Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

8014 - Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis

31148 - Cinemes del real


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
801 - Centre Màsters del Departament de Comunicació
Estudi:
8014 - Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis
Assignatura:
31148 - Cinemes del real
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Professorat:
Albert Elduque Busquets
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

El curs vol abordar el cinema del real des de la seva heterogeneïtat, que inclou, entre d'altres formes, documental tradicional, newsreel, diari filmat, autoretrat fílmic, cinema experimental, assaig, cinema antropològic, found footage i cinema militant. Encara que es partirà del real com a emergència dins de la ficció, el curs se centrarà en la construcció subjectiva i negociada del real a partir de procediments narratius (relat, diàleg, recreació) i de posada en escena (enquadrament, muntatge, so). La no ficció s'entén com un pacte entre el cineasta, el subjecte i l'espectador, una triangulació que servirà per desenvolupar els diferents temes.

Una premissa transversal serà que tota imatge del real, des de la més íntima a la més global, comporta una càrrega política que destil·la un acostament al món. Una determinada postura davant d'un mateix i dels altres, el passat i el present, el medi ambient i la tecnologia. Per això es proposarà una reflexió sobre les qüestions ètiques associades a la representació de la realitat, amb especial èmfasi en qüestions de punt de vista, gènere, raça i classe social.

Competències associades

Capacitat per a reconèixer la pertinença d’un documental a una determinada tendència o escola.
Destresa en l’assessorament per a l’organització del treball creatiu en produccions documentals.
Capacitat d’anàlisi i crítica de les obres documentals de l’audiovisual contemporani.

Resultats de l'aprenentatge

 

 1. Adquisició de metodologies d’anàlisi de la imatge de caràcter transversal.
 2. Conèixer i plantejar una història de les formes construïda a partir d’una voluntat de mostració del real.
 3. Conèixer i interpretar les constants estilístiques i els plantejaments de posada en escena dels fragments audiovisuals construïts a partir d’estratègies fonamentades en la representació de la realitat.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

4. Educació de qualitat.

5. Igualtat de gènere.

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

 1. Nocions del real. Del documental a la no ficció: testimoni dels fets versus pacte subjectiu. Registre, simulacre i performance. 
 2. Desafiaments al cinema burgès: cinema militant, contracinema, Tercer Cinema. Espais de la militància: manifestacions, discussions, discursos. El newsreel com a propaganda i com a subversió. 
 3. Mirades a l'altre des de la diferència: classe, gènere, raça, capacitat. Límits del “cinema antropològic”. La filmació de la cultura popular: exotisme i mercantilització, memòria i resistència. De l'autor a la col·lectivitat: el cas del cinema indígena.
 4. El cineasta davant del mirall: el cos del cineasta. De les narracions del jo a l'autoficció. Mirades al documental performatiu.
 5. La memòria del cineasta. La intimitat com a acte polític. Relectures de l'arxiu familiar. Postmemòria: trauma i memòria personal.
 6. Distancia focal: representació i recreació (reenactment). La ficció com a estratègia del real.
 7. Subvertir el passat: found footage i arxius oficials. De la reconstrucció històrica al mockumentary.
 8. Imatges mecàniques: ¿la desaparició del subjecte? Videovigilància, virtualitat i identitat. Mirades crítiques i reapropiacions en la ficció.
 9. Documental d'escriptori. El cinema del real davant/amb Youtube. Nous paràmetres de circulació i temps. Conjunció i diferència entre cineasta, subjecte i espectador. 
 10. Exposicions dels treballs de l'estudiantat.

 

Metodologia docent

La discussió a classe es plantejarà a través de la projecció de fragments audiovisuals, a partir dels quals s'articularan els conceptes teòrics i els temes a debatre. En cada sessió es podran facilitar lectures d'acompanyament.

Avaluació

El curs s'avaluarà a partir d'un treball escrit que posi en relació diferents obres audiovisuals a partir de la perspectiva del cinema del real. L'últim dia de classe tot l'estudiantat presentarà els seus treballs a partir del comentari dels fragments amb els quals està treballant.

L'avaluació de l'assignatura es desglossarà de la següent manera:

 • 75% Treball final escrit
 • 10% Participació en les discussions de classe
 • 15% Presentació del treball en classe

Bibliografia i recursos d'informació

1. Bibliografia bàsica

BRUZZI, Stella, New documentary. London/New York: Routledge, 2010.

CAMPO, Javier; CROWDER-TARABORRELLI, Thomas; GARAVELLI, Clara, et. al. (eds.) El cine documental. Una encrucijada estética y política. Inquisiciones contemporáneas al sistema audiovisual. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2020.

COMOLLI, Jean-Louis, Ver y poder: la inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental. Buenos Aires: Aurelia Rivera / Nueva Librería, 2007.

DIDI-HUBERMAN, Georges, Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial, 2011.

FAROCKI, Harun, Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

GUARDIOLA, Íngrid, L’ull i la navalla: un assaig sobre el món com a interfície. Barcelona: Arcàdia, 2018.

HIRSCH, Marianne, Family Frames: photography narrative and postmemory. Cambridge: Harvard University Press, 2012.

KISS, Miklós, “Desktop documentary: From artefact to artist(ic) emotions.” Necsus, 16/05/2021. https://necsus-ejms.org/desktop-documentary-from-artefact-to-artistic-emotions/

MARTIN GUTIÉRREZ, Gregorio (ed.), Cineastas frente al espejo. Madrid: T&B Editores, 2008.

RASCAROLI, Laura, The personal camera: subjective cinema and the essay film. London/New York: Wallflower, 2009.

SCHEFER, Raquel, “El retorno del newsreel (2011-2016) en las representaciones fílmicas contemporáneas del acontecimiento político.” Comparative Cinema IV, no. 9, 2016.

STEYERL, Hito, Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

VIRILIO, Paul, La máquina de visión. Madrid: Cátedra, 1989.

ZHANG, Ling, “Foreshadowing the Future of Capitalism: Surveillance Technology and Digital Realism in Xu Bing’s Dragonfly Eyes (2017).” Comparative Cinema VIII, no. 14, 2020: 62–81. https://doi.org/10.31009/cc.2020.v8.i14.05

 

2. Bibliografia complementària


BARON, Jaimie, The archive effect: found footage and the audiovisual experience of history. London/New York: Routledge, 2014.

BAZIN, André, ¿Qué es el cine?, Madrid: Rialp, 1990.

GUMUCIO DRAGON, Alfonso (ed.), El cine comunitario en América Latina y el Caribe. Bogotá: Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 2014.

MANRESA, Laia, Joaquim Jordà: la mirada lliure. Barcelona: Filmoteca de Catalunya / ICIC, 2006.

MESTMAN, Mariano (ed.), Las rupturas del 68 en el cine de América Latina. Buenos Aires: Akal, 2016.

NICHOLS, Bill, Introduction to documentary (3rd ed.). Bloomington: Indiana University Press, 2017.

QUINTANA, Àngel, Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades, Barcelona: Acantilado, 2003.

RABINOWITZ, Paula, They Must Be Represented: The Politics of Documentary. London and New York: Verso, 1994.

SILVA, Armando, Álbum de familia: la imagen de nosotros mismos. Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín, 2012.

STOLLER, Paul, The cinematic griot: the ethnography of Jean Rouch. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

TRANCHE, Rafael R. (ed.), De la foto al fotograma. Fotografía y cine documental: dos miradas sobre la realidad. Madrid: Ocho y medio, Ayuntamiento de Madrid, 2006.

VERDEURE, David, “Desktop Documentary.” Filmscalpel, s.d. https://www.filmscalpel.com/portfolio_page/desktop-documentary/

VIDAL, Nuria (ed.), Joaquín Jordá. Torino: Museo Nazionale del Cinema, 2006.

VINYES, Marina, Usos i abusos de la imatge en l'univers audiovisual de la Shoah. Girona: Documenta universitaria, 2015.


Academic Year: 2022/23

8014 - Master in Contemporary Film and Audiovisual Studies

31148 - Films of the real


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
801 - Masters Centre of the Department of Communication
Study:
8014 - Master in Contemporary Film and Audiovisual Studies
Subject:
31148 - Films of the real
Ambit:
---
Credits:
5.0
Course:
1
Teaching languages:
Theory: Group 1: Spanish
Teachers:
Albert Elduque Busquets
Teaching Period:
Second quarter
Schedule:

Presentation

This course aims to approach the concept of non-fiction cinema by considering its heterogeneous nature, as it includes traditional documentary features, newsreels, filmed diaries, filmic self-portrait, experimental cinema, essay film, anthropological cinema, found footage and militant cinema, among other formats. While the course will start by considering the emergence of the real within fiction films, its main focus will be on the subjective and negotiated construction of the real with techniques which involve storytelling (plot, dialogue, reenactment) and mise-en-scène (framing, editing, sound). Non-fiction films are understood as the result of a pact between the filmmaker, the subject and the spectator, and the topics will be developed following the relationship between these three elements.

A crucial idea of the course is that images of the real, either intimate or global, have always a political dimension that reveals a specific approach to the world, that is, a stance regarding oneself and the others, the past and the present, environment and technology. For this reason, we will propose a reflection on ethical questions linked to the representation of reality, with a special emphasis on point of view, gender, race and social class.

Associated skills

Ability to recognize a specific tendency or school within documentary production.
Advisory skills to organize creative work in documentary productions.
Ability to critically analyze documentary works from contemporary audiovisual landscape.

Learning outcomes

 1. Acquisition of transversal methodologies for analyzing images.

 2. Knowing and proposing a history of the forms built upon the will of showing the real.

 3. Knowing and interpreting the stylistic constants and approaches of the mise-en-scène from the audiovisual fragments, which are built upon strategies based on representing reality.

Sustainable Development Goals

4. Quality Education.

5. Gender Equality.

Prerequisites

There are no prerequisites.

Contents

 1. Definitions of “the real”. The real as an emergence in fiction cinema. From documentary to non-fiction film: proof of the facts vs subjective pact. Record, simulation and performance. 
 2. Challenges to bourgeois cinema: militant cinema, countercinema, Third Cinema. Spaces of militancy: demonstrations, discussions, discourses. The newsreel understood as propaganda and subversion.
 3. Images of otherness from difference: class, gender, race, capacity. Limitations of "anthropological cinema". Filming popular culture: exotism and commodification, memory and resistance. From individual authorship to collectivity: indigenous cinema.
 4. The filmmaker in front of the mirror: the filmmaker’s body. From the storytelling about oneself to autofiction. Approaches to performative documentaries.    
 5. The filmmaker’s memory. Intimacy as a political act. New readings of the family archive. Postmemory: trauma and personal memory.
 6. Focal length: representation and reenactment. Fiction as a strategy towards non-fiction.
 7. Subverting the past: found footage and official archives. From historical reconstruction to mockumentary.
 8. Mechanical images: a vanishing subject? Video monitoring, virtuality and identity. Critical approaches and uses in fiction films.
 9. Desktop documentaries. Non-fiction cinema in front of / with Youtube. New parameters in circulation and time. Conjunction and difference between filmmaker, subject and spectator.
 10. Project presentations.

Teaching Methods

Discussions will focus on screened audiovisual excerpts, which will be used to explain theoretical concepts and relevant topics. Complementary reading might be recommended in each session. 

Evaluation

The module will be assessed with a written essay that discusses and connects diverse audiovisual works from the perspective of non-fiction cinema. In the last session all the students will present their projects by focusing on the analysis of the specific films in which they are working.

The module's assessment will be divided into:

75% Written essay

10% Involvement in group discussions

15% Presentation of the ongoing projects

Bibliography and information resources

1. Basic bibliography

BRUZZI, Stella, New documentary. London/New York: Routledge, 2010.

CAMPO, Javier; CROWDER-TARABORRELLI, Thomas; GARAVELLI, Clara, et. al. (eds.) El cine documental. Una encrucijada estética y política. Inquisiciones contemporáneas al sistema audiovisual. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2020.

COMOLLI, Jean-Louis, Ver y poder: la inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental. Buenos Aires: Aurelia Rivera / Nueva Librería, 2007.

DIDI-HUBERMAN, Georges, Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial, 2011.

FAROCKI, Harun, Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

GUARDIOLA, Íngrid, L’ull i la navalla: un assaig sobre el món com a interfície. Barcelona: Arcàdia, 2018.

HIRSCH, Marianne, Family Frames: photography narrative and postmemory. Cambridge: Harvard University Press, 2012.

KISS, Miklós, “Desktop documentary: From artefact to artist(ic) emotions.” Necsus, 16/05/2021. https://necsus-ejms.org/desktop-documentary-from-artefact-to-artistic-emotions/

MARTIN GUTIÉRREZ, Gregorio (ed.), Cineastas frente al espejo. Madrid: T&B Editores, 2008.

RASCAROLI, Laura, The personal camera: subjective cinema and the essay film. London/New York: Wallflower, 2009.

SCHEFER, Raquel, “El retorno del newsreel (2011-2016) en las representaciones fílmicas contemporáneas del acontecimiento político.” Comparative Cinema IV, no. 9, 2016.

STEYERL, Hito, Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

VIRILIO, Paul, La máquina de visión. Madrid: Cátedra, 1989.

ZHANG, Ling, “Foreshadowing the Future of Capitalism: Surveillance Technology and Digital Realism in Xu Bing’s Dragonfly Eyes (2017).” Comparative Cinema VIII, no. 14, 2020: 62–81. https://doi.org/10.31009/cc.2020.v8.i14.05

 

2. Complementary bibliography


BARON, Jaimie, The archive effect: found footage and the audiovisual experience of history. London/New York: Routledge, 2014.

BAZIN, André, ¿Qué es el cine?, Madrid: Rialp, 1990.

GUMUCIO DRAGON, Alfonso (ed.), El cine comunitario en América Latina y el Caribe. Bogotá: Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 2014.

MANRESA, Laia, Joaquim Jordà: la mirada lliure. Barcelona: Filmoteca de Catalunya / ICIC, 2006.

MESTMAN, Mariano (ed.), Las rupturas del 68 en el cine de América Latina. Buenos Aires: Akal, 2016.

NICHOLS, Bill, Introduction to documentary (3rd ed.). Bloomington: Indiana University Press, 2017.

QUINTANA, Àngel, Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades, Barcelona: Acantilado, 2003.

RABINOWITZ, Paula, They Must Be Represented: The Politics of Documentary. London and New York: Verso, 1994.

SILVA, Armando, Álbum de familia: la imagen de nosotros mismos. Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín, 2012.

STOLLER, Paul, The cinematic griot: the ethnography of Jean Rouch. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

TRANCHE, Rafael R. (ed.), De la foto al fotograma. Fotografía y cine documental: dos miradas sobre la realidad. Madrid: Ocho y medio, Ayuntamiento de Madrid, 2006.

VERDEURE, David, “Desktop Documentary.” Filmscalpel, n.d. https://www.filmscalpel.com/portfolio_page/desktop-documentary/

VIDAL, Nuria (ed.), Joaquín Jordá. Torino: Museo Nazionale del Cinema, 2006.

VINYES, Marina, Usos i abusos de la imatge en l'univers audiovisual de la Shoah. Girona: Documenta universitaria, 2015.


Curso Académico: 2022/23

8014 - Máster Universitario en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos

31148 - Cine de lo real


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
801 - Centro Másteres del Departamento de Comunicación
Estudio:
8014 - Máster Universitario en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos
Asignatura:
31148 - Cine de lo real
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Profesorado:
Albert Elduque Busquets
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

El curso quiere abordar el cine de lo real desde su heterogeneidad, que incluye, entre otras formas, documental tradicional, newsreel, diario filmado, autorretrato fílmico, cine experimental, ensayo, cine antropológico, found footage y cine militante. Aunque se partirá de lo real como emergencia dentro de la ficción, el curso se centrará en la construcción subjetiva y negociada de lo real a partir de procedimientos narrativos (relato, diálogo, recreación) y de puesta en escena (encuadre, montaje, sonido). La no ficción se entiende como un pacto entre el cineasta, el sujeto y el espectador, una triangulación que servirá para desarrollar los distintos temas.

Una premisa transversal será que toda imagen de lo real, desde la más íntima a la más englobante, conlleva una carga política que destila un acercamiento al mundo. Una determinada postura ante uno mismo y los demás, el pasado y el presente, el medio ambiente y la tecnología. Por ello se propondrá una reflexión sobre las cuestiones éticas asociadas a la representación de la realidad, con especial énfasis en cuestiones de punto de vista, género, raza y clase social.

Competencias asociadas

Capacidad para reconocer la pertinencia de un documental a una determinada tendencia o escuela.
Destreza en el asesoramiento para la organización del trabajo creativo en producciones documentales.
Capacidad de análisis y crítica de las obras documentales del audiovisual contemporáneo.

Resultados del aprendizaje

Los objetivos que hay que conseguir se dividen en campos diferentes:

 1. Adquisición de metodologías de análisis de la imagen de carácter transversal.

 2. Conocer y plantear una historia de las formas construida a partir de una voluntad de mostración de lo real.

 3. Conocer e interpretar las constantes estilísticas y los planteamientos de puesta en escena de los fragmentos audiovisuales construidos a partir de estrategias fundamentadas en la representación de la realidad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

4. Educación de calidad.

5. Igualdad de género.

Prerrequisitos

No existen prerrequisitos para cursar esta asignatura.

Contenidos

 1. Nociones de lo real. Del documental a la no ficción: testimonio de los hechos versus pacto subjetivo. Registro, simulacro y performance. 
 2. Desafíos al cine burgués: cine militante, contracine, Tercer Cine. Espacios de la militancia: manifestaciones, discusiones, discursos. El newsreel como propaganda y como subversión.
 3. Miradas al otro desde la diferencia: clase, género, raza, capacidad. Límites del “cine antropológico”. La filmación de la cultura popular: exotismo y mercantilización, memoria y resistencia. Del autor a la colectividad: el caso del cine indígena.
 4. El cineasta frente al espejo: el cuerpo del cineasta. De las narraciones del yo a la autoficción. Miradas al documental performativo.
 5. La memoria del cineasta. La intimidad como acto político. Relecturas del archivo familiar. Posmemoria: trauma y memoria personal.
 6. Distancia focal: representación y recreación (reenactment). La ficción como estrategia de lo real.
 7. Subvertir el pasado: found footage y archivos oficiales. De la reconstrucción histórica al mockumentary.
 8. Imágenes mecánicas: ¿la desaparición del sujeto? Videovigilancia, virtualidad e identidad. Miradas críticas y reapropiaciones en la ficción.
 9. Documental de escritorio. El cine de lo real ante/con YouTube. Nuevos parámetros de circulación y tiempo. Conjunción y diferencia entre cineasta, sujeto y espectador. 
 10. Exposiciones de los trabajos de los estudiantes.

Metodología docente

La discusión en clase se planteará a través de la proyección de fragmentos audiovisuales, a partir de los cuales se articularán los conceptos teóricos y los temas a debatir. En cada sesión se podrán facilitar lecturas de acompañamiento.

Evaluación

El curso se evaluará a partir de un trabajo escrito que ponga en relación distintas obras audiovisuales a partir de la perspectiva del cine de lo real. El último día de clase todo el estudiantado presentará sus trabajos a partir del comentario de los fragmentos con los que está trabajando.

La evaluación de la asignatura se desglosará de la siguiente manera:

 • 75% Trabajo final escrito
 • 10% Participación en las discusiones de clase
 • 15% Presentación del trabajo en clase

Bibliografía y recursos de información

1. Bibliografía básica

BRUZZI, Stella, New documentary. London/New York: Routledge, 2010.

CAMPO, Javier; CROWDER-TARABORRELLI, Thomas; GARAVELLI, Clara, et. al. (eds.) El cine documental. Una encrucijada estética y política. Inquisiciones contemporáneas al sistema audiovisual. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2020.

COMOLLI, Jean-Louis, Ver y poder: la inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental. Buenos Aires: Aurelia Rivera / Nueva Librería, 2007.

DIDI-HUBERMAN, Georges, Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial, 2011.

FAROCKI, Harun, Desconfiar de las imágenes. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

GUARDIOLA, Íngrid, L’ull i la navalla: un assaig sobre el món com a interfície. Barcelona: Arcàdia, 2018.

HIRSCH, Marianne, Family Frames: photography narrative and postmemory. Cambridge: Harvard University Press, 2012.

KISS, Miklós, “Desktop documentary: From artefact to artist(ic) emotions.” Necsus, 16/05/2021. https://necsus-ejms.org/desktop-documentary-from-artefact-to-artistic-emotions/

MARTIN GUTIÉRREZ, Gregorio (ed.), Cineastas frente al espejo. Madrid: T&B Editores, 2008.

RASCAROLI, Laura, The personal camera: subjective cinema and the essay film. London/New York: Wallflower, 2009.

SCHEFER, Raquel, “El retorno del newsreel (2011-2016) en las representaciones fílmicas contemporáneas del acontecimiento político.” Comparative Cinema IV, no. 9, 2016.

STEYERL, Hito, Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

VIRILIO, Paul, La máquina de visión. Madrid: Cátedra, 1989.

ZHANG, Ling, “Foreshadowing the Future of Capitalism: Surveillance Technology and Digital Realism in Xu Bing’s Dragonfly Eyes (2017).” Comparative Cinema VIII, no. 14, 2020: 62–81. https://doi.org/10.31009/cc.2020.v8.i14.05

 

2. Bibliografía complementaria


BARON, Jaimie, The archive effect: found footage and the audiovisual experience of history. London/New York: Routledge, 2014.

BAZIN, André, ¿Qué es el cine?, Madrid: Rialp, 1990.

GUMUCIO DRAGON, Alfonso (ed.), El cine comunitario en América Latina y el Caribe. Bogotá: Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 2014.

MANRESA, Laia, Joaquim Jordà: la mirada lliure. Barcelona: Filmoteca de Catalunya / ICIC, 2006.

MESTMAN, Mariano (ed.), Las rupturas del 68 en el cine de América Latina. Buenos Aires: Akal, 2016.

NICHOLS, Bill, Introduction to documentary (3rd ed.). Bloomington: Indiana University Press, 2017.

QUINTANA, Àngel, Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades, Barcelona: Acantilado, 2003.

RABINOWITZ, Paula, They Must Be Represented: The Politics of Documentary. London and New York: Verso, 1994.

SILVA, Armando, Álbum de familia: la imagen de nosotros mismos. Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín, 2012.

STOLLER, Paul, The cinematic griot: the ethnography of Jean Rouch. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

TRANCHE, Rafael R. (ed.), De la foto al fotograma. Fotografía y cine documental: dos miradas sobre la realidad. Madrid: Ocho y medio, Ayuntamiento de Madrid, 2006.

VERDEURE, David, “Desktop Documentary.” Filmscalpel, s.f. https://www.filmscalpel.com/portfolio_page/desktop-documentary/

VIDAL, Nuria (ed.), Joaquín Jordá. Torino: Museo Nazionale del Cinema, 2006.

VINYES, Marina, Usos i abusos de la imatge en l'univers audiovisual de la Shoah. Girona: Documenta universitaria, 2015.