Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

26364 - Interpretació Idioma-Llengua 4 (francès)


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
26364 - Interpretació Idioma-Llengua 4 (francès)
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Francès
Seminari: Grup 101: Francès
Professorat:
Ignasi Vancells i Mora, Eulalia Giralt Paradell
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Interpretació Idioma-Llengua 4 és un curs introductori a la teoria i pràctica de la interpretació simultània del francès al català i al castellà impartit a través de classes magistrals i seminaris pràctics.

L’assignatura introdueix els alumnes en el món de l’anàlisi del discurs oral i les situacions comunicatives en què es desenvolupa la interpretació simultània. Les dues sessions setmanals proporcionaran als alumnes els fonaments de la descodificació de la llengua de sortida i la codificació en la llengua meta activant una potent memòria de treball i l’organització de la gestió de l’error i la presa de decisions, mitjançant la pràctica intensiva de les tècniques i destreses que s’apliquen en aquesta modalitat d’interpretació.

A més dels aspectes pràctics de l’aprenentatge, els alumnes treballaran qüestions de comunicació intercultural i interlingual, ètica aplicada en situacions complexes, objectivitat professional, neutralitat i gestió de l’estrès.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

Específiques (E)

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional
 • E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball 
 • E7. Interpretar textos orals en situacions simulades (iniciació a la interpretació de conferències; domini de les tècniques d'interpretació d'enllaç)

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Adquireix una bona comprensió de la llengua oral de la qual ha d'interpretar (llengua d'origen).

 • RA2. S'expressa de manera adequada en la llengua a la qual interpreta (llengua meta).

 • RA4. Posseeix capacitats inicials per a la interpretació consecutiva i simultània.

 • RA5. Coneix les bases pràctiques i la deontologia de la interpretació com a professió.

 • RA6. Realitza interpretacions de nivell inicial en situacions simulades del seu context professional.

 • RA7. Sap autoavaluar-se i valorar la qualitat de la pròpia interpretació.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

 

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Prerequisits

Coneixement excel·lent del francés i domini del català i/o el castellà.

Continguts

 1. Teoria i pràctica de la interpretació simultània del francès al català i al castellà. Anàlisi del discurs en interpretació simultània. Presa de decisions. Reformulació en interpretació simultània.

 2. Dissociació de l’atenció; shadowing, traducció a vista, decalatge.

 3. Prosòdia: enunciació, articulació, ritme, entonació. Fillers.

 4. Gestió de l’error propi i aliè.

 5. Control de pauses i silencis en el discurs de sortida.

 6. Gestió de l’estrès.

Metodologia docent

Pràctica i anàlisi presencials d'interpretacions simultànies de discursos pedagògics i reals.

Avaluació

Activitat avaluada*

Ponderació sobre la nota final

Recuperació

Ponderació sobre la nota final (de recuperació)**

Interpretació d’un discurs a clase

25%

35%

Pronunciar un discurs a classe i participar al debat

20%

 

 

Entrega de les interpretacions  amb una periodicitat setmanal

20 %

No

 

Examen final (interpretació d’un discurs d’uns sis minuts)

35%

35%

Bibliografia i recursos d'informació


Academic Year/course: 2022/23

3343 - Bachelor's (degree) programme in Translation and Interpretation

26364 - Language Interpreting 4 (French)


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
334 - Translation and language sciences
Study:
3343 - Bachelor's (degree) programme in Translation and Interpretation
Subject:
26364 - Language Interpreting 4 (French)
Credits:
5.0
Course:
3 and 4
Teaching languages:
Theory: Group 1: French
Seminar: Group 101: French
Teachers:
Ignasi Vancells i Mora, Eulalia Giralt Paradell
Teaching Period:
Third Quarter
Schedule:

Presentation

Interpretation IV FR is designed to provide the student with an initial simultaneous interpreting technique and an understanding of the contexts in which that activity takes place. It is a focused on the practice and analysis of consecutive interpretation.

Associated skills

Basic skills (CB)

 • CB4. Conveying information, ideas, problems and solutions to a specialised and non-specialised audience
 • CB5. Acquiring skills no autonomously pursue further studies 

General (G)

 • G1. Team and individual work
 • G2. thriving in a multicultural and diverse environment
 • G3. Working in interdisciplinary contexts
 • G4. Adapting to internacional contexts
 • G6. Applying knowledge to new professional situations

Specific (E)

 • E1. Excellent command, written and oral, of own languages
 • E2. Excellent command, passive and active, of foreign languages in their academic and/or professional field
 • E3. Knowledge of foreign cultures
 • E7. Interpreting speeches in mock situations

Learning outcomes

RA1.  Good oral understanding of foreign language

RA2. Excellent public speaking skills in target language

RA4. Initial skills for consecutive and simultaneous interpreting

RA5. Knowledge of foundations of interpreting practice and ethics 

RA6. Beginner level performance in interpreting mock speeches

RA7. Capable of self-assessing themselves and evaluating quality

Sustainable Development Goals

GOAL 5: Gender Equality

 

GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions

Prerequisites

Having an excellent knowledge of French and a perfect command of Spanish and/or Catalan.

Teaching Methods

Practice and analysis of simultaneous interpreting exercises in class.

Evaluation

 Activity*

Weight towards final grade

Second-chance examination

Weight towards final grade (second chance)**

Interpreting a speech in class

25%

Yes

35%

Giving a speech in class

20%

 

 

Weekly submission of interpretations

20%

 

 

Final exam (interpreting a 6-minute speech)

35%

Yes

35%

Bibliography and information resources


Curso Académico: 2022/23

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

26364 - Interpretación Idioma-Lengua 4 (francés)


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
26364 - Interpretación Idioma-Lengua 4 (francés)
Créditos:
5.0
Curso:
4 y 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Francés
Seminario: Grupo 101: Francés
Profesorado:
Ignasi Vancells i Mora, Eulalia Giralt Paradell
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Interpretación IV FR está concebida para aportar al estudiante los fundamentos de la técnica de interpretación simultánea. Las sesiones se centran en la práctica y el análisis de la interpretación simultánea. 

Competencias asociadas

Competencias básicas (CB)
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Generales (G)
 
G1. Trabajar individualmente y en equipo
G2. Exitoso en un entorno multicultural y diverso
G3. Trabajar en contextos interdisciplinares
G4. Adaptarse a contextos internacionales
G6. Aplicar los conocimientos a nuevas situaciones profesionales

Específicas (E)
 
E1. Tener un dominio excelente, tanto escrito como oral, de la lengua o lenguas propias
E2. Tener dominio operativo receptivo y productivo, oral y escrito, de dos lenguas extranjeras en su área académica y/o profesional
E3. Muestra conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo
E7. Interpretar textos orales en situaciones simuladas (iniciación a la interpretación de conferencias; dominio de las técnicas de interpretación de enlace)

Resultados del aprendizaje

RA1. Adquiere una buena comprensión de la lengua oral de la que debe interpretar (lengua de origen).
 
RA2. Se expresa de forma adecuada en la lengua a la que interpreta (lengua meta).
 
RA4. Posee capacidades iniciales para la interpretación consecutiva y simultánea.
 
RA5. Conoce las bases prácticas y la deontología de la interpretación como profesión.
 
RA6. Realiza interpretaciones de nivel inicial en situaciones simuladas de su contexto profesional.

RA7. Sabe autoevaluarse y valorar la calidad de la propia interpretación.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 5: Igualdad de género
 
 
 
ODS 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas

Prerrequisitos

Conocimiento excelente del francés y dominio del catalán y/o castellano.

Contenidos

Teoría y práctica de la interpretación consecutiva del inglés en catalán y castellano.
 
Análisis del discurso en interpretación. Teoría y práctica.
 
Técnica de la toma de notas.
 
Teoría y práctica de la reformulación.
 
Gestión prosódica en la interpretación.
 
Aprendizaje de técnicas de evaluación autónoma.
 
Búsqueda documental y anticipación para la preparación de un encargo.

Metodología docente

Práctica y análisis presenciales de interpretaciones simultáneas de discursos pedagógicos y reales.

Evaluación

 Actividad evaluada*

Ponderación sobre la nota final

Recuperación

Ponderación sobre la nota final (de recuperación)**

Interpretación de un discurso en clase

25%

35%
Interpretación + informe de autoevaluación

Pronunciar un discurso en clase

20%

 

 

Entrega de las interpretaciones semanalmente

20%

 

 

Examen final (interpretación de un discurso de unos seis minutos)

35%

35%

Bibliografía y recursos de información