Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

8036 - Màster Universitari en Estudis de Traducció

31341 - Gestió de projectes en traducció


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
803 - Centre Màsters del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
8036 - Màster Universitari en Estudis de Traducció
Assignatura:
31341 - Gestió de projectes en traducció
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Professorat:
Angel Souto Cabaleiro
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura consisteix a situar l'estudiant en la posició de cap de projectes dins d'una empresa de traducció. L'estudiant rebrà formació teòrica i l'haurà d'aplicar en la gestió de projectes de traducció reals dins de la classe, en forma de pràctiques. S'estudiaran i s'aplicaran tècniques de gestió i coneixements específics sobre terminis, costos i gestió d'equips.

Durant la pràctica de la gestió de projectes es farà un ús intensiu de la eina de traducció assistida memoQ.

Competències associades

 Generals:

G.2  Instrumentals analítiques

G.3  Instrumentals operatives

G.5 Interpersonals

 

Específiques:

E4. Capacitat per a trobar i utilitzar informació sobre coneixements especialitzats en un o més àmbits temàtics dels textos/discursos.

E6. Capacitat de reflexió sobre la tasca de traducció/interpretació, de definició d'estratègies i de justificació de les pròpies decisions.

E7. Capacitat per a fer servir recursos documentals i informàtics aplicats a la mediació lingüística

E8. Capacitat per a entendre problemes relacionats amb els aspectes professionals, legals o econòmics de la mediació lingüística.

E9. Capacitat per a interactuar adequadament amb equips (interdisciplinaris) formats per traductors/intèrprets i possiblement experts en altres àmbits

Resultats de l'aprenentatge

Conèixer tots els elements, fases i processos que intervenen en un projecte de traducció empresarial. Analitzar casos reals i experiències. Fer servir el raonament inductiu per anticipar els problemes i preveure les solucions en el curs d'un projecte de traducció. (G.2)

Planificar la gestió de dos projectes de traducció reals assumint el rol de gestor de projecte. S'hauran de tenir en compte els aspectes d'abastament, terminis, costos, qualitat, equip, comunicacions, compres i riscos. (G3)

Conèixer els perfils professionals que participen en un projecte de traducció (equips multidisciplinaris). Adquirir informació sobre retribucions econòmiques, expectatives i exigències. Conèixer les bases de la negociació i resolució de conflictes. (G5)

Conèixer les eines i els àmbits de col·laboració entre traductors, bases de dades de coneixement compartit, que permeten adquirir ràpidament les habilitats per afrontar nous reptes professionals. (E4)

Analitzar la relació entre els elements del triangle abastament / cost / termini. Estudiar estratègies de gestió i valorar les repercussions de les decisions preses en aquest àmbit. (E6)

Conèixer les diferents eines més usades en entorns professionals de traducció. Preparar la documentació comercial desenvolupada en un projecte de traducció. (E7)

Conèixer les característiques comercials de la feina del traductor, les bases de la relació client-proveïdor i els documents legals habituals (contractes) que es fan servir habitualment. (E8)

Organitzar i dirigir un equip de traducció per a la realització d'un projecte de traducció. (E9)

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

Prerequisits

.

Continguts

.   Descripció de les diferents perspectives i metodologies de Gestió de Projectes (àgil / predictiva).

·   Presentació de la Teoria del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute.

·   Descripció de les nou àrees de coneixement de PMBOK i dels processos associats.

·   Aplicació de la teoria de gestió de projectes als projectes de traducció.

·   Descripció i anàlisi de tasques, perfils professionals, temporalització, qualitat i riscos en els projectes de traducció.

·   Perspectiva comercial dels projectes de traducció: costos i facturació. Objectiu: rendiment i benefici.

·   Tècniques de planificació i control de qualitat.

·   Gestió d'equips i Resolució de conflictes.

 

 


Calendari de sessions

Continguts i activitats

  

  (1)

Introducció a la Gestió de projectes. Mètodes àgils i predictius. Lectura sobre el tema i tasca: Quin mètode faries servir per gestionar traduccions?

  (2)        

Gestió de projectes en traducció: aplicació de les bones pràctiques del Project Management Body of Knowledge. Formació en l'ús del memoQ.

  (3)       

La Gestió d'abastament i la gestió del temps. Exercici sobre requisits. Formació en l'ús del memoQ.

  (4)        

La Gestió dels costos (I). Exercici sobre rendibilitat de l'activitat professional.

  (5)        

La Gestió dels costos (II). De l'EDT al pressupost. Projecte 1.

  (6)       

 La Gestió de la qualitat i la gestió dels recursos humans.

  (7)      

La Gestió de les comunicacions i la gestió de riscos. Preparació d'un pla de riscos. Projecte 2.

  (8)       

La Gestió de la integració i la gestió de les adquisicions.

  (9)        

El cicle de vida del projecte i presentació del Projecte Final. Elaboració de la Part 1. Projecte 3.

(10)        

Gestió d'equips humans i resolució de conflictes. Correcció en comú de la Part 1 del Projecte Final.

Metodologia docent

Aquesta assignatura s'organitza en una sessió teòrica de 90 minuts i una sessió de seminari de 60 minuts per setmana.

Per a l'estudiant, aquesta assignatura suposa 10 hores de treball setmanal a part de l'assistència a classe.

El procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquesta assignatura serà presencial.

La presentació dels continguts teòrics té com a objectiu que l'alumne obtingui una visió general dels elements que intervenen en la gestió de projectes de traducció

Per tal de reforçar l'aplicació dels conceptes teòrics amb la pràctica, els alumnes formaran grups de treball en què simularan la gestió de projectes de traducció. En cada projecte, assumiran per torns el paper de cap de projecte, traductor i corrector/terminòleg. Cada estudiant haurà de fer de cap de projecte com a mínim un cop. D'aquesta manera serà conscient i haurà de responsabilitzar-se dels elements teòrics treballats a classe: requisits, temporalització de tasques, relació cost-benefici, qualitat i gestió de l'equip de treball.

Els problemes trobats, observacions i dubtes es debatran a classe per tal de millorar la gestió dels projectes següents i assolir les competències objectiu.

Tota l'activitat de gestió es durà a terme amb l'ajut d'un programa de traducció assistida - memoQ - per tal d'obtenir el màxim de realisme amb la simulació empresarial.

Avaluació

L'avaluació implicarà el lliurament obligatori de les tasques proposades:

A. Tasques durant el curs:

1. Gestió de projectes en traducció: metodologia àgil o predictiva?

2. Definició de requisits en tres projectes de traducció

3. Preparació d'un pla de gestió de riscos

4. Vinculació dels processos de les àrees de coneixement amb el cicle de vida del projecte

5. Projecte 1

6. Projecte 2

7. Projecte 3

En cas que qualsevol d'aquestes tasques no obtingui el nivell desitjat, l'estudiant haurà de repetir-la fins a demostrar l'assoliment del nivell.

B. Projecte final:

A partir d'una situació empresarial real i un material vinculat, l'estudiant haurà de fer la planificació completa d'un projecte de traducció amb anàlisi de requisits, temporalització, estudi de rendibilitat, pla de la qualitat, gestió de recursos humans, estudi de riscos i tots els documents corresponents (pla de projecte, definició de requisits, EDT, cronograma, document d'estudi de costos, pressupost i comandes).

El treball presentat haurà de seguir l'estructura de la taula de processos i cicle de vida de PMBOK.

L'avaluació es farà sobre el Projecte final, sempre que s'hagin lliurat totes les tasques obligatòries programades.

L'avaluació del Projecte final suposarà el 100% de la nota i es basarà en els criteris següents:

- desenvolupament clar i suficient de les activitats que el cap de projecte ha de dur a terme en cada moment del cicle de vida del projecte.

- estructuració correcta del treball segons els processos de PMBOK

- coherència en el plantejament comercial del projecte (costos / rendiment)

- redacció dels documents relacionats (plans, cronogrames, EDT, pressupostos)

 

Recuperació:

Si la planificació del projecte final no és correcta i la nota és insuficient, l'estudiant haurà de modificar els aspectes que necessiten correcció fins a obtenir un resultat vàlid. El professor indicarà en una sessió de tutoria adient quins són els aspectes que cal millorar.

El percentatge de nota recuperable és el 100%.

Bibliografia i recursos d'informació

-            Articles sobre gestió de projectes de traducció:

1. Colominas, C. (2002) "La fragmentació del procés de traducció", Traumàtica, n. 3, 2002

http://webs2002.uab.es/tradumatica/revista/num3/articles/01/art.htm

2. Rico Pérez. C. (2002). "Translation and Project Management", Translation Journal.2002

http://accurapid.com/journal/22project.htm

 

-          Llibres:

 

3. Burton, C., Michael, N., La Gestión por proyecto (Barcelona: Paidós Empresa, 1999)

4. Varios, Gestión de proyectos (Harvard Bussiness Essentials)(Barcelona: Ediciones Deusto, 2004)

5. Brown, M., Gestión de proyectos - En una semana (Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2009)

6. Kerzner, H., Project Management: case studies (New York: Wiley, 2009)

7. Project Management Institute (PMI), A guide to the Project Management Body of Knowledge (Forth Edition). (Pennsylvania: Project Management Institute, 2009)

8. Sánchez, M., Rico, C., Traducción automática (Granada: Editorial Comares, 2020)

 
 


Academic Year: 2022/23

8036 - Master in Translation Studies

31341 - Project Management in Translation


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
803 - Masters Centre of the Department of Translation and Language Sciences
Study:
8036 - Master in Translation Studies
Subject:
31341 - Project Management in Translation
Ambit:
---
Credits:
5.0
Course:
1
Teaching languages:
Theory: Group 1: Spanish
Teachers:
Angel Souto Cabaleiro
Teaching Period:
Second quarter
Schedule:

Presentation

The course consists of placing students in the position of a project manager within a translation company. The student will receive theoretical training and must apply it in the management of real translation projects within the class, in the way of practice exercises. The management techniques and specific knowledge about deadlines, costs and managing teams will be studied and applied. 

Students will intensively use memoQ, a computer aided translation tool, in order to do practical project managment exercises.

Associated skills

General:

G.2 Analytical

G.3 Operational

G.5 Interpersonal

 

Specific:

E4. Ability to find and use information on specialized knowledge in texts / speech from one or more subject áreas.

E6. Ability to reflect on the task of translation / interpretation, definition of strategies and justification of own decisions.

E7. Ability to use computerized and documentary resources applied to linguistic mediation.

E8. Ability to understand problems related to professional, legal or economic aspects of language mediation.

E9. Ability to interact properly with (interdisciplinary) teams of translators / interpreters, and possibly experts in other fields.

Learning outcomes

Understand all the elements, phases and processes involved in a translation business project. Analyse real cases and experiences. Use inductive reasoning to anticipate problems and to provide solutions in the course of a translation project. (G.2)

 

Plan the management of one real translation project by assuming the role of project manager. To do so, aspects of scope, deadlines, costs, quality, team, communications, purchasing and risks must be taken into account. (G3)

 

Understand the professional profiles involved in a translation project (multidisciplinary teams). Acquire information about economic remuneration, expectations and requirements. Know the basics of the negotiation and conflict resolution. (G5)

 

Understand the tools and areas of collaboration between translators, knowledge-sharing databases, allowing skills for new professional challenges to be acquired quickly. (E4)

 

Analyse the relationship between the elements of the scope / cost / time triangle. Study management strategies and assess the impact of the decisions taken in this area. (E6)

 

Understand the different tools used in professional translation environments. Prepare commercial documentation associated with a translation project. (E7)

 

Understand the commercial characteristics of the work of the translator, the basics of the customer-supplier relationship and common legal documents (contracts) usually used. (E8)

 

Organise and directing a translation team for the realization of a translation project. (E9)

Sustainable Development Goals

ODS 4: Quality education

ODS 5: Gender equality

ODS 8: Decent work and economic growth

ODS 9: Industry, innovation and infrastructure

Prerequisites

.

Contents

 • Description of the different project management perspectives and methodologies (agile / predictive).
 • Presentation of the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) theory from the Project Management Institute.
 • Description of the 9 PMBOK knowledge areas and the associated processes.
 • Application of project management theory to translation projects.
 • Description and analysis of tasks, professional profiles, timing, quality and risk in translation projects.
 • Commercial perspective of translation projects: costs and billing. Objective: performance and profit.
 • Planning and quality control techniques.
 • Team management and conflict resolution.

Teaching Methods

This course is organized into a 90 minute theoretical session and a 60 minute seminar session per week.

For the student, this subject involves 10 hours of weekly work apart from class attendance.

The process of teaching and learning in this course will be face-to-face.

The presentation of the theoretical content aims to give the student an overview of the elements involved in the management of translation projects.

 

To reinforce the application of theoretical concepts with practice, students will form working groups that will simulate management of translation projects. In each project, they will assume the role of project manager, translator and proof reader / terminologist. Each student must perform the project manager role at least once. In this way, you will be aware of, and must take responsibility for, the theoretical elements studied in class: requirements, timing of tasks, cost-effectiveness, quality control and management of the team.

 

Problems encountered, observations and questions will be discussed in class to improve management of the following projects and achieve target competencies.

 

All management activity will be carried out with the help of a commercial project management program in order to obtain the maximum realism with the business simulation.

 

Session schedule

Content and activities

(1)

Introduction to project management. Predictive and agile methods. Reading on the topic and task: which method would you use to manage translations?

(2)

Project management in translation: application the Project Management Body of Knowledge good practices. memoQ training.

(3)

Management of scope and time. Exercise on requirements. memoQ training. 

(4)

Management of costs (I). Exercise on profitability of professional activity.

(5)

Management of costs (II). From WBS to quotation. Project 1.

(6)

Quality management and human resources management.

(7)

Management of communications and risk management. Preparation of a risk plan. Project 2.

(8)

Management of integration and management of procurement.

(9)

Lifecycle of the project and submission of the Final project. Elaboration of part 1 of the final project. Project 3.

(10)

Management of teams and conflict resolution. Elaboration of part 2 of the final project.

Evaluation

The assessment will involve compulsory delivery of the set tasks:

 

A. Tasks during the course:

 

1. Translation project management: agile or predictive methodology?

2. Definition of requirements in three translation projects

3. Preparation of a risk management plan

4. Linking of processes in the areas of knowledge with the lifecycle of the project

5. Project 1

6. Project 2

7. Project 3

If any of these tasks do not reach the desired level, the student must repeat it until the level is attained.

 

B. Final project:

From a real business situation and linked material, students must complete planning of a translation project with analysis of requirements, timing, profitability study, quality plan, management of human resources, risk assessment, and all the relevant documents (project plan, definition of requirements, WBS, schedule, cost study document, quotation and work orders).

 

The work presented must follow the PMBOK processes and lifecycle table structure.

 

The final grade of the course will be established from the final draft, provided all mandatory scheduled tasks have been delivered.

 

The evaluation of the final project will result in 100% of the grade and will be based on the following criteria:

 

- Clear and satisfactory carrying out of activities that the project manager must carry out at every point in the lifecycle of the project.

 

- Correct structuring of the work according to PMBOK processes.

 

- Consistency in the commercial approach of the project (cost / performance).

 

- Drafting of related documents (plans, schedules, WBS, quotations)

 

Resubmission:

If the final project planning is not correct and the grade is insufficient, the student must modify any aspects needing correction to obtain a valid result. The lecturer will instruct which aspects need to be improved in a tutorial session.

 

The percentage of the resubmission grade is 100%.

Bibliography and information resources

Articles on management of translation projects:

 

1. Colominas, C. (2002) “La fragmentació del procés de traducció”, Traumàtica, n. 3, 2002

http://webs2002.uab.es/tradumatica/revista/num3/articles/01/art.htm

2. Rico Pérez. C. (2002). “Translation and Project Management“, Translation Journal.2002

http://accurapid.com/journal/22project.htm

 

 

Bibliography:

 

 

3. Burton, C., Michael, N., La Gestión por proyecto (Barcelona: Paidós Empresa, 1999)

4. Varios, Gestión de proyectos (Harvard Bussiness Essentials) (Barcelona: Ediciones Deusto, 2004)

5. Brown, M., Gestión de proyectos - En una semana (Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2009)

6. Kerzner, H., Project Management: case studies (New York: Wiley, 2009)

7. Project Management Institute (PMI), A guide to the Project Management Body of Knowledge (Forth Edition). (Pennsylvania: Project Management Institute, 2009)

8. Sánchez, M., Rico, C., Traducción automática (Granada: Editorial Comares, 2020)


Curso Académico: 2022/23

8036 - Máster Universitario en Estudios de Traducción

31341 - Gestión de proyectos en traducción


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
803 - Centro Másteres del Departamento de Traducción i Ciencias del Lenguaje
Estudio:
8036 - Máster Universitario en Estudios de Traducción
Asignatura:
31341 - Gestión de proyectos en traducción
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Profesorado:
Angel Souto Cabaleiro
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura consiste en situar al estudiante en la posición de jefe de proyectos dentro de una empresa de traducción. El estudiante recibirá formación teórica y la deberá aplicar en la gestión de proyectos de traducción reales dentro de la clase, a modo de prácticas. Se estudiarán y aplicarán técnicas de gestión y conocimientos específicos sobre plazos, costes y gestión de equipos.

Durante los ejercicios prácticos de gestión de proyectos se hará un uso intensivo de la herramienta de traducción asistida memoQ.

Competencias asociadas

Generales:

G.2 Instrumentales analíticas

G.3 Instrumentales operativas

G.5 Interpersonales

Específicas:

E4. Capacidad para encontrar y utilizar información sobre conocimientos especializados en uno o más ámbitos temáticos de los textos / discursos.

E6. Capacidad de reflexión sobre la tarea de traducción / interpretación, de definición de estrategias y de justificación de las propias decisiones.

E7. Capacidad para utilizar recursos documentales e informáticos aplicados a la mediación lingüística

E8. Capacidad para entender problemas relacionados con los aspectos profesionales, legales o económicos de la mediación lingüística.

E9. Capacidad para interactuar adecuadamente con equipos (interdisciplinarios) formados por traductores / intérpretes y posiblemente expertos en otros ámbitos

Resultados del aprendizaje

Conocer todos los elementos, fases y procesos que intervienen en un proyecto de traducción empresarial. Analizar casos reales y experiencias. Utilizar el razonamiento inductivo para anticipar los problemas y prever las soluciones en el curso de un proyecto de traducción. (G.2)

Planificar la gestión de dos proyectos de traducción reales asumiendo el rol de gestor de proyecto. Para ello, se han de tener en cuenta los aspectos de alcance, plazos, costes, calidad, equipo, comunicaciones, compras y riesgos. (G3)

Conocer los perfiles profesionales que participan en un proyecto de traducción (equipos multidisciplinares). Adquirir información sobre retribuciones económicas, expectativas y exigencias. Conocer las bases de la negociación y resolución de conflictos. (G5)

Conocer las herramientas y los ámbitos de colaboración entre traductores, bases de datos de conocimiento compartido, que permiten adquirir rápidamente las habilidades para afrontar nuevos retos profesionales. (E4)

Analizar la relación entre los elementos del triángulo alcance / coste / plazo. Estudiar estrategias de gestión y valorar las repercusiones de las decisiones tomadas en este ámbito. (E6)

Conocer las diferentes herramientas más usadas en entornos profesionales de traducción. Preparar la documentación comercial asociada con un proyecto de traducción. (E7)

Conocer las características comerciales del trabajo del traductor, las bases de la relación cliente-proveedor y los documentos legales habituales (contratos) que se utilizan habitualmente. (E8)

Organizar y dirigir un equipo de traducción para la realización de un proyecto de traducción. (E9)

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 8: Trabajo digno y crecimiento económico

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Prerrequisitos

.

Contenidos

 • Descripción de las diferentes perspectivas y metodologías de Gestión de Proyectos (ágil / predictiva).
 • Presentación de la Teoría del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project Management Institute.
 • Descripción de las nueve áreas de conocimiento de PMBOK y los procesos asociados.
 • Aplicación de la teoría de gestión de proyectos a los proyectos de traducción.
 • Descripción y análisis de tareas, perfiles profesionales, temporalización, calidad y riesgos en los proyectos de traducción.
 • Perspectiva comercial de los proyectos de traducción: costes y facturación. Objetivo: rendimiento y beneficio.
 • Técnicas de planificación y control de calidad.
 • Gestión de equipos y Resolución de conflictos.

Metodología docente

Esta asignatura se organiza en una sesión teórica de 90 minutos y una sesión de seminario de 60 minutos por semana.

Para el estudiante, esta asignatura supone 10 horas de trabajo semanal aparte de la asistencia a clase.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura será presencial.

La presentación de los contenidos teóricos tiene por objetivo que el alumno obtenga una visión general de los elementos que intervienen en la gestión de proyectos de traducción

Para reforzar la aplicación de los conceptos teóricos con la práctica, los alumnos formarán grupos de trabajo en que se simulará la gestión de proyectos de traducción. En cada proyecto, asumirán por turnos el papel de jefe de proyecto, traductor y corrector / terminólogo. Cada estudiante deberá hacer de jefe de proyecto al menos una vez. De esta manera será consciente y deberá responsabilizarse de los elementos teóricos trabajados en clase: requisitos, temporalización de tareas, relación coste-beneficio, calidad y gestión del equipo de trabajo.

Los problemas encontrados, observaciones y dudas se debatirán en clase para mejorar la gestión de los proyectos siguientes y alcanzar las competencias objetivo.

Toda la actividad de gestión se llevará a cabo con la ayuda de un programa de gestión de proyectos comercial - XTM Cloud - con el fin de obtener el máximo realismo con la simulación empresarial.

 

Calendario de sesiones

Contenidos y actividades

 

  (1)

Introducción a la Gestión de proyectos. Métodos ágiles y predictivos. Lectura sobre el tema y tarea: ¿Qué método usarías para gestionar traducciones?

  (2)         

Gestión de proyectos en traducción: aplicación de las buenas prácticas del Project Management Body of Knowledge. Formación en memoQ

  (3)        

La Gestión de alcance y la gestión del tiempo. Ejercicio sobre requisitos. Formación en memoQ

  (4)         

La Gestión de los costes (I). Ejercicio sobre rentabilidad de la actividad profesional.

  (5)         

La Gestión de los costes (II). De la EDT al presupuesto. Proyecto 1.

  (6)        

La Gestión de la calidad y la gestión de los recursos humanos.

  (7)       

La Gestión de las comunicaciones y la gestión de riesgos. Preparación de un plan de riesgos. Proyecto 2.

  (8)        

La Gestión de la integración y la gestión de las adquisiciones.

  (9)         

El ciclo de vida del proyecto y presentación del Proyecto Final. Elaboración de la Parte 1. Proyecto 3.

(10)         

Gestión de equipos humanos y resolución de conflictos. Corrección en común de la Parte 1 del Proyecto Final.

Evaluación

La evaluación implicará la entrega obligatoria de las tareas propuestas:

A. Tareas durante el curso:

1. Gestión de proyectos en traducción: metodología ágil o predictiva?

2. Definición de requisitos en tres proyectos de traducción

3. Preparación de un plan de gestión de riesgos

4. Vinculación de los procesos de las áreas de conocimiento con el ciclo de vida del proyecto

5. Proyecto 1

6. Proyecto 2

7. Proyecto 3

En caso de que cualquiera de estas tareas no obtenga el nivel deseado, el estudiante deberá repetirla hasta demostrar la adquisición del nivel.

B. Proyecto final:

A partir de una situación empresarial real y un material vinculado, el estudiante tendrá que realizar la planificación completa de un proyecto de traducción con análisis de requisitos, temporalización, estudio de rentabilidad, plan de la calidad, gestión de recursos humanos, estudio de riesgos y todos los documentos correspondientes (plan de proyecto, definición de requisitos, EDT, cronograma, documento de estudio de costes, presupuesto y pedidos).

El trabajo presentado deberá seguir la estructura de la tabla de procesos y ciclo de vida de PMBOK.

La nota final de la asignatura se establecerá a partir del Proyecto final, siempre que se hayan entregado todas las tareas obligatorias programadas.

La evaluación del Proyecto final supondrá el 100% de la nota y se basará en los siguientes criterios:

- Desarrollo claro y suficiente de las actividades que el jefe de proyecto debe llevar a cabo en cada momento del ciclo de vida del proyecto.

- Estructuración correcta del trabajo según los procesos de PMBOK

- Coherencia en el planteamiento comercial del proyecto (costes / rendimiento)

- Redacción de los documentos relacionados (planes, cronogramas, EDT, presupuestos)

 

Recuperación:

Si la planificación del proyecto final no es correcta y la nota es insuficiente, el estudiante deberá modificar los aspectos que necesitan corrección hasta obtener un resultado válido. El profesor indicará en una sesión de tutoría adecuada cuáles son los aspectos que hay que mejorar.

El porcentaje de nota recuperable es el 100%.

 

Bibliografía y recursos de información

Artículos sobre gestión de proyectos de traducción:

1. Colominas, C. (2002) “La fragmentació del procés de traducció”, Traumàtica, n. 3, 2002

http://webs2002.uab.es/tradumatica/revista/num3/articles/01/art.htm

2. Rico Pérez. C. (2002). “Translation and Project Management“, Translation Journal.2002

http://accurapid.com/journal/22project.htm

 

Libros:

 

3. Burton, C., Michael, N., La Gestión por proyecto (Barcelona: Paidós Empresa, 1999)

4. Varios, Gestión de proyectos (Harvard Bussiness Essentials) (Barcelona: Ediciones Deusto, 2004)

5. Brown, M., Gestión de proyectos - En una semana (Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2009)

6. Kerzner, H., Project Management: case studies (New York: Wiley, 2009)

7. Project Management Institute (PMI), A guide to the Project Management Body of Knowledge (Forth Edition). (Pennsylvania: Project Management Institute, 2009)

8. Sánchez, M., Rico, C., Traducción automática (Granada: Editorial Comares, 2020)