS i ocupen el segon i tercer trimestre.

El Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica de la UPF té l’objectiu de formar de manera general els estudiants sobre els principals aspectes relacionats amb la recerca farmacèutica i àrees afins. Per tant, es considera que les pràctiques corresponents a aquesta formació abasten des d’àrees de recerca bàsica fins a la comercialització de medicaments, passant per àrees de recerca clínica, registres i moltes altres de relacionades. Aquesta experiència en recerca farmacèutica es pot assolir en institucions públiques, privades, farmacèutiques, biotecnològiques, CRO i altres vinculades amb els medicaments.

Les pràctiques constitueixen una activitat obligatòria del màster i suposen el bloc més ben valorat pels estudiants en finalitzar el seu període formatiu. L’elevada satisfacció amb les pràctiques pot ser molts motius: adequada selecció de les diferents institucions que acullen estudiants, durada mínima de sis mesos a dedicació completa per desenvolupar les pràctiques i l’assignació de tutors a les institucions, entre d’altres. A més es procura una curosa coordinació de tot el procés d’assignació dels estudiants, per part dels coordinadors, a les places en pràctiques disponibles i el posterior seguiment d’aquests estudiants.

Competències associades

Competències bàsiques i generals

Durant el procés docent de l’assignatura es pretén que l’estudiant pugui assolir les competències demanades per les autoritats educatives i previstes en el pla d’estudi de la titulació. Les competències generals estan descrites en el document general d’informació del Màster.

 • CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma

Competències específiques

Les competències de coneixements específiques de les dues assignatures que componen el pràcticum, són:

 • E1: Que l'estudiant sigui capaç d'identificar l'estructura, funcionament, distribució de tasques i responsabilitats del personal dins de l’empresa o  el laboratori de recerca en l'entorn relacionat amb l'àmbit biomèdic i farmacèutic
 • E2: Aplicar els coneixements bàsics dels fonaments de diverses matèries en els diversos departaments  específics de empresa o centre de recerca.
 • E3: Ser capaç d’integrar-se en els equips de treball per a dur a terme, entre altres: tasques de recerca bàsica, recerca clínica, estudis de mercat, estudis regulatoris, suport al departament mèdic, etc.
 • E4: Aplicar la metodologia adquirida en l’aprenentatge basat en problemes per afrontar els problemes que se li presentin durant el període de pràctiques
 • E5: Que l'estudiant sigui capaç de mostrar una sòlida base conceptual i pràctica sobre tecnologies i sistemes experimentals emprats en les empreses biofarmacèutiques.
 • E6: Que sigui capaç de reconèixer quin és el paper dels diferents professionals que intervenen en  la indústria farmacèutica i biotecnològica.
 • E7: Que sigui capaç de demostrar habilitats d'investigació, anàlisi i discriminació d'informació especialitzada

Resultats de l'aprenentatge

En l'etapa del desplegament de l'activitat pràctica (segon i tercer trimestres), l'estudiant romandrà en diverses àrees de laboratori o àrees complementàries com pot ser el departament mèdic, de desenvolupament de negoci, regulatòria, etc. Així mateix, adquirirà les habilitats per treballar segons uns objectius i en el treball d’ equip.

És un objectiu del Pràcticum la realització d'un projecte de fi de màster. El treball constarà d'un disseny experimental  o projecte a desenvolupar durant el període de pràctiques.

 • Comprendre el funcionament de l'empresa biofarmacèutica
 • Responsabilitzar-se de tasques professionals
 • Aplicar els principis teòrics a situacions pràctiques
 • Desenvolupar projectes professionals sota supervisió
 • Redactar informes d'activitat

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des del Màster volem contribuir i conscienciar per complir els objectius:
 
 • ODS 3: Salut i benestar. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats
 • ODS 4: Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom
 • ODS 5: Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes
 • ODS 8:Treball digne i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom
 • ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures. Construir infraestructures, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. ODS 13: Acció climàtica. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
 
Per això es treballarà també en adquirir les competències transversals recomenades per la
UNESCO:
 • Competència de pensament sistèmic: la capacitat de reconèixer i comprendre les relacions; analitzar sistemes complexos; pensar com els sistemes s’integren en els dominis i les escales diferents; i afrontar la incertesa.
 • Competència preventiva: la capacitat de comprendre i avaluar múltiples futurs possible, probable i desitjable; crear la pròpia visió del futur; aplicar el principi de cautela; avaluar les conseqüències de les accions; i abordar els riscos i els canvis.
 • Competència normativa: la capacitat de comprendre i reflexionar sobre les normes i els valors subjacents a les accions pròpies; i negociar els valors, els principis i els objectius de la sostenibilitat en un context de conflictes d’interessos i equilibris, coneixements incerts i contradiccions.
 • Competència estratègica: la capacitat de crear i aplicar col·lectivament accions innovadores que fomentin la sostenibilitat a escala local i més enllà.
 • Competència de col·laboració: la capacitats aprendre dels altres; entendre i respecta les necessitats, perspectives i accions dels altres (empatia); comprendre els altres, identificar-s’hi i ser-hi sensibles (lideratge empàtic); abordar els conflictes en un grup; i facilitar la resolució de conflictes col·laborativa i participativa.
 • Competència de pensament crític: la capacitat de qüestionar normes, pràctiques i opinions; reflexionar sobre els valors, les percepcions i les actuacions propis; i prendre una posició en el discurs de la sostenibilitat.
 • Competència de consciència d’un mateix: la capacitat de reflexionar en la funció que un mateix té dins la comunitat local i la societat (global); avaluar constantment i continuar motivant les accions pròpies; i abordar els sentiments i els desitjos propis.
 • Competència de resolució de conflictes integrada: la capacitat global d’aplicar diferents marcs de resolució de conflictes a problemes complexos de sostenibilitat i generar possibles solucions viables, inclusives i equitatives que promoguin el desenvolupament sostenible, tot integrant les competències assenyalades abans.

Prerequisits

Haver superat les assignatures del primer trimestre.

Signar el document de compromís:

Document de compromísSOBRE L'ASSIGNACIÓ DELS CENTRES DE PRÀCTIQUES DEL MÀSTER D'INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I BIOTECNOLÒGICA

En referència al període de pràctiques que s'han de fer en els trimestres segon i tercer del curs, s'han de tenir en compte les següents premisses:
  

 •  Les pràctiques són obligatòries i els professors del màster han de vetllar perquè els estudiants puguin realitzar unes pràctiques en una institució, pública o privada, vinculada amb la investigació biofarmacèutica.
 • Els professors no es comprometen, per raons òbvies, al fet que cada estudiant realitzi les pràctiques a l'empresa de la seva elecció, ni en el departament que desitgi, encara que vetllaran perquè així sigui.
 • El contacte amb les empreses serà liderat pels professors del màster. Només quan s'hagui assignat un procés de selecció i de comú acord, pot haver-hi un contacte directe entre estudiant i empresa.
 •  Algunes institucions tenen establerta una retribució econòmica als estudiants en pràctiques i altres no. El compromís dels professors del màster es refereix a la qualitat de les pràctiques, no a que siguin remunerades. Aquells que tinguin entre les seves prioritats el que sí ho siguin haurien d'abstenir de participar en aquest màster pel perill de frustració d'expectatives quan això no sigui possible.
 • L'assignació de les pràctiques és un procés de notable complexitat per diverses circumstàncies, entre les quals es troben la disponibilitat canviant de places en les institucions col·laboradores el que fa impossible preveure a l'inici del curs quantes i de quin tipus estaran disponibles. Ha de comprendre també que la presència dels estudiants no sol ser una prioritat dins de les activitats de cada institució, la qual cosa pot retardar les respostes en els processos d'assignació. A més, els interessos dels estudiants també canvien d'any a any la qual cosa dificulta addicionalment la planificació de les peticions a les institucions.
Per tal d'agilitzar el procés d'assignació, els professors han decidit el següent esquema:
 • A principi de curs, els estudiants completaran un formulari en el que establiran les seves preferències en les àrees de pràctiques de les institucions.
 • Els professors oferiran les places disponibles a cada institució per a cada àrea. Els estudiants triaran les institucions en les que desitgen realitzar les pràctiques. En el cas que hi hagi diversos estudiants escullin la mateixa, seran els professors del màster qui establiran l'ordre de prelació de les entrevistes.
 • Després de les entrevistes amb els responsables de les institucions poden donar-se diverses circumstàncies:
 1.  L'estudiant i la institució estan d'acord
 2. L'estudiant està d'acord però la institució no
 3. La institució està d'acord però l'estudiant no
 4. Ni l'estudiant ni la institució estan d'acord

En el supòsit 1, es tanca el procés d'assignació i s'inicia la preparació del conveni de pràctiques
    En els supòsits 2, 3 o 4, l'estudiant realitzarà una nova entrevista i:

 • Si s'arriba al supòsit 1, es tanca el procés i es procedeix a lapreparació del conveni
 • Si s'arriba al supòsit 2 o 3, llavors els professors s'assignaran directament, sota el seu criteri, la institució en la qual l'estudiant realitzarà les pràctiques

En casos molt excepcionals i a criteri dels professors, el rebuig en el procés de selecció a partir d'una tercera entrevista pot acabar amb la substitució de les pràctiques per la realització d'un treball de fi de màster sota la supervisió directa d'un dels professors.

Signo aquest document d'informació sobre les pràctiques d'acord ho he llegit i he entès els diferents apartats, com a estudiant del Màster en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica.


Nom i cognoms: __________________________ Signatura: _________________________

A Barcelona, ​​en data

Continguts

Temàtiques ofertes.

El màster ofereix la possibilitat de realitzar les pràctiques en diversos àmbits d'empreses biofarmacèutiques. Aquests varien de curs a curs per l'oferta que realitzen les empreses però, en l'experiència dels últims anys, es disposa de places en les següents temàtiques:

 • Investigació preclínica
 • recerca bàsica
 • investigació clínica
 • màrqueting
 • coordinació de projectes
 • control de qualitat
 • registre de medicaments, regulatòria
 • redacció mèdica (medical writing)
 • suport àrea mèdica
 • farmacovigilància

 

Centres o laboratoris on realitzar-les.

Aquests depenen de la disponibilitat que cada un d'ells té d'any a any. Empreses i grups que  normalment ofereixen places:

 • grups acadèmics
 • Laboratoris Bayer
 • Laboratoris Reig Jofre
 • Laboratoris Grífols
 • Laboratoris Amgen
 • Kymos Pharma Services
 • Laboratoris Novartis
 • Laboratoris Boehringer-Ingelheim
 • Laboratoris Kern
 • Bionure
 • Leitat
 • Moehs
 • Ampersand Integral Projects, S.L.
 • IProteos Biotech
 • TFS Develop
 • Asphalion
 • Angelini
 • Viglia
 • Galenicum
 • Diversos centres públics, PRBB

Metodologia docent

Cada alumne tindrà un tutor a la UPF per ajudar a trobar un lloc de pràctiques que s’adeqüi al seu perfil i a les seves preferències, dins del catàleg d’institucions col.laboradores.

Les empreses designaran un tutor pel seguiment del treball de l’alumne.

Al mes de març l’estudiant ha d’entregar una proposta de treball on s’ha d’explicar breument quin serà el treball a realitzar durant els mesos d’estada a l’empresa o centre de recerca i que finalment constituirà el Treball di de Màster. El document de proposta  ha de contenir la justificació del treball, el seu objectiu i els medis que s’empraran per la seva execució, i ha d’anar signat pel tutor de l’empresa  i acceptat pel tutor de la UPF.

A principis de juny l’estudiant ha d’entregar una fitxa on consti el resum del seu Treball fi de Màster i un breu currículum.

A finals de juny s’ha d’entregar la memòria del TFM, d’unes 40 pàgines, que ha d’anar certificada pel tutor del centre col.laborador conforme s’ha realitzat el treball. La memòria ha de constar, com a mínim, dels apartats: Títol, Resum, certificat del tutor, introducció, objectius, metodologia, resultats, discussió, conclusions i bibliografia.

Posteriorment es farà la defensa oral del treball davant d’un tribunal constituir per al menys dos professors.

El tutor d’empresa haurà de lliurar un informe als tutors de la UPF avaluant el treball de l’alumne

Avaluació

Avaluació final:

 1. Memòria escrita TFM Contribuiran en un 50% a la nota total.
 2. Avaluació del tutor de la institució Contribuiran en un 25% a la nota total.
 3. Defensa Oral. Contribuirà en un 25% a la nota final.

Criteris de superació i qualificacions qualitatives

Per superar l’assignatura, l’estudiant ha de fer les pràctiques i obtenir una nota mínima de 5. Una nota de 7 donarà lloc a la qualificació de notable i la de 9 a excel·lent. Si s’escau, al millor estudiant se’l pot reconèixer amb una matrícula d’honor (una per assignatura).

Bibliografia i recursos d'informació

Específica per cada treball.

Articles científics i llibres de consulta


Curso Académico: 2022/23

8047 - Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica

32034 - Prácticas Externas


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
804 - Centro Másteres del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
8047 - Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
Asignatura:
32034 - Prácticas Externas
Ámbito:
---
Créditos:
30.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Profesorado:
Elisabet Rosell Vives, Marc Güell Cargol
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Desde 2006 la UFP ofrece el Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica, que es uno de los de mayor prestigio en su ámbito. El programa dura un curso académico y tiene como objetivo principal formar a los estudiantes en el ámbito de las empresas destinadas a la investigación de medicamentos y productos biotecnológicos que serán utilizados en la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

La enseñanza combina teoría en diferentes formatos: clases magistrales, seminarios formativos y seminarios de autoaprendizaje, durante la primera fase de trabajo en el aula. A partir de enero, se completa la formación con seis meses de prácticas en dedicación completa en empresas o instituciones del sector.

Las asignaturas "Trabajo fin de Máster" y "Prácticas Externas" suman un total de 40 créditos ECTS y ocupan el segundo y tercer trimestre.

El Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica de la UPF tiene el objetivo de formar de manera general los estudiantes sobre los principales aspectos relacionados con la investigación farmacéutica y áreas afines. Por tanto, se considera que las prácticas correspondientes a esta formación abarcan desde áreas de investigación básica hasta la comercialización de medicamentos, pasando por áreas de investigación clínica, registros y muchas otras relacionadas. Esta experiencia en investigación farmacéutica se puede alcanzar en instituciones públicas, privadas, farmacéuticas, biotecnológicas, CRO y otras vinculadas con los medicamentos.

Las prácticas constituyen una actividad obligatoria del máster y suponen el bloque mejor valorado por los estudiantes al finalizar su periodo formativo. La elevada satisfacción con las prácticas puede ser muchos motivos: adecuada selección de las diferentes instituciones que acogen estudiantes, duración mínima de seis meses a dedicación completa para desarrollar las prácticas y la asignación de tutores a las instituciones, entre otros. Además se procura una cuidadosa coordinación de todo el proceso de asignación de los estudiantes, por parte de los coordinadores, a las plazas en prácticas disponibles y el posterior seguimiento de estos estudiantes.

Competencias asociadas

Competencias básicas y generales

Durante el proceso docente de la asignatura se pretende que el estudiante pueda alcanzar las competencias requeridas por las autoridades educativas y previstas en el plan de estudio de la titulación. Las competencias generales están descritas en el documento general de información del Master.

 • CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y / o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
 • CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios .
 • CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB10. Que los estudiantes tengan las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.


competencias específicas

Las competencias de conocimientos específicos de las dos asignaturas que componen el prácticum, son:

 • E1: Que el estudiante sea capaz de identificar la estructura, funcionamiento, distribución de tareas y responsabilidades del personal dentro de la empresa o el laboratorio de investigación en el entorno relacionado con el ámbito biomédico y farmacéutico
 • E2: Aplicar los conocimientos básicos de los fundamentos de diversas materias en los diversos departamentos específicos de empresa o centro de investigación.
 • E3: Ser capaz de integrarse en los equipos de trabajo para llevar a cabo, entre otras: tareas de investigación básica, investigación clínica, estudios de mercado, estudios regulatorios, apoyo al departamento médico, etc.
 • E4: Aplicar la metodología adquirida en el aprendizaje basado en problemas para afrontar los problemas que se le presenten durante el periodo de prácticas
 • E5: Que el estudiante sea capaz de mostrar una sólida base conceptual y práctica sobre tecnologías y sistemas experimentales empleados en las empresas biofarmacéuticas.
 • E6: Que sea capaz de reconocer cuál es el papel de los diferentes profesionales que intervienen en la industria farmacéutica y biotecnológica.
 • E7: Que sea capaz de demostrar habilidades de investigación, análisis y discriminación de información especializada

Resultados del aprendizaje

En la etapa del desarrollo de la actividad práctica (segundo y tercer trimestres), el estudiante permanecerá en diversas áreas de laboratorio o áreas complementarias como puede ser el departamento médico, de desarrollo de negocio, regulatoria, etc. Asimismo, adquirirá las habilidades para trabajar según unos objetivos y en el trabajo de equipo.

Es un objetivo del Prácticum la realización de un proyecto de fin de máster. El trabajo constará de un diseño experimental o proyecto a desarrollar durante el periodo de prácticas.

 • Comprender el funcionamiento de la empresa biofarmacéutica
 • Responsabilizarse de tareas profesionales
 • Aplicar los principios teóricos a situaciones prácticas
 • Desarrollar proyectos profesionales bajo supervisión
 • Redactar informes de actividad

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde el Master queremos contribuir y concienciar para cumplir los objetivos:
 
 • ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades
 • ODS 4:Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 • ODS 5:Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
 • ODS 8:Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
 • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
 • ODS 13:Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Para ello se trabajará también en adquirir las competencias transversales recomendadas por la UNESCO:
 • Competencia de pensamiento sistémico: las habilidades para reconocer y comprender las relaciones; para analizar los sistemas complejos; para pensar cómo están integrados los sistemas dentro de los distintos dominios y escalas; y para lidiar con la incertidumbre.
 • Competencia de anticipación: las habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros - el posible, el probable y el deseable; para crear visiones propias de futuro; para aplicar el principio de precaución; para evaluar las consecuencias de las acciones; y para lidiar con los riesgos y los cambios
 • Competencia normativa: las habilidades para comprender y reflexionar sobre las normas y valores que subyacen en nuestras acciones; y para negociar los valores, principios, objetivos y metas de sostenibilidad en un contexto de conflictos de intereses y concesiones mutuas, conocimiento incierto y contradicciones
 • Competencia estratégica: las habilidades para desarrollar e implementar de forma colectiva acciones innovadoras que fomenten la sostenibilidad a nivel local y más allá
 • Competencia de colaboración: las habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse y ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y para facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativa
 • Competencia de pensamiento crítico: la habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar obre los valores, percepciones y acciones propias; y para adoptar una postura en el discurso de la sostenibilidad
 • Competencia de autoconsciencia: la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales
 • Competencia integrada de resolución de problemas: la habilidad general para aplicar distintos marcos de resolución de problemas a problemas de sostenibilidad complejos e idear opciones de solución equitativa que fomenten el desarrollo sostenible, integrando las competencias antes mencionadas

Prerrequisitos

Haber superado las asignaturas del primer trimestre.

Firmar el documento de compromiso:

SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS CENTROS DE PRÁCTICAS DEL

MÁSTER DE INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y BIOTECNOLÓGICA

 

En referencia al período de prácticas que deben realizarse en los trimestres segundos y tercero del curso, deben tenerse en cuenta las siguientes premisas:

 

 • Las prácticas son obligatorias y los profesores del máster velarán porque los estudiantes puedan realizar unas prácticas en una institución, pública o privada, vinculada con la investigación biofarmacéutica.
 • Los profesores no se comprometen, por razones obvias, a que cada estudiante realice las prácticas en la empresa de su elección, ni en el departamento que desee, aunque velarán porque así sea.
 • El contacto con las empresas será liderado por los profesores del máster. Solo cuando se asigne un proceso de selección y de acuerdo con el profesor, podrá haber un contacto directo.
 • Algunas instituciones tienen establecida una retribución económica a los estudiantes en prácticas y otras no. El compromiso de los profesores del máster se refiere a la calidad de las prácticas, no a que sean remuneradas. Aquellos que tengan entre sus prioridades el que sí lo sean deberían abstenerse de participar en este máster por el peligro de frustración de expectativas cuando esto no sea posible.
 • La asignación de las prácticas es un proceso de notable complejidad por diversas circunstancias, entre las que se encuentran la disponibilidad cambiante de plazas en las instituciones colaboradoras lo que hace imposible prever al inicio del curso cuántas y de qué tipo estarán disponibles. Debe comprenderse también que la presencia de los estudiantes no suele ser una prioridad dentro de las actividades de cada institución, lo que puede retardar las respuestas en los procesos de asignación. Además, los intereses de los estudiantes también cambian de año a año lo que dificulta adicionalmente la planificación de las peticiones a las instituciones.

 

A fin de agilizar el proceso de asignación, los profesores han decidido el siguiente esquema:

 

 • A principio de curso, los estudiantes completarán un formulario en el que establecerán sus preferencias en las áreas de prácticas de las instituciones.
 • Los profesores ofrecerán las plazas disponibles en cada institución para cada área. Los estudiantes escogerán las instituciones en las que desean realizar las prácticas. En el caso de que existan varios estudiantes escojan la misma, serán los profesores del máster quienes establecerán el orden de prelación de las entrevistas.
 • Tras las entrevistas con los responsables de las instituciones pueden darse varias circunstancias:
 1. El estudiante y la institución están de acuerdo
 2. El estudiante está de acuerdo pero la institución no
 3. La institución está de acuerdo pero el estudiante no
 4. Ni la empresa ni la institución están de acuerdo
 • En el supuesto 1, se cierra el proceso de asignación y se inicia la preparación del convenio de prácticas
 • En los supuestos 2, 3 o 4, el estudiante realizará una nueva entrevista y:
  • Si se alcanza el supuesto 1, se cierra el proceso y se procede a la preparación del convenio
  • Si se alcanza el supuesto 2 o 3, entonces los profesores asignarán directamente, bajo su criterio, la institución en la cual el estudiante realizará las prácticas

En casos muy excepcionales y a criterio de los profesores, el rechazo en el proceso de selección a partir de una tercera entrevista puede finalizar con la sustitución de las prácticas por la realización de un trabajo de fin de máster bajo la supervisión directa de uno de los profesores

Firmo este documento de información sobre las prácticas conforme lo he leído y he entendido los diferentes apartados, como estudiante del Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica.

 

Nombre y apellidos: __________________________

 

En Barcelona, en fecha

Contenidos

El máster ofrece la posibilidad de realizar las prácticas en diversos ámbitos de empresas biofarmacéuticas. Estos varían de curso en curso por la oferta que realizan las empresas pero, en la experiencia de los últimos años, se dispone de plazas en las siguientes temáticas:

 •  investigación preclínica
 • investigación básica
 • investigación clínica
 • marketing
 • coordinación de proyectos
 • control de calidad
 • registro de medicamentos, regulatoria
 • redacción médica (medical writing)
 • apoyo área médica
 • farmacovigilancia


  Centros o laboratorios donde realizarlas.

  Estos dependen de la disponibilidad que cada uno de ellos tiene de año a año. Empresas y grupos que normalmente ofrecen plazas:
 • grups acadèmics
 • Laboratoris Bayer
 • Laboratoris Reig Jofre
 • Laboratoris Grífols
 • Laboratoris Amgen
 • Kymos Pharma Services
 • Laboratoris Novartis
 • Laboratoris Boehringer-Ingelheim
 • Laboratoris Kern
 • Bionure
 • Leitat
 • Moehs
 • Ampersand Integral Projects, S.L.
 • IProteos Biotech
 • TFS Develop
 • Asphalion
 • Angelini
 • Viglia
 • Galenicum
 • Diversos centros públicos, PRBB

Metodología docente

Cada alumno tendrá un tutor en la UPF para ayudar a encontrar un lugar de prácticas que se adecue a su perfil y sus preferencias, dentro del catálogo de instituciones colaboradoras.

Las empresas designarán un tutor para el seguimiento del trabajo del alumno.

En el mes de marzo el estudiante debe entregar una propuesta de trabajo donde se ha de explicar brevemente cuál será el trabajo a realizar durante los meses de estancia en la empresa o centro de investigación y que finalmente constituirá el Trabajo di de Master. El documento de propuesta debe contener la justificación del trabajo, su objetivo y los medios que se emplearán para su ejecución, y debe ir firmado por el tutor de la empresa y aceptado por el tutor de la UPF.

A principios de junio el estudiante debe entregar una ficha donde conste el resumen de su Trabajo fin de Máster y un breve currículum.

A finales de junio se entregará la memoria del TFM, de unas 40 páginas, que debe ir certificada por el tutor del centro colaborador conforme se ha realizado el trabajo. La memoria debe constar, como mínimo, de los apartados: Título, Resumen, certificado del tutor, introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

Posteriormente se hará la defensa oral del trabajo ante un tribunal constituir por lo menos dos profesores.

El tutor de empresa deberá entregar un informe a los tutores de la UPF evaluando el trabajo del alumno

Evaluación

Evaluación final:

     Memoria escrita TFM Contribuirán en un 50% a la nota total.
     Evaluación del tutor de la institución Contribuirán en un 25% a la nota total.
     Defensa Oral. Contribuirá en un 25% en la nota final.

Criterios de superación y calificaciones cualitativas

Para superar la asignatura, el estudiante tiene que hacer las prácticas y obtener una nota mínima de 5. Una nota de 7 dará lugar a la calificación de notable y la de 9 a excelente. En su caso, al mejor estudiante se le puede reconocer con una matrícula de honor (una por asignatura).

Bibliografía y recursos de información

Específica para cada trabajo.

Artículos científicos y libros de consulta


Curso Académico: 2022/23

8047 - Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica

32034 - Prácticas Externas


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
804 - Centro Másteres del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida
Estudio:
8047 - Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica
Asignatura:
32034 - Prácticas Externas
Ámbito:
---
Créditos:
30.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Profesorado:
Elisabet Rosell Vives, Marc Güell Cargol
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Desde 2006 la UFP ofrece el Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica, que es uno de los de mayor prestigio en su ámbito. El programa dura un curso académico y tiene como objetivo principal formar a los estudiantes en el ámbito de las empresas destinadas a la investigación de medicamentos y productos biotecnológicos que serán utilizados en la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

La enseñanza combina teoría en diferentes formatos: clases magistrales, seminarios formativos y seminarios de autoaprendizaje, durante la primera fase de trabajo en el aula. A partir de enero, se completa la formación con seis meses de prácticas en dedicación completa en empresas o instituciones del sector.

Las asignaturas "Trabajo fin de Máster" y "Prácticas Externas" suman un total de 40 créditos ECTS y ocupan el segundo y tercer trimestre.

El Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica de la UPF tiene el objetivo de formar de manera general los estudiantes sobre los principales aspectos relacionados con la investigación farmacéutica y áreas afines. Por tanto, se considera que las prácticas correspondientes a esta formación abarcan desde áreas de investigación básica hasta la comercialización de medicamentos, pasando por áreas de investigación clínica, registros y muchas otras relacionadas. Esta experiencia en investigación farmacéutica se puede alcanzar en instituciones públicas, privadas, farmacéuticas, biotecnológicas, CRO y otras vinculadas con los medicamentos.

Las prácticas constituyen una actividad obligatoria del máster y suponen el bloque mejor valorado por los estudiantes al finalizar su periodo formativo. La elevada satisfacción con las prácticas puede ser muchos motivos: adecuada selección de las diferentes instituciones que acogen estudiantes, duración mínima de seis meses a dedicación completa para desarrollar las prácticas y la asignación de tutores a las instituciones, entre otros. Además se procura una cuidadosa coordinación de todo el proceso de asignación de los estudiantes, por parte de los coordinadores, a las plazas en prácticas disponibles y el posterior seguimiento de estos estudiantes.

Competencias asociadas

Competencias básicas y generales

Durante el proceso docente de la asignatura se pretende que el estudiante pueda alcanzar las competencias requeridas por las autoridades educativas y previstas en el plan de estudio de la titulación. Las competencias generales están descritas en el documento general de información del Master.

 • CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y / o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
 • CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios .
 • CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB10. Que los estudiantes tengan las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.


competencias específicas

Las competencias de conocimientos específicos de las dos asignaturas que componen el prácticum, son:

 • E1: Que el estudiante sea capaz de identificar la estructura, funcionamiento, distribución de tareas y responsabilidades del personal dentro de la empresa o el laboratorio de investigación en el entorno relacionado con el ámbito biomédico y farmacéutico
 • E2: Aplicar los conocimientos básicos de los fundamentos de diversas materias en los diversos departamentos específicos de empresa o centro de investigación.
 • E3: Ser capaz de integrarse en los equipos de trabajo para llevar a cabo, entre otras: tareas de investigación básica, investigación clínica, estudios de mercado, estudios regulatorios, apoyo al departamento médico, etc.
 • E4: Aplicar la metodología adquirida en el aprendizaje basado en problemas para afrontar los problemas que se le presenten durante el periodo de prácticas
 • E5: Que el estudiante sea capaz de mostrar una sólida base conceptual y práctica sobre tecnologías y sistemas experimentales empleados en las empresas biofarmacéuticas.
 • E6: Que sea capaz de reconocer cuál es el papel de los diferentes profesionales que intervienen en la industria farmacéutica y biotecnológica.
 • E7: Que sea capaz de demostrar habilidades de investigación, análisis y discriminación de información especializada

Resultados del aprendizaje

En la etapa del desarrollo de la actividad práctica (segundo y tercer trimestres), el estudiante permanecerá en diversas áreas de laboratorio o áreas complementarias como puede ser el departamento médico, de desarrollo de negocio, regulatoria, etc. Asimismo, adquirirá las habilidades para trabajar según unos objetivos y en el trabajo de equipo.

Es un objetivo del Prácticum la realización de un proyecto de fin de máster. El trabajo constará de un diseño experimental o proyecto a desarrollar durante el periodo de prácticas.

 • Comprender el funcionamiento de la empresa biofarmacéutica
 • Responsabilizarse de tareas profesionales
 • Aplicar los principios teóricos a situaciones prácticas
 • Desarrollar proyectos profesionales bajo supervisión
 • Redactar informes de actividad

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde el Master queremos contribuir y concienciar para cumplir los objetivos:
 
 • ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades
 • ODS 4:Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 • ODS 5:Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
 • ODS 8:Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
 • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
 • ODS 13:Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Para ello se trabajará también en adquirir las competencias transversales recomendadas por la UNESCO:
 • Competencia de pensamiento sistémico: las habilidades para reconocer y comprender las relaciones; para analizar los sistemas complejos; para pensar cómo están integrados los sistemas dentro de los distintos dominios y escalas; y para lidiar con la incertidumbre.
 • Competencia de anticipación: las habilidades para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros - el posible, el probable y el deseable; para crear visiones propias de futuro; para aplicar el principio de precaución; para evaluar las consecuencias de las acciones; y para lidiar con los riesgos y los cambios
 • Competencia normativa: las habilidades para comprender y reflexionar sobre las normas y valores que subyacen en nuestras acciones; y para negociar los valores, principios, objetivos y metas de sostenibilidad en un contexto de conflictos de intereses y concesiones mutuas, conocimiento incierto y contradicciones
 • Competencia estratégica: las habilidades para desarrollar e implementar de forma colectiva acciones innovadoras que fomenten la sostenibilidad a nivel local y más allá
 • Competencia de colaboración: las habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse y ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos en grupo; y para facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativa
 • Competencia de pensamiento crítico: la habilidad para cuestionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar obre los valores, percepciones y acciones propias; y para adoptar una postura en el discurso de la sostenibilidad
 • Competencia de autoconsciencia: la habilidad para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos y deseos personales
 • Competencia integrada de resolución de problemas: la habilidad general para aplicar distintos marcos de resolución de problemas a problemas de sostenibilidad complejos e idear opciones de solución equitativa que fomenten el desarrollo sostenible, integrando las competencias antes mencionadas

Prerrequisitos

Haber superado las asignaturas del primer trimestre.

Firmar el documento de compromiso:

SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS CENTROS DE PRÁCTICAS DEL

MÁSTER DE INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y BIOTECNOLÓGICA

 

En referencia al período de prácticas que deben realizarse en los trimestres segundos y tercero del curso, deben tenerse en cuenta las siguientes premisas:

 

 • Las prácticas son obligatorias y los profesores del máster velarán porque los estudiantes puedan realizar unas prácticas en una institución, pública o privada, vinculada con la investigación biofarmacéutica.
 • Los profesores no se comprometen, por razones obvias, a que cada estudiante realice las prácticas en la empresa de su elección, ni en el departamento que desee, aunque velarán porque así sea.
 • El contacto con las empresas será liderado por los profesores del máster. Solo cuando se asigne un proceso de selección y de acuerdo con el profesor, podrá haber un contacto directo.
 • Algunas instituciones tienen establecida una retribución económica a los estudiantes en prácticas y otras no. El compromiso de los profesores del máster se refiere a la calidad de las prácticas, no a que sean remuneradas. Aquellos que tengan entre sus prioridades el que sí lo sean deberían abstenerse de participar en este máster por el peligro de frustración de expectativas cuando esto no sea posible.
 • La asignación de las prácticas es un proceso de notable complejidad por diversas circunstancias, entre las que se encuentran la disponibilidad cambiante de plazas en las instituciones colaboradoras lo que hace imposible prever al inicio del curso cuántas y de qué tipo estarán disponibles. Debe comprenderse también que la presencia de los estudiantes no suele ser una prioridad dentro de las actividades de cada institución, lo que puede retardar las respuestas en los procesos de asignación. Además, los intereses de los estudiantes también cambian de año a año lo que dificulta adicionalmente la planificación de las peticiones a las instituciones.

 

A fin de agilizar el proceso de asignación, los profesores han decidido el siguiente esquema:

 

 • A principio de curso, los estudiantes completarán un formulario en el que establecerán sus preferencias en las áreas de prácticas de las instituciones.
 • Los profesores ofrecerán las plazas disponibles en cada institución para cada área. Los estudiantes escogerán las instituciones en las que desean realizar las prácticas. En el caso de que existan varios estudiantes escojan la misma, serán los profesores del máster quienes establecerán el orden de prelación de las entrevistas.
 • Tras las entrevistas con los responsables de las instituciones pueden darse varias circunstancias:
 1. El estudiante y la institución están de acuerdo
 2. El estudiante está de acuerdo pero la institución no
 3. La institución está de acuerdo pero el estudiante no
 4. Ni la empresa ni la institución están de acuerdo
 • En el supuesto 1, se cierra el proceso de asignación y se inicia la preparación del convenio de prácticas
 • En los supuestos 2, 3 o 4, el estudiante realizará una nueva entrevista y:
  • Si se alcanza el supuesto 1, se cierra el proceso y se procede a la preparación del convenio
  • Si se alcanza el supuesto 2 o 3, entonces los profesores asignarán directamente, bajo su criterio, la institución en la cual el estudiante realizará las prácticas

En casos muy excepcionales y a criterio de los profesores, el rechazo en el proceso de selección a partir de una tercera entrevista puede finalizar con la sustitución de las prácticas por la realización de un trabajo de fin de máster bajo la supervisión directa de uno de los profesores

Firmo este documento de información sobre las prácticas conforme lo he leído y he entendido los diferentes apartados, como estudiante del Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica.

 

Nombre y apellidos: __________________________

 

En Barcelona, en fecha

Contenidos

El máster ofrece la posibilidad de realizar las prácticas en diversos ámbitos de empresas biofarmacéuticas. Estos varían de curso en curso por la oferta que realizan las empresas pero, en la experiencia de los últimos años, se dispone de plazas en las siguientes temáticas:

 •  investigación preclínica
 • investigación básica
 • investigación clínica
 • marketing
 • coordinación de proyectos
 • control de calidad
 • registro de medicamentos, regulatoria
 • redacción médica (medical writing)
 • apoyo área médica
 • farmacovigilancia


  Centros o laboratorios donde realizarlas.

  Estos dependen de la disponibilidad que cada uno de ellos tiene de año a año. Empresas y grupos que normalmente ofrecen plazas:
 • grups acadèmics
 • Laboratoris Bayer
 • Laboratoris Reig Jofre
 • Laboratoris Grífols
 • Laboratoris Amgen
 • Kymos Pharma Services
 • Laboratoris Novartis
 • Laboratoris Boehringer-Ingelheim
 • Laboratoris Kern
 • Bionure
 • Leitat
 • Moehs
 • Ampersand Integral Projects, S.L.
 • IProteos Biotech
 • TFS Develop
 • Asphalion
 • Angelini
 • Viglia
 • Galenicum
 • Diversos centros públicos, PRBB

Metodología docente

Cada alumno tendrá un tutor en la UPF para ayudar a encontrar un lugar de prácticas que se adecue a su perfil y sus preferencias, dentro del catálogo de instituciones colaboradoras.

Las empresas designarán un tutor para el seguimiento del trabajo del alumno.

En el mes de marzo el estudiante debe entregar una propuesta de trabajo donde se ha de explicar brevemente cuál será el trabajo a realizar durante los meses de estancia en la empresa o centro de investigación y que finalmente constituirá el Trabajo di de Master. El documento de propuesta debe contener la justificación del trabajo, su objetivo y los medios que se emplearán para su ejecución, y debe ir firmado por el tutor de la empresa y aceptado por el tutor de la UPF.

A principios de junio el estudiante debe entregar una ficha donde conste el resumen de su Trabajo fin de Máster y un breve currículum.

A finales de junio se entregará la memoria del TFM, de unas 40 páginas, que debe ir certificada por el tutor del centro colaborador conforme se ha realizado el trabajo. La memoria debe constar, como mínimo, de los apartados: Título, Resumen, certificado del tutor, introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

Posteriormente se hará la defensa oral del trabajo ante un tribunal constituir por lo menos dos profesores.

El tutor de empresa deberá entregar un informe a los tutores de la UPF evaluando el trabajo del alumno

Evaluación

Evaluación final:

     Memoria escrita TFM Contribuirán en un 50% a la nota total.
     Evaluación del tutor de la institución Contribuirán en un 25% a la nota total.
     Defensa Oral. Contribuirá en un 25% en la nota final.

Criterios de superación y calificaciones cualitativas

Para superar la asignatura, el estudiante tiene que hacer las prácticas y obtener una nota mínima de 5. Una nota de 7 dará lugar a la calificación de notable y la de 9 a excelente. En su caso, al mejor estudiante se le puede reconocer con una matrícula de honor (una por asignatura).

Bibliografía y recursos de información

Específica para cada trabajo.

Artículos científicos y libros de consulta