Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3363 - Grau en Medicina

26241 - Medicina, Societat i Persones II: Psicologia Mèdica i Relació Metge-Pacient


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3363 - Grau en Medicina
Assignatura:
26241 - Medicina, Societat i Persones II: Psicologia Mèdica i Relació Metge-Pacient
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Grup 103: Català, Castellà
Grup 104: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Professorat:
Jesus Antonio Bas Villalba, Judit Villar Garcia, Maria Francina Fonseca Casals, Anna Renom Guiteras, Xavier Gracia Alemany
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

 

Identificació de l'activitat docent

L'assignatura de Medicina, Societat i Persones II: Psicologia Mèdica i Relació Metge-Pacientés una assignatura de formació bàsica en el grau de Medicina, amb 4 crèdits ECTS. S'imparteix en el primer trimestre del segon curs de la titulació.

Coordinació i Professorat 

La coordinació de l'assignatura és a càrrec de Olga Valverde i Judit Villar.
Les activitats docents seran impartides pels professors Jesús Bas i Judit Villar.

Competències associades

Durant el procés docent de l'assignatura es pretén que l'estudiant pugui adquirir les competències requerides per les autoritats educatives i previstes en el pla d'estudis de la titulació:

a) Conèixer els fonaments del desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència.
b) Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i el comportament.
c) Conèixer els fonaments dels trastorns psicològics i la psicoteràpia.

d) Conèixer els fonaments ètics de l’exercici de la professió mèdica

e) Aprendre a mantenir el principi de la confidencialitat.

f) Aplicar els valors personals professionals d’excel·lència, altruisme, sentit del deure, responsabilitat, integritat i honestedat en l’exercici de la professió.

g) Reconèixer la necessitat de mantenir la competència professional.

h) Saber abordar la pràctica professional respectant l’autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.

j) Conèixer els aspectes de la comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social.

k) Conèixer els models de relació clínica (entrevista, comunicació verbal, comunicació no verbal i interferències).

l) Aprendre a donar males notícies, pronòstics i consell terapèutic.

m) Conèixer els aspectes de la comunicació en públic, oral i escrita, de treballs científics i/o informes professionals.

 

A més de les competències específiques de l'assignatura, es treballaran les competències comunes UPF dintre del marc edvolució i diferents competències transversals: concretament la competència de pensament crític i de treball en equip.

Resultats de l'aprenentatge

Objectius generals

El projecte docent de l'activitat pretén:
a) Propocionar a l'estudiant coneixements rellevants sobre el comportament humà tant sobre els processos bàsics com sobre les diferències individuals.
b) Sensibilitzar l'alumnat sobre la importància de les relacions humanes en els estats de salut i malaltia.
c) Familiaritzar l'alumnat amb els principals trastorns del comportament i amb les principals teràpies psicològiques.
d) Capacitar l'alumnat per a discriminar les diferents maneres de recollida d'informació sobre el comportament i per a interpretar algunes proves psicològiques rellevants.
e) Introduir l'alumnat en l'aplicació de la psicologia en les ciències de la salut i la medicina.f) Col·laborar en l'adquisició per part dels estudiants de les competències comunes UPF dintre del marc edvolució i diferents competències transversals, concretament la competència de pensament crític i de treball en equip.g)
Proporcionar les bases que permetin una comunicació eficaç i empatica amb els pacients.h) Aprendre a enfrontar-se amb les situacions difícils de comunicació en la consulta.

i) Reconèixer les necessitats dels pacients en el procés diagnòstic i terapèutic.

j) Adquirir el coneixement que permeti aplicar els principals principis ètics a la relació professional amb els pacients.

h)Adquirir els aprenentatges suficients per tal d’establir una comunicació eficaç en entorns professionals respecten les diferents cultures.


Objectius específics

Durant el procés docent, els/les alumnes coneixeran els objectius específics de cada tema i de cada pràctica/seminari, que estaran a la seva disposició a l'Aula Global. Aquests objectius seran objecte d'avaluació del rendiment acadèmic dels estudiants.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els objectius de Desenvolupament Sostenible que es treballaran de forma més directa a l'assignatura són:

 

# ODS 3. Salut i benestar

# ODS 4. Educació de qualitat

# ODS 10. Reducció de les desigualtats

# ODS 16. Pau, justícia i institucions

Prerequisits

Aquesta assignatura no té requisits previs.

Continguts

Temari a impartir en classes magistrals

 1. Percepció, Atenció i Funcions Executives
 2. Memòria
 3. Aprenentatge
 4. Llenguatge
 5. Desenvolupament
 6. Motivació i emoció
 7. Trastorns i tractaments psicològics (teoría)
 8. La comunicació en relació metge-pacient.
 9. L’entrevista clínica
 10. Perspectiva de gènere en l´entrevista clínica
 11. La relació metge-pacient en els pacients pediàtrics
 12. La relació metge-pacient en els pacients geriàtrics
 13. Introducció a la simulació

Sessions de seminari

 1. Paradigmes experimentals i mesures de la conducta
 2. Pensament i resolució de problemes
 3. Cognició social
 4. Introducció a les neurociències cognitives
 5. La comunicació i la confidencialitat en la relació metge-pacient.
 6. El maltractament de gènere. La relació metge-pacient: en pacients difícils, gestió del conflicte
 7. La gestió de les teories pseudocientífiques, anticientífiques i conspiracionistes en la relació metge-pacient

Sessions de pràctiques

 1. Intel·ligència i tècniques psicomètriques
 2. Personalitat i tests personalitat
 3. Mètodes d'estudi de ciències cognitives (EEG i Eye-*tracker)
 4. Trastorns i tractaments psicològics (pràctica)
 5. Ètica en la Relació Assistencial (I)
 6. Ètica en la Relació Assistencial (II)
 7. La Competència Cultural en la Relació Assistencial  (I)
 8. La Competència Cultural en la Relació Assistencial  (II)
 9. Com donar males notícies. Gestiò de les males noticies (I)
 10. Com donar males notícies. Gestiò de les males noticies (II)
 11. Simulació: La relació metge-pacient en situacions difícils (I)
 12. Simulació: La relació metge-pacient en situacions difícils (II)

 

Metodologia docent

Durant el curs estan previstes diverses activitats docents que l'estudiant haurà de seguir com a requeriment per a superar l'assignatura. L'assistència serà obligatòria en el cas dels seminaris i les sessions pràctiques.


Les activitats previstes durant el procés docent seran les següents:

a) Classes magistrals

El professorat impartirà els continguts mitjançant classes magistrals, on també es fomentarà la participació dels estudiants. Després de cada sessió, l'estudiant tindrà a la seva disposició a l'Aula Global la presentació que utilitzarà el professor. També es posarà a la disposició de l'estudiant un breu resum sobre els objectius específics de la sessió i els temes tractats.

A més de la informació impartida pel professor, durant les hores de classe es podrà discutir en grups, es realitzaran les avaluacions previstes i es comentaran els seus resultats.

b) Seminaris

Es realitzaran essions de seminari que inclouran diferents formats, des de sessions teòriques sobre temes transversals i d'interès, fins a sessions més pràctiques o de treball dels estudiants. El grup es dividirà en 2 subgrups de seminaris.

c) Pràctiques

Es realitzaran sessions de pràctiques on l'alumnat haurà de fer treballs avaluables amb diferents formats, des de la realització d'infografies, fins presentacions orals.

 

 

d) Simulació: introducció a la metodologia de la simulaciò  i simulació de dos casos. L’assistència al grups de simulació es obligatòria.

 

e) Avaluació de l'aprenentatge

Durant el curs i dins dels horaris previstos per a les assignatures es duran a terme les avaluacions previstes.

Programació d'activitats

La programació de les activitats de l'assignatura està recollida en l'horari oficial de la facultat. Qualsevol canvi o avís rellevant es realitzarà a través de l'Aula Global.

Avaluació

a)  Tipus d'avaluacions a l'assignatura

Avaluació de les pràctiques/simulació. L'assistència a totes les sessions de pràctiques i simulació és obligatòria. Addicionalment, en determinades sessions pràctiques s'avaluaran diferents treballs i presentacions a realitzar per part de l'alumnat (es donaran els detalls durant el curs).

Avaluació final. Al final del procés docent es realitzarà l'avaluació final de l'assignatura, que constarà de:

 • Una Prova d'Elecció Múltiple (amb preguntes tipus test, 5 alternatives i només 1 correcta) sobre totes les sessions teòriques, pràctiques i seminaris.
 • Una prova escrita (Assaig) amb preguntes curtes obertes sobre les sessions teòriques, pràctiques i seminaris.

b) Pes dels diferents tipus d'avaluació sobre la nota acreditativa final 

Practiques                                     20 %

Avaluació final:

PEM                                              40 %

Assaig                                           40 %

* L'absència no justificada a 2 de les pràctiques o classes de simulació comportarà la pèrdua del 20% de la nota final.

c) Criteris de superació i qualificacions qualitatives

Per a superar l'assignatura, l'estudiant haurà d'assistir de manera obligatòria a les activitats programades i haurà d'obtenir una nota superior a 5 en l'avaluació final (mitjana de PEM i assaig), així com una nota de 5 o superior en la qualificació definitiva. 

La superació del 70% dels objectius implicarà la qualificació de notable i la superació del 90%, excel·lent.

Important: Qualsevol tipus de còpia o plagi implica la no superació de l'assignatura. Durant l'activitat docent no està permès utilitzar telèfons mòbils (tret que així ho indiqui el/la professor/a), així com ordenadors personals per a activitats no relacionades amb l'assignatura. 

d) Criteris sobre el procés de recuperació

Els/les estudiants que no hagin superat l'assignatura tindran l'opció de fer una prova de recuperació el mes de juliol, repetint exclusivament l'avaluació final (PEM i assaig). A l'alumnat que es presenti a la prova de recuperació se li mantindran les qualificacions obtingudes durant l'avaluació del curs (les avaluacions contínues i els seminaris).

Bibliografia i recursos d'informació

Els alumnes podran obtenir informació rellevant sobre els continguts de l'assignatura en als següents llibres que es troben a la biblioteca:

 

 •       Myers, D. G. (2011) Psicología (9a edición) Madrid: Editorial Médica Panamericana.

•          Borrell F. Manual de entrevista clínica. Barcelona: Ediciones Doyma, 1989.

•           Cassell EJ. The nature of suffering and the goals of medicine. Nova York: Oxford Univ Press, 1991.

•           Claries X. El pacient té la paraula: La comunicació amb els professionals de la salut. Edicions Viguera, 2009.

•           Coulehan JL & Block MR. The medical interview mastering skills for clinical practice. 5a ed. Filadèlfia: FA Davis Company, 2006.

•           Groopman J. ¿Me está escuchando, doctor? Un viaje por la mente de los médicos. Barcelona: RBA Libros SA, 2008.

•           Jovell A. La confianza. Barcelona: Plataforma editorial, 2008.

•           Kübler-Ross E. La rueda de la vida. Barcelona: Ediciones B, 2000.

•           Lown B. The lost art of healing. Nova York: Houghton Mifflin, 2000.

•           Morlans M. Fer costat al malalt. Barcelona: Columna, 1994.

•           Othmer E, Othmer S. La entrevista clínica. Tom I. Fundamentos. DSM-IV-TR. Barcelona: Masson, 2003.

•           Silverman J. and Kurtz S. Skill for Communicating with Patients. Oxford: Radcliffe Publishing, 2005.

•           Sommers-Flanagan J, Sommers-Flanagan R. Clinical Interviewing. 4a ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.

•           Srabanek P. La muerte de la medicina con rostro humano. Madrid: Díaz de Santos, 1999.

•           Van de Meersch M. Cuerpos y almas. Barcelona: Plaza y Janés, 1998.

•           Winkler M. La enfermedad de Sachs. Madrid: Akal, 1999.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3363 - Grau en Medicina

26241 - Medicina, Societat i Persones II: Psicologia Mèdica i Relació Metge-Pacient


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3363 - Grau en Medicina
Assignatura:
26241 - Medicina, Societat i Persones II: Psicologia Mèdica i Relació Metge-Pacient
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Grup 103: Català, Castellà
Grup 104: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Professorat:
Jesus Antonio Bas Villalba, Judit Villar Garcia, Maria Francina Fonseca Casals, Anna Renom Guiteras, Xavier Gracia Alemany
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

 

Identificació de l'activitat docent

L'assignatura de Medicina, Societat i Persones II: Psicologia Mèdica i Relació Metge-Pacientés una assignatura de formació bàsica en el grau de Medicina, amb 4 crèdits ECTS. S'imparteix en el primer trimestre del segon curs de la titulació.

Coordinació i Professorat 

La coordinació de l'assignatura és a càrrec de Olga Valverde i Judit Villar.
Les activitats docents seran impartides pels professors Jesús Bas i Judit Villar.

Competències associades

Durant el procés docent de l'assignatura es pretén que l'estudiant pugui adquirir les competències requerides per les autoritats educatives i previstes en el pla d'estudis de la titulació:

a) Conèixer els fonaments del desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència.
b) Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i el comportament.
c) Conèixer els fonaments dels trastorns psicològics i la psicoteràpia.

d) Conèixer els fonaments ètics de l’exercici de la professió mèdica

e) Aprendre a mantenir el principi de la confidencialitat.

f) Aplicar els valors personals professionals d’excel·lència, altruisme, sentit del deure, responsabilitat, integritat i honestedat en l’exercici de la professió.

g) Reconèixer la necessitat de mantenir la competència professional.

h) Saber abordar la pràctica professional respectant l’autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.

j) Conèixer els aspectes de la comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social.

k) Conèixer els models de relació clínica (entrevista, comunicació verbal, comunicació no verbal i interferències).

l) Aprendre a donar males notícies, pronòstics i consell terapèutic.

m) Conèixer els aspectes de la comunicació en públic, oral i escrita, de treballs científics i/o informes professionals.

 

A més de les competències específiques de l'assignatura, es treballaran les competències comunes UPF dintre del marc edvolució i diferents competències transversals: concretament la competència de pensament crític i de treball en equip.

Resultats de l'aprenentatge

Objectius generals

El projecte docent de l'activitat pretén:
a) Propocionar a l'estudiant coneixements rellevants sobre el comportament humà tant sobre els processos bàsics com sobre les diferències individuals.
b) Sensibilitzar l'alumnat sobre la importància de les relacions humanes en els estats de salut i malaltia.
c) Familiaritzar l'alumnat amb els principals trastorns del comportament i amb les principals teràpies psicològiques.
d) Capacitar l'alumnat per a discriminar les diferents maneres de recollida d'informació sobre el comportament i per a interpretar algunes proves psicològiques rellevants.
e) Introduir l'alumnat en l'aplicació de la psicologia en les ciències de la salut i la medicina.f) Col·laborar en l'adquisició per part dels estudiants de les competències comunes UPF dintre del marc edvolució i diferents competències transversals, concretament la competència de pensament crític i de treball en equip.g)
Proporcionar les bases que permetin una comunicació eficaç i empatica amb els pacients.h) Aprendre a enfrontar-se amb les situacions difícils de comunicació en la consulta.

i) Reconèixer les necessitats dels pacients en el procés diagnòstic i terapèutic.

j) Adquirir el coneixement que permeti aplicar els principals principis ètics a la relació professional amb els pacients.

h)Adquirir els aprenentatges suficients per tal d’establir una comunicació eficaç en entorns professionals respecten les diferents cultures.


Objectius específics

Durant el procés docent, els/les alumnes coneixeran els objectius específics de cada tema i de cada pràctica/seminari, que estaran a la seva disposició a l'Aula Global. Aquests objectius seran objecte d'avaluació del rendiment acadèmic dels estudiants.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els objectius de Desenvolupament Sostenible que es treballaran de forma més directa a l'assignatura són:

 

# ODS 3. Salut i benestar

# ODS 4. Educació de qualitat

# ODS 10. Reducció de les desigualtats

# ODS 16. Pau, justícia i institucions

Prerequisits

Aquesta assignatura no té requisits previs.

Continguts

Temari a impartir en classes magistrals

 1. Percepció, Atenció i Funcions Executives
 2. Memòria
 3. Aprenentatge
 4. Llenguatge
 5. Desenvolupament
 6. Motivació i emoció
 7. Trastorns i tractaments psicològics (teoría)
 8. La comunicació en relació metge-pacient.
 9. L’entrevista clínica
 10. Perspectiva de gènere en l´entrevista clínica
 11. La relació metge-pacient en els pacients pediàtrics
 12. La relació metge-pacient en els pacients geriàtrics
 13. Introducció a la simulació

Sessions de seminari

 1. Paradigmes experimentals i mesures de la conducta
 2. Pensament i resolució de problemes
 3. Cognició social
 4. Introducció a les neurociències cognitives
 5. La comunicació i la confidencialitat en la relació metge-pacient.
 6. El maltractament de gènere. La relació metge-pacient: en pacients difícils, gestió del conflicte
 7. La gestió de les teories pseudocientífiques, anticientífiques i conspiracionistes en la relació metge-pacient

Sessions de pràctiques

 1. Intel·ligència i tècniques psicomètriques
 2. Personalitat i tests personalitat
 3. Mètodes d'estudi de ciències cognitives (EEG i Eye-*tracker)
 4. Trastorns i tractaments psicològics (pràctica)
 5. Ètica en la Relació Assistencial (I)
 6. Ètica en la Relació Assistencial (II)
 7. La Competència Cultural en la Relació Assistencial  (I)
 8. La Competència Cultural en la Relació Assistencial  (II)
 9. Com donar males notícies. Gestiò de les males noticies (I)
 10. Com donar males notícies. Gestiò de les males noticies (II)
 11. Simulació: La relació metge-pacient en situacions difícils (I)
 12. Simulació: La relació metge-pacient en situacions difícils (II)

 

Metodologia docent

Durant el curs estan previstes diverses activitats docents que l'estudiant haurà de seguir com a requeriment per a superar l'assignatura. L'assistència serà obligatòria en el cas dels seminaris i les sessions pràctiques.


Les activitats previstes durant el procés docent seran les següents:

a) Classes magistrals

El professorat impartirà els continguts mitjançant classes magistrals, on també es fomentarà la participació dels estudiants. Després de cada sessió, l'estudiant tindrà a la seva disposició a l'Aula Global la presentació que utilitzarà el professor. També es posarà a la disposició de l'estudiant un breu resum sobre els objectius específics de la sessió i els temes tractats.

A més de la informació impartida pel professor, durant les hores de classe es podrà discutir en grups, es realitzaran les avaluacions previstes i es comentaran els seus resultats.

b) Seminaris

Es realitzaran essions de seminari que inclouran diferents formats, des de sessions teòriques sobre temes transversals i d'interès, fins a sessions més pràctiques o de treball dels estudiants. El grup es dividirà en 2 subgrups de seminaris.

c) Pràctiques

Es realitzaran sessions de pràctiques on l'alumnat haurà de fer treballs avaluables amb diferents formats, des de la realització d'infografies, fins presentacions orals.

 

 

d) Simulació: introducció a la metodologia de la simulaciò  i simulació de dos casos. L’assistència al grups de simulació es obligatòria.

 

e) Avaluació de l'aprenentatge

Durant el curs i dins dels horaris previstos per a les assignatures es duran a terme les avaluacions previstes.

Programació d'activitats

La programació de les activitats de l'assignatura està recollida en l'horari oficial de la facultat. Qualsevol canvi o avís rellevant es realitzarà a través de l'Aula Global.

Avaluació

a)  Tipus d'avaluacions a l'assignatura

Avaluació de les pràctiques/simulació. L'assistència a totes les sessions de pràctiques i simulació és obligatòria. Addicionalment, en determinades sessions pràctiques s'avaluaran diferents treballs i presentacions a realitzar per part de l'alumnat (es donaran els detalls durant el curs).

Avaluació final. Al final del procés docent es realitzarà l'avaluació final de l'assignatura, que constarà de:

 • Una Prova d'Elecció Múltiple (amb preguntes tipus test, 5 alternatives i només 1 correcta) sobre totes les sessions teòriques, pràctiques i seminaris.
 • Una prova escrita (Assaig) amb preguntes curtes obertes sobre les sessions teòriques, pràctiques i seminaris.

b) Pes dels diferents tipus d'avaluació sobre la nota acreditativa final 

Practiques                                     20 %

Avaluació final:

PEM                                              40 %

Assaig                                           40 %

* L'absència no justificada a 2 de les pràctiques o classes de simulació comportarà la pèrdua del 20% de la nota final.

c) Criteris de superació i qualificacions qualitatives

Per a superar l'assignatura, l'estudiant haurà d'assistir de manera obligatòria a les activitats programades i haurà d'obtenir una nota superior a 5 en l'avaluació final (mitjana de PEM i assaig), així com una nota de 5 o superior en la qualificació definitiva. 

La superació del 70% dels objectius implicarà la qualificació de notable i la superació del 90%, excel·lent.

Important: Qualsevol tipus de còpia o plagi implica la no superació de l'assignatura. Durant l'activitat docent no està permès utilitzar telèfons mòbils (tret que així ho indiqui el/la professor/a), així com ordenadors personals per a activitats no relacionades amb l'assignatura. 

d) Criteris sobre el procés de recuperació

Els/les estudiants que no hagin superat l'assignatura tindran l'opció de fer una prova de recuperació el mes de juliol, repetint exclusivament l'avaluació final (PEM i assaig). A l'alumnat que es presenti a la prova de recuperació se li mantindran les qualificacions obtingudes durant l'avaluació del curs (les avaluacions contínues i els seminaris).

Bibliografia i recursos d'informació

Els alumnes podran obtenir informació rellevant sobre els continguts de l'assignatura en als següents llibres que es troben a la biblioteca:

 

 •       Myers, D. G. (2011) Psicología (9a edición) Madrid: Editorial Médica Panamericana.

•          Borrell F. Manual de entrevista clínica. Barcelona: Ediciones Doyma, 1989.

•           Cassell EJ. The nature of suffering and the goals of medicine. Nova York: Oxford Univ Press, 1991.

•           Claries X. El pacient té la paraula: La comunicació amb els professionals de la salut. Edicions Viguera, 2009.

•           Coulehan JL & Block MR. The medical interview mastering skills for clinical practice. 5a ed. Filadèlfia: FA Davis Company, 2006.

•           Groopman J. ¿Me está escuchando, doctor? Un viaje por la mente de los médicos. Barcelona: RBA Libros SA, 2008.

•           Jovell A. La confianza. Barcelona: Plataforma editorial, 2008.

•           Kübler-Ross E. La rueda de la vida. Barcelona: Ediciones B, 2000.

•           Lown B. The lost art of healing. Nova York: Houghton Mifflin, 2000.

•           Morlans M. Fer costat al malalt. Barcelona: Columna, 1994.

•           Othmer E, Othmer S. La entrevista clínica. Tom I. Fundamentos. DSM-IV-TR. Barcelona: Masson, 2003.

•           Silverman J. and Kurtz S. Skill for Communicating with Patients. Oxford: Radcliffe Publishing, 2005.

•           Sommers-Flanagan J, Sommers-Flanagan R. Clinical Interviewing. 4a ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.

•           Srabanek P. La muerte de la medicina con rostro humano. Madrid: Díaz de Santos, 1999.

•           Van de Meersch M. Cuerpos y almas. Barcelona: Plaza y Janés, 1998.

•           Winkler M. La enfermedad de Sachs. Madrid: Akal, 1999.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3363 - Grau en Medicina

26241 - Medicina, Societat i Persones II: Psicologia Mèdica i Relació Metge-Pacient


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3363 - Grau en Medicina
Assignatura:
26241 - Medicina, Societat i Persones II: Psicologia Mèdica i Relació Metge-Pacient
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Grup 103: Català, Castellà
Grup 104: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Català, Castellà
Grup 102: Català, Castellà
Professorat:
Jesus Antonio Bas Villalba, Judit Villar Garcia, Maria Francina Fonseca Casals, Anna Renom Guiteras, Xavier Gracia Alemany
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

 

Identificació de l'activitat docent

L'assignatura de Medicina, Societat i Persones II: Psicologia Mèdica i Relació Metge-Pacientés una assignatura de formació bàsica en el grau de Medicina, amb 4 crèdits ECTS. S'imparteix en el primer trimestre del segon curs de la titulació.

Coordinació i Professorat 

La coordinació de l'assignatura és a càrrec de Olga Valverde i Judit Villar.
Les activitats docents seran impartides pels professors Jesús Bas i Judit Villar.

Competències associades

Durant el procés docent de l'assignatura es pretén que l'estudiant pugui adquirir les competències requerides per les autoritats educatives i previstes en el pla d'estudis de la titulació:

a) Conèixer els fonaments del desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència.
b) Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i el comportament.
c) Conèixer els fonaments dels trastorns psicològics i la psicoteràpia.

d) Conèixer els fonaments ètics de l’exercici de la professió mèdica

e) Aprendre a mantenir el principi de la confidencialitat.

f) Aplicar els valors personals professionals d’excel·lència, altruisme, sentit del deure, responsabilitat, integritat i honestedat en l’exercici de la professió.

g) Reconèixer la necessitat de mantenir la competència professional.

h) Saber abordar la pràctica professional respectant l’autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.

j) Conèixer els aspectes de la comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social.

k) Conèixer els models de relació clínica (entrevista, comunicació verbal, comunicació no verbal i interferències).

l) Aprendre a donar males notícies, pronòstics i consell terapèutic.

m) Conèixer els aspectes de la comunicació en públic, oral i escrita, de treballs científics i/o informes professionals.

 

A més de les competències específiques de l'assignatura, es treballaran les competències comunes UPF dintre del marc edvolució i diferents competències transversals: concretament la competència de pensament crític i de treball en equip.

Resultats de l'aprenentatge

Objectius generals

El projecte docent de l'activitat pretén:
a) Propocionar a l'estudiant coneixements rellevants sobre el comportament humà tant sobre els processos bàsics com sobre les diferències individuals.
b) Sensibilitzar l'alumnat sobre la importància de les relacions humanes en els estats de salut i malaltia.
c) Familiaritzar l'alumnat amb els principals trastorns del comportament i amb les principals teràpies psicològiques.
d) Capacitar l'alumnat per a discriminar les diferents maneres de recollida d'informació sobre el comportament i per a interpretar algunes proves psicològiques rellevants.
e) Introduir l'alumnat en l'aplicació de la psicologia en les ciències de la salut i la medicina.f) Col·laborar en l'adquisició per part dels estudiants de les competències comunes UPF dintre del marc edvolució i diferents competències transversals, concretament la competència de pensament crític i de treball en equip.g)
Proporcionar les bases que permetin una comunicació eficaç i empatica amb els pacients.h) Aprendre a enfrontar-se amb les situacions difícils de comunicació en la consulta.

i) Reconèixer les necessitats dels pacients en el procés diagnòstic i terapèutic.

j) Adquirir el coneixement que permeti aplicar els principals principis ètics a la relació professional amb els pacients.

h)Adquirir els aprenentatges suficients per tal d’establir una comunicació eficaç en entorns professionals respecten les diferents cultures.


Objectius específics

Durant el procés docent, els/les alumnes coneixeran els objectius específics de cada tema i de cada pràctica/seminari, que estaran a la seva disposició a l'Aula Global. Aquests objectius seran objecte d'avaluació del rendiment acadèmic dels estudiants.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els objectius de Desenvolupament Sostenible que es treballaran de forma més directa a l'assignatura són:

 

# ODS 3. Salut i benestar

# ODS 4. Educació de qualitat

# ODS 10. Reducció de les desigualtats

# ODS 16. Pau, justícia i institucions

Prerequisits

Aquesta assignatura no té requisits previs.

Continguts

Temari a impartir en classes magistrals

 1. Percepció, Atenció i Funcions Executives
 2. Memòria
 3. Aprenentatge
 4. Llenguatge
 5. Desenvolupament
 6. Motivació i emoció
 7. Trastorns i tractaments psicològics (teoría)
 8. La comunicació en relació metge-pacient.
 9. L’entrevista clínica
 10. Perspectiva de gènere en l´entrevista clínica
 11. La relació metge-pacient en els pacients pediàtrics
 12. La relació metge-pacient en els pacients geriàtrics
 13. Introducció a la simulació

Sessions de seminari

 1. Paradigmes experimentals i mesures de la conducta
 2. Pensament i resolució de problemes
 3. Cognició social
 4. Introducció a les neurociències cognitives
 5. La comunicació i la confidencialitat en la relació metge-pacient.
 6. El maltractament de gènere. La relació metge-pacient: en pacients difícils, gestió del conflicte
 7. La gestió de les teories pseudocientífiques, anticientífiques i conspiracionistes en la relació metge-pacient

Sessions de pràctiques

 1. Intel·ligència i tècniques psicomètriques
 2. Personalitat i tests personalitat
 3. Mètodes d'estudi de ciències cognitives (EEG i Eye-*tracker)
 4. Trastorns i tractaments psicològics (pràctica)
 5. Ètica en la Relació Assistencial (I)
 6. Ètica en la Relació Assistencial (II)
 7. La Competència Cultural en la Relació Assistencial  (I)
 8. La Competència Cultural en la Relació Assistencial  (II)
 9. Com donar males notícies. Gestiò de les males noticies (I)
 10. Com donar males notícies. Gestiò de les males noticies (II)
 11. Simulació: La relació metge-pacient en situacions difícils (I)
 12. Simulació: La relació metge-pacient en situacions difícils (II)

 

Metodologia docent

Durant el curs estan previstes diverses activitats docents que l'estudiant haurà de seguir com a requeriment per a superar l'assignatura. L'assistència serà obligatòria en el cas dels seminaris i les sessions pràctiques.


Les activitats previstes durant el procés docent seran les següents:

a) Classes magistrals

El professorat impartirà els continguts mitjançant classes magistrals, on també es fomentarà la participació dels estudiants. Després de cada sessió, l'estudiant tindrà a la seva disposició a l'Aula Global la presentació que utilitzarà el professor. També es posarà a la disposició de l'estudiant un breu resum sobre els objectius específics de la sessió i els temes tractats.

A més de la informació impartida pel professor, durant les hores de classe es podrà discutir en grups, es realitzaran les avaluacions previstes i es comentaran els seus resultats.

b) Seminaris

Es realitzaran essions de seminari que inclouran diferents formats, des de sessions teòriques sobre temes transversals i d'interès, fins a sessions més pràctiques o de treball dels estudiants. El grup es dividirà en 2 subgrups de seminaris.

c) Pràctiques

Es realitzaran sessions de pràctiques on l'alumnat haurà de fer treballs avaluables amb diferents formats, des de la realització d'infografies, fins presentacions orals.

 

 

d) Simulació: introducció a la metodologia de la simulaciò  i simulació de dos casos. L’assistència al grups de simulació es obligatòria.

 

e) Avaluació de l'aprenentatge

Durant el curs i dins dels horaris previstos per a les assignatures es duran a terme les avaluacions previstes.

Programació d'activitats

La programació de les activitats de l'assignatura està recollida en l'horari oficial de la facultat. Qualsevol canvi o avís rellevant es realitzarà a través de l'Aula Global.

Avaluació

a)  Tipus d'avaluacions a l'assignatura

Avaluació de les pràctiques/simulació. L'assistència a totes les sessions de pràctiques i simulació és obligatòria. Addicionalment, en determinades sessions pràctiques s'avaluaran diferents treballs i presentacions a realitzar per part de l'alumnat (es donaran els detalls durant el curs).

Avaluació final. Al final del procés docent es realitzarà l'avaluació final de l'assignatura, que constarà de:

 • Una Prova d'Elecció Múltiple (amb preguntes tipus test, 5 alternatives i només 1 correcta) sobre totes les sessions teòriques, pràctiques i seminaris.
 • Una prova escrita (Assaig) amb preguntes curtes obertes sobre les sessions teòriques, pràctiques i seminaris.

b) Pes dels diferents tipus d'avaluació sobre la nota acreditativa final 

Practiques                                     20 %

Avaluació final:

PEM                                              40 %

Assaig                                           40 %

* L'absència no justificada a 2 de les pràctiques o classes de simulació comportarà la pèrdua del 20% de la nota final.

c) Criteris de superació i qualificacions qualitatives

Per a superar l'assignatura, l'estudiant haurà d'assistir de manera obligatòria a les activitats programades i haurà d'obtenir una nota superior a 5 en l'avaluació final (mitjana de PEM i assaig), així com una nota de 5 o superior en la qualificació definitiva. 

La superació del 70% dels objectius implicarà la qualificació de notable i la superació del 90%, excel·lent.

Important: Qualsevol tipus de còpia o plagi implica la no superació de l'assignatura. Durant l'activitat docent no està permès utilitzar telèfons mòbils (tret que així ho indiqui el/la professor/a), així com ordenadors personals per a activitats no relacionades amb l'assignatura. 

d) Criteris sobre el procés de recuperació

Els/les estudiants que no hagin superat l'assignatura tindran l'opció de fer una prova de recuperació el mes de juliol, repetint exclusivament l'avaluació final (PEM i assaig). A l'alumnat que es presenti a la prova de recuperació se li mantindran les qualificacions obtingudes durant l'avaluació del curs (les avaluacions contínues i els seminaris).

Bibliografia i recursos d'informació

Els alumnes podran obtenir informació rellevant sobre els continguts de l'assignatura en als següents llibres que es troben a la biblioteca:

 

 •       Myers, D. G. (2011) Psicología (9a edición) Madrid: Editorial Médica Panamericana.

•          Borrell F. Manual de entrevista clínica. Barcelona: Ediciones Doyma, 1989.

•           Cassell EJ. The nature of suffering and the goals of medicine. Nova York: Oxford Univ Press, 1991.

•           Claries X. El pacient té la paraula: La comunicació amb els professionals de la salut. Edicions Viguera, 2009.

•           Coulehan JL & Block MR. The medical interview mastering skills for clinical practice. 5a ed. Filadèlfia: FA Davis Company, 2006.

•           Groopman J. ¿Me está escuchando, doctor? Un viaje por la mente de los médicos. Barcelona: RBA Libros SA, 2008.

•           Jovell A. La confianza. Barcelona: Plataforma editorial, 2008.

•           Kübler-Ross E. La rueda de la vida. Barcelona: Ediciones B, 2000.

•           Lown B. The lost art of healing. Nova York: Houghton Mifflin, 2000.

•           Morlans M. Fer costat al malalt. Barcelona: Columna, 1994.

•           Othmer E, Othmer S. La entrevista clínica. Tom I. Fundamentos. DSM-IV-TR. Barcelona: Masson, 2003.

•           Silverman J. and Kurtz S. Skill for Communicating with Patients. Oxford: Radcliffe Publishing, 2005.

•           Sommers-Flanagan J, Sommers-Flanagan R. Clinical Interviewing. 4a ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.

•           Srabanek P. La muerte de la medicina con rostro humano. Madrid: Díaz de Santos, 1999.

•           Van de Meersch M. Cuerpos y almas. Barcelona: Plaza y Janés, 1998.

•           Winkler M. La enfermedad de Sachs. Madrid: Akal, 1999.