Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

26169 - Disseny Periodístic


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
26169 - Disseny Periodístic
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Professorat:
Antonio María Piqué Fernández
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura, l'alumne entra en contacte amb els conceptes bàsics del disseny periodístic i les estratègies, els mètodes i les tècniques del storytelling visual aplicables a qualsevol suport informatiu.

És una matèria clau per a aprendre a presentar la informació amb criteris valoratius, de llegibilitat i estètics. L'alumne haurà de conèixer els elements i estructures visuals que entren en joc en la confecció d'una publicació i en el storytelling visual i, alhora, conèixer-ne les modalitats històriques i descobrir-ne les tendències actuals.

El marc teòric de l'assignatura es complementa amb l'aprenentatge pràctic. L'alumne serà capaç d’idear i dissenyar una publicació i bastir una història visual a partir d'uns continguts informatius i l'ajut dels suports tècnics adients. Es fa èmfasi pràctic en la imatge, que és l’art més utilitzat en qualsevol suport informatiu actual.

Competències associades

Competències generals

Instrumentals

1.Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies posicions així com defensar-les públicament.

2. Dominar les eines informàtiques i les seves aplicacions imprescindibles per a l'activitat acadèmica ordinària.

Personals

3. Ser capaç de treballar en equip, tot participant activament en les tasques assignades, prenent decisions i negociant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens.

4. Desenvolupar la capacitat de raonament autònom i amb distància crítica en temes o qüestions controvertides així com defensar les propostes pròpies.

Sistèmiques

5. Ser capaç d'aplicar i d'adaptar els coneixements adquirits en contexts i situacions noves amb flexibilitat i creativitat.

Competències específiques

Del grau

1. Coneixement i aplicació de les tecnologies i dels sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació.

2. Coneixement de l'estructura, el funcionament i la gestió de l'empresa de comunicació.

3. Capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.

4. Capacitat i habilitat per a utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.

5. Capacitat i habilitat per al disseny dels aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals i digitals.

De l'assignatura

6. Coneixement dels elements que intervenen en el disseny periodístic i la seva evolució històrica.

7. Interpretació de les necessitats de la comunicació visual i identificació dels diferents models de disseny periodístic.

8. Habilitat en la gestió dels programes informàtics bàsics per al disseny periodístic.

9. Capacitat per a aplicar coneixements teòrics en l'àmbit del treball pràctic.

Resultats de l'aprenentatge

Les classes teòriques, les classes pràctiques i els treballs que s’han de presentar persegueixen que l’alumne adquireixi criteris i habilitats pràctiques en disseny periodístic i capacitat per avaluar les estratègies i característiques visuals de qualsevol publicació.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

Prerequisits

No es requereixen coneixements previs. Els estudiants aprendran els principis bàsics del disseny periodístic i la seva aplicació pràctica en el decurs de l’assignatura. Cal tenir curiositat i motivació per estudiar les diverses manifestacions i formats del periodisme. La docència s’impartirà en català i també es treballarà amb materials escrits i audiovisuals en espanyol i en anglès.

Continguts

Bloc teòric

01. Conceptes i context. El disseny com a procés de treball. Disseny gràfic, disseny periodístic.

Funcions i factors del disseny periodístic.

Funcionalisme: Edmund C. Arnold. Disseny = edició: Harold Evans. Unificació: Daryl R. Moen. Concepte WED: Mario R. García. 

Principis generals del disseny periodístic: Equilibri, Proporció, Contrast, Unitat.

02. Experiència d’Usuari. Les persones en el procés comunicatiu.

03. Tipografia, la materia primera. Elements del caràcter. Classificació. Famílies i variants. Composició tipogràfica. Legibilitat i lecturabilitat.

04. Color. La construcció del color. Colors primaris, pòstums i complementaris. Funció. Models cromàtics.

05. Models (I): De la premsa de qualitat i popular del sXIX als digitals híbrids del sXXI. Estratègies visuals de la premsa popular.

06. Models (II):  De la premsa de qualitat i popular del sXIX als digitals híbrids del sXXI. La hibridació del model visual i narratiu “de qualitat” al món digital. 

07. Models (III): Casos de traslació del storytelling imprès i televisiu al digital. Noves apps. Disseny i edició visual de continguts funcionals.

08. Arquitectura dels espais informatius. Sistema gràfic. Formats. Retícula. Modulació. Aplicació a dispositius i plataformes: Paper (Diaris, Revistes), Pantalles grans (Ordinador), Pantalles petites (Mòbil, Xarxes, Missatgeria).

09. Organització de la informació. Rellevància vs actualitat. Nivells de lectura. Gèneres i elements gràfics. Aplicació a dispositius i plataformes.

10. La imatge. Fotografia. Criteris d’edició (selecció i ajust) d’imatges. Aplicació a dispositius i plataformes.

11. Il·lustració. Què es pot il·lustrar, què cal il·lustrar.

12. Infografia. Què cal infografiar, què es pot infografiar.

13. Seqüència narrativa de la informació. Ritme i navegació. Llançat, edicions, dayparting, directes. Seqüència narrativa vs seqüència de consum (consumer journey). Aplicació a dispositius i plataformes.

14. Referents del disseny periodístic: de l’art a la publicitat, del cinema al còmic.

15. Síntesi i prospectiva a través de l’obra de cinc directors d’art: Piergiorgio Maoloni, Reinhard Gäde, Toni Cases, Mark Porter, Francesco Franchi.

Bloc pràctic

Adobe Indesign per a publicacions impresses. 

Elaboració de plantilles.

Conceptes bàsics de disseny per a l’elaboració de publicacions periòdiques. 

Fonaments d’edició gràfica.

Fonaments d’infografia.

Fonaments de disseny web.

Elaboració de dissenys a partir de models de publicacions periòdiques.

Elaboració d’un treball d’investigació sobre les carácterístiques de disseny de diferents publicacions diàries actuals.

Metodologia docent

L'assignatura es treballarà fonamentalment amb metodologia deductiva, en tres fases que se superposen al llarg del curs:

Sessions presencials

—Assimilar les línies teòriques i de les especificitats tècniques en el disseny de la premsa actual. Les sessions seran plenàries i es dirigiran a fixar les bases teòriques del disseny en premsa mitjançant la recopilació de dades, l'anàlisi i els comentari d'exemples amb la voluntat de distingir els models de llenguatge gràfic en la premsa i la seva evolució.

Exercicis i tutoria

—Els estudiants treballaran en grup l'anàlisi dels models i els llenguatges gràfics en la premsa actual i en faran una presentació a la resta de companys, ajudant-se de material audiovisual i de programes informàtics adients per a l'exposició.

—Aplicació pràctica dels coneixements teòrics i tècnics assolits per mitjà d'exercicis de composició de pàgines dels diversos models de diaris. Els alumnes elaboraran la maqueta de diferents pàgines de diaris, en funció de les instruccions i característiques demanades pel professor. Se'n farà el seguiment individualitzat.

Avaluació

Els requisits obligatoris per a ser avaluat seran:

—Assistència mínima: 80% de les sessions.

—Entregar un mínim del 80% de les pràctiques.

L’alumne serà avaluat a partir de les pràctiques, de la feina d’anàlisi de diaris i de l’examen final teòric i pràctic.

1. Exercicis pràctics: 3 punts
2. Feina d’anàlisi gràfica i exposició: 2 punts.
3. Examen teòric (preguntes breus i un comentari de pàgines): 3 punts.
4. Examen pràctic: 2 punts.

Els alumnes que no superin l'assignatura hauran de recuperar la part o parts suspeses:

Teoria:

Examen sobre el temari teòric de l’assignatura.

Pràctica:

1. Fer les pràctiques que no hagi entregat durant el curs

2. Prova. Disseny d'una pàgina d'un dels models de diari treballats durant el curs, a partir d'una o vàries informacions que li seran lliurades a l'inici de la prova.

Bibliografia i recursos d'informació

El manual de la part teòrica és

ZORRILLA, J. Introducción al Diseño Periodístico. Pamplona: Eunsa, 2005. A disposició dels alumnes a l'Aula Global.

Bibliografia complementària

WHITE, Jan V. Diseño para la edición. Málaga: Jardín de monos, 2017.

ADAMS, Sean, How Design Makes Us Think: And Feel and Do Things. New York: Princeton Architectural Press, 2021.

FRANCHI, F. Designing news. Berlín: Die Gestalten Verlag, 2013. 

SUÁREZ CARBALLO, Fernando. Fundamentos del Diseño Periodístico. Pamplona: Eunsa, 2008.

POULIN, R. Fundamentos del Diseño Gráfico. Barcelona: Promopress, 2018.

VÍLCHEZ, Fermín. Historia gráfica de la prensa diaria española (1758-1976). Barcelona: RBA, 2011. 

CANGA LAREQUI, Jesús. El diseño periodístico en prensa diaria. Barcelona: Bosch, 1994. 

CASES I ASSOCIATS. Diseño de la noticia. Barcelona: Sol90, 2010.

GÄDE, R. Diseño de periódicos. Sistema y método. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

GONZÁLEZ DÍEZ, Laura; PÉREZ CUADRADO, Pedro. Principios básicos sobre diseño periodístico. Madrid: Universitas, SA., 2001.

ZAPPATERRA, Yolanda. CALDWELL, Cath. Diseño Editorial. Barcelona: GG, 2014. 

EVANS, H. Diseño y compaginación de la prensa diaria. Barcelona: GG, 1984.

GARCIA, M. Pure Design. Tampa, Florida: Miller Media, 2003.

SATUÉ, E. El diseño gráfico en España. Historia de una forma comunicativa nueva. Madrid: Alianza Forma, 1997. (Capítols IV, VI, VII y XI)

SABADIN, Vittorio. El ultimo ejemplar del New York TimesEl futuro de los periódicos en papel. Barcelona: Sol90media, 2008. 

SND (Society for News Design). The Best of Newspaper Design. Syracuse: Syracuse University (anual).

SND Capítulo español. ÑH: El mejor diseño periodístico España & Portugal. Pamplona: SND-E (anual). 

MARTÍN MONTESINOS, J. L.; MAS HURTUNA, M. Manual de tipografía: del plomo a la era digital. Valencia: Campgràfic, 2004.

CRAIG, James; KOROL SCALA, Irene. Diseñar con tipos. Guía esencial de tipografía. Barcelona: Sol90media, 2012.

MORISON, S. Principios fundamentales de la tipografía. Barcelona: Ediciones del Bronce, 1998.

JARDÍ, Enric. Veintidós consejos sobre tipografía. Barcelona: Actar, 2007.

BAYNES, Phil; HASLAM, Andrew. Tipografía. Función, forma y diseño. Barcelona: GG, 2002.

MÜLLER-BROCKMANN, J. Sistemas de retículas. México: Gustavo Gili, 1992.

BAEZA, P. Por una función crítica de la fotografía de prensa. Barcelona: GG, 1998.

Webs i Blogs

Sobre disseny periodístic:

— www.elportadista.com

— http://cuatrotipos.wordpress.com

— www.quintatinta.com

— http://paperpapers.blogspot.com/

— www.encajabaja.com

— www.palmerwatson.com

— www.cases-assoc.com

— www.erreacomunicacion.com

— http://garciamedia.com

— http://labuenaprensa.blogspot.com.es/

Sobre disseny de tipografies:

— www.fontbureau.com

— www.typography.com

— www.dstype.com

— www.felicianotypefoundry.com

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

26169 - Disseny Periodístic


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
26169 - Disseny Periodístic
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Professorat:
Antonio María Piqué Fernández
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura, l'alumne entra en contacte amb els conceptes bàsics del disseny periodístic i les estratègies, els mètodes i les tècniques del storytelling visual aplicables a qualsevol suport informatiu.

És una matèria clau per a aprendre a presentar la informació amb criteris valoratius, de llegibilitat i estètics. L'alumne haurà de conèixer els elements i estructures visuals que entren en joc en la confecció d'una publicació i en el storytelling visual i, alhora, conèixer-ne les modalitats històriques i descobrir-ne les tendències actuals.

El marc teòric de l'assignatura es complementa amb l'aprenentatge pràctic. L'alumne serà capaç d’idear i dissenyar una publicació i bastir una història visual a partir d'uns continguts informatius i l'ajut dels suports tècnics adients. Es fa èmfasi pràctic en la imatge, que és l’art més utilitzat en qualsevol suport informatiu actual.

Competències associades

Competències generals

Instrumentals

1.Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies posicions així com defensar-les públicament.

2. Dominar les eines informàtiques i les seves aplicacions imprescindibles per a l'activitat acadèmica ordinària.

Personals

3. Ser capaç de treballar en equip, tot participant activament en les tasques assignades, prenent decisions i negociant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens.

4. Desenvolupar la capacitat de raonament autònom i amb distància crítica en temes o qüestions controvertides així com defensar les propostes pròpies.

Sistèmiques

5. Ser capaç d'aplicar i d'adaptar els coneixements adquirits en contexts i situacions noves amb flexibilitat i creativitat.

Competències específiques

Del grau

1. Coneixement i aplicació de les tecnologies i dels sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació.

2. Coneixement de l'estructura, el funcionament i la gestió de l'empresa de comunicació.

3. Capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.

4. Capacitat i habilitat per a utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.

5. Capacitat i habilitat per al disseny dels aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals i digitals.

De l'assignatura

6. Coneixement dels elements que intervenen en el disseny periodístic i la seva evolució històrica.

7. Interpretació de les necessitats de la comunicació visual i identificació dels diferents models de disseny periodístic.

8. Habilitat en la gestió dels programes informàtics bàsics per al disseny periodístic.

9. Capacitat per a aplicar coneixements teòrics en l'àmbit del treball pràctic.

Resultats de l'aprenentatge

Les classes teòriques, les classes pràctiques i els treballs que s’han de presentar persegueixen que l’alumne adquireixi criteris i habilitats pràctiques en disseny periodístic i capacitat per avaluar les estratègies i característiques visuals de qualsevol publicació.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

Prerequisits

No es requereixen coneixements previs. Els estudiants aprendran els principis bàsics del disseny periodístic i la seva aplicació pràctica en el decurs de l’assignatura. Cal tenir curiositat i motivació per estudiar les diverses manifestacions i formats del periodisme. La docència s’impartirà en català i també es treballarà amb materials escrits i audiovisuals en espanyol i en anglès.

Continguts

Bloc teòric

01. Conceptes i context. El disseny com a procés de treball. Disseny gràfic, disseny periodístic.

Funcions i factors del disseny periodístic.

Funcionalisme: Edmund C. Arnold. Disseny = edició: Harold Evans. Unificació: Daryl R. Moen. Concepte WED: Mario R. García. 

Principis generals del disseny periodístic: Equilibri, Proporció, Contrast, Unitat.

02. Experiència d’Usuari. Les persones en el procés comunicatiu.

03. Tipografia, la materia primera. Elements del caràcter. Classificació. Famílies i variants. Composició tipogràfica. Legibilitat i lecturabilitat.

04. Color. La construcció del color. Colors primaris, pòstums i complementaris. Funció. Models cromàtics.

05. Models (I): De la premsa de qualitat i popular del sXIX als digitals híbrids del sXXI. Estratègies visuals de la premsa popular.

06. Models (II):  De la premsa de qualitat i popular del sXIX als digitals híbrids del sXXI. La hibridació del model visual i narratiu “de qualitat” al món digital. 

07. Models (III): Casos de traslació del storytelling imprès i televisiu al digital. Noves apps. Disseny i edició visual de continguts funcionals.

08. Arquitectura dels espais informatius. Sistema gràfic. Formats. Retícula. Modulació. Aplicació a dispositius i plataformes: Paper (Diaris, Revistes), Pantalles grans (Ordinador), Pantalles petites (Mòbil, Xarxes, Missatgeria).

09. Organització de la informació. Rellevància vs actualitat. Nivells de lectura. Gèneres i elements gràfics. Aplicació a dispositius i plataformes.

10. La imatge. Fotografia. Criteris d’edició (selecció i ajust) d’imatges. Aplicació a dispositius i plataformes.

11. Il·lustració. Què es pot il·lustrar, què cal il·lustrar.

12. Infografia. Què cal infografiar, què es pot infografiar.

13. Seqüència narrativa de la informació. Ritme i navegació. Llançat, edicions, dayparting, directes. Seqüència narrativa vs seqüència de consum (consumer journey). Aplicació a dispositius i plataformes.

14. Referents del disseny periodístic: de l’art a la publicitat, del cinema al còmic.

15. Síntesi i prospectiva a través de l’obra de cinc directors d’art: Piergiorgio Maoloni, Reinhard Gäde, Toni Cases, Mark Porter, Francesco Franchi.

Bloc pràctic

Adobe Indesign per a publicacions impresses. 

Elaboració de plantilles.

Conceptes bàsics de disseny per a l’elaboració de publicacions periòdiques. 

Fonaments d’edició gràfica.

Fonaments d’infografia.

Fonaments de disseny web.

Elaboració de dissenys a partir de models de publicacions periòdiques.

Elaboració d’un treball d’investigació sobre les carácterístiques de disseny de diferents publicacions diàries actuals.

Metodologia docent

L'assignatura es treballarà fonamentalment amb metodologia deductiva, en tres fases que se superposen al llarg del curs:

Sessions presencials

—Assimilar les línies teòriques i de les especificitats tècniques en el disseny de la premsa actual. Les sessions seran plenàries i es dirigiran a fixar les bases teòriques del disseny en premsa mitjançant la recopilació de dades, l'anàlisi i els comentari d'exemples amb la voluntat de distingir els models de llenguatge gràfic en la premsa i la seva evolució.

Exercicis i tutoria

—Els estudiants treballaran en grup l'anàlisi dels models i els llenguatges gràfics en la premsa actual i en faran una presentació a la resta de companys, ajudant-se de material audiovisual i de programes informàtics adients per a l'exposició.

—Aplicació pràctica dels coneixements teòrics i tècnics assolits per mitjà d'exercicis de composició de pàgines dels diversos models de diaris. Els alumnes elaboraran la maqueta de diferents pàgines de diaris, en funció de les instruccions i característiques demanades pel professor. Se'n farà el seguiment individualitzat.

Avaluació

Els requisits obligatoris per a ser avaluat seran:

—Assistència mínima: 80% de les sessions.

—Entregar un mínim del 80% de les pràctiques.

L’alumne serà avaluat a partir de les pràctiques, de la feina d’anàlisi de diaris i de l’examen final teòric i pràctic.

1. Exercicis pràctics: 3 punts
2. Feina d’anàlisi gràfica i exposició: 2 punts.
3. Examen teòric (preguntes breus i un comentari de pàgines): 3 punts.
4. Examen pràctic: 2 punts.

Els alumnes que no superin l'assignatura hauran de recuperar la part o parts suspeses:

Teoria:

Examen sobre el temari teòric de l’assignatura.

Pràctica:

1. Fer les pràctiques que no hagi entregat durant el curs

2. Prova. Disseny d'una pàgina d'un dels models de diari treballats durant el curs, a partir d'una o vàries informacions que li seran lliurades a l'inici de la prova.

Bibliografia i recursos d'informació

El manual de la part teòrica és

ZORRILLA, J. Introducción al Diseño Periodístico. Pamplona: Eunsa, 2005. A disposició dels alumnes a l'Aula Global.

Bibliografia complementària

WHITE, Jan V. Diseño para la edición. Málaga: Jardín de monos, 2017.

ADAMS, Sean, How Design Makes Us Think: And Feel and Do Things. New York: Princeton Architectural Press, 2021.

FRANCHI, F. Designing news. Berlín: Die Gestalten Verlag, 2013. 

SUÁREZ CARBALLO, Fernando. Fundamentos del Diseño Periodístico. Pamplona: Eunsa, 2008.

POULIN, R. Fundamentos del Diseño Gráfico. Barcelona: Promopress, 2018.

VÍLCHEZ, Fermín. Historia gráfica de la prensa diaria española (1758-1976). Barcelona: RBA, 2011. 

CANGA LAREQUI, Jesús. El diseño periodístico en prensa diaria. Barcelona: Bosch, 1994. 

CASES I ASSOCIATS. Diseño de la noticia. Barcelona: Sol90, 2010.

GÄDE, R. Diseño de periódicos. Sistema y método. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

GONZÁLEZ DÍEZ, Laura; PÉREZ CUADRADO, Pedro. Principios básicos sobre diseño periodístico. Madrid: Universitas, SA., 2001.

ZAPPATERRA, Yolanda. CALDWELL, Cath. Diseño Editorial. Barcelona: GG, 2014. 

EVANS, H. Diseño y compaginación de la prensa diaria. Barcelona: GG, 1984.

GARCIA, M. Pure Design. Tampa, Florida: Miller Media, 2003.

SATUÉ, E. El diseño gráfico en España. Historia de una forma comunicativa nueva. Madrid: Alianza Forma, 1997. (Capítols IV, VI, VII y XI)

SABADIN, Vittorio. El ultimo ejemplar del New York TimesEl futuro de los periódicos en papel. Barcelona: Sol90media, 2008. 

SND (Society for News Design). The Best of Newspaper Design. Syracuse: Syracuse University (anual).

SND Capítulo español. ÑH: El mejor diseño periodístico España & Portugal. Pamplona: SND-E (anual). 

MARTÍN MONTESINOS, J. L.; MAS HURTUNA, M. Manual de tipografía: del plomo a la era digital. Valencia: Campgràfic, 2004.

CRAIG, James; KOROL SCALA, Irene. Diseñar con tipos. Guía esencial de tipografía. Barcelona: Sol90media, 2012.

MORISON, S. Principios fundamentales de la tipografía. Barcelona: Ediciones del Bronce, 1998.

JARDÍ, Enric. Veintidós consejos sobre tipografía. Barcelona: Actar, 2007.

BAYNES, Phil; HASLAM, Andrew. Tipografía. Función, forma y diseño. Barcelona: GG, 2002.

MÜLLER-BROCKMANN, J. Sistemas de retículas. México: Gustavo Gili, 1992.

BAEZA, P. Por una función crítica de la fotografía de prensa. Barcelona: GG, 1998.

Webs i Blogs

Sobre disseny periodístic:

— www.elportadista.com

— http://cuatrotipos.wordpress.com

— www.quintatinta.com

— http://paperpapers.blogspot.com/

— www.encajabaja.com

— www.palmerwatson.com

— www.cases-assoc.com

— www.erreacomunicacion.com

— http://garciamedia.com

— http://labuenaprensa.blogspot.com.es/

Sobre disseny de tipografies:

— www.fontbureau.com

— www.typography.com

— www.dstype.com

— www.felicianotypefoundry.com

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3383 - Grau en Periodisme

26169 - Disseny Periodístic


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
338 - Facultat de Comunicació
Estudi:
3383 - Grau en Periodisme
Assignatura:
26169 - Disseny Periodístic
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Professorat:
Antonio María Piqué Fernández
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura, l'alumne entra en contacte amb els conceptes bàsics del disseny periodístic i les estratègies, els mètodes i les tècniques del storytelling visual aplicables a qualsevol suport informatiu.

És una matèria clau per a aprendre a presentar la informació amb criteris valoratius, de llegibilitat i estètics. L'alumne haurà de conèixer els elements i estructures visuals que entren en joc en la confecció d'una publicació i en el storytelling visual i, alhora, conèixer-ne les modalitats històriques i descobrir-ne les tendències actuals.

El marc teòric de l'assignatura es complementa amb l'aprenentatge pràctic. L'alumne serà capaç d’idear i dissenyar una publicació i bastir una història visual a partir d'uns continguts informatius i l'ajut dels suports tècnics adients. Es fa èmfasi pràctic en la imatge, que és l’art més utilitzat en qualsevol suport informatiu actual.

Competències associades

Competències generals

Instrumentals

1.Ser capaç de justificar amb arguments consistents les pròpies posicions així com defensar-les públicament.

2. Dominar les eines informàtiques i les seves aplicacions imprescindibles per a l'activitat acadèmica ordinària.

Personals

3. Ser capaç de treballar en equip, tot participant activament en les tasques assignades, prenent decisions i negociant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens.

4. Desenvolupar la capacitat de raonament autònom i amb distància crítica en temes o qüestions controvertides així com defensar les propostes pròpies.

Sistèmiques

5. Ser capaç d'aplicar i d'adaptar els coneixements adquirits en contexts i situacions noves amb flexibilitat i creativitat.

Competències específiques

Del grau

1. Coneixement i aplicació de les tecnologies i dels sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació.

2. Coneixement de l'estructura, el funcionament i la gestió de l'empresa de comunicació.

3. Capacitat i habilitat per a comunicar en el llenguatge propi de cadascun dels mitjans de comunicació.

4. Capacitat i habilitat per a utilitzar els sistemes i recursos informàtics i les seves aplicacions interactives.

5. Capacitat i habilitat per al disseny dels aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals i digitals.

De l'assignatura

6. Coneixement dels elements que intervenen en el disseny periodístic i la seva evolució històrica.

7. Interpretació de les necessitats de la comunicació visual i identificació dels diferents models de disseny periodístic.

8. Habilitat en la gestió dels programes informàtics bàsics per al disseny periodístic.

9. Capacitat per a aplicar coneixements teòrics en l'àmbit del treball pràctic.

Resultats de l'aprenentatge

Les classes teòriques, les classes pràctiques i els treballs que s’han de presentar persegueixen que l’alumne adquireixi criteris i habilitats pràctiques en disseny periodístic i capacitat per avaluar les estratègies i característiques visuals de qualsevol publicació.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 16: Pau, Justícia i Institucions sòlides

Prerequisits

No es requereixen coneixements previs. Els estudiants aprendran els principis bàsics del disseny periodístic i la seva aplicació pràctica en el decurs de l’assignatura. Cal tenir curiositat i motivació per estudiar les diverses manifestacions i formats del periodisme. La docència s’impartirà en català i també es treballarà amb materials escrits i audiovisuals en espanyol i en anglès.

Continguts

Bloc teòric

01. Conceptes i context. El disseny com a procés de treball. Disseny gràfic, disseny periodístic.

Funcions i factors del disseny periodístic.

Funcionalisme: Edmund C. Arnold. Disseny = edició: Harold Evans. Unificació: Daryl R. Moen. Concepte WED: Mario R. García. 

Principis generals del disseny periodístic: Equilibri, Proporció, Contrast, Unitat.

02. Experiència d’Usuari. Les persones en el procés comunicatiu.

03. Tipografia, la materia primera. Elements del caràcter. Classificació. Famílies i variants. Composició tipogràfica. Legibilitat i lecturabilitat.

04. Color. La construcció del color. Colors primaris, pòstums i complementaris. Funció. Models cromàtics.

05. Models (I): De la premsa de qualitat i popular del sXIX als digitals híbrids del sXXI. Estratègies visuals de la premsa popular.

06. Models (II):  De la premsa de qualitat i popular del sXIX als digitals híbrids del sXXI. La hibridació del model visual i narratiu “de qualitat” al món digital. 

07. Models (III): Casos de traslació del storytelling imprès i televisiu al digital. Noves apps. Disseny i edició visual de continguts funcionals.

08. Arquitectura dels espais informatius. Sistema gràfic. Formats. Retícula. Modulació. Aplicació a dispositius i plataformes: Paper (Diaris, Revistes), Pantalles grans (Ordinador), Pantalles petites (Mòbil, Xarxes, Missatgeria).

09. Organització de la informació. Rellevància vs actualitat. Nivells de lectura. Gèneres i elements gràfics. Aplicació a dispositius i plataformes.

10. La imatge. Fotografia. Criteris d’edició (selecció i ajust) d’imatges. Aplicació a dispositius i plataformes.

11. Il·lustració. Què es pot il·lustrar, què cal il·lustrar.

12. Infografia. Què cal infografiar, què es pot infografiar.

13. Seqüència narrativa de la informació. Ritme i navegació. Llançat, edicions, dayparting, directes. Seqüència narrativa vs seqüència de consum (consumer journey). Aplicació a dispositius i plataformes.

14. Referents del disseny periodístic: de l’art a la publicitat, del cinema al còmic.

15. Síntesi i prospectiva a través de l’obra de cinc directors d’art: Piergiorgio Maoloni, Reinhard Gäde, Toni Cases, Mark Porter, Francesco Franchi.

Bloc pràctic

Adobe Indesign per a publicacions impresses. 

Elaboració de plantilles.

Conceptes bàsics de disseny per a l’elaboració de publicacions periòdiques. 

Fonaments d’edició gràfica.

Fonaments d’infografia.

Fonaments de disseny web.

Elaboració de dissenys a partir de models de publicacions periòdiques.

Elaboració d’un treball d’investigació sobre les carácterístiques de disseny de diferents publicacions diàries actuals.

Metodologia docent

L'assignatura es treballarà fonamentalment amb metodologia deductiva, en tres fases que se superposen al llarg del curs:

Sessions presencials

—Assimilar les línies teòriques i de les especificitats tècniques en el disseny de la premsa actual. Les sessions seran plenàries i es dirigiran a fixar les bases teòriques del disseny en premsa mitjançant la recopilació de dades, l'anàlisi i els comentari d'exemples amb la voluntat de distingir els models de llenguatge gràfic en la premsa i la seva evolució.

Exercicis i tutoria

—Els estudiants treballaran en grup l'anàlisi dels models i els llenguatges gràfics en la premsa actual i en faran una presentació a la resta de companys, ajudant-se de material audiovisual i de programes informàtics adients per a l'exposició.

—Aplicació pràctica dels coneixements teòrics i tècnics assolits per mitjà d'exercicis de composició de pàgines dels diversos models de diaris. Els alumnes elaboraran la maqueta de diferents pàgines de diaris, en funció de les instruccions i característiques demanades pel professor. Se'n farà el seguiment individualitzat.

Avaluació

Els requisits obligatoris per a ser avaluat seran:

—Assistència mínima: 80% de les sessions.

—Entregar un mínim del 80% de les pràctiques.

L’alumne serà avaluat a partir de les pràctiques, de la feina d’anàlisi de diaris i de l’examen final teòric i pràctic.

1. Exercicis pràctics: 3 punts
2. Feina d’anàlisi gràfica i exposició: 2 punts.
3. Examen teòric (preguntes breus i un comentari de pàgines): 3 punts.
4. Examen pràctic: 2 punts.

Els alumnes que no superin l'assignatura hauran de recuperar la part o parts suspeses:

Teoria:

Examen sobre el temari teòric de l’assignatura.

Pràctica:

1. Fer les pràctiques que no hagi entregat durant el curs

2. Prova. Disseny d'una pàgina d'un dels models de diari treballats durant el curs, a partir d'una o vàries informacions que li seran lliurades a l'inici de la prova.

Bibliografia i recursos d'informació

El manual de la part teòrica és

ZORRILLA, J. Introducción al Diseño Periodístico. Pamplona: Eunsa, 2005. A disposició dels alumnes a l'Aula Global.

Bibliografia complementària

WHITE, Jan V. Diseño para la edición. Málaga: Jardín de monos, 2017.

ADAMS, Sean, How Design Makes Us Think: And Feel and Do Things. New York: Princeton Architectural Press, 2021.

FRANCHI, F. Designing news. Berlín: Die Gestalten Verlag, 2013. 

SUÁREZ CARBALLO, Fernando. Fundamentos del Diseño Periodístico. Pamplona: Eunsa, 2008.

POULIN, R. Fundamentos del Diseño Gráfico. Barcelona: Promopress, 2018.

VÍLCHEZ, Fermín. Historia gráfica de la prensa diaria española (1758-1976). Barcelona: RBA, 2011. 

CANGA LAREQUI, Jesús. El diseño periodístico en prensa diaria. Barcelona: Bosch, 1994. 

CASES I ASSOCIATS. Diseño de la noticia. Barcelona: Sol90, 2010.

GÄDE, R. Diseño de periódicos. Sistema y método. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

GONZÁLEZ DÍEZ, Laura; PÉREZ CUADRADO, Pedro. Principios básicos sobre diseño periodístico. Madrid: Universitas, SA., 2001.

ZAPPATERRA, Yolanda. CALDWELL, Cath. Diseño Editorial. Barcelona: GG, 2014. 

EVANS, H. Diseño y compaginación de la prensa diaria. Barcelona: GG, 1984.

GARCIA, M. Pure Design. Tampa, Florida: Miller Media, 2003.

SATUÉ, E. El diseño gráfico en España. Historia de una forma comunicativa nueva. Madrid: Alianza Forma, 1997. (Capítols IV, VI, VII y XI)

SABADIN, Vittorio. El ultimo ejemplar del New York TimesEl futuro de los periódicos en papel. Barcelona: Sol90media, 2008. 

SND (Society for News Design). The Best of Newspaper Design. Syracuse: Syracuse University (anual).

SND Capítulo español. ÑH: El mejor diseño periodístico España & Portugal. Pamplona: SND-E (anual). 

MARTÍN MONTESINOS, J. L.; MAS HURTUNA, M. Manual de tipografía: del plomo a la era digital. Valencia: Campgràfic, 2004.

CRAIG, James; KOROL SCALA, Irene. Diseñar con tipos. Guía esencial de tipografía. Barcelona: Sol90media, 2012.

MORISON, S. Principios fundamentales de la tipografía. Barcelona: Ediciones del Bronce, 1998.

JARDÍ, Enric. Veintidós consejos sobre tipografía. Barcelona: Actar, 2007.

BAYNES, Phil; HASLAM, Andrew. Tipografía. Función, forma y diseño. Barcelona: GG, 2002.

MÜLLER-BROCKMANN, J. Sistemas de retículas. México: Gustavo Gili, 1992.

BAEZA, P. Por una función crítica de la fotografía de prensa. Barcelona: GG, 1998.

Webs i Blogs

Sobre disseny periodístic:

— www.elportadista.com

— http://cuatrotipos.wordpress.com

— www.quintatinta.com

— http://paperpapers.blogspot.com/

— www.encajabaja.com

— www.palmerwatson.com

— www.cases-assoc.com

— www.erreacomunicacion.com

— http://garciamedia.com

— http://labuenaprensa.blogspot.com.es/

Sobre disseny de tipografies:

— www.fontbureau.com

— www.typography.com

— www.dstype.com

— www.felicianotypefoundry.com