Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25646 - Seminari de Traducció


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25646 - Seminari de Traducció
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Pau Joan Hernandez de Fuenmayor
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura "Seminari de traducció: llibre infantil i juvenil i àlbum il·lustrat" té com a objectius principals:
• Mostrar a l'alumnat els problemes específics de la traducció del llibre infantil i juvenil i l'àlbum il·lustrat.
• Practicar aquest tipus de traducció per veure'n les dificultats.
• Oferir una panoràmica d'obres clàssiques de diferents cultures.
• Fer un acostament als temes i recursos del gènere
L'estructura de les classes serà l'habitual a la UPF, alternant classes de contingut teòric amb classes de seminari de traducció.
En els exercicis pràctics, es treballarà a partir de diferents llengües, segons l'alumnat.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat

Específiques (E)

 • E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua
 • E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

Resultats de l'aprenentatge

RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.  

 • Coneixerà la bibliografia principal sobre l’aspecte o element tractat.

RA3. Adquireix les competències traductores des d'un punt de vista microtextual, fent atenció al pla lèxic i morfogramatical, amb capacitat per aplicar les tècniques de traducció.

 • Sabrà identificar aquest element quan apareix en un discurs i en distingeix els diferents tipus.

RA4. Adquireix les competències traductores des d'un punt de vista macrotextual, fent atenció a la cohesió i la coherència, les diferents estructures textuals i els diversos tipus de text. 

 • Coneixerà les dificultats de traducció que presenta i la manera com es poden abordar.

RA5. Resol problemes de traducció específics (elements culturals, ambigüitat, jocs de paraules, efectes retòrics, etc.). 

 • Serà capaç d’analitzar críticament les traduccions d’aquest element i de justificar la seva posició fent ús de la terminologia adequada i rellevant.

RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.

 • Aprofundirà en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte de la traducció.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat
ODS 5: Igualtat de gènere

Prerequisits

No es pressuposa cap coneixement previ.

Continguts

La literatura infantil. Problemes específics per al traductor: referents culturals, argot, llenguatge infantil, estranyament i
domesticació, etc.

• Els clàssics del conte infantil: Andersen, Perrault, els germans Grimm. Les adaptacions i reescriptures. Mistificacions
Són els contes populars com ens els han explicat? El cas del Petit Polzet, la Blancaneus, el Gat amb botes i els Tres
Porquets. Contes, amor i gènere: la Caputxeta Vermella, la Bella i la Bestia i les belles dorments.

• Fantasia, llibre infantil i els problemes de la toponímia i l'antroponímia: de Harry Potter a Cucu la Praliné
Els llibres infantils que no són infantils: Le Petit Prince, Alice in Wonderland. La lectura de Lewis Carrol per Martin
Gardner.

• Les estructures no lineals: de Michael Ende a Hubert Ben Kemoun
La traducció i la localització. Manipulació de noms propis i referents. El cas de En pleine lucarne, de Philippe Delerm i
la transformació del PSG

Gènere i llibre infantil. Problemes específics que afecten la traducció. Llenguatge inclusiu, llenguatge no sexista i
solució per a la manca de marques de gènere als textos de partida. El cas del/de la protagonista de Kikik koko nahi
du, de Txiliku.

Àlbum il·lustrat. Problemes específics de la traducció. Els tipus d'àlbums. Panoràmica actual de l'àlbum francès:
Benjamin Lacombe, Benoît Charlat, Rebecca Dautremer, etc.

• Panoràmica dels clàssics del llibre juvenil del XIX i el XX. La recepció en l'actualitat.

Metodologia docent

Classes magistrals participatives
Seminaris col·laboratius amb traducció de textos
A començament de trimestre, es proporcionarà a través d'AG un dossier de textos.

Avaluació

Traducció d'un text de literatura infantil 33%
Traducció d'un text de literatura juvenil 33%
Traducció d'un àlbum il·lustrat 33%
Totes les activitats seran recuperables mitjançant una activitat equivalent. La nota d'una activitat recuperada en cap cas no
podrà ser superior a 6.

Bibliografia i recursos d'informació

Bravo-Villasante, Carmen. Historia y antología de la literatura
infantil universal, volumen 4.Valladolid: Miñón, 1988.
Bravo-Villasante, Carmen. Historia de la literatura infantil española.
Madrid: Doncel, 1972.
Cervera, Juan.«Las nuevas corrientes de la literatura infantil».
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2003 [En línea]
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-nuevas-corrientes-dela-
literatura-infantil--0/html/
Cervera, Juan. «En torno a la literatura infantil». CAUCE, Revista de
Filología y su Didáctica1989: 157 -168.[En línea]
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce12/cauce_12_007.pdf
Colomer, Teresa [et al.]. De la narrativa oral a la literatura para niños:
invención de una tradición literaria.Bogotá; Barcelona: Grupo Editorial
Norma, 2006.
Duran, Teresa. Àlbums i altres lectures: anàlisi dels llibres per a
infants.Barcelona: Rosa Sensat, 2007.
Duran, Teresa. Primeres literatures: llegir abans de saber llegir.
Barcelona: Pirene, 1995.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; [Teresa Duran]. ¡Hay que
ver! : una aproximación al álbum ilustrado.Salamanca: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez: Ministerio de Educación y Cultura.
Dirección General de Cooperación Cultural, 2000
García Padrino, Jaime. Así pasaron muchos años: en torno a la
literatura infantil española.Cuenca: Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 2001
Grande, Mario. «Traducir literatura infantil y juvenil: Notas a
vuelapluma». El Trujamán,enero 2014: n. pag. [En línea]
http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/enero_14/07012014.htm
Hernández, Pau Joan. «Els/les nens/es i les/els nenes/ns (així, tal com
sona)». Faristol, 32, desembre 1998. https://ddd-uabcat.
are.uab.cat/record/173894?ln=ca
Hernández, Pau Joan. «Una ocupació mesquina». Faristol, 69,
https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2012/173900/Una_ocupacio_mesquina.pdf
Hernández, Pau Joan. «El traductor literari davant l'àlbum infantil».
Faristol, 90, novembre 2019
https://www.clijcat.cat/faristol/descargas/90/9_90.pdf
4/4
Ministerio de educación, cultura y deporte, «Concepto de Literatura
Infantil y Juvenil» [En línea]
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013
/m5_1/index.html
Montoya, Víctor. Literatura infantil: lenguaje y fantasía. Bolivia:
Editorial La Hoguera, 2003.
Pascua Febles, Isabel. La Adaptación en la traducción de la literatura
infantil.Las Palmas de Gran Canaria:Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, DL, 1998.
Sarabia, Minerva. «Literatura Infantil y Juvenil». Innovación y
Experiencias educativasnº 14, diciembre 2009: n. pag. [En línea] [Ú
ltima consulta: 09/06/2015]
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/MINERVA_Valriu Llinàs, Caterina. Imaginari compartit: estudis sobre literatura
infantil i juvenil.Prologo de Teresa Duran. Palma: Edicions UIB: Institut
d'Estudis Baleàrics, 201


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25646 - Seminari de Traducció


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25646 - Seminari de Traducció
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Pau Joan Hernandez de Fuenmayor
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura "Seminari de traducció: llibre infantil i juvenil i àlbum il·lustrat" té com a objectius principals:
• Mostrar a l'alumnat els problemes específics de la traducció del llibre infantil i juvenil i l'àlbum il·lustrat.
• Practicar aquest tipus de traducció per veure'n les dificultats.
• Oferir una panoràmica d'obres clàssiques de diferents cultures.
• Fer un acostament als temes i recursos del gènere
L'estructura de les classes serà l'habitual a la UPF, alternant classes de contingut teòric amb classes de seminari de traducció.
En els exercicis pràctics, es treballarà a partir de diferents llengües, segons l'alumnat.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat

Específiques (E)

 • E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua
 • E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

Resultats de l'aprenentatge

RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.  

 • Coneixerà la bibliografia principal sobre l’aspecte o element tractat.

RA3. Adquireix les competències traductores des d'un punt de vista microtextual, fent atenció al pla lèxic i morfogramatical, amb capacitat per aplicar les tècniques de traducció.

 • Sabrà identificar aquest element quan apareix en un discurs i en distingeix els diferents tipus.

RA4. Adquireix les competències traductores des d'un punt de vista macrotextual, fent atenció a la cohesió i la coherència, les diferents estructures textuals i els diversos tipus de text. 

 • Coneixerà les dificultats de traducció que presenta i la manera com es poden abordar.

RA5. Resol problemes de traducció específics (elements culturals, ambigüitat, jocs de paraules, efectes retòrics, etc.). 

 • Serà capaç d’analitzar críticament les traduccions d’aquest element i de justificar la seva posició fent ús de la terminologia adequada i rellevant.

RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.

 • Aprofundirà en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte de la traducció.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat
ODS 5: Igualtat de gènere

Prerequisits

No es pressuposa cap coneixement previ.

Continguts

La literatura infantil. Problemes específics per al traductor: referents culturals, argot, llenguatge infantil, estranyament i
domesticació, etc.

• Els clàssics del conte infantil: Andersen, Perrault, els germans Grimm. Les adaptacions i reescriptures. Mistificacions
Són els contes populars com ens els han explicat? El cas del Petit Polzet, la Blancaneus, el Gat amb botes i els Tres
Porquets. Contes, amor i gènere: la Caputxeta Vermella, la Bella i la Bestia i les belles dorments.

• Fantasia, llibre infantil i els problemes de la toponímia i l'antroponímia: de Harry Potter a Cucu la Praliné
Els llibres infantils que no són infantils: Le Petit Prince, Alice in Wonderland. La lectura de Lewis Carrol per Martin
Gardner.

• Les estructures no lineals: de Michael Ende a Hubert Ben Kemoun
La traducció i la localització. Manipulació de noms propis i referents. El cas de En pleine lucarne, de Philippe Delerm i
la transformació del PSG

Gènere i llibre infantil. Problemes específics que afecten la traducció. Llenguatge inclusiu, llenguatge no sexista i
solució per a la manca de marques de gènere als textos de partida. El cas del/de la protagonista de Kikik koko nahi
du, de Txiliku.

Àlbum il·lustrat. Problemes específics de la traducció. Els tipus d'àlbums. Panoràmica actual de l'àlbum francès:
Benjamin Lacombe, Benoît Charlat, Rebecca Dautremer, etc.

• Panoràmica dels clàssics del llibre juvenil del XIX i el XX. La recepció en l'actualitat.

Metodologia docent

Classes magistrals participatives
Seminaris col·laboratius amb traducció de textos
A començament de trimestre, es proporcionarà a través d'AG un dossier de textos.

Avaluació

Traducció d'un text de literatura infantil 33%
Traducció d'un text de literatura juvenil 33%
Traducció d'un àlbum il·lustrat 33%
Totes les activitats seran recuperables mitjançant una activitat equivalent. La nota d'una activitat recuperada en cap cas no
podrà ser superior a 6.

Bibliografia i recursos d'informació

Bravo-Villasante, Carmen. Historia y antología de la literatura
infantil universal, volumen 4.Valladolid: Miñón, 1988.
Bravo-Villasante, Carmen. Historia de la literatura infantil española.
Madrid: Doncel, 1972.
Cervera, Juan.«Las nuevas corrientes de la literatura infantil».
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2003 [En línea]
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-nuevas-corrientes-dela-
literatura-infantil--0/html/
Cervera, Juan. «En torno a la literatura infantil». CAUCE, Revista de
Filología y su Didáctica1989: 157 -168.[En línea]
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce12/cauce_12_007.pdf
Colomer, Teresa [et al.]. De la narrativa oral a la literatura para niños:
invención de una tradición literaria.Bogotá; Barcelona: Grupo Editorial
Norma, 2006.
Duran, Teresa. Àlbums i altres lectures: anàlisi dels llibres per a
infants.Barcelona: Rosa Sensat, 2007.
Duran, Teresa. Primeres literatures: llegir abans de saber llegir.
Barcelona: Pirene, 1995.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; [Teresa Duran]. ¡Hay que
ver! : una aproximación al álbum ilustrado.Salamanca: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez: Ministerio de Educación y Cultura.
Dirección General de Cooperación Cultural, 2000
García Padrino, Jaime. Así pasaron muchos años: en torno a la
literatura infantil española.Cuenca: Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 2001
Grande, Mario. «Traducir literatura infantil y juvenil: Notas a
vuelapluma». El Trujamán,enero 2014: n. pag. [En línea]
http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/enero_14/07012014.htm
Hernández, Pau Joan. «Els/les nens/es i les/els nenes/ns (així, tal com
sona)». Faristol, 32, desembre 1998. https://ddd-uabcat.
are.uab.cat/record/173894?ln=ca
Hernández, Pau Joan. «Una ocupació mesquina». Faristol, 69,
https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2012/173900/Una_ocupacio_mesquina.pdf
Hernández, Pau Joan. «El traductor literari davant l'àlbum infantil».
Faristol, 90, novembre 2019
https://www.clijcat.cat/faristol/descargas/90/9_90.pdf
4/4
Ministerio de educación, cultura y deporte, «Concepto de Literatura
Infantil y Juvenil» [En línea]
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013
/m5_1/index.html
Montoya, Víctor. Literatura infantil: lenguaje y fantasía. Bolivia:
Editorial La Hoguera, 2003.
Pascua Febles, Isabel. La Adaptación en la traducción de la literatura
infantil.Las Palmas de Gran Canaria:Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, DL, 1998.
Sarabia, Minerva. «Literatura Infantil y Juvenil». Innovación y
Experiencias educativasnº 14, diciembre 2009: n. pag. [En línea] [Ú
ltima consulta: 09/06/2015]
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/MINERVA_Valriu Llinàs, Caterina. Imaginari compartit: estudis sobre literatura
infantil i juvenil.Prologo de Teresa Duran. Palma: Edicions UIB: Institut
d'Estudis Baleàrics, 201


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25646 - Seminari de Traducció


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25646 - Seminari de Traducció
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Pau Joan Hernandez de Fuenmayor
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura "Seminari de traducció: llibre infantil i juvenil i àlbum il·lustrat" té com a objectius principals:
• Mostrar a l'alumnat els problemes específics de la traducció del llibre infantil i juvenil i l'àlbum il·lustrat.
• Practicar aquest tipus de traducció per veure'n les dificultats.
• Oferir una panoràmica d'obres clàssiques de diferents cultures.
• Fer un acostament als temes i recursos del gènere
L'estructura de les classes serà l'habitual a la UPF, alternant classes de contingut teòric amb classes de seminari de traducció.
En els exercicis pràctics, es treballarà a partir de diferents llengües, segons l'alumnat.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat

Específiques (E)

 • E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua
 • E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

Resultats de l'aprenentatge

RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.  

 • Coneixerà la bibliografia principal sobre l’aspecte o element tractat.

RA3. Adquireix les competències traductores des d'un punt de vista microtextual, fent atenció al pla lèxic i morfogramatical, amb capacitat per aplicar les tècniques de traducció.

 • Sabrà identificar aquest element quan apareix en un discurs i en distingeix els diferents tipus.

RA4. Adquireix les competències traductores des d'un punt de vista macrotextual, fent atenció a la cohesió i la coherència, les diferents estructures textuals i els diversos tipus de text. 

 • Coneixerà les dificultats de traducció que presenta i la manera com es poden abordar.

RA5. Resol problemes de traducció específics (elements culturals, ambigüitat, jocs de paraules, efectes retòrics, etc.). 

 • Serà capaç d’analitzar críticament les traduccions d’aquest element i de justificar la seva posició fent ús de la terminologia adequada i rellevant.

RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.

 • Aprofundirà en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte de la traducció.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat
ODS 5: Igualtat de gènere

Prerequisits

No es pressuposa cap coneixement previ.

Continguts

La literatura infantil. Problemes específics per al traductor: referents culturals, argot, llenguatge infantil, estranyament i
domesticació, etc.

• Els clàssics del conte infantil: Andersen, Perrault, els germans Grimm. Les adaptacions i reescriptures. Mistificacions
Són els contes populars com ens els han explicat? El cas del Petit Polzet, la Blancaneus, el Gat amb botes i els Tres
Porquets. Contes, amor i gènere: la Caputxeta Vermella, la Bella i la Bestia i les belles dorments.

• Fantasia, llibre infantil i els problemes de la toponímia i l'antroponímia: de Harry Potter a Cucu la Praliné
Els llibres infantils que no són infantils: Le Petit Prince, Alice in Wonderland. La lectura de Lewis Carrol per Martin
Gardner.

• Les estructures no lineals: de Michael Ende a Hubert Ben Kemoun
La traducció i la localització. Manipulació de noms propis i referents. El cas de En pleine lucarne, de Philippe Delerm i
la transformació del PSG

Gènere i llibre infantil. Problemes específics que afecten la traducció. Llenguatge inclusiu, llenguatge no sexista i
solució per a la manca de marques de gènere als textos de partida. El cas del/de la protagonista de Kikik koko nahi
du, de Txiliku.

Àlbum il·lustrat. Problemes específics de la traducció. Els tipus d'àlbums. Panoràmica actual de l'àlbum francès:
Benjamin Lacombe, Benoît Charlat, Rebecca Dautremer, etc.

• Panoràmica dels clàssics del llibre juvenil del XIX i el XX. La recepció en l'actualitat.

Metodologia docent

Classes magistrals participatives
Seminaris col·laboratius amb traducció de textos
A començament de trimestre, es proporcionarà a través d'AG un dossier de textos.

Avaluació

Traducció d'un text de literatura infantil 33%
Traducció d'un text de literatura juvenil 33%
Traducció d'un àlbum il·lustrat 33%
Totes les activitats seran recuperables mitjançant una activitat equivalent. La nota d'una activitat recuperada en cap cas no
podrà ser superior a 6.

Bibliografia i recursos d'informació

Bravo-Villasante, Carmen. Historia y antología de la literatura
infantil universal, volumen 4.Valladolid: Miñón, 1988.
Bravo-Villasante, Carmen. Historia de la literatura infantil española.
Madrid: Doncel, 1972.
Cervera, Juan.«Las nuevas corrientes de la literatura infantil».
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 2003 [En línea]
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-nuevas-corrientes-dela-
literatura-infantil--0/html/
Cervera, Juan. «En torno a la literatura infantil». CAUCE, Revista de
Filología y su Didáctica1989: 157 -168.[En línea]
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce12/cauce_12_007.pdf
Colomer, Teresa [et al.]. De la narrativa oral a la literatura para niños:
invención de una tradición literaria.Bogotá; Barcelona: Grupo Editorial
Norma, 2006.
Duran, Teresa. Àlbums i altres lectures: anàlisi dels llibres per a
infants.Barcelona: Rosa Sensat, 2007.
Duran, Teresa. Primeres literatures: llegir abans de saber llegir.
Barcelona: Pirene, 1995.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez; [Teresa Duran]. ¡Hay que
ver! : una aproximación al álbum ilustrado.Salamanca: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez: Ministerio de Educación y Cultura.
Dirección General de Cooperación Cultural, 2000
García Padrino, Jaime. Así pasaron muchos años: en torno a la
literatura infantil española.Cuenca: Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 2001
Grande, Mario. «Traducir literatura infantil y juvenil: Notas a
vuelapluma». El Trujamán,enero 2014: n. pag. [En línea]
http://cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/enero_14/07012014.htm
Hernández, Pau Joan. «Els/les nens/es i les/els nenes/ns (així, tal com
sona)». Faristol, 32, desembre 1998. https://ddd-uabcat.
are.uab.cat/record/173894?ln=ca
Hernández, Pau Joan. «Una ocupació mesquina». Faristol, 69,
https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2012/173900/Una_ocupacio_mesquina.pdf
Hernández, Pau Joan. «El traductor literari davant l'àlbum infantil».
Faristol, 90, novembre 2019
https://www.clijcat.cat/faristol/descargas/90/9_90.pdf
4/4
Ministerio de educación, cultura y deporte, «Concepto de Literatura
Infantil y Juvenil» [En línea]
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013
/m5_1/index.html
Montoya, Víctor. Literatura infantil: lenguaje y fantasía. Bolivia:
Editorial La Hoguera, 2003.
Pascua Febles, Isabel. La Adaptación en la traducción de la literatura
infantil.Las Palmas de Gran Canaria:Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, DL, 1998.
Sarabia, Minerva. «Literatura Infantil y Juvenil». Innovación y
Experiencias educativasnº 14, diciembre 2009: n. pag. [En línea] [Ú
ltima consulta: 09/06/2015]
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/MINERVA_Valriu Llinàs, Caterina. Imaginari compartit: estudis sobre literatura
infantil i juvenil.Prologo de Teresa Duran. Palma: Edicions UIB: Institut
d'Estudis Baleàrics, 201