Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25892 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 2


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25892 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 2
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Xinès
Grup 102: Rus
Professorat:
Yingfeng Xu
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura està destinada a millorar la capacitat comunicativa dels estudiants en la llengua escollida com a tercer idioma.

Competències associades

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit o signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

Resultats de l'aprenentatge

• RA1. Demostra la comprensió d'una varietat de construccions i discursos lingüístics.

• RA2. Fa servir les estructures i estratègies lingüístiques pertinents per a la producció oral i escrita de manera eficaç per a la comunicació acadèmica o professional.

• RA5. Identifica i usa trets característics de diferents variants (norma, registre, dialecte, sociolecte).

• RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos orals i escrits.

• RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.

• RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

educació de qualitat

Continguts

Rus:

 

Continguts funcionals

 

 • Saludar, respondre a una salutació, preguntar a algú com està i acomiadar-se
 • Presentar-se, presentar altres persones i respondre a una presentación
 • Demanar información sobre una paraula o expressió que no es coneix, demanar a algú que parli més a poc a poc
 • Demanar i donar información sobre persones, horaris, dates i llocs
 • Orientar-se en la ciutat (caminant o utilitzant el transport públic)
 • Afirmar, negar, expressar una opinió, acord i desacord
 • Invitar, aceptar o declinar una invitació, respondre a un oferiment
 • Expressar afecte, simpatía/antipatía, aprovació/desaprovació, interès/desinterés, sorpresa
 • Expressar gustos i preferències

 

Continguts gramaticals

 

 • El substantiu – gènere (masculí, femení i neutre), número (singular I plural), inexistència d’article, declinació subjecte a sis casos (nominatiu, genitiu, datiu, acusatiu, instrumental i locatiu)
 • Numerals – cardinals i ordinals
 • Pronoms – personals, demostratius, possessius, interrogatius
 • Adjectius – concordancia de l’adjectiu amb el substantiu en gènere, nombre i cas
 • Verbs – conjugació, temps i aspecte; el verb i la seva absencia en present; verbs que indiquen la posición de l’objecte a l’espai: ; parelles de verbs (imperfectiu – perfectiu); l’imperatiu
 • Les construccions d'obligació
 • Adverbis – tipus d’adverbis: lloc, temps, manera
 • Paraules auxiliars – preposicions, conjuncions, interjeccions
 • Sintaxi – oració simple (afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa); oració composta (subordinades de lloc, causals, i coordinades)
 • Fonètica, ortografia i aspectes gràfics – normes de pronunciació i accentuació, diferentes formes de caràcters: lletra d’imprempta I lligada.

 

 

Continguts lèxics

 

 • la salutació i el comiat (formal i informal)
 • els números (cardinals i ordinals)
 • les estacions i els mesos de l'any
 • les vacances, els viatges
 • lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat
 • la roba
 • la descripció física de les persones
 • els aliments
 • verbs de moviment
 • activitats quotidianes

 

 Xinès

Continguts funcionals

 • Demanar i donar informació sobre l’espai, el temps i accions en el passat immediat;
 • Demanar i donar informació sobre la disposició de les parts d’una casa.
 • Demanar i donar l’opinió, la intenció o voluntat de fer coses.
 • Demanar i donar permís.
 • Demanar i donar instruccions.
 • Demanar per algú i respondre quan es demana per algú.
 • Expressar gustos i preferències.
 • Formular intencions, desitjos i propòsits.
 • Fer i acceptar oferiments i invitacions.
 • Interessar-se per algú o alguna cosa i respondre a mostres d’interès.
 • Felicitar i respondre a una felicitació.
 • Fer un brindis.
 • Demanar i donar informació sobre el temps o el clima d’un lloc.
 • Expressar capacitat o habilitat per fer una cosa.
 • Formular intencions, desitjos i propòsits.
 • Narrar fets o esdeveniments passats.

Lèxic

 • Breus cartes a amics o familiars.
 • Narracions de fets o esdeveniments en el passat.
 • Presentació de fets passats.
 • Breus texts escrits sobre les condicions meteorològiques.
 • SMS, cartes i correus electrònics relacionats amb la salut.
 • Postals, cartes i correus electrònics sobre viatges realitzats.
 • Usos i costums de convidats a casa d’una família xinesa.
 • Temps lliure i lleure.
 • El clima.
 • Els transports a la Xina.

Gramàtica

 • Números ordinals.
 • Mesuradors nominals
 • Verbs modals (能, 可以, 要, 想, 应该,会).
 • Temps passat recent i futur.
 • Imperatiu.
 • Partícula estructural地.
 • Partícula verbal了
 • Oracions existencials (在, 有 i是).
 • Oracions impersonals.
 • Temps passat i freqüència .
 • Partícula modal了.
 • Complement de durada i freqüència.
 • Construcció 是……的.

Metodologia docent

Mètode Expositiu

Ludificacio

Aprenentatge basat en projectes i servei

Avaluació

Avaluació

 

 

Recuperació

 

 

Activitat d’avaluació

i competències que s’avaluen

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Produccions escrites a l’aula o fora de l’aula, relacionades amb els textos tractats a classe

R1. R2. R3

50%

No recuperable

20%

 

 

 

Per a la recuperació compta la nota obtinguda durant el període de docència

 

Participació oral al seminari

R6. R8. R9

10%

 

No recuperable

10%

 

Examen final 

R1. R2. R3

40%

Recuperable

70%

Examen final

 

Bibliografia i recursos d'informació

Rus:

Javronina S., Shirochenskaya A., Ruso en ejercicios, Russki Yazik.

Nogueira, V. Et Al. (2003). Ruso para hispanohablantes. Nivel 1. Barcelona: Herder.

Ruiz-Zorrilla, M., Kornakov, P., Castellví, J., Curs de llengua russa. Nivell Inicial.

Barcelona, 2006.

Sánchez Puig, Mª. Esquemas de ruso. Gramática y usos lingüísticos.

Zajava-Nekrásova, E., Casos y preposiciones en el idioma ruso. Ed. Rubiños-1860 -Russki Yazik. Madrid, 1993.

Así como otras fuentes escritas, orales o digitales aconsejadas o propuestas en clase a lo largo del trimestre

 

Xinès

HSK Standard Course 1-  Jiang Liping . BLCUP

Textbook (Book + CD MP3)       ISBN:  978-7-5619-3709-9

Workbook (Book + CD MP3)     ISBN: 978-7-5619-3710-5 

Road to success. Treshold.  A series of progressive chinesetextbooks for foreigners.         Qiu Jun   

Beijing Language and Culture Univrsity press   ISBN 978-7-5619-2161-6/H.08150

成功之路 (入门篇)     北京语言大学出版社       

New Practical Chinese reader (新实用汉语课本), textbook y workbook.

Textbook  ISBN 978-7-5619-2623-9/H.09313

Workbook ISBN 978-7-5619-2622-2/H.09312

Recursos en línia:

http://spanish.china.org.cn/learningchinese

http://espanol.cri.cn/

http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=es&t=1464347539910


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25892 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 2


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25892 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 2
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Xinès
Grup 102: Rus
Professorat:
Yingfeng Xu
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura està destinada a millorar la capacitat comunicativa dels estudiants en la llengua escollida com a tercer idioma.

Competències associades

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit o signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

Resultats de l'aprenentatge

• RA1. Demostra la comprensió d'una varietat de construccions i discursos lingüístics.

• RA2. Fa servir les estructures i estratègies lingüístiques pertinents per a la producció oral i escrita de manera eficaç per a la comunicació acadèmica o professional.

• RA5. Identifica i usa trets característics de diferents variants (norma, registre, dialecte, sociolecte).

• RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos orals i escrits.

• RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.

• RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

educació de qualitat

Continguts

Rus:

 

Continguts funcionals

 

 • Saludar, respondre a una salutació, preguntar a algú com està i acomiadar-se
 • Presentar-se, presentar altres persones i respondre a una presentación
 • Demanar información sobre una paraula o expressió que no es coneix, demanar a algú que parli més a poc a poc
 • Demanar i donar información sobre persones, horaris, dates i llocs
 • Orientar-se en la ciutat (caminant o utilitzant el transport públic)
 • Afirmar, negar, expressar una opinió, acord i desacord
 • Invitar, aceptar o declinar una invitació, respondre a un oferiment
 • Expressar afecte, simpatía/antipatía, aprovació/desaprovació, interès/desinterés, sorpresa
 • Expressar gustos i preferències

 

Continguts gramaticals

 

 • El substantiu – gènere (masculí, femení i neutre), número (singular I plural), inexistència d’article, declinació subjecte a sis casos (nominatiu, genitiu, datiu, acusatiu, instrumental i locatiu)
 • Numerals – cardinals i ordinals
 • Pronoms – personals, demostratius, possessius, interrogatius
 • Adjectius – concordancia de l’adjectiu amb el substantiu en gènere, nombre i cas
 • Verbs – conjugació, temps i aspecte; el verb i la seva absencia en present; verbs que indiquen la posición de l’objecte a l’espai: ; parelles de verbs (imperfectiu – perfectiu); l’imperatiu
 • Les construccions d'obligació
 • Adverbis – tipus d’adverbis: lloc, temps, manera
 • Paraules auxiliars – preposicions, conjuncions, interjeccions
 • Sintaxi – oració simple (afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa); oració composta (subordinades de lloc, causals, i coordinades)
 • Fonètica, ortografia i aspectes gràfics – normes de pronunciació i accentuació, diferentes formes de caràcters: lletra d’imprempta I lligada.

 

 

Continguts lèxics

 

 • la salutació i el comiat (formal i informal)
 • els números (cardinals i ordinals)
 • les estacions i els mesos de l'any
 • les vacances, els viatges
 • lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat
 • la roba
 • la descripció física de les persones
 • els aliments
 • verbs de moviment
 • activitats quotidianes

 

 Xinès

Continguts funcionals

 • Demanar i donar informació sobre l’espai, el temps i accions en el passat immediat;
 • Demanar i donar informació sobre la disposició de les parts d’una casa.
 • Demanar i donar l’opinió, la intenció o voluntat de fer coses.
 • Demanar i donar permís.
 • Demanar i donar instruccions.
 • Demanar per algú i respondre quan es demana per algú.
 • Expressar gustos i preferències.
 • Formular intencions, desitjos i propòsits.
 • Fer i acceptar oferiments i invitacions.
 • Interessar-se per algú o alguna cosa i respondre a mostres d’interès.
 • Felicitar i respondre a una felicitació.
 • Fer un brindis.
 • Demanar i donar informació sobre el temps o el clima d’un lloc.
 • Expressar capacitat o habilitat per fer una cosa.
 • Formular intencions, desitjos i propòsits.
 • Narrar fets o esdeveniments passats.

Lèxic

 • Breus cartes a amics o familiars.
 • Narracions de fets o esdeveniments en el passat.
 • Presentació de fets passats.
 • Breus texts escrits sobre les condicions meteorològiques.
 • SMS, cartes i correus electrònics relacionats amb la salut.
 • Postals, cartes i correus electrònics sobre viatges realitzats.
 • Usos i costums de convidats a casa d’una família xinesa.
 • Temps lliure i lleure.
 • El clima.
 • Els transports a la Xina.

Gramàtica

 • Números ordinals.
 • Mesuradors nominals
 • Verbs modals (能, 可以, 要, 想, 应该,会).
 • Temps passat recent i futur.
 • Imperatiu.
 • Partícula estructural地.
 • Partícula verbal了
 • Oracions existencials (在, 有 i是).
 • Oracions impersonals.
 • Temps passat i freqüència .
 • Partícula modal了.
 • Complement de durada i freqüència.
 • Construcció 是……的.

Metodologia docent

Mètode Expositiu

Ludificacio

Aprenentatge basat en projectes i servei

Avaluació

Avaluació

 

 

Recuperació

 

 

Activitat d’avaluació

i competències que s’avaluen

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Produccions escrites a l’aula o fora de l’aula, relacionades amb els textos tractats a classe

R1. R2. R3

50%

No recuperable

20%

 

 

 

Per a la recuperació compta la nota obtinguda durant el període de docència

 

Participació oral al seminari

R6. R8. R9

10%

 

No recuperable

10%

 

Examen final 

R1. R2. R3

40%

Recuperable

70%

Examen final

 

Bibliografia i recursos d'informació

Rus:

Javronina S., Shirochenskaya A., Ruso en ejercicios, Russki Yazik.

Nogueira, V. Et Al. (2003). Ruso para hispanohablantes. Nivel 1. Barcelona: Herder.

Ruiz-Zorrilla, M., Kornakov, P., Castellví, J., Curs de llengua russa. Nivell Inicial.

Barcelona, 2006.

Sánchez Puig, Mª. Esquemas de ruso. Gramática y usos lingüísticos.

Zajava-Nekrásova, E., Casos y preposiciones en el idioma ruso. Ed. Rubiños-1860 -Russki Yazik. Madrid, 1993.

Así como otras fuentes escritas, orales o digitales aconsejadas o propuestas en clase a lo largo del trimestre

 

Xinès

HSK Standard Course 1-  Jiang Liping . BLCUP

Textbook (Book + CD MP3)       ISBN:  978-7-5619-3709-9

Workbook (Book + CD MP3)     ISBN: 978-7-5619-3710-5 

Road to success. Treshold.  A series of progressive chinesetextbooks for foreigners.         Qiu Jun   

Beijing Language and Culture Univrsity press   ISBN 978-7-5619-2161-6/H.08150

成功之路 (入门篇)     北京语言大学出版社       

New Practical Chinese reader (新实用汉语课本), textbook y workbook.

Textbook  ISBN 978-7-5619-2623-9/H.09313

Workbook ISBN 978-7-5619-2622-2/H.09312

Recursos en línia:

http://spanish.china.org.cn/learningchinese

http://espanol.cri.cn/

http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=es&t=1464347539910


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25892 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 2


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25892 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 2
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Xinès
Grup 102: Rus
Professorat:
Yingfeng Xu
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura està destinada a millorar la capacitat comunicativa dels estudiants en la llengua escollida com a tercer idioma.

Competències associades

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit o signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

Resultats de l'aprenentatge

• RA1. Demostra la comprensió d'una varietat de construccions i discursos lingüístics.

• RA2. Fa servir les estructures i estratègies lingüístiques pertinents per a la producció oral i escrita de manera eficaç per a la comunicació acadèmica o professional.

• RA5. Identifica i usa trets característics de diferents variants (norma, registre, dialecte, sociolecte).

• RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos orals i escrits.

• RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.

• RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

educació de qualitat

Continguts

Rus:

 

Continguts funcionals

 

 • Saludar, respondre a una salutació, preguntar a algú com està i acomiadar-se
 • Presentar-se, presentar altres persones i respondre a una presentación
 • Demanar información sobre una paraula o expressió que no es coneix, demanar a algú que parli més a poc a poc
 • Demanar i donar información sobre persones, horaris, dates i llocs
 • Orientar-se en la ciutat (caminant o utilitzant el transport públic)
 • Afirmar, negar, expressar una opinió, acord i desacord
 • Invitar, aceptar o declinar una invitació, respondre a un oferiment
 • Expressar afecte, simpatía/antipatía, aprovació/desaprovació, interès/desinterés, sorpresa
 • Expressar gustos i preferències

 

Continguts gramaticals

 

 • El substantiu – gènere (masculí, femení i neutre), número (singular I plural), inexistència d’article, declinació subjecte a sis casos (nominatiu, genitiu, datiu, acusatiu, instrumental i locatiu)
 • Numerals – cardinals i ordinals
 • Pronoms – personals, demostratius, possessius, interrogatius
 • Adjectius – concordancia de l’adjectiu amb el substantiu en gènere, nombre i cas
 • Verbs – conjugació, temps i aspecte; el verb i la seva absencia en present; verbs que indiquen la posición de l’objecte a l’espai: ; parelles de verbs (imperfectiu – perfectiu); l’imperatiu
 • Les construccions d'obligació
 • Adverbis – tipus d’adverbis: lloc, temps, manera
 • Paraules auxiliars – preposicions, conjuncions, interjeccions
 • Sintaxi – oració simple (afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa); oració composta (subordinades de lloc, causals, i coordinades)
 • Fonètica, ortografia i aspectes gràfics – normes de pronunciació i accentuació, diferentes formes de caràcters: lletra d’imprempta I lligada.

 

 

Continguts lèxics

 

 • la salutació i el comiat (formal i informal)
 • els números (cardinals i ordinals)
 • les estacions i els mesos de l'any
 • les vacances, els viatges
 • lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat
 • la roba
 • la descripció física de les persones
 • els aliments
 • verbs de moviment
 • activitats quotidianes

 

 Xinès

Continguts funcionals

 • Demanar i donar informació sobre l’espai, el temps i accions en el passat immediat;
 • Demanar i donar informació sobre la disposició de les parts d’una casa.
 • Demanar i donar l’opinió, la intenció o voluntat de fer coses.
 • Demanar i donar permís.
 • Demanar i donar instruccions.
 • Demanar per algú i respondre quan es demana per algú.
 • Expressar gustos i preferències.
 • Formular intencions, desitjos i propòsits.
 • Fer i acceptar oferiments i invitacions.
 • Interessar-se per algú o alguna cosa i respondre a mostres d’interès.
 • Felicitar i respondre a una felicitació.
 • Fer un brindis.
 • Demanar i donar informació sobre el temps o el clima d’un lloc.
 • Expressar capacitat o habilitat per fer una cosa.
 • Formular intencions, desitjos i propòsits.
 • Narrar fets o esdeveniments passats.

Lèxic

 • Breus cartes a amics o familiars.
 • Narracions de fets o esdeveniments en el passat.
 • Presentació de fets passats.
 • Breus texts escrits sobre les condicions meteorològiques.
 • SMS, cartes i correus electrònics relacionats amb la salut.
 • Postals, cartes i correus electrònics sobre viatges realitzats.
 • Usos i costums de convidats a casa d’una família xinesa.
 • Temps lliure i lleure.
 • El clima.
 • Els transports a la Xina.

Gramàtica

 • Números ordinals.
 • Mesuradors nominals
 • Verbs modals (能, 可以, 要, 想, 应该,会).
 • Temps passat recent i futur.
 • Imperatiu.
 • Partícula estructural地.
 • Partícula verbal了
 • Oracions existencials (在, 有 i是).
 • Oracions impersonals.
 • Temps passat i freqüència .
 • Partícula modal了.
 • Complement de durada i freqüència.
 • Construcció 是……的.

Metodologia docent

Mètode Expositiu

Ludificacio

Aprenentatge basat en projectes i servei

Avaluació

Avaluació

 

 

Recuperació

 

 

Activitat d’avaluació

i competències que s’avaluen

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Produccions escrites a l’aula o fora de l’aula, relacionades amb els textos tractats a classe

R1. R2. R3

50%

No recuperable

20%

 

 

 

Per a la recuperació compta la nota obtinguda durant el període de docència

 

Participació oral al seminari

R6. R8. R9

10%

 

No recuperable

10%

 

Examen final 

R1. R2. R3

40%

Recuperable

70%

Examen final

 

Bibliografia i recursos d'informació

Rus:

Javronina S., Shirochenskaya A., Ruso en ejercicios, Russki Yazik.

Nogueira, V. Et Al. (2003). Ruso para hispanohablantes. Nivel 1. Barcelona: Herder.

Ruiz-Zorrilla, M., Kornakov, P., Castellví, J., Curs de llengua russa. Nivell Inicial.

Barcelona, 2006.

Sánchez Puig, Mª. Esquemas de ruso. Gramática y usos lingüísticos.

Zajava-Nekrásova, E., Casos y preposiciones en el idioma ruso. Ed. Rubiños-1860 -Russki Yazik. Madrid, 1993.

Así como otras fuentes escritas, orales o digitales aconsejadas o propuestas en clase a lo largo del trimestre

 

Xinès

HSK Standard Course 1-  Jiang Liping . BLCUP

Textbook (Book + CD MP3)       ISBN:  978-7-5619-3709-9

Workbook (Book + CD MP3)     ISBN: 978-7-5619-3710-5 

Road to success. Treshold.  A series of progressive chinesetextbooks for foreigners.         Qiu Jun   

Beijing Language and Culture Univrsity press   ISBN 978-7-5619-2161-6/H.08150

成功之路 (入门篇)     北京语言大学出版社       

New Practical Chinese reader (新实用汉语课本), textbook y workbook.

Textbook  ISBN 978-7-5619-2623-9/H.09313

Workbook ISBN 978-7-5619-2622-2/H.09312

Recursos en línia:

http://spanish.china.org.cn/learningchinese

http://espanol.cri.cn/

http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=es&t=1464347539910