Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

26008 - Biomedicina i Benestar Planetari


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
26008 - Biomedicina i Benestar Planetari
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Castellà
Grup 104: Català
Seminari: Grup 101: Català, Castellà
Professorat:
Olga Valverde Granados, Cristina Pujades Corbi, Berta Alsina Español, Juana María Díez Antón, Oriol Gallego Moli, Helena Garcia Mieres, Marc Palmada Flores, Salvador Carranza Gil Dolz del Castellar
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

El nostre planeta està canviant a gran velocitat i cal conèixer el nostre entorn per aconseguir una millor interacció amb ell. La salut del nostre planeta afecta a la dels humans i viceversa. Ens cal apendre a identificar els reptes i eines de la biomedicina per tal d’incidir en una millora de la salut i del nostre entorn.

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir als estudiants del grau de Biologia Humana els principals reptes actuals en el camp de la biomedicina com són la genòmica, medicina regenerativa, malalties infecciones, contaminació, benestar planetari, la computació biomèdica, entre d’altres. En un format de debat amb professionals acadèmics i del sector privat es discutiran diversos temes que preocupen a la societat i als professionals de l’àmbit de la biomedicina. També es presentaran diferents sortides professionals i s’introduiran eines transversals de l’àmbit científic.

Competències associades

Competències generals

            2.1.1 Competències instrumentals

                        * Comprensió de articles divulgatius de recerca

                        * Formulació de preguntes científiques sòlides

                        * Presentació en públic de treballs

                        * Formulació de hipòtesis

                        * Comunicació escrita en la llengua pròpia, amb el rigor propi del llenguatge científic

            2.1.2 Competències interpersonals

                        * Treball en equip: cooperació i divisió de tasques

                         *Fomenta la convivència cívica universitària

            2.1.3 Competències sistèmiques

                        * Respecte per la natura

                        * Ús dels coneixements científics adquirits per esdevenir un ciutadà actiu, informat, crític i formador d’opinió

                        * Ordre, cura, pulcritud en el treball pràctic

 

Competències específiques

Reconèixer els reptes i les aplicacions actuals de la biomedicina a la slaut i el benestar planetari.

 

2.2.1.: Descriu i interpreta els avenços de la biologia i de la medicina.

2.2.2.: Analitza la interdisciplinarietat en la biomedicina.

2.2.3.: Analitza les principals eines de la investigació biomédica.

2.2.4.: Assumeix el paper d'estudiant com a professional de l'aprenentatge.

2.2.5.: Descriu l'ús de les competències transversals per a l'exercici professional en biomedicina.

2.2.6.: Identifica i presenta els grans principis bioètics

2.2.7.: Integra els diferents components de la interacció dels humans amb el medi natural.

2.2.8.: Analitza la interacció entre el benestar planetari i la salut humana

Resultats de l'aprenentatge

Comprendre els principals avenços actuals en biomedicina, noves tecnologies.

Compendre la relació entre la salut humana i la salut planteraria

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En aquesta assignatura es treballaran diversos ODS a través de Aprenentatge basat en Projectes. els estudiants hauran d'identificar el ODS treballats en cada projecte.

 

Principals ODS treballats :

3-Salut i benestar

4-Educació de qualitat

5-Igualtat de Gènere

15-Vida d'ecosistemes terrestres

12-Producció i consum responsables

Prerequisits

No hi ha requisits

Continguts

El nostre planeta està canviant a gran velocitat i cal conèixer el nostre entorn per aconseguir una millor interacció amb ell. La salut del nostre planeta afecta a la dels humans i viceversa. Ens cal apendre a identificar els reptes i eines de la biomedicina per tal d’incidir en una millora de la salut i del nostre entorn.

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir als estudiants del grau de Biologia Humana els principals reptes actuals en el camp de la biomedicina com són la genòmica, medicina regenerativa, malalties infecciones, contaminació, la computació biomèdica, entre d’altres. En un format de debat amb professionals acadèmics i del sector privat es discuteixen diversos temes que preocupen a la societat i als professionals de l’àmbit de la biomedicina. També es presenten diferents sortides professionals i s’introdueixen eines transversals de l’àmbit científic (comunicació científica, presentació en públic, recerca bibliográfica). Es treballa aspectes relacionats amb el benestar plantetari i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a través de la metodologia basat en projectes en grups petits.

 

 

Sessió 1. Introducció general a l’assignatura i benestar planetari (1h)

Introducció al grau de Biologia Humana, Introducció al concepte de Benestar Planetari. Objectius de l’assignatura i organització. Presentació mètodes seqüècniació, projectes seqüenciació, genoma, transcriptoma, etc

Berta Alsina

 

Sessió 2. Debat 1:  Càncer i  genòmica, medicina personalitzada, big data (2h)

Berta Alsina i convidats

 

Sessió 3. Debat 2. Neurociències, malaties neurodegeneratives, drogadicció (2h)

 

Berta Alsina i convidats

 

4. Debat 3. Organoids, Reprogramació, Medicina regenerativa, bioimpressió (2h)

Berta Alsina i convidats

 

5. Debat 4.  Modelatge i biologia de sistemes, indústria farmacèutica (2 h)

Berta Alsina i convidats

 

6. Debat 5. Introducció a les malalties Infeccioses, Immunologia (2h)

 

Berta Alsina i convidats

 

 

ABJ

 

Pels ABJ es realizaran 3 sessions de 2 hores. A la primera es plantejarà el problema a treballar en grups de 7-8 persones. Es deixaran quatre setmanes per formular el pla de treball, buscar bibliografía. A a la segona sessió es presentarà el pla de treball i el tutor acabarà d’orientar. A la tercera sessió el tutor aportarà correccions de millora al treball escrit presentat i es discutirà la presentació oral a evaluar per un tribunal d’experts.

 

PROJECTE: (6+4hores=10 hores i 50 hores treball estudiant)

 

Pràctica ABPj 1- primer contacte i organització projecte (4 grups de 15 persones)

Pràctica ABPj 2- segon contacte, seguiment 

Pràctica ABPj 3- tercer contacte, conclusions 

 

Presentació treballs finals dels estudiants (4 hores)- tribunal

 

Projectes

1-Salut Mental (Helena Garcia Mieres)

2-Genòmica i Biodiversitat (Tomàs Marqués)

3-Malaties emergents i extincions dels vertebrats a Catalunya (Salvador Carranza)

4-OMG-sequera- Berta Alsina

Seminaris: 8 hores

 

Seminari 1- Comunicació Científica- Maruxa Martínez i Mari Carmen Cebrian (4h)

Seminari 2-  Com fer presentacions orals i guia treball escrit científic- Berta Alsina (2 h)

Seminari 3- Seguretat al laboratori- Consol Serra (2 h)

Seminari 4- Responsabilitat en la Recerca -Mar Carrió (2 h)

Metodologia docent

La docència de l'assignatura consta d’una sèrie de debats presencials (teoria), seminaris i la realització d'un projecte basat amb la metodología aprenentatge basat en projectes (ABJ). Els estudiants trobaran els textos que han de llegir per preparar el debat; disposaran d'una setmana per a preparar els temes i formularan preguntes que primerament s’enviaran al professor. En les seminaris, els estudiants exploren recursos de bibliografía, comunicació científica, preparació de presentacions científiques i ètica a la recerca.

 

En el projecte no guiat per grups els estudiants haruan de buscar bibliografia i planificar els objectius, resultats, conclusions

 

Avaluació

Avaluació

L'avaluació constarà de cinc instruments:

1. Preguntes d'elecció múltiple dins la prova general trimestral. S'hi farà èmfasi en el coneixement factual i contribuiran en un 20% a la nota total

2. Preguntes d'assaig breu. S'hi avaluarà la capacitat de raonament i la integració dels coneixements adquirits. Inclouran problemes i altres coneixements adquirits a pràctiques. Contribuiran en un 20% a la nota total.

3. Avaluació de les seminaris 1, 2. Contribueix un 15% a la nota final.

4. Avaluació projecte trimestral.  treballs dels debats (15%), projecte ABJ (30%).

Nota: per a superar l’assignatura, caldrà que la mitjana aritmètica entre les notes de les proves 1 (PEM) i 2 (assaig) de l’examen final sigui igual o superior a 4.

Recuperació.

Per a aquells estudiants que en l'avaluació global del trimestre no superin l'assignatura, durant el mes de juliol s'efectuarà una activitat de recuperació consistent en respondre un conjunt de preguntes breus relatives a les competències adquirides durant el trimestre. Aquesta prova compensa les proves d'avaluació esmentades en els punts 1 i 2 i té la seva mateixa contingència en la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 

 Articles que s’aniran lliurant al llarg del trimestre

 

 

Bibliografia complementària i no obligatòria

 

Jones, S. The Language of the Genes. Harper Collins (Flamingo), 2000.

Dawkins, R. (editor). The Oxford Book of Modern Science Writing. Oxford University Press, 2009.

Medawar, P. Advice to a young scientist. Perseus Books, 1989.

Wolpert, L. The Unnatural Nature of Science. Faber and Faber, 2000-

 

 Recursos didàctics

 

* Pàgina de l'assignatura a Aula Global Moodle, on els estudiants hi trobaran les introduccions a cada tema, les presentacions gràfiques, i, en el cas dels seminaris, els textos complets.


Curs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

26008 - Biomedicina i Benestar Planetari


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
26008 - Biomedicina i Benestar Planetari
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Castellà
Grup 104: Català
Seminari: Grup 101: Català, Castellà
Professorat:
Olga Valverde Granados, Cristina Pujades Corbi, Berta Alsina Español, Juana María Díez Antón, Oriol Gallego Moli, Helena Garcia Mieres, Marc Palmada Flores, Salvador Carranza Gil Dolz del Castellar
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

El nostre planeta està canviant a gran velocitat i cal conèixer el nostre entorn per aconseguir una millor interacció amb ell. La salut del nostre planeta afecta a la dels humans i viceversa. Ens cal apendre a identificar els reptes i eines de la biomedicina per tal d’incidir en una millora de la salut i del nostre entorn.

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir als estudiants del grau de Biologia Humana els principals reptes actuals en el camp de la biomedicina com són la genòmica, medicina regenerativa, malalties infecciones, contaminació, benestar planetari, la computació biomèdica, entre d’altres. En un format de debat amb professionals acadèmics i del sector privat es discutiran diversos temes que preocupen a la societat i als professionals de l’àmbit de la biomedicina. També es presentaran diferents sortides professionals i s’introduiran eines transversals de l’àmbit científic.

Competències associades

Competències generals

            2.1.1 Competències instrumentals

                        * Comprensió de articles divulgatius de recerca

                        * Formulació de preguntes científiques sòlides

                        * Presentació en públic de treballs

                        * Formulació de hipòtesis

                        * Comunicació escrita en la llengua pròpia, amb el rigor propi del llenguatge científic

            2.1.2 Competències interpersonals

                        * Treball en equip: cooperació i divisió de tasques

                         *Fomenta la convivència cívica universitària

            2.1.3 Competències sistèmiques

                        * Respecte per la natura

                        * Ús dels coneixements científics adquirits per esdevenir un ciutadà actiu, informat, crític i formador d’opinió

                        * Ordre, cura, pulcritud en el treball pràctic

 

Competències específiques

Reconèixer els reptes i les aplicacions actuals de la biomedicina a la slaut i el benestar planetari.

 

2.2.1.: Descriu i interpreta els avenços de la biologia i de la medicina.

2.2.2.: Analitza la interdisciplinarietat en la biomedicina.

2.2.3.: Analitza les principals eines de la investigació biomédica.

2.2.4.: Assumeix el paper d'estudiant com a professional de l'aprenentatge.

2.2.5.: Descriu l'ús de les competències transversals per a l'exercici professional en biomedicina.

2.2.6.: Identifica i presenta els grans principis bioètics

2.2.7.: Integra els diferents components de la interacció dels humans amb el medi natural.

2.2.8.: Analitza la interacció entre el benestar planetari i la salut humana

Resultats de l'aprenentatge

Comprendre els principals avenços actuals en biomedicina, noves tecnologies.

Compendre la relació entre la salut humana i la salut planteraria

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En aquesta assignatura es treballaran diversos ODS a través de Aprenentatge basat en Projectes. els estudiants hauran d'identificar el ODS treballats en cada projecte.

 

Principals ODS treballats :

3-Salut i benestar

4-Educació de qualitat

5-Igualtat de Gènere

15-Vida d'ecosistemes terrestres

12-Producció i consum responsables

Prerequisits

No hi ha requisits

Continguts

El nostre planeta està canviant a gran velocitat i cal conèixer el nostre entorn per aconseguir una millor interacció amb ell. La salut del nostre planeta afecta a la dels humans i viceversa. Ens cal apendre a identificar els reptes i eines de la biomedicina per tal d’incidir en una millora de la salut i del nostre entorn.

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir als estudiants del grau de Biologia Humana els principals reptes actuals en el camp de la biomedicina com són la genòmica, medicina regenerativa, malalties infecciones, contaminació, la computació biomèdica, entre d’altres. En un format de debat amb professionals acadèmics i del sector privat es discuteixen diversos temes que preocupen a la societat i als professionals de l’àmbit de la biomedicina. També es presenten diferents sortides professionals i s’introdueixen eines transversals de l’àmbit científic (comunicació científica, presentació en públic, recerca bibliográfica). Es treballa aspectes relacionats amb el benestar plantetari i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a través de la metodologia basat en projectes en grups petits.

 

 

Sessió 1. Introducció general a l’assignatura i benestar planetari (1h)

Introducció al grau de Biologia Humana, Introducció al concepte de Benestar Planetari. Objectius de l’assignatura i organització. Presentació mètodes seqüècniació, projectes seqüenciació, genoma, transcriptoma, etc

Berta Alsina

 

Sessió 2. Debat 1:  Càncer i  genòmica, medicina personalitzada, big data (2h)

Berta Alsina i convidats

 

Sessió 3. Debat 2. Neurociències, malaties neurodegeneratives, drogadicció (2h)

 

Berta Alsina i convidats

 

4. Debat 3. Organoids, Reprogramació, Medicina regenerativa, bioimpressió (2h)

Berta Alsina i convidats

 

5. Debat 4.  Modelatge i biologia de sistemes, indústria farmacèutica (2 h)

Berta Alsina i convidats

 

6. Debat 5. Introducció a les malalties Infeccioses, Immunologia (2h)

 

Berta Alsina i convidats

 

 

ABJ

 

Pels ABJ es realizaran 3 sessions de 2 hores. A la primera es plantejarà el problema a treballar en grups de 7-8 persones. Es deixaran quatre setmanes per formular el pla de treball, buscar bibliografía. A a la segona sessió es presentarà el pla de treball i el tutor acabarà d’orientar. A la tercera sessió el tutor aportarà correccions de millora al treball escrit presentat i es discutirà la presentació oral a evaluar per un tribunal d’experts.

 

PROJECTE: (6+4hores=10 hores i 50 hores treball estudiant)

 

Pràctica ABPj 1- primer contacte i organització projecte (4 grups de 15 persones)

Pràctica ABPj 2- segon contacte, seguiment 

Pràctica ABPj 3- tercer contacte, conclusions 

 

Presentació treballs finals dels estudiants (4 hores)- tribunal

 

Projectes

1-Salut Mental (Helena Garcia Mieres)

2-Genòmica i Biodiversitat (Tomàs Marqués)

3-Malaties emergents i extincions dels vertebrats a Catalunya (Salvador Carranza)

4-OMG-sequera- Berta Alsina

Seminaris: 8 hores

 

Seminari 1- Comunicació Científica- Maruxa Martínez i Mari Carmen Cebrian (4h)

Seminari 2-  Com fer presentacions orals i guia treball escrit científic- Berta Alsina (2 h)

Seminari 3- Seguretat al laboratori- Consol Serra (2 h)

Seminari 4- Responsabilitat en la Recerca -Mar Carrió (2 h)

Metodologia docent

La docència de l'assignatura consta d’una sèrie de debats presencials (teoria), seminaris i la realització d'un projecte basat amb la metodología aprenentatge basat en projectes (ABJ). Els estudiants trobaran els textos que han de llegir per preparar el debat; disposaran d'una setmana per a preparar els temes i formularan preguntes que primerament s’enviaran al professor. En les seminaris, els estudiants exploren recursos de bibliografía, comunicació científica, preparació de presentacions científiques i ètica a la recerca.

 

En el projecte no guiat per grups els estudiants haruan de buscar bibliografia i planificar els objectius, resultats, conclusions

 

Avaluació

Avaluació

L'avaluació constarà de cinc instruments:

1. Preguntes d'elecció múltiple dins la prova general trimestral. S'hi farà èmfasi en el coneixement factual i contribuiran en un 20% a la nota total

2. Preguntes d'assaig breu. S'hi avaluarà la capacitat de raonament i la integració dels coneixements adquirits. Inclouran problemes i altres coneixements adquirits a pràctiques. Contribuiran en un 20% a la nota total.

3. Avaluació de les seminaris 1, 2. Contribueix un 15% a la nota final.

4. Avaluació projecte trimestral.  treballs dels debats (15%), projecte ABJ (30%).

Nota: per a superar l’assignatura, caldrà que la mitjana aritmètica entre les notes de les proves 1 (PEM) i 2 (assaig) de l’examen final sigui igual o superior a 4.

Recuperació.

Per a aquells estudiants que en l'avaluació global del trimestre no superin l'assignatura, durant el mes de juliol s'efectuarà una activitat de recuperació consistent en respondre un conjunt de preguntes breus relatives a les competències adquirides durant el trimestre. Aquesta prova compensa les proves d'avaluació esmentades en els punts 1 i 2 i té la seva mateixa contingència en la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 

 Articles que s’aniran lliurant al llarg del trimestre

 

 

Bibliografia complementària i no obligatòria

 

Jones, S. The Language of the Genes. Harper Collins (Flamingo), 2000.

Dawkins, R. (editor). The Oxford Book of Modern Science Writing. Oxford University Press, 2009.

Medawar, P. Advice to a young scientist. Perseus Books, 1989.

Wolpert, L. The Unnatural Nature of Science. Faber and Faber, 2000-

 

 Recursos didàctics

 

* Pàgina de l'assignatura a Aula Global Moodle, on els estudiants hi trobaran les introduccions a cada tema, les presentacions gràfiques, i, en el cas dels seminaris, els textos complets.


Curs Acadèmic: 2022/23

3362 - Grau en Biologia Humana

26008 - Biomedicina i Benestar Planetari


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
336 - Facultat de Medicina i Ciències de la Vida
Estudi:
3362 - Grau en Biologia Humana
Assignatura:
26008 - Biomedicina i Benestar Planetari
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Pràctiques: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Castellà
Grup 104: Català
Seminari: Grup 101: Català, Castellà
Professorat:
Olga Valverde Granados, Cristina Pujades Corbi, Berta Alsina Español, Juana María Díez Antón, Oriol Gallego Moli, Helena Garcia Mieres, Marc Palmada Flores, Salvador Carranza Gil Dolz del Castellar
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

El nostre planeta està canviant a gran velocitat i cal conèixer el nostre entorn per aconseguir una millor interacció amb ell. La salut del nostre planeta afecta a la dels humans i viceversa. Ens cal apendre a identificar els reptes i eines de la biomedicina per tal d’incidir en una millora de la salut i del nostre entorn.

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir als estudiants del grau de Biologia Humana els principals reptes actuals en el camp de la biomedicina com són la genòmica, medicina regenerativa, malalties infecciones, contaminació, benestar planetari, la computació biomèdica, entre d’altres. En un format de debat amb professionals acadèmics i del sector privat es discutiran diversos temes que preocupen a la societat i als professionals de l’àmbit de la biomedicina. També es presentaran diferents sortides professionals i s’introduiran eines transversals de l’àmbit científic.

Competències associades

Competències generals

            2.1.1 Competències instrumentals

                        * Comprensió de articles divulgatius de recerca

                        * Formulació de preguntes científiques sòlides

                        * Presentació en públic de treballs

                        * Formulació de hipòtesis

                        * Comunicació escrita en la llengua pròpia, amb el rigor propi del llenguatge científic

            2.1.2 Competències interpersonals

                        * Treball en equip: cooperació i divisió de tasques

                         *Fomenta la convivència cívica universitària

            2.1.3 Competències sistèmiques

                        * Respecte per la natura

                        * Ús dels coneixements científics adquirits per esdevenir un ciutadà actiu, informat, crític i formador d’opinió

                        * Ordre, cura, pulcritud en el treball pràctic

 

Competències específiques

Reconèixer els reptes i les aplicacions actuals de la biomedicina a la slaut i el benestar planetari.

 

2.2.1.: Descriu i interpreta els avenços de la biologia i de la medicina.

2.2.2.: Analitza la interdisciplinarietat en la biomedicina.

2.2.3.: Analitza les principals eines de la investigació biomédica.

2.2.4.: Assumeix el paper d'estudiant com a professional de l'aprenentatge.

2.2.5.: Descriu l'ús de les competències transversals per a l'exercici professional en biomedicina.

2.2.6.: Identifica i presenta els grans principis bioètics

2.2.7.: Integra els diferents components de la interacció dels humans amb el medi natural.

2.2.8.: Analitza la interacció entre el benestar planetari i la salut humana

Resultats de l'aprenentatge

Comprendre els principals avenços actuals en biomedicina, noves tecnologies.

Compendre la relació entre la salut humana i la salut planteraria

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En aquesta assignatura es treballaran diversos ODS a través de Aprenentatge basat en Projectes. els estudiants hauran d'identificar el ODS treballats en cada projecte.

 

Principals ODS treballats :

3-Salut i benestar

4-Educació de qualitat

5-Igualtat de Gènere

15-Vida d'ecosistemes terrestres

12-Producció i consum responsables

Prerequisits

No hi ha requisits

Continguts

El nostre planeta està canviant a gran velocitat i cal conèixer el nostre entorn per aconseguir una millor interacció amb ell. La salut del nostre planeta afecta a la dels humans i viceversa. Ens cal apendre a identificar els reptes i eines de la biomedicina per tal d’incidir en una millora de la salut i del nostre entorn.

L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir als estudiants del grau de Biologia Humana els principals reptes actuals en el camp de la biomedicina com són la genòmica, medicina regenerativa, malalties infecciones, contaminació, la computació biomèdica, entre d’altres. En un format de debat amb professionals acadèmics i del sector privat es discuteixen diversos temes que preocupen a la societat i als professionals de l’àmbit de la biomedicina. També es presenten diferents sortides professionals i s’introdueixen eines transversals de l’àmbit científic (comunicació científica, presentació en públic, recerca bibliográfica). Es treballa aspectes relacionats amb el benestar plantetari i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a través de la metodologia basat en projectes en grups petits.

 

 

Sessió 1. Introducció general a l’assignatura i benestar planetari (1h)

Introducció al grau de Biologia Humana, Introducció al concepte de Benestar Planetari. Objectius de l’assignatura i organització. Presentació mètodes seqüècniació, projectes seqüenciació, genoma, transcriptoma, etc

Berta Alsina

 

Sessió 2. Debat 1:  Càncer i  genòmica, medicina personalitzada, big data (2h)

Berta Alsina i convidats

 

Sessió 3. Debat 2. Neurociències, malaties neurodegeneratives, drogadicció (2h)

 

Berta Alsina i convidats

 

4. Debat 3. Organoids, Reprogramació, Medicina regenerativa, bioimpressió (2h)

Berta Alsina i convidats

 

5. Debat 4.  Modelatge i biologia de sistemes, indústria farmacèutica (2 h)

Berta Alsina i convidats

 

6. Debat 5. Introducció a les malalties Infeccioses, Immunologia (2h)

 

Berta Alsina i convidats

 

 

ABJ

 

Pels ABJ es realizaran 3 sessions de 2 hores. A la primera es plantejarà el problema a treballar en grups de 7-8 persones. Es deixaran quatre setmanes per formular el pla de treball, buscar bibliografía. A a la segona sessió es presentarà el pla de treball i el tutor acabarà d’orientar. A la tercera sessió el tutor aportarà correccions de millora al treball escrit presentat i es discutirà la presentació oral a evaluar per un tribunal d’experts.

 

PROJECTE: (6+4hores=10 hores i 50 hores treball estudiant)

 

Pràctica ABPj 1- primer contacte i organització projecte (4 grups de 15 persones)

Pràctica ABPj 2- segon contacte, seguiment 

Pràctica ABPj 3- tercer contacte, conclusions 

 

Presentació treballs finals dels estudiants (4 hores)- tribunal

 

Projectes

1-Salut Mental (Helena Garcia Mieres)

2-Genòmica i Biodiversitat (Tomàs Marqués)

3-Malaties emergents i extincions dels vertebrats a Catalunya (Salvador Carranza)

4-OMG-sequera- Berta Alsina

Seminaris: 8 hores

 

Seminari 1- Comunicació Científica- Maruxa Martínez i Mari Carmen Cebrian (4h)

Seminari 2-  Com fer presentacions orals i guia treball escrit científic- Berta Alsina (2 h)

Seminari 3- Seguretat al laboratori- Consol Serra (2 h)

Seminari 4- Responsabilitat en la Recerca -Mar Carrió (2 h)

Metodologia docent

La docència de l'assignatura consta d’una sèrie de debats presencials (teoria), seminaris i la realització d'un projecte basat amb la metodología aprenentatge basat en projectes (ABJ). Els estudiants trobaran els textos que han de llegir per preparar el debat; disposaran d'una setmana per a preparar els temes i formularan preguntes que primerament s’enviaran al professor. En les seminaris, els estudiants exploren recursos de bibliografía, comunicació científica, preparació de presentacions científiques i ètica a la recerca.

 

En el projecte no guiat per grups els estudiants haruan de buscar bibliografia i planificar els objectius, resultats, conclusions

 

Avaluació

Avaluació

L'avaluació constarà de cinc instruments:

1. Preguntes d'elecció múltiple dins la prova general trimestral. S'hi farà èmfasi en el coneixement factual i contribuiran en un 20% a la nota total

2. Preguntes d'assaig breu. S'hi avaluarà la capacitat de raonament i la integració dels coneixements adquirits. Inclouran problemes i altres coneixements adquirits a pràctiques. Contribuiran en un 20% a la nota total.

3. Avaluació de les seminaris 1, 2. Contribueix un 15% a la nota final.

4. Avaluació projecte trimestral.  treballs dels debats (15%), projecte ABJ (30%).

Nota: per a superar l’assignatura, caldrà que la mitjana aritmètica entre les notes de les proves 1 (PEM) i 2 (assaig) de l’examen final sigui igual o superior a 4.

Recuperació.

Per a aquells estudiants que en l'avaluació global del trimestre no superin l'assignatura, durant el mes de juliol s'efectuarà una activitat de recuperació consistent en respondre un conjunt de preguntes breus relatives a les competències adquirides durant el trimestre. Aquesta prova compensa les proves d'avaluació esmentades en els punts 1 i 2 i té la seva mateixa contingència en la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

 

 Articles que s’aniran lliurant al llarg del trimestre

 

 

Bibliografia complementària i no obligatòria

 

Jones, S. The Language of the Genes. Harper Collins (Flamingo), 2000.

Dawkins, R. (editor). The Oxford Book of Modern Science Writing. Oxford University Press, 2009.

Medawar, P. Advice to a young scientist. Perseus Books, 1989.

Wolpert, L. The Unnatural Nature of Science. Faber and Faber, 2000-

 

 Recursos didàctics

 

* Pàgina de l'assignatura a Aula Global Moodle, on els estudiants hi trobaran les introduccions a cada tema, les presentacions gràfiques, i, en el cas dels seminaris, els textos complets.