Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

26188 - Traducció Literaria 3 (francès)


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
26188 - Traducció Literaria 3 (francès)
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Francès
Seminari: Grup 101: Francès
Professorat:
Pablo Martin Sanchez
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat

Específiques (E)

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional
 • E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció
 • E8. Mostrar coneixements sobre els diversos àmbits de traducció especialitzada
 • E9. Traduir textos d'especialitat d'almenys un àmbit temàtic
 • E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció

Resultats de l'aprenentatge

RA1. Coneix les característiques generals del llenguatge literari i els recursos expressius més destacats de les diverses modalitats genèriques, així com els trets d'estil específics de les tradicions literàries implicades.

 • Sap reconèixer les característiques específiques del llenguatge literari d'una obra a traduir.

 • Sap distingir les exigències lingüístiques i estilístiques d'un gènere literari.

RA3. Sap treure partit de les eines més útils per a l'exercici de la traducció humanística i literària.

 • Coneix i sap fer servir les eines més útils per a l'exercici de la traducció literària en un gènere determinat.

 • Sap traduir textos de dificultat mitjana-alta (narrativa, teatre, poesia i/o assaig).

RA4. Coneix les condicions laborals de la traducció literària en l'actualitat.

 • És capaç de prendre decisions de traducció que tinguin en compte alhora aspectes lingüístics, textuals i culturals.

 • És capaç de revisar críticament les pròpies traduccions i de generar productes professionalment acceptables.

RA5. Desenvolupa un transvasament interlingüístic, intertextual i intercultural dels textos humanístics i literaris (en totes les seves varietats genèriques, i amb dificultat creixent) en sintonia amb els objectius previstos en l'encàrrec de traducció.

 • Sap defensar les decisions que ha pres en l'exercici de la traducció tenint en compte l'encàrrec, el gènere i els destinataris, i fent ús d'un metallenguatge apropiat.

Continguts

 1. Traducció de textos literaris de dificultat mitjana-alta després de detectar-hi els aspectes rellevants per a la traducció en la combinatòria lingüística francès-castellà/català.

 2. Pràctica de la traducció de determinats tipus de textos literaris, agrupats per gènere, autor, tema o estil.

 3. Ús de les fonts de consulta en les llengües de treball.

 4. Domini de les convencions textuals pròpies dels gèneres objecte de traducció.

Avaluació

VEURE VERSIÓ EN CASTELLÀ


Curso Académico: 2022/23

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

26188 - Traducción Literaria 3 (francés)


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
26188 - Traducción Literaria 3 (francés)
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
4 y 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Francés
Seminario: Grupo 101: Francés
Profesorado:
Pablo Martin Sanchez
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

En esta asignatura se realiza una iniciación sistemática a la práctica de la traducción literaria para el ámbito
editorial. Se adquieren conocimientos teóricos sobre estudios de traducción y análisis del discurso literario. Se
estudian las características específicas de los géneros tratados en ambas lenguas de la combinatoria (novela,
poesía, cuento, ensayo). Se trabajan los problemas de orden lingüístico, ideológico-cultural y estilístico del texto
para traducir. Se entrena al/la estudiante en el análisis y crítica de traducciones, así como en la elaboración de un
proyecto razonado de traducción, según el tipo de texto literario y del encargo de traducción.

Competencias asociadas

Competencias básicas (CB)

 • CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos en su trabajo o vocación de manera profesional y posean las competencias que suelemn demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 • CB4. Que los estudiants puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Generales (G)

 • G1. Trabajar individualmente y en equipo
 • G5. Realizar proyectos de calidad

Específicas (E)

 • E1. Tener un dominio excelente, tanto escrito como oral, de la lengua o lenguas propias
 • E2. Tener dominio operativo receptivo y productivo, oral y escrito, de dos lenguas extranjeras en su área académica y/o profesional
 • E3. Mostrar conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo
 • E5. Reflexionar sobre el proceso de la traducción
 • E8. Mostrar conocimientos sobre los diversos ámbitos de traducción especializada
 • E9. Traducir textos de especialidad de al menos un ámbit temático
 • E12. Buscar y gestionar la información y documentación necesarias para el ejercicio de la traducción
 • E14. Aplicar rigor en la revisión y el control de calidad de la mediación lingüística y la traducción

Resultados del aprendizaje

RA1. Conoce las características generales del lenguaje literario y los recursos expresivos más destacados de las distintas modalidades genéricas, así como los rasgos de estilo específicos de las tradiciones literarias implicadas.

 • Sade reconocer las características específicas del lenguaje literario de la obra que debe traducir.

 • Sabe distinguir las exigencias lingüísticas y estilísticas de un género literario.

RA3. Sabe sacar partido de las herramientas más útiles para el ejercicio de la traducción humanística y literaria.

 • Conoce y sabe utilizar las herramientas más útiles para el ejercicio de la traducción literaria en un género determinado.

 • Sabe traducir textos de dificultad media-alta (narrativa, teatro, poesía y/o ensayo).

RA4. Conece las condiciones laborales de la traducción literaria en la actualitad.

 • Es capaz de tomar decisiones de traducción que tingan en cuenta a la vez aspectos lingüísticos, textuales y culturales.

 • Es capaz de revisar críticamente las propias traducciones y de generar productos profesionalmente acceptables.

RA5. Desarrolla un trasvase interlingüístico, intertextual e intercultural de los textos humanísticos y literarios (en todas sus variantes genèricas, y con dificultad creciente) en sintoníacon los objectivos previstos en el encargo de traducción.

 • Sabe defender las decisiones que ha tomado en el ejercicio de la traducción teniendo en cuenta el encargo, el gènero y los destinatarios, utilizando un metalenguaje apropiado.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat # ODS 5: Igualtat de gènere # ODS 10: Reducció de les desigualtats

Prerrequisitos

Es recomendable tener un buen nivel de francés y un nivel alto de castellano.
Se aconseja haber hecho alguna de las asignaturas de traducción literaria del Grado de Traducción.

Contenidos

La asignatura tiene como eje central el ejercicio práctico de traducción para el ámbito editorial, a partir de distintos encargos
de textos de francés, de dificultad media-alta (novela, poesía, cuento, nouvelle, ensayo). Se harán actividades
individuales, consistentes en traducciones, comentarios, análisis crítico de traducciones, comparación de versiones de un
mismo texto. También el/la estudiante deberá preparar lecturas de material teórico de traductología, teoría literaria o
literatura, para su exposición y/o discusión en clase, que le permitirán introducirse en el debate traductológico y literario.

Metodología docente

En el aula:
1) Clases magistrales: 30%
2) Seminarios: 20%

Fuera del aula:
3) Trabajo individual: 35%
4) Estudio personal: 15%

La programación de las actividades semanales se detalla en el Aula Global de la asignatura.

Evaluación

Evaluación Recuperación

 

Actividad de evaluación

 

Ponderación sobre la nota final Recuperable /
No recuperable
Ponderación sobre la nota final Forma de recuperación

Práctica 1 (seminario)

25 % No recuperable --  

Práctica 2 (seminario)

25 % No recuperable --  

Participación y asistencia

10 % No recuperable --  

Examen final
(grupo grande)

40 % Recuperable 80 % Dosier

 

Bibliografía y recursos de información


BERMAN, Antoine, La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, París, Seuil, 1999.

ECO, Umberto (2008). Decir casi lo mismo: La traducción como experiencia. Barcelona: Lumen.

HURTADO ALBIR, Amparo (2001/2008). Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

TRICÁS, Mercedes, Manual de Traducción. Francés-Castellano, Barcelona, Gedisa, 1995.

VEGA, Miguel Ángel (ed.), Textos clásicos de teoría de la traducción, Madrid, Cátedra, 1994.


Curso Académico: 2022/23

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

26188 - Traducción Literaria 3 (francés)


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
26188 - Traducción Literaria 3 (francés)
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
4 y 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Francés
Seminario: Grupo 101: Francés
Profesorado:
Pablo Martin Sanchez
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

En esta asignatura se realiza una iniciación sistemática a la práctica de la traducción literaria para el ámbito
editorial. Se adquieren conocimientos teóricos sobre estudios de traducción y análisis del discurso literario. Se
estudian las características específicas de los géneros tratados en ambas lenguas de la combinatoria (novela,
poesía, cuento, ensayo). Se trabajan los problemas de orden lingüístico, ideológico-cultural y estilístico del texto
para traducir. Se entrena al/la estudiante en el análisis y crítica de traducciones, así como en la elaboración de un
proyecto razonado de traducción, según el tipo de texto literario y del encargo de traducción.

Competencias asociadas

Competencias básicas (CB)

 • CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos en su trabajo o vocación de manera profesional y posean las competencias que suelemn demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 • CB4. Que los estudiants puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Generales (G)

 • G1. Trabajar individualmente y en equipo
 • G5. Realizar proyectos de calidad

Específicas (E)

 • E1. Tener un dominio excelente, tanto escrito como oral, de la lengua o lenguas propias
 • E2. Tener dominio operativo receptivo y productivo, oral y escrito, de dos lenguas extranjeras en su área académica y/o profesional
 • E3. Mostrar conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo
 • E5. Reflexionar sobre el proceso de la traducción
 • E8. Mostrar conocimientos sobre los diversos ámbitos de traducción especializada
 • E9. Traducir textos de especialidad de al menos un ámbit temático
 • E12. Buscar y gestionar la información y documentación necesarias para el ejercicio de la traducción
 • E14. Aplicar rigor en la revisión y el control de calidad de la mediación lingüística y la traducción

Resultados del aprendizaje

RA1. Conoce las características generales del lenguaje literario y los recursos expresivos más destacados de las distintas modalidades genéricas, así como los rasgos de estilo específicos de las tradiciones literarias implicadas.

 • Sade reconocer las características específicas del lenguaje literario de la obra que debe traducir.

 • Sabe distinguir las exigencias lingüísticas y estilísticas de un género literario.

RA3. Sabe sacar partido de las herramientas más útiles para el ejercicio de la traducción humanística y literaria.

 • Conoce y sabe utilizar las herramientas más útiles para el ejercicio de la traducción literaria en un género determinado.

 • Sabe traducir textos de dificultad media-alta (narrativa, teatro, poesía y/o ensayo).

RA4. Conece las condiciones laborales de la traducción literaria en la actualitad.

 • Es capaz de tomar decisiones de traducción que tingan en cuenta a la vez aspectos lingüísticos, textuales y culturales.

 • Es capaz de revisar críticamente las propias traducciones y de generar productos profesionalmente acceptables.

RA5. Desarrolla un trasvase interlingüístico, intertextual e intercultural de los textos humanísticos y literarios (en todas sus variantes genèricas, y con dificultad creciente) en sintoníacon los objectivos previstos en el encargo de traducción.

 • Sabe defender las decisiones que ha tomado en el ejercicio de la traducción teniendo en cuenta el encargo, el gènero y los destinatarios, utilizando un metalenguaje apropiado.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat # ODS 5: Igualtat de gènere # ODS 10: Reducció de les desigualtats

Prerrequisitos

Es recomendable tener un buen nivel de francés y un nivel alto de castellano.
Se aconseja haber hecho alguna de las asignaturas de traducción literaria del Grado de Traducción.

Contenidos

La asignatura tiene como eje central el ejercicio práctico de traducción para el ámbito editorial, a partir de distintos encargos
de textos de francés, de dificultad media-alta (novela, poesía, cuento, nouvelle, ensayo). Se harán actividades
individuales, consistentes en traducciones, comentarios, análisis crítico de traducciones, comparación de versiones de un
mismo texto. También el/la estudiante deberá preparar lecturas de material teórico de traductología, teoría literaria o
literatura, para su exposición y/o discusión en clase, que le permitirán introducirse en el debate traductológico y literario.

Metodología docente

En el aula:
1) Clases magistrales: 30%
2) Seminarios: 20%

Fuera del aula:
3) Trabajo individual: 35%
4) Estudio personal: 15%

La programación de las actividades semanales se detalla en el Aula Global de la asignatura.

Evaluación

Evaluación Recuperación

 

Actividad de evaluación

 

Ponderación sobre la nota final Recuperable /
No recuperable
Ponderación sobre la nota final Forma de recuperación

Práctica 1 (seminario)

25 % No recuperable --  

Práctica 2 (seminario)

25 % No recuperable --  

Participación y asistencia

10 % No recuperable --  

Examen final
(grupo grande)

40 % Recuperable 80 % Dosier

 

Bibliografía y recursos de información


BERMAN, Antoine, La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain, París, Seuil, 1999.

ECO, Umberto (2008). Decir casi lo mismo: La traducción como experiencia. Barcelona: Lumen.

HURTADO ALBIR, Amparo (2001/2008). Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

TRICÁS, Mercedes, Manual de Traducción. Francés-Castellano, Barcelona, Gedisa, 1995.

VEGA, Miguel Ángel (ed.), Textos clásicos de teoría de la traducción, Madrid, Cátedra, 1994.