Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

8039 - Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

31662 - Discurs i cognició social


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
803 - Centre Màsters del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
8039 - Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
Assignatura:
31662 - Discurs i cognició social
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Professorat:
Teunis Adrianus Van Dijk , Maria Montserrat Ribas Bisbal
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquest curs s’analitzan el efectes del discurs com a acció sociocognitiva. En concret, es prestarà especial atenció a com els discursos intervenen en la construcció de l'ordre social establert i com aquesta construcció actua com a ficció reguladora dels diferents tipus d’interaccions quotidianes. Per tal d’orientar l’anàlisi i la reflexió, es presentaran perspectives i models teòrics, s’introduiran metodologies que facilitin l’observació i el tractament de les dades, i es treballaran casos específics.

Competències associades

 • Conceptualizar les nocions bàsiques de la l'anàlisi del discurs i conèixer els enfocaments i categories d’anàlisi bàsiques d’aquesta disciplina.
 • Saber diferenciar els postulats teòrics i les aproximacions analítiques que adopten els diferents models.
 • Saber seleccionar el model que s’adequa millor a l’objecte d’anàlisi.
 • Buscar, llegir, comprendre, resumir i presentar bibliografia rellevant sobre els objectes d’anàlisi.
 • Fer una anàlisi crítica de discursos (orals, escrits, visuals, espacials, etc.) i  dels contextos en què s'esdevenen.
 • Presentar oralment reflexions i síntesis de les lectures proposades.
 • Redactar un treball final sobre un tema relacionat amb els continguts treballats a l'assignatura.

Resultats de l'aprenentatge

 • Maneja adequadament les nocions de discurs, societat i cognició.
 • Coneix les perspectives teòriques que ens permeten analitzar el discurs des d'una perspectiva crítica.
 • Relaciona les pràctiques discursives amb les pràctiques socials.
 • Dona raó de per què els processos cognitius no es produeixen al marge dels processos discursius.
 • Aplica metodologies d’AD adequades a l’objecte d’estudi.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

ODS 17: Aliança pels objectius

Prerequisits

 • Nocions bàsiques de lingüística general
 • Interès per l’aspecte socio-cognitiu del discurs.
 • Disposició per al treball analític i especulatiu.
 • Interès per la construcció cooperativa de diferents tipus de coneixement.
 • Capacitat d’expressió clara i ordenada
 • Possibilitat de llegir textos acadèmics en català, espanyol, anglès i francès.
 • Nivell mínim de llengua espanyola: C1

Continguts

 • Discurs, cognició i acció social
 • Aproximacions metodològiques a l'Anàlisi del Discurs
 • Discursos hegemònics, discursos dissidents i discursos resistents.
 • Discurs i identitats socials
 • Discurs i coneixement
 • Urban voices
 • Discurs i transformació social

Metodologia docent

L’assignatura es concep com un espai d’interacció, presencial o virtual, on s’aniran  construint i adquirint conjuntament els coneixements i les habilitats que es requereixen. Perquè aquesta interacció sigui profitosa caldrà assistir a classe amb les lectures fetes, formular preguntes, aportar respostes, fer els exercicis que es proposin, suggerir-ne altres de semblants i contribuir, amb l’elaboració d’escrits/articles accessibles a tot el grup des de l’espai virtual, a la construcció col·lectiva dels continguts del curs.  

Avaluació

Avaluació

Tasca 1: Participar activament en les interaccions de l'aula i dels fòrums 20%

Tasca 2: (A determinar) Estudi de cas. 20%

Tasca 3: (Individual) Redacció d’un article científic sobre un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura. Es valorarà la possibilitat de publicar-lo. 60%

Recuperació

Llevat de casos excepcionals (malatia, trasllat de feina, etc.) només es podran recuperar els treballs suspesos que s'hagin presentat durant la primera convocatòria. La puntuació de les tasques que s’avaluen a la recuperació és un 20% inferior a l'establerta.

Bibliografia i recursos d'informació

Antaki Charles and Widdicombe, Susan (1998) Identities In Talk. London: Sage.

Atienza Cerezo, Encarna y Van Dijk, Teun (2010) « Identidad social e ideología en libros de texto españoles de Ciencias Sociales » En : Revista de Educación; núm : 353 (septiembre-diciembre) pp. : 67-106

Benwell, Bethan & Elisabeth Stokol (2006). Discourse and identity. Edimbourgh: Edimbourgh Univerity Press.

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1986). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.

Billig, Michael (1996). Arguing and Thinking: a rhetorical approach to social psychology, revised edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan. (2010) The Sociolinguistics of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan & Jong, Jie (2010) Ethnographic fieldwork : a beginner’s guide. Bristol, UK: Multilingual Matters

Butler, Judith (1990) Gender Trouble. New York : Routledge

Caldas-Coulthard, Carmen Rosa and Rick Idema (2008). Identity trouble: critical discourse and contested identities. Hampshire : Palgrave Macmillan

Calsamiglia, Helena; Cots, J. M.; Lorda, C. U.; Nussbaum, L.; Payrató, ; Tusón, A. (1995) “Communicative Strategies and Sociocultural Identities in Talk Shows”: Pragmatics, 3, vol. 1.

Calsamiglia, Helena & Tusón, Amparo ([1999] 2007) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel

Codó, Eva; Patiño-Santos, Adriana y Unamuno, Virginia (otoño 2012) Haciendo Sociolingüística Con Perspectiva Etnográfica: Retos y Dilemas. Spanish in Context, 9(2). En prensa.

Cots, Josep Maria y Luci Nussbaum (2008) “Communicative competence and institutional affiliation: interactional processes of identity construction by immigrant students in Catalonia”. International Journal of Multilingualism 5/1, 17-40.

Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Flowerdew, John and Salomon Leong (2010) “Presumed knowledge in the discursive construction of socio-political and cultural identity”. Journal of Pragmatics. Vol. 42, núm. 8. pp: 2240-2252.

Foucault, Michel (1966) Les mots et les choses. Paris: Gallimard

De Fina, Anna, Deborah Schiffrin and Michael Bamberg (2006) Discourse and Identity. New York: Cambridge University Press

Gatti, Gabriel; Iñaki Martínez de Albéniz; Benjamín Tejerina [edit.] (2009). Tecnología, cultura experta e identidad en la sociedad del conocimiento. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, DL.

Giddens, Anthony (1984) Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. Londres: Macmillan.

Goffman, Erving (1959) La presentación de la persona en la vida cotidiana Buenos Aires: Amorrortu, 1993.

Goffman, Erving (2008) Estigma : la identidad deteriorada. 2a ed. [traducción: Leo nor Guinsberg]. Buenos Aires : Amorrortu

Gumperz, John J. (1982) Discourse Strategies. Oxford: Oxford University Press.

Hall, Stuart. (1994) "Estudios Culturales: Dos Paradigmas" en Revista Causas y Azares, nº 1, Buenos Aires

Heller, Monica (2011) Paths to Postnationalism: A Critical Ethnography of Language and Identity. Oxford: Oxford University Press.

Heller, Monica y Marilyn Martin-Jones [eds] (2001) Voices of Authority: Education and Linguistic Difference. Westport, CT: Abblex Publishing.

Martín Rojo, L. (2002) ‘Análisis crítico del discurso. Fronteras y exclusión social en los discursos racistas’. En: Lupicinio Íñiguez (coor) (2003) Análisis del Discurso. Manual para las Ciencias Sociales. Barcelona: Editorial UOC.

Mondada, Lorenza [dir.] (2014) Corps en interaction. Lyon: ENS ÉDITIONS.

Moyer, Melissa G. (2011) “What multilingualism? Agency and unintended consequences of multilingual practices in a Barcelona health clinic”. Journal of Pragmatics 43/5, 1209-1221.

Potter, Jonathan (1998) La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós

Rampton, Ben (2006) Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge: Cambridge University Press.

Schieffelin Bambi B. y Elinor Ochs [eds] (1986) Language Socialization Across Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.

Silverman, David (2000) Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: Sage

Süselbeck, Kirsten; Ulrike Mühlschlegel y Peter Masson [eds.] (2008). Lengua, nación e identidad: la regulación del plurilinguïsmo en España y América Latina. Madrid: Iberoamericana.

Van Dijk, T. A. (1998). Ideology. London: Sage. (Taducció castellana: Ideología, Barcelona: GEDISA, 1999).

Van Dijk, T. A. (2014). Discourse and Knowledge (Traducción castellana: Discurso y Conocimiento, Barcelona: Gedisa, 2016)        

 

Web complementària: http://www.edisoportal.org/

 


Curs Acadèmic: 2022/23

8039 - Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

31662 - Discurs i cognició social


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
803 - Centre Màsters del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
8039 - Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
Assignatura:
31662 - Discurs i cognició social
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Professorat:
Teunis Adrianus Van Dijk , Maria Montserrat Ribas Bisbal
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquest curs s’analitzan el efectes del discurs com a acció sociocognitiva. En concret, es prestarà especial atenció a com els discursos intervenen en la construcció de l'ordre social establert i com aquesta construcció actua com a ficció reguladora dels diferents tipus d’interaccions quotidianes. Per tal d’orientar l’anàlisi i la reflexió, es presentaran perspectives i models teòrics, s’introduiran metodologies que facilitin l’observació i el tractament de les dades, i es treballaran casos específics.

Competències associades

 • Conceptualizar les nocions bàsiques de la l'anàlisi del discurs i conèixer els enfocaments i categories d’anàlisi bàsiques d’aquesta disciplina.
 • Saber diferenciar els postulats teòrics i les aproximacions analítiques que adopten els diferents models.
 • Saber seleccionar el model que s’adequa millor a l’objecte d’anàlisi.
 • Buscar, llegir, comprendre, resumir i presentar bibliografia rellevant sobre els objectes d’anàlisi.
 • Fer una anàlisi crítica de discursos (orals, escrits, visuals, espacials, etc.) i  dels contextos en què s'esdevenen.
 • Presentar oralment reflexions i síntesis de les lectures proposades.
 • Redactar un treball final sobre un tema relacionat amb els continguts treballats a l'assignatura.

Resultats de l'aprenentatge

 • Maneja adequadament les nocions de discurs, societat i cognició.
 • Coneix les perspectives teòriques que ens permeten analitzar el discurs des d'una perspectiva crítica.
 • Relaciona les pràctiques discursives amb les pràctiques socials.
 • Dona raó de per què els processos cognitius no es produeixen al marge dels processos discursius.
 • Aplica metodologies d’AD adequades a l’objecte d’estudi.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

ODS 17: Aliança pels objectius

Prerequisits

 • Nocions bàsiques de lingüística general
 • Interès per l’aspecte socio-cognitiu del discurs.
 • Disposició per al treball analític i especulatiu.
 • Interès per la construcció cooperativa de diferents tipus de coneixement.
 • Capacitat d’expressió clara i ordenada
 • Possibilitat de llegir textos acadèmics en català, espanyol, anglès i francès.
 • Nivell mínim de llengua espanyola: C1

Continguts

 • Discurs, cognició i acció social
 • Aproximacions metodològiques a l'Anàlisi del Discurs
 • Discursos hegemònics, discursos dissidents i discursos resistents.
 • Discurs i identitats socials
 • Discurs i coneixement
 • Urban voices
 • Discurs i transformació social

Metodologia docent

L’assignatura es concep com un espai d’interacció, presencial o virtual, on s’aniran  construint i adquirint conjuntament els coneixements i les habilitats que es requereixen. Perquè aquesta interacció sigui profitosa caldrà assistir a classe amb les lectures fetes, formular preguntes, aportar respostes, fer els exercicis que es proposin, suggerir-ne altres de semblants i contribuir, amb l’elaboració d’escrits/articles accessibles a tot el grup des de l’espai virtual, a la construcció col·lectiva dels continguts del curs.  

Avaluació

Avaluació

Tasca 1: Participar activament en les interaccions de l'aula i dels fòrums 20%

Tasca 2: (A determinar) Estudi de cas. 20%

Tasca 3: (Individual) Redacció d’un article científic sobre un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura. Es valorarà la possibilitat de publicar-lo. 60%

Recuperació

Llevat de casos excepcionals (malatia, trasllat de feina, etc.) només es podran recuperar els treballs suspesos que s'hagin presentat durant la primera convocatòria. La puntuació de les tasques que s’avaluen a la recuperació és un 20% inferior a l'establerta.

Bibliografia i recursos d'informació

Antaki Charles and Widdicombe, Susan (1998) Identities In Talk. London: Sage.

Atienza Cerezo, Encarna y Van Dijk, Teun (2010) « Identidad social e ideología en libros de texto españoles de Ciencias Sociales » En : Revista de Educación; núm : 353 (septiembre-diciembre) pp. : 67-106

Benwell, Bethan & Elisabeth Stokol (2006). Discourse and identity. Edimbourgh: Edimbourgh Univerity Press.

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1986). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.

Billig, Michael (1996). Arguing and Thinking: a rhetorical approach to social psychology, revised edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan. (2010) The Sociolinguistics of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan & Jong, Jie (2010) Ethnographic fieldwork : a beginner’s guide. Bristol, UK: Multilingual Matters

Butler, Judith (1990) Gender Trouble. New York : Routledge

Caldas-Coulthard, Carmen Rosa and Rick Idema (2008). Identity trouble: critical discourse and contested identities. Hampshire : Palgrave Macmillan

Calsamiglia, Helena; Cots, J. M.; Lorda, C. U.; Nussbaum, L.; Payrató, ; Tusón, A. (1995) “Communicative Strategies and Sociocultural Identities in Talk Shows”: Pragmatics, 3, vol. 1.

Calsamiglia, Helena & Tusón, Amparo ([1999] 2007) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel

Codó, Eva; Patiño-Santos, Adriana y Unamuno, Virginia (otoño 2012) Haciendo Sociolingüística Con Perspectiva Etnográfica: Retos y Dilemas. Spanish in Context, 9(2). En prensa.

Cots, Josep Maria y Luci Nussbaum (2008) “Communicative competence and institutional affiliation: interactional processes of identity construction by immigrant students in Catalonia”. International Journal of Multilingualism 5/1, 17-40.

Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Flowerdew, John and Salomon Leong (2010) “Presumed knowledge in the discursive construction of socio-political and cultural identity”. Journal of Pragmatics. Vol. 42, núm. 8. pp: 2240-2252.

Foucault, Michel (1966) Les mots et les choses. Paris: Gallimard

De Fina, Anna, Deborah Schiffrin and Michael Bamberg (2006) Discourse and Identity. New York: Cambridge University Press

Gatti, Gabriel; Iñaki Martínez de Albéniz; Benjamín Tejerina [edit.] (2009). Tecnología, cultura experta e identidad en la sociedad del conocimiento. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, DL.

Giddens, Anthony (1984) Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. Londres: Macmillan.

Goffman, Erving (1959) La presentación de la persona en la vida cotidiana Buenos Aires: Amorrortu, 1993.

Goffman, Erving (2008) Estigma : la identidad deteriorada. 2a ed. [traducción: Leo nor Guinsberg]. Buenos Aires : Amorrortu

Gumperz, John J. (1982) Discourse Strategies. Oxford: Oxford University Press.

Hall, Stuart. (1994) "Estudios Culturales: Dos Paradigmas" en Revista Causas y Azares, nº 1, Buenos Aires

Heller, Monica (2011) Paths to Postnationalism: A Critical Ethnography of Language and Identity. Oxford: Oxford University Press.

Heller, Monica y Marilyn Martin-Jones [eds] (2001) Voices of Authority: Education and Linguistic Difference. Westport, CT: Abblex Publishing.

Martín Rojo, L. (2002) ‘Análisis crítico del discurso. Fronteras y exclusión social en los discursos racistas’. En: Lupicinio Íñiguez (coor) (2003) Análisis del Discurso. Manual para las Ciencias Sociales. Barcelona: Editorial UOC.

Mondada, Lorenza [dir.] (2014) Corps en interaction. Lyon: ENS ÉDITIONS.

Moyer, Melissa G. (2011) “What multilingualism? Agency and unintended consequences of multilingual practices in a Barcelona health clinic”. Journal of Pragmatics 43/5, 1209-1221.

Potter, Jonathan (1998) La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós

Rampton, Ben (2006) Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge: Cambridge University Press.

Schieffelin Bambi B. y Elinor Ochs [eds] (1986) Language Socialization Across Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.

Silverman, David (2000) Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: Sage

Süselbeck, Kirsten; Ulrike Mühlschlegel y Peter Masson [eds.] (2008). Lengua, nación e identidad: la regulación del plurilinguïsmo en España y América Latina. Madrid: Iberoamericana.

Van Dijk, T. A. (1998). Ideology. London: Sage. (Taducció castellana: Ideología, Barcelona: GEDISA, 1999).

Van Dijk, T. A. (2014). Discourse and Knowledge (Traducción castellana: Discurso y Conocimiento, Barcelona: Gedisa, 2016)        

 

Web complementària: http://www.edisoportal.org/

 


Curs Acadèmic: 2022/23

8039 - Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

31662 - Discurs i cognició social


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
803 - Centre Màsters del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
8039 - Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
Assignatura:
31662 - Discurs i cognició social
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Professorat:
Teunis Adrianus Van Dijk , Maria Montserrat Ribas Bisbal
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquest curs s’analitzan el efectes del discurs com a acció sociocognitiva. En concret, es prestarà especial atenció a com els discursos intervenen en la construcció de l'ordre social establert i com aquesta construcció actua com a ficció reguladora dels diferents tipus d’interaccions quotidianes. Per tal d’orientar l’anàlisi i la reflexió, es presentaran perspectives i models teòrics, s’introduiran metodologies que facilitin l’observació i el tractament de les dades, i es treballaran casos específics.

Competències associades

 • Conceptualizar les nocions bàsiques de la l'anàlisi del discurs i conèixer els enfocaments i categories d’anàlisi bàsiques d’aquesta disciplina.
 • Saber diferenciar els postulats teòrics i les aproximacions analítiques que adopten els diferents models.
 • Saber seleccionar el model que s’adequa millor a l’objecte d’anàlisi.
 • Buscar, llegir, comprendre, resumir i presentar bibliografia rellevant sobre els objectes d’anàlisi.
 • Fer una anàlisi crítica de discursos (orals, escrits, visuals, espacials, etc.) i  dels contextos en què s'esdevenen.
 • Presentar oralment reflexions i síntesis de les lectures proposades.
 • Redactar un treball final sobre un tema relacionat amb els continguts treballats a l'assignatura.

Resultats de l'aprenentatge

 • Maneja adequadament les nocions de discurs, societat i cognició.
 • Coneix les perspectives teòriques que ens permeten analitzar el discurs des d'una perspectiva crítica.
 • Relaciona les pràctiques discursives amb les pràctiques socials.
 • Dona raó de per què els processos cognitius no es produeixen al marge dels processos discursius.
 • Aplica metodologies d’AD adequades a l’objecte d’estudi.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

ODS 17: Aliança pels objectius

Prerequisits

 • Nocions bàsiques de lingüística general
 • Interès per l’aspecte socio-cognitiu del discurs.
 • Disposició per al treball analític i especulatiu.
 • Interès per la construcció cooperativa de diferents tipus de coneixement.
 • Capacitat d’expressió clara i ordenada
 • Possibilitat de llegir textos acadèmics en català, espanyol, anglès i francès.
 • Nivell mínim de llengua espanyola: C1

Continguts

 • Discurs, cognició i acció social
 • Aproximacions metodològiques a l'Anàlisi del Discurs
 • Discursos hegemònics, discursos dissidents i discursos resistents.
 • Discurs i identitats socials
 • Discurs i coneixement
 • Urban voices
 • Discurs i transformació social

Metodologia docent

L’assignatura es concep com un espai d’interacció, presencial o virtual, on s’aniran  construint i adquirint conjuntament els coneixements i les habilitats que es requereixen. Perquè aquesta interacció sigui profitosa caldrà assistir a classe amb les lectures fetes, formular preguntes, aportar respostes, fer els exercicis que es proposin, suggerir-ne altres de semblants i contribuir, amb l’elaboració d’escrits/articles accessibles a tot el grup des de l’espai virtual, a la construcció col·lectiva dels continguts del curs.  

Avaluació

Avaluació

Tasca 1: Participar activament en les interaccions de l'aula i dels fòrums 20%

Tasca 2: (A determinar) Estudi de cas. 20%

Tasca 3: (Individual) Redacció d’un article científic sobre un tema relacionat amb els continguts de l’assignatura. Es valorarà la possibilitat de publicar-lo. 60%

Recuperació

Llevat de casos excepcionals (malatia, trasllat de feina, etc.) només es podran recuperar els treballs suspesos que s'hagin presentat durant la primera convocatòria. La puntuació de les tasques que s’avaluen a la recuperació és un 20% inferior a l'establerta.

Bibliografia i recursos d'informació

Antaki Charles and Widdicombe, Susan (1998) Identities In Talk. London: Sage.

Atienza Cerezo, Encarna y Van Dijk, Teun (2010) « Identidad social e ideología en libros de texto españoles de Ciencias Sociales » En : Revista de Educación; núm : 353 (septiembre-diciembre) pp. : 67-106

Benwell, Bethan & Elisabeth Stokol (2006). Discourse and identity. Edimbourgh: Edimbourgh Univerity Press.

Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (1986). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.

Billig, Michael (1996). Arguing and Thinking: a rhetorical approach to social psychology, revised edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan. (2010) The Sociolinguistics of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan & Jong, Jie (2010) Ethnographic fieldwork : a beginner’s guide. Bristol, UK: Multilingual Matters

Butler, Judith (1990) Gender Trouble. New York : Routledge

Caldas-Coulthard, Carmen Rosa and Rick Idema (2008). Identity trouble: critical discourse and contested identities. Hampshire : Palgrave Macmillan

Calsamiglia, Helena; Cots, J. M.; Lorda, C. U.; Nussbaum, L.; Payrató, ; Tusón, A. (1995) “Communicative Strategies and Sociocultural Identities in Talk Shows”: Pragmatics, 3, vol. 1.

Calsamiglia, Helena & Tusón, Amparo ([1999] 2007) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel

Codó, Eva; Patiño-Santos, Adriana y Unamuno, Virginia (otoño 2012) Haciendo Sociolingüística Con Perspectiva Etnográfica: Retos y Dilemas. Spanish in Context, 9(2). En prensa.

Cots, Josep Maria y Luci Nussbaum (2008) “Communicative competence and institutional affiliation: interactional processes of identity construction by immigrant students in Catalonia”. International Journal of Multilingualism 5/1, 17-40.

Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Flowerdew, John and Salomon Leong (2010) “Presumed knowledge in the discursive construction of socio-political and cultural identity”. Journal of Pragmatics. Vol. 42, núm. 8. pp: 2240-2252.

Foucault, Michel (1966) Les mots et les choses. Paris: Gallimard

De Fina, Anna, Deborah Schiffrin and Michael Bamberg (2006) Discourse and Identity. New York: Cambridge University Press

Gatti, Gabriel; Iñaki Martínez de Albéniz; Benjamín Tejerina [edit.] (2009). Tecnología, cultura experta e identidad en la sociedad del conocimiento. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, DL.

Giddens, Anthony (1984) Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. Londres: Macmillan.

Goffman, Erving (1959) La presentación de la persona en la vida cotidiana Buenos Aires: Amorrortu, 1993.

Goffman, Erving (2008) Estigma : la identidad deteriorada. 2a ed. [traducción: Leo nor Guinsberg]. Buenos Aires : Amorrortu

Gumperz, John J. (1982) Discourse Strategies. Oxford: Oxford University Press.

Hall, Stuart. (1994) "Estudios Culturales: Dos Paradigmas" en Revista Causas y Azares, nº 1, Buenos Aires

Heller, Monica (2011) Paths to Postnationalism: A Critical Ethnography of Language and Identity. Oxford: Oxford University Press.

Heller, Monica y Marilyn Martin-Jones [eds] (2001) Voices of Authority: Education and Linguistic Difference. Westport, CT: Abblex Publishing.

Martín Rojo, L. (2002) ‘Análisis crítico del discurso. Fronteras y exclusión social en los discursos racistas’. En: Lupicinio Íñiguez (coor) (2003) Análisis del Discurso. Manual para las Ciencias Sociales. Barcelona: Editorial UOC.

Mondada, Lorenza [dir.] (2014) Corps en interaction. Lyon: ENS ÉDITIONS.

Moyer, Melissa G. (2011) “What multilingualism? Agency and unintended consequences of multilingual practices in a Barcelona health clinic”. Journal of Pragmatics 43/5, 1209-1221.

Potter, Jonathan (1998) La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós

Rampton, Ben (2006) Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge: Cambridge University Press.

Schieffelin Bambi B. y Elinor Ochs [eds] (1986) Language Socialization Across Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.

Silverman, David (2000) Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: Sage

Süselbeck, Kirsten; Ulrike Mühlschlegel y Peter Masson [eds.] (2008). Lengua, nación e identidad: la regulación del plurilinguïsmo en España y América Latina. Madrid: Iberoamericana.

Van Dijk, T. A. (1998). Ideology. London: Sage. (Taducció castellana: Ideología, Barcelona: GEDISA, 1999).

Van Dijk, T. A. (2014). Discourse and Knowledge (Traducción castellana: Discurso y Conocimiento, Barcelona: Gedisa, 2016)        

 

Web complementària: http://www.edisoportal.org/