Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

26456 - Tècniques de Comunicació


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
26456 - Tècniques de Comunicació
Àmbit:
---
Crèdits:
3.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Pendent
Grup 102: Pendent
Grup 103: Pendent
Grup 104: Pendent
Professorat:
Carolina Llorente Lope, Gema Revuelta de la Poza
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

26456 Tècniques de comunicació

 

 

 • Crèdits: 3
 • Trimestre: 2
 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Llengua/llengües de la docència: català/castellà
 • Equip docent/professorat:
  • Coordinadora de l'assignatura: Gema Revuelta
  • Professorat: Gema Revuelta i Carolina Llorente
 • Sessions: 10 sessions de 2 hores (4 sessions es divideixen en grups)

 

Aquesta assignatura té com a objectiu principal millorar les habilitats de comunicació dels estudiants. Tot i que el curs se centra en els formats propis de l'entorn acadèmic, la seva utilitat s'expandeix més enllà, ja que la comunicació és una competència transversal necessària a qualsevol àmbit de la vida, des del personal fins al professional.

Durant el trimestre es treballen de manera pràctica diferents recursos de comunicació oral i escrita. Els exercicis es realitzen majoritàriament a l'aula i consisteixen en redactar textos per a diferents propòsits, corregir documents i exercitar la lectura crítica, fer exposicions orals i participar en debats acadèmics.

Competències associades

Competències generals

• Capacitat per sintetitzar i simplificar informacions complexes

• Habilitats en la gestió de la informació

• Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica

• Capacitat per generar noves idees (creativitat)

• Foment de les habilitats empàtiques

• Preocupació per la qualitat i ètica professional

• Habilitats per treballar en equip

 

Competències específiques

• Planificació estratègica de la comunicació

• Presentació persuasiva d'idees i de projectes

• Comunicació oral a l'entorn acadèmic: l'exposició oral i el debat

• Construcció i destrucció d'arguments al debat acadèmic

• Redacció i contextualització de la informació segons diferents entorns: l'article científic i altres formats

• Organització de la informació segons el propòsit, la selecció del lèxic i el grau de formalitat, l'ús dels recursos lingüístics apropiats al propòsit i l'entorn

• Millora general de la redacció, augment de la llegibilitat dels textos i enriquiment de l'escriptura

 

Resultats de l'aprenentatge

• Coneixement profund de les principals tècniques de comunicació oral i escrita

• Millora en les habilitats per fer exposicions orals

• Millora en les habilitats per debatre qüestions científiques a l'entorn acadèmic

• Millora en les habilitats per a la composició i redacció de textos

Objectius de Desenvolupament Sostenible

• Objectiu 4. Educació de qualitat

• Objectiu 5. Igualtat de gènere

• Objectiu 17. Aliances per assolir els objectius

Prerequisits

NO

Continguts

Continguts

 

1. Introducció a la Comunicació Acadèmica. La comunicació com a procés estratègic: inventio, dispositio, elocutio, pronunciatio

 

2. Comunicació escrita:

• La composició. Els formats, els registres, el lèxic i el grau de formalitat. Donar forma al document: marges, interlineat, espaiat, font (tipus i cos, tipus especials), estils de títols i subtítols.

• La redacció.

o Estructurar i organitzar les idees a l'article científic i altres textos acadèmics (els lliuraments d'una assignatura, comunicacions amb el professorat i altres col·lectius en el context de la universitat, els informes i projectes, el TFG, el TFM i la tesi doctoral).

o Augmentar la llegibilitat i la comprensió. Paràgrafs i frases (estructura i extensió). Cohesió externa (el text en el context). Cohesió interna (connectors i epígrafs). Síntesi i utilització correcta d'incisos, abreviatures i acrònims. Recursos de redacció.

o Enriquir el text. Evitar la pobresa a la redacció: discordances, repeticions, llenguatge estigmatitzant i mal ús dels signes de puntuació. Llenguatge inclusiu per lluitar contra el sexisme, el capacitisme i altres formes d’exclusió. Augmentar les funcions comunicativa i persuasiva del discurs (recursos lingüístics).

• La revisió i el lliurament.

o Revisar errors ortogràfics més comuns, recursos per a la redacció i correcció ortogràfica i gramatical.

o Considerar la propietat intel·lectual i la protecció de dades. Arxivar, reanomenar, compartir i conservar documents.

 

3. Comunicació oral:

• Les exposicions orals a l'àmbit acadèmic

o El llenguatge corporal (continent). La mirada, la veu (volum, ritme, velocitat i entonació). Els gestos. Els braços, les cames i la disposició a l'espai. La respiració. Tics gestuals i de la parla.

o El contingut. Ordre de les idees al discurs científic i en altres discursos. Tècniques per captar l’atenció, argumentar, persuadir. La conclusió i el tancament. El suport gràfic.

• El debat acadèmic

o Què és debatre i què és el debat acadèmic

o Els diferents rols

o Construir i destruir línies argumentals

o Estratègies de debat

Metodologia docent

L'assignatura inclou 20 hores de classe presencials, agrupades en 10 sessions de 2 hores al llarg del trimestre. Algunes sessions es dirigeixen al conjunt dels alumnes matriculats a l'assignatura, mentre que en d'altres els estudiants es dividiran en grups. El calendari exacte i la divisió per grups es lliuraran el primer dia de classe. A més de les hores d'activitat a classe, la resta de les hores fins a completar els 3 crèdits ECTS inclouen el temps de dedicació de l'estudiant per preparar la presentació oral i el treball de debat (realitzat en grup), assimilar els conceptes teòrics revisats a classe i cercar documentació.

 

Sessió

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

T

Introducció. Redacció text 1

2

 

 

 

 

T

Tècniques de composició i redacció. Correcció text 1

3

1

2

 

3

 4

Pràctica 1

Composició i redacció: redacció text 2 i correcció text 1

4

 

 

 

 

T

Tècniques d'expressió oral

5

1

2

 

3

 4

Pràctica 2

Pràctiques d’exposició oral. Avaluació d’exposicions orals

6

 

 

 

 

T

Argumentació i lectura crítica

7

1

2

 

3

 4

Pràctica 3

Argumentació: redacció text 3 i correcció text 2

8

 

 

 

 

T

El debat acadèmic

9

1

2

 

3

 4

Pràctica 4

Pràctiques de debat (grups). Avaluació dels debats

10

 

 

 

 

 Seminari

Debat final. Avaluació del debat final

 

 

Avaluació

 

Mètodes d'avaluació

L'avaluació serà continuada i es basarà en la participació a classe i la realització de 4 proves pràctiques al llarg del trimestre.

 

Valor relatiu de les proves sobre la nota final

Participació activa a les classes teòriques i pràctiques, 20%

Pràctica 1: composició i redacció (redacció text 2 i correcció text 1), 20%

Pràctica 2: exposició oral i avaluació exposicions, 20%

Pràctica 3: argumentació (redacció text 3 i correcció text 2), 20%

Pràctica 4: debat i avaluació debats, 20%

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

 

Bibliografia

 

Bermúdez Vázquez, M. I., & Lucena, J. (2019). Manual de debate (1a). Córdoba: Berenice.

Cassany, D. (2018). La cuina de l’ escriptura. Empúries (Barcelona): Edicions 62, s.a., labutxaca.

Jiménez Villa, J., Argimon Pallàs, J. M., Martín Zurro, A., & Vilardell Tarrès, M. (Eds.). (2016). Publicación científica biomédica (2a). Barcelona: Elsevier.

Revuelta, G. (2014). Comunicar es fácil: técnicas de comunicación oral. Disponible en https://www.youtube.com/playlist?list=PLED8C392D21B9047C

Revuelta, G., & Llorente, C. (2016). Elaboración de abstracts o resúmenes en el entorno sanitario. Barcelona. Disponible en https://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/Guia-2.-Abstract-compressed.pdf

 

Recursos generals

RECLIC: Recursos per millorar la competència lingüística i comunicativa (Universitat Pompeu Fabra)


Curs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

26456 - Tècniques de Comunicació


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
26456 - Tècniques de Comunicació
Àmbit:
---
Crèdits:
3.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Pendent
Grup 102: Pendent
Grup 103: Pendent
Grup 104: Pendent
Professorat:
Carolina Llorente Lope, Gema Revuelta de la Poza
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

26456 Tècniques de comunicació

 

 

 • Crèdits: 3
 • Trimestre: 2
 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Llengua/llengües de la docència: català/castellà
 • Equip docent/professorat:
  • Coordinadora de l'assignatura: Gema Revuelta
  • Professorat: Gema Revuelta i Carolina Llorente
 • Sessions: 10 sessions de 2 hores (4 sessions es divideixen en grups)

 

Aquesta assignatura té com a objectiu principal millorar les habilitats de comunicació dels estudiants. Tot i que el curs se centra en els formats propis de l'entorn acadèmic, la seva utilitat s'expandeix més enllà, ja que la comunicació és una competència transversal necessària a qualsevol àmbit de la vida, des del personal fins al professional.

Durant el trimestre es treballen de manera pràctica diferents recursos de comunicació oral i escrita. Els exercicis es realitzen majoritàriament a l'aula i consisteixen en redactar textos per a diferents propòsits, corregir documents i exercitar la lectura crítica, fer exposicions orals i participar en debats acadèmics.

Competències associades

Competències generals

• Capacitat per sintetitzar i simplificar informacions complexes

• Habilitats en la gestió de la informació

• Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica

• Capacitat per generar noves idees (creativitat)

• Foment de les habilitats empàtiques

• Preocupació per la qualitat i ètica professional

• Habilitats per treballar en equip

 

Competències específiques

• Planificació estratègica de la comunicació

• Presentació persuasiva d'idees i de projectes

• Comunicació oral a l'entorn acadèmic: l'exposició oral i el debat

• Construcció i destrucció d'arguments al debat acadèmic

• Redacció i contextualització de la informació segons diferents entorns: l'article científic i altres formats

• Organització de la informació segons el propòsit, la selecció del lèxic i el grau de formalitat, l'ús dels recursos lingüístics apropiats al propòsit i l'entorn

• Millora general de la redacció, augment de la llegibilitat dels textos i enriquiment de l'escriptura

 

Resultats de l'aprenentatge

• Coneixement profund de les principals tècniques de comunicació oral i escrita

• Millora en les habilitats per fer exposicions orals

• Millora en les habilitats per debatre qüestions científiques a l'entorn acadèmic

• Millora en les habilitats per a la composició i redacció de textos

Objectius de Desenvolupament Sostenible

• Objectiu 4. Educació de qualitat

• Objectiu 5. Igualtat de gènere

• Objectiu 17. Aliances per assolir els objectius

Prerequisits

NO

Continguts

Continguts

 

1. Introducció a la Comunicació Acadèmica. La comunicació com a procés estratègic: inventio, dispositio, elocutio, pronunciatio

 

2. Comunicació escrita:

• La composició. Els formats, els registres, el lèxic i el grau de formalitat. Donar forma al document: marges, interlineat, espaiat, font (tipus i cos, tipus especials), estils de títols i subtítols.

• La redacció.

o Estructurar i organitzar les idees a l'article científic i altres textos acadèmics (els lliuraments d'una assignatura, comunicacions amb el professorat i altres col·lectius en el context de la universitat, els informes i projectes, el TFG, el TFM i la tesi doctoral).

o Augmentar la llegibilitat i la comprensió. Paràgrafs i frases (estructura i extensió). Cohesió externa (el text en el context). Cohesió interna (connectors i epígrafs). Síntesi i utilització correcta d'incisos, abreviatures i acrònims. Recursos de redacció.

o Enriquir el text. Evitar la pobresa a la redacció: discordances, repeticions, llenguatge estigmatitzant i mal ús dels signes de puntuació. Llenguatge inclusiu per lluitar contra el sexisme, el capacitisme i altres formes d’exclusió. Augmentar les funcions comunicativa i persuasiva del discurs (recursos lingüístics).

• La revisió i el lliurament.

o Revisar errors ortogràfics més comuns, recursos per a la redacció i correcció ortogràfica i gramatical.

o Considerar la propietat intel·lectual i la protecció de dades. Arxivar, reanomenar, compartir i conservar documents.

 

3. Comunicació oral:

• Les exposicions orals a l'àmbit acadèmic

o El llenguatge corporal (continent). La mirada, la veu (volum, ritme, velocitat i entonació). Els gestos. Els braços, les cames i la disposició a l'espai. La respiració. Tics gestuals i de la parla.

o El contingut. Ordre de les idees al discurs científic i en altres discursos. Tècniques per captar l’atenció, argumentar, persuadir. La conclusió i el tancament. El suport gràfic.

• El debat acadèmic

o Què és debatre i què és el debat acadèmic

o Els diferents rols

o Construir i destruir línies argumentals

o Estratègies de debat

Metodologia docent

L'assignatura inclou 20 hores de classe presencials, agrupades en 10 sessions de 2 hores al llarg del trimestre. Algunes sessions es dirigeixen al conjunt dels alumnes matriculats a l'assignatura, mentre que en d'altres els estudiants es dividiran en grups. El calendari exacte i la divisió per grups es lliuraran el primer dia de classe. A més de les hores d'activitat a classe, la resta de les hores fins a completar els 3 crèdits ECTS inclouen el temps de dedicació de l'estudiant per preparar la presentació oral i el treball de debat (realitzat en grup), assimilar els conceptes teòrics revisats a classe i cercar documentació.

 

Sessió

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

T

Introducció. Redacció text 1

2

 

 

 

 

T

Tècniques de composició i redacció. Correcció text 1

3

1

2

 

3

 4

Pràctica 1

Composició i redacció: redacció text 2 i correcció text 1

4

 

 

 

 

T

Tècniques d'expressió oral

5

1

2

 

3

 4

Pràctica 2

Pràctiques d’exposició oral. Avaluació d’exposicions orals

6

 

 

 

 

T

Argumentació i lectura crítica

7

1

2

 

3

 4

Pràctica 3

Argumentació: redacció text 3 i correcció text 2

8

 

 

 

 

T

El debat acadèmic

9

1

2

 

3

 4

Pràctica 4

Pràctiques de debat (grups). Avaluació dels debats

10

 

 

 

 

 Seminari

Debat final. Avaluació del debat final

 

 

Avaluació

 

Mètodes d'avaluació

L'avaluació serà continuada i es basarà en la participació a classe i la realització de 4 proves pràctiques al llarg del trimestre.

 

Valor relatiu de les proves sobre la nota final

Participació activa a les classes teòriques i pràctiques, 20%

Pràctica 1: composició i redacció (redacció text 2 i correcció text 1), 20%

Pràctica 2: exposició oral i avaluació exposicions, 20%

Pràctica 3: argumentació (redacció text 3 i correcció text 2), 20%

Pràctica 4: debat i avaluació debats, 20%

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

 

Bibliografia

 

Bermúdez Vázquez, M. I., & Lucena, J. (2019). Manual de debate (1a). Córdoba: Berenice.

Cassany, D. (2018). La cuina de l’ escriptura. Empúries (Barcelona): Edicions 62, s.a., labutxaca.

Jiménez Villa, J., Argimon Pallàs, J. M., Martín Zurro, A., & Vilardell Tarrès, M. (Eds.). (2016). Publicación científica biomédica (2a). Barcelona: Elsevier.

Revuelta, G. (2014). Comunicar es fácil: técnicas de comunicación oral. Disponible en https://www.youtube.com/playlist?list=PLED8C392D21B9047C

Revuelta, G., & Llorente, C. (2016). Elaboración de abstracts o resúmenes en el entorno sanitario. Barcelona. Disponible en https://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/Guia-2.-Abstract-compressed.pdf

 

Recursos generals

RECLIC: Recursos per millorar la competència lingüística i comunicativa (Universitat Pompeu Fabra)


Curs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

26456 - Tècniques de Comunicació


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
26456 - Tècniques de Comunicació
Àmbit:
---
Crèdits:
3.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Pendent
Grup 102: Pendent
Grup 103: Pendent
Grup 104: Pendent
Professorat:
Carolina Llorente Lope, Gema Revuelta de la Poza
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

26456 Tècniques de comunicació

 

 

 • Crèdits: 3
 • Trimestre: 2
 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Llengua/llengües de la docència: català/castellà
 • Equip docent/professorat:
  • Coordinadora de l'assignatura: Gema Revuelta
  • Professorat: Gema Revuelta i Carolina Llorente
 • Sessions: 10 sessions de 2 hores (4 sessions es divideixen en grups)

 

Aquesta assignatura té com a objectiu principal millorar les habilitats de comunicació dels estudiants. Tot i que el curs se centra en els formats propis de l'entorn acadèmic, la seva utilitat s'expandeix més enllà, ja que la comunicació és una competència transversal necessària a qualsevol àmbit de la vida, des del personal fins al professional.

Durant el trimestre es treballen de manera pràctica diferents recursos de comunicació oral i escrita. Els exercicis es realitzen majoritàriament a l'aula i consisteixen en redactar textos per a diferents propòsits, corregir documents i exercitar la lectura crítica, fer exposicions orals i participar en debats acadèmics.

Competències associades

Competències generals

• Capacitat per sintetitzar i simplificar informacions complexes

• Habilitats en la gestió de la informació

• Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica

• Capacitat per generar noves idees (creativitat)

• Foment de les habilitats empàtiques

• Preocupació per la qualitat i ètica professional

• Habilitats per treballar en equip

 

Competències específiques

• Planificació estratègica de la comunicació

• Presentació persuasiva d'idees i de projectes

• Comunicació oral a l'entorn acadèmic: l'exposició oral i el debat

• Construcció i destrucció d'arguments al debat acadèmic

• Redacció i contextualització de la informació segons diferents entorns: l'article científic i altres formats

• Organització de la informació segons el propòsit, la selecció del lèxic i el grau de formalitat, l'ús dels recursos lingüístics apropiats al propòsit i l'entorn

• Millora general de la redacció, augment de la llegibilitat dels textos i enriquiment de l'escriptura

 

Resultats de l'aprenentatge

• Coneixement profund de les principals tècniques de comunicació oral i escrita

• Millora en les habilitats per fer exposicions orals

• Millora en les habilitats per debatre qüestions científiques a l'entorn acadèmic

• Millora en les habilitats per a la composició i redacció de textos

Objectius de Desenvolupament Sostenible

• Objectiu 4. Educació de qualitat

• Objectiu 5. Igualtat de gènere

• Objectiu 17. Aliances per assolir els objectius

Prerequisits

NO

Continguts

Continguts

 

1. Introducció a la Comunicació Acadèmica. La comunicació com a procés estratègic: inventio, dispositio, elocutio, pronunciatio

 

2. Comunicació escrita:

• La composició. Els formats, els registres, el lèxic i el grau de formalitat. Donar forma al document: marges, interlineat, espaiat, font (tipus i cos, tipus especials), estils de títols i subtítols.

• La redacció.

o Estructurar i organitzar les idees a l'article científic i altres textos acadèmics (els lliuraments d'una assignatura, comunicacions amb el professorat i altres col·lectius en el context de la universitat, els informes i projectes, el TFG, el TFM i la tesi doctoral).

o Augmentar la llegibilitat i la comprensió. Paràgrafs i frases (estructura i extensió). Cohesió externa (el text en el context). Cohesió interna (connectors i epígrafs). Síntesi i utilització correcta d'incisos, abreviatures i acrònims. Recursos de redacció.

o Enriquir el text. Evitar la pobresa a la redacció: discordances, repeticions, llenguatge estigmatitzant i mal ús dels signes de puntuació. Llenguatge inclusiu per lluitar contra el sexisme, el capacitisme i altres formes d’exclusió. Augmentar les funcions comunicativa i persuasiva del discurs (recursos lingüístics).

• La revisió i el lliurament.

o Revisar errors ortogràfics més comuns, recursos per a la redacció i correcció ortogràfica i gramatical.

o Considerar la propietat intel·lectual i la protecció de dades. Arxivar, reanomenar, compartir i conservar documents.

 

3. Comunicació oral:

• Les exposicions orals a l'àmbit acadèmic

o El llenguatge corporal (continent). La mirada, la veu (volum, ritme, velocitat i entonació). Els gestos. Els braços, les cames i la disposició a l'espai. La respiració. Tics gestuals i de la parla.

o El contingut. Ordre de les idees al discurs científic i en altres discursos. Tècniques per captar l’atenció, argumentar, persuadir. La conclusió i el tancament. El suport gràfic.

• El debat acadèmic

o Què és debatre i què és el debat acadèmic

o Els diferents rols

o Construir i destruir línies argumentals

o Estratègies de debat

Metodologia docent

L'assignatura inclou 20 hores de classe presencials, agrupades en 10 sessions de 2 hores al llarg del trimestre. Algunes sessions es dirigeixen al conjunt dels alumnes matriculats a l'assignatura, mentre que en d'altres els estudiants es dividiran en grups. El calendari exacte i la divisió per grups es lliuraran el primer dia de classe. A més de les hores d'activitat a classe, la resta de les hores fins a completar els 3 crèdits ECTS inclouen el temps de dedicació de l'estudiant per preparar la presentació oral i el treball de debat (realitzat en grup), assimilar els conceptes teòrics revisats a classe i cercar documentació.

 

Sessió

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

T

Introducció. Redacció text 1

2

 

 

 

 

T

Tècniques de composició i redacció. Correcció text 1

3

1

2

 

3

 4

Pràctica 1

Composició i redacció: redacció text 2 i correcció text 1

4

 

 

 

 

T

Tècniques d'expressió oral

5

1

2

 

3

 4

Pràctica 2

Pràctiques d’exposició oral. Avaluació d’exposicions orals

6

 

 

 

 

T

Argumentació i lectura crítica

7

1

2

 

3

 4

Pràctica 3

Argumentació: redacció text 3 i correcció text 2

8

 

 

 

 

T

El debat acadèmic

9

1

2

 

3

 4

Pràctica 4

Pràctiques de debat (grups). Avaluació dels debats

10

 

 

 

 

 Seminari

Debat final. Avaluació del debat final

 

 

Avaluació

 

Mètodes d'avaluació

L'avaluació serà continuada i es basarà en la participació a classe i la realització de 4 proves pràctiques al llarg del trimestre.

 

Valor relatiu de les proves sobre la nota final

Participació activa a les classes teòriques i pràctiques, 20%

Pràctica 1: composició i redacció (redacció text 2 i correcció text 1), 20%

Pràctica 2: exposició oral i avaluació exposicions, 20%

Pràctica 3: argumentació (redacció text 3 i correcció text 2), 20%

Pràctica 4: debat i avaluació debats, 20%

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

 

Bibliografia

 

Bermúdez Vázquez, M. I., & Lucena, J. (2019). Manual de debate (1a). Córdoba: Berenice.

Cassany, D. (2018). La cuina de l’ escriptura. Empúries (Barcelona): Edicions 62, s.a., labutxaca.

Jiménez Villa, J., Argimon Pallàs, J. M., Martín Zurro, A., & Vilardell Tarrès, M. (Eds.). (2016). Publicación científica biomédica (2a). Barcelona: Elsevier.

Revuelta, G. (2014). Comunicar es fácil: técnicas de comunicación oral. Disponible en https://www.youtube.com/playlist?list=PLED8C392D21B9047C

Revuelta, G., & Llorente, C. (2016). Elaboración de abstracts o resúmenes en el entorno sanitario. Barcelona. Disponible en https://ccs.upf.edu/wp-content/uploads/Guia-2.-Abstract-compressed.pdf

 

Recursos generals

RECLIC: Recursos per millorar la competència lingüística i comunicativa (Universitat Pompeu Fabra)