Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25638 - Llengua: Temes Monogràfics (espanyol)


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25638 - Llengua: Temes Monogràfics (espanyol)
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Professorat:
Carmen Lopez Ferrero
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Lèxic i discurs és el tema monogràfic que es treballarà en el seminari optatiu de llengua espanyola en els últims cursos del grau. L’objectiu principal és aprofundir en l’impacte que la selecció i l'ús de les paraules (i la seva gramàtica) tenen en la comunicació (professional, científica, social). S’estudiaran amb aquest propòsit els lligams que existeixen entre el vocabulari de l’espanyol, la gramàtica i el discurs, per enriquir la capacitat d’expressió tant oral com escrita dels estudiants. Se seguirà una metodologia activa, basada en l’aprenentatge per projectes, fonamentalment, i en l’aprenentatge basat en recerca, en el marc educatiu de la UPF (anomenat EDvolució). Es plantejaran diversos reptes perquè els estudiants escullin quins resoldran al llarg del trimestre.

Competències associades

D’entre el conjunt de competències del grau, en aquesta assignatura es treballen les següents, identificades amb el número corresponent al pla d’estudis:

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua
 • E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Domina amb excel·lència l'espanyol, amb una expressió correcta i coherent, parlada i escrita, en tot tipus de discursos generals i en els específics treballats a classe.
  • Té un domini expert de la llengua espanyola.
 • RA6. Aprofundeix en el coneixement i la pràctica d'algun aspecte lingüístic rellevant de la llengua.
  • Aconsegueix analitzar en profunditat i molt rigorosament les qüestions proposades al curs.
  • És capaç de fer raonaments lingüístics avançats en relació amb la llengua espanyola.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS4. Educació de qualitat

ODS5. Igualtat de gènere

ODS8. Treball decent i creixement econòmic

ODS 10. Reducció de les desigualtats

ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides

Prerequisits

Es requereix un elevat domini de l’espanyol com a llengua vehicular de l’assignatura per comprendre a fons les obres de referència, els textos complexos que s’analitzaran i per produir amb habilitat discursos orals i escrits, generals, acadèmics i professionals.

Continguts

1. Lèxic i coneixement: la història de les paraules, el lèxic com a filtre lingüístic del món. Significat i ús; informacions integrades: concordances lèxiques i variació

2. Lèxic i gramàtica: el grup nominal, els adjectius (qualificatius i relacionals), el verb i la linealitat oracional

3. Vocabulari i variació discursiva: recursos lingüístics per a la redacció acadèmica

4. Lèxic i fonologia: caracterització fonològica del lèxic de l’espanyol; grups fònics i la seva línia melòdica; l’entonació; l’estructura sil·làbica de la unitat lèxica; elocució

5. Lèxic i pragmàtica: locucions i dites, enunciats fraseològics, paraules amb marques (diafàsiques, diastràtiques, valoratives o modals) i restriccions pragmàtiques (notes d’ús)

6. Intertextualitat i polifonia: la paròdia i la ironia. L’humor: lèxic i discursiu

 

Es consensuaran alguns dels temes a abordar més extensament en funció dels reptes escollits a classe per treballar durant el trimestre. Els estudiants, per tant, participaran en el disseny del pla d’aprenentatge de l’assignatura.

Metodologia docent

Se seguirà la metodologia de treball de l’aprenentatge basat en projectes, fonamentalment. Aquesta metodologia consisteix a organitzar els aprenentatges al voltant d’un repte: la creació d’un projecte. Es partirà de les necessitats de formació dels estudiants i de situacions reals del seu futur professional. Es potenciarà el treball tant individual com en petits grups, amb interacció i reflexió conjunta sobre els temes proposats.

 

Pel que fa a l’organització formal, l’assignatura s’imparteix en 10 sessions de grup gran (1h 45’ cadascuna) i 8 sessions de seminari (1h 30’).

Avaluació

 

Avaluació

Recuperació

Activitats d’avaluació i competències avaluades

 

Ponderació

sobre la nota final

 

Recuperable/

No recuperable

 

Ponderació sobre la nota final

 

Forma de recuperació

 

Requisits i observacions

 

1 Anàlisi de necessitats  (individual)

(CB5; G1 i G5)

 

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No recuperables

 

 

 

 

 

 

2  Exposició oral (en equip) sobre reptes de lèxic i discurs en espanyol a resoldre

(CB2 i CB4; G1 i G6; E1 i E4)

 

 

20 %

 

 

 

 

El treball en equip implica activitat a classe i col·laboració de cada participant

 

 

3 Coavaluació (individual) d’exposicions orals

(CB2 i CB5; G1; E14)

 

 

10 %

 

 

4 Treball escrit (en trios) per informar de la resolució dels reptes plantejats

(CB3, G1 i G6; E1, E4, E12 i E14)

 

20 %

 

 

5 Informe escrit final (individual) d’autoavaluació de la competència lèxica i discursiva pròpia

(CB5; G1 i G5; E1, E4 i E14)

 

 

40 %

 

 

 

Recuperable

 

 

 

70%

 

 

 

Realització d’un treball escrit del mateix tipus per lliurar al mes de juliol

 

És obligatori aprovar aquest treball per aprovar l’assignatura

 

Requisits per aprovar l’assignatura

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una mitjana d’aprovat a les activitats d’avaluació individuals. És un requisit per poder optar a recuperar l’assignatura elaborar l’informe escrit (individual) final seguint el procés de composició acordat.

 

No s’admetran treballs lliurats fora de termini. Una activitat d’avaluació no presentada serà qualificada amb un 0. 

Recuperació (juliol)

La recuperació consisteix a realitzar un treball escrit del mateix tipus que l’informe final de l’assignatura. 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica de referència

 

BATTANER, Paz y LÓPEZ FERRERO, Carmen (2019). Introducción al léxico, componente transversal de la lengua. Madrid: Cátedra.

BOSQUE, Ignacio (dir.)  (2019). Glosario de términos gramaticales. RAE, ASALE y Ediciones de la Universidad de Salamanca.

CIAPUSCIO, Guiomar E. y ADELSTEIN, Andreína (2021). La lingüística: una introducción a sus principales preguntas. Buenos Aires: Eudeba.

FIGUERAS, Carolina (2001). Pragmática de la puntuación. Barcelona: Octaedro.

INSTITUTO CERVANTES (2012). El libro del español correcto. Claves para hablar y escribir bien en español. Barcelona: Espasa Libros.

MILLÁN, José Antonio (2017). Tengo, tengo, tengo. Los ritmos de la lengua. Barcelona: Ariel.

MONTOLÍO, Estrella (dir.). (2014). Manual de escritura académica y profesional. Ejercicios prácticos. Barcelona: Ariel Letras, dos volúmenes.

MUÑOZ, Verónica L. y Ciapuscio, Guiomar E. (2019). “Los nombres rotuladores: un estudio de los rótulos cohesivos en artículos de investigación en inglés y español”. Revista signos. Estudios de lingüística, 52 (100), 688-714.

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2009). Nueva gramática de la lengua española  Madrid: Espasa Libros.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2018). Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. Barcelona: RAE y Editorial Planeta.

REGUEIRO RODRÍGUEZ, Mª Luisa y SÁEZ RIVERA, Daniel M. (2013). El español académico: guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco/Libros, 2ª ed. (2015). 

SANJUÁN, Marta (1991). “Qué significa ‘conocer’ una palabra: la complejidad de la competencia léxica”. C.I.F.: Cuadernos de investigación filológica, 17, pp. 89-101.

Diccionaris

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2010) Diccionario de americanismos. Madrid: Santillana.

 

BATTANER, M. Paz (dir.) (2002). Diccionario de uso del español de América y España, Barcelona: Spes Editorial [DUEAE]

 

BOSQUE, Ignacio (dir.) (2004). Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid: SM.

CASARES, Julio (1959) Diccionario ideológico de la lengua española. Desde la idea a la palabra; desde la palabra a la idea. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2ª ed. 1997.

 

COROMINAS, Joan y Pascual, José Antonio (1980-1991) Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos.

 

MOLINER, María (1966). Diccionario de uso del español, dos vols. Madrid: Gredos, 2007 (3ª ed.) [DUE]

 

PASCUAL, José Antonio (dir.) (2015). NDHE: Nuevo Diccionario Histórico del Español, consulta electrónica en http://web.frl.es/DH/org/login/Inicio.view

RAMOS, Margarita (dir.) (2007-). DiCE: Diccionario de Colocaciones del Español; consulta electrónica en http://www.dicesp.com/paginas

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014). Diccionario de la lengua española (23ª ed.). Madrid: Espasa-Calpe. [DLE]

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2005) Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana. [DPD]

 

SECO, Manuel; ANDRÉS, Olimpia y RAMOS, Gabino (1999). Diccionario del español actual, Madrid: Aguilar [DEA]

SECO, Manuel; ANDRÉS, Olimpia y RAMOS, Gabino (2004). Diccionario fraseológico documentado del español actual. Locuciones y modismos españoles. Madrid: Aguilar.

 

Bibliografia complementària

 

BOSQUE, Ignacio y DEMONTE, Violeta (eds.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid. Espasa

CORPAS PASTOR, Gloria (1997). Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.

DE MIGUEL, Elena; PALACIOS, Azucena y SERRADILLA, Ana (eds.) (2006). Estructuras léxicas y estructura del léxico. Frankfurt am Main: Peter Lang.

DUCROT, Oswald (1984). “Esbozo de una teoría polifónica de la enunciación”. En El decir y lo dicho. Polifonía de la enunciación. Barcelona: Paidós, 1986 [trad. de Irene Agoff], pp. 175-238.

GIL, Juan (dir.) (2015). 300 historias de palabras: cómo nacen y llegan hasta nosotros las palabras que usamos. Barcelona: Espasa Libros.

GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (1997). Comentario pragmático de textos polifónicos. Madrid: Arco/Libros.

IRIBARREN, José María (1954). El porqué de los dichos: sentido, origen y anécdota de los dichos, modismos y frases proverbiales de España con otras muchas curiosidades. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1994, 6ª ed.

MILLÁN, José Antonio (2005). Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consciente. Barcelona: RBA.

NAVARRO, Federico (coord.) (2014). Manual de escritura para carreras de humanidades. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras; en línea: https://discurso.files.wordpress.com/2014/08/navarro_2014_manual-de-escritura-para-carreras-de-humanidades.pdf

PORTOLÉS, José (2004). “El significado conceptual”. En Pragmática para hispanistas, Madrid: Síntesis, cap. 12: pp. 229-253.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2022). Nunca lo hubiera dicho. Los secretos bien guardados (o no tanto) de la lengua española. Barcelona: Taurus.

ROMEU, Juan (2017). Lo que el español esconde. Todo lo que no sabes que estás diciendo cuando hablas. Barcelona: Larousse Editorial.

RUIZ GURILLO, Leonor y ALVARADO ORTEGA, Mª Belén (2013). Humor, ironía y géneros textuales. Alicante: Universidad de Alicante.

REYES, Graciela (1998). Cómo escribir bien en español: manual de redacción. Madrid. Arco/Libros.

TASCÓN, Mario (dir.) (2012). Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

YUS, Francisco (2016). Humor and relevance. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.


Curso Académico: 2022/23

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25638 - Lengua: Temas Monográficos (español)


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25638 - Lengua: Temas Monográficos (español)
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
4 y 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Profesorado:
Carmen Lopez Ferrero
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Léxico y discurso es el tema monográfico que se trabajará en el seminario optativo de lengua española en los últimos cursos del gradoEl objetivo principal es profundizar en el impacto que la selección y el uso de las palabras (y su gramática) tienen en la comunicación (profesional, científica, social). Se estudiarán con este fin las relaciones que se dan entre el vocabulario del español, la gramática y el discurso, para enriquecer la capacidad de expresión tanto oral como escrita de los estudiantes. Se seguirá una metodología activa, basada en el aprendizaje por proyectos, fundamentalmente, y en el aprendizaje basado en investigación, en el marco educativo de la UPF (denominado EDvolució). Se plantearán varios retos para que los estudiantes escojan cuáles resolver a lo largo del trimestre.

 

Competencias asociadas

Del conjunto de competencias del grado, en esta asignatura se trabajan las siguientes, identificadas con el número que les corresponde en el plan de estudios:

a) Competencias básicas

 • CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 • CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 • CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 • CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

b) Competencias generales

 • G1. Trabajar individualmente y en equipo
 • G5. Realizar proyectos con calidad
 • G6. Aplicar los conocimientos a nuevas situaciones profesionales

c) Competencias específicas

 • E1. Tener un dominio excelente, tanto escrito como oral, de la lengua o lenguas propias
 • E4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua
 • E12. Buscar y gestionar la información y documentación necesarias para el ejercicio de la traducción
 • E14. Aplicar rigor en la revisión y el control de calidad de la mediación lingüística y la traducción

Resultados del aprendizaje

RA2. Domina con excelencia el español, con una expresión correcta y coherente, hablada y escrita, en todo tipo de discursos generales y en los específicos trabajados en clase

Tiene un dominio experto de la lengua española

 

RA6. Profundiza en el conocimiento y la práctica de algún aspecto lingüístico relevante de la lengua

 • Consigue analizar en profundidad y muy rigurosamente las cuestiones propuestas en el curso
 • Es capaz de esgrimir razonamientos lingüísticos avanzados en relación con la lengua española

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS4. Educación de calidad

ODS5. Igualdad de género

ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 10. Reducción de las desigualdades

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Prerrequisitos

Se requiere un alto dominio del español como lengua vehicular de la asignatura para comprender a fondo las obras de referencia, los textos complejos que se analizarán y para producir con habilidad discursos orales y escritos, generales, académicos y profesionales.  

Contenidos

1. Léxico y conocimiento: la historia de las palabras, el léxico como filtro lingüístico del mundo. Significado y sentido; informaciones integradas: concordancias léxicas y variación

2. Léxico y gramática: el grupo nominal, los adjetivos (calificativos y relacionales), el verbo y la linealidad oracional

3. Vocabulario y variación discursiva: recursos lingüísticos para la redacción académica

4. Léxico y fonología: caracterización fonológica del léxico del español; grupos fónicos y su línea melódica; la entonación; la estructura silábica de la unidad léxica; elocución

5. Léxico y pragmática: locuciones y dichos, enunciados fraseológicos, palabras con marcas (diafásicas, diastráticas, valorativas o modales) y restricciones pragmáticas (notas de uso)

6. Intertextualidad y polifonía: la parodia y la ironía. El humor: léxico y discursivo

Se consensuarán algunos de los temas que abordar más extensamente en función de los retos escogidos en clase para trabajar durante el trimestre. Los estudiantes, por tanto, participarán en el diseño del plan de aprendizaje de la asignatura.

Metodología docente

Se seguirá la metodología de trabajo del aprendizaje basado en proyectos, fundamentalmente. Esta metodología consiste en organizar los aprendizajes en torno a un reto: la creación de un proyecto. Se partirá de las necesidades de formación de los estudiantes y de situaciones reales de su futuro profesional. Se potenciará el trabajo tanto individual como en pequeños grupos, con interacción y reflexión conjunta sobre los retos propuestos.

 

En cuanto a la organización formal, la asignatura se imparte en 10 sesiones de grupo grande (de 1h 45’ cada una) y 8 sesiones de seminario (de 1h 30’).

Evaluación

Evaluación

Recuperación

Actividades de evaluación y competencias evaluadas

 

Ponderación sobre la nota final

 

Recuperable/

No recuperable

 

Ponderación sobre la nota final

 

 

Forma de recuperación

 

Requisitos y observaciones

 

1 Análisis de necesidades (individual)

(CB5; G1 y G5)

 

 

10 %

 

 

 

2 Exposición oral (en tríos) sobre retos de léxico y discurso en español que resolver

(CB2 y CB4; G1 y G6; E1 y E4)

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

 

 

No recuperables

 

 

 

El trabajo en tríos implica actividad en clase y colaboración de cada participante

 

3 Coevaluación (individual) de las exposiciones orales

(CB2 y CB5; G1; E14)

 

10 %

 

 

 

4 Trabajo escrito (en tríos) para informar de la resolución de los retos planteados

(CB3, G1 y G6; E1, E4, E12 y E14)

 

20 %

 

 

 

 

5 Informe escrito final (individual) de autoevaluación de la competencia léxica y discursiva propia

(CB5; G1 y G5; E1, E4 y E14)

 

 

 

40 %

 

 

 

 

 

Recuperable

 

 

 

 

70%

 

 

Realización de un trabajo del mismo tipo en julio

 

Es obligatorio aprobar este trabajo para aprobar la asignatura

Requisitos para aprobar la asignatura

Para aprobar la asignatura es necesario obtener un promedio de aprobado en las actividades de evaluación individuales. Es un requisito para poder optar a recuperar la asignatura elaborar el informe escrito (individual) final siguiendo el proceso de composición acordado.

 

No se admitirán trabajos entregados fuera de plazo. Una actividad de evaluación no presentada será calificada con un 0.  

Recuperación (julio)

La recuperación consiste en realizar un trabajo escrito del mismo tipo que el informe final de la asignatura. 

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica de referencia

 

BATTANER, Paz y LÓPEZ FERRERO, Carmen (2019). Introducción al léxico, componente transversal de la lengua. Madrid: Cátedra.

BOSQUE, Ignacio (dir.)  (2019). Glosario de términos gramaticales. RAE, ASALE y Ediciones de la Universidad de Salamanca.

CIAPUSCIO, Guiomar E. y ADELSTEIN, Andreína (2021). La lingüística: una introducción a sus principales preguntas. Buenos Aires: Eudeba.

FIGUERAS, Carolina (2001). Pragmática de la puntuación. Barcelona: Octaedro.

INSTITUTO CERVANTES (2012). El libro del español correcto. Claves para hablar y escribir bien en español. Barcelona: Espasa Libros.

MILLÁN, José Antonio (2017). Tengo, tengo, tengo. Los ritmos de la lengua. Barcelona: Ariel.

MONTOLÍO, Estrella (dir.). (2014). Manual de escritura académica y profesional. Ejercicios prácticos. Barcelona: Ariel Letras, dos volúmenes.

MUÑOZ, Verónica L. y Ciapuscio, Guiomar E. (2019). “Los nombres rotuladores: un estudio de los rótulos cohesivos en artículos de investigación en inglés y español”. Revista signos. Estudios de lingüística, 52 (100), 688-714.

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2018). Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. Barcelona: RAE y Editorial Planeta.

REGUEIRO RODRÍGUEZ, M.ª Luisa y SÁEZ RIVERA, Daniel M. (2013). El español académico: guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco/Libros, 2ª ed. (2015). 

SANJUÁN, Marta (1991). “Qué significa ‘conocer’ una palabra: la complejidad de la competencia léxica”. C.I.F.: Cuadernos de investigación filológica, 17, pp. 89-101.

Diccionarios

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2010) Diccionario de americanismos. Madrid: Santillana.

 

BATTANER, M. Paz (dir.) (2002). Diccionario de uso del español de América y España, Barcelona: Spes Editorial [DUEAE]

 

BOSQUE, Ignacio (dir.) (2004). Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid: SM.

CASARES, Julio (1959) Diccionario ideológico de la lengua española. Desde la idea a la palabra; desde la palabra a la idea. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2ª ed. 1997.

 

COROMINAS, Joan y Pascual, José Antonio (1980-1991) Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos.

 

MOLINER, María (1966). Diccionario de uso del español, dos vols. Madrid: Gredos, 2007 (3ª ed.) [DUE]

 

PASCUAL, José Antonio (dir.) (2015). NDHE: Nuevo Diccionario Histórico del Español, consulta electrónica en http://web.frl.es/DH/org/login/Inicio.view

RAMOS, Margarita (dir.) (2007-). DiCE: Diccionario de Colocaciones del Español; consulta electrónica en http://www.dicesp.com/paginas

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014). Diccionario de la lengua española (23ª ed.). Madrid: Espasa-Calpe. [DLE]

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2005) Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana. [DPD]

 

SECO, Manuel; ANDRÉS, Olimpia y RAMOS, Gabino (1999). Diccionario del español actual, Madrid: Aguilar [DEA]

SECO, Manuel; ANDRÉS, Olimpia y RAMOS, Gabino (2004). Diccionario fraseológico documentado del español actual. Locuciones y modismos españoles. Madrid: Aguilar.

 

Bibliografía complementaria

 

BOSQUE, Ignacio y DEMONTE, Violeta (eds.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid. Espasa

CORPAS PASTOR, Gloria (1997). Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.

DE MIGUEL, Elena; PALACIOS, Azucena y SERRADILLA, Ana (eds.) (2006). Estructuras léxicas y estructura del léxico. Frankfurt am Main: Peter Lang.

DUCROT, Oswald (1984). “Esbozo de una teoría polifónica de la enunciación”. En El decir y lo dicho. Polifonía de la enunciación. Barcelona: Paidós, 1986 [trad. de Irene Agoff], pp. 175-238.

GIL, Juan (dir.) (2015). 300 historias de palabras: cómo nacen y llegan hasta nosotros las palabras que usamos. Barcelona: Espasa Libros.

GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (1997). Comentario pragmático de textos polifónicos. Madrid: Arco/Libros.

IRIBARREN, José María (1954). El porqué de los dichos: sentido, origen y anécdota de los dichos, modismos y frases proverbiales de España con otras muchas curiosidades. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1994, 6ª ed.

MILLÁN, José Antonio (2005). Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consciente. Barcelona: RBA.

NAVARRO, Federico (coord.) (2014). Manual de escritura para carreras de humanidades. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras; en línea: https://discurso.files.wordpress.com/2014/08/navarro_2014_manual-de-escritura-para-carreras-de-humanidades.pdf

PORTOLÉS, José (2004). “El significado conceptual”. En Pragmática para hispanistas, Madrid: Síntesis, cap. 12: pp. 229-253.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2022). Nunca lo hubiera dicho. Los secretos bien guardados (o no tanto) de la lengua española. Barcelona: Taurus.

ROMEU, Juan (2017). Lo que el español esconde. Todo lo que no sabes que estás diciendo cuando hablas. Barcelona: Larousse Editorial.

RUIZ GURILLO, Leonor y ALVARADO ORTEGA, Mª Belén (2013). Humor, ironía y géneros textuales. Alicante: Universidad de Alicante.

REYES, Graciela (1998). Cómo escribir bien en español: manual de redacción. Madrid. Arco/Libros.

TASCÓN, Mario (dir.) (2012). Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

YUS, Francisco (2016). Humor and relevance. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.


Curso Académico: 2022/23

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25638 - Lengua: Temas Monográficos (español)


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25638 - Lengua: Temas Monográficos (español)
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
4 y 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Profesorado:
Carmen Lopez Ferrero
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

Léxico y discurso es el tema monográfico que se trabajará en el seminario optativo de lengua española en los últimos cursos del gradoEl objetivo principal es profundizar en el impacto que la selección y el uso de las palabras (y su gramática) tienen en la comunicación (profesional, científica, social). Se estudiarán con este fin las relaciones que se dan entre el vocabulario del español, la gramática y el discurso, para enriquecer la capacidad de expresión tanto oral como escrita de los estudiantes. Se seguirá una metodología activa, basada en el aprendizaje por proyectos, fundamentalmente, y en el aprendizaje basado en investigación, en el marco educativo de la UPF (denominado EDvolució). Se plantearán varios retos para que los estudiantes escojan cuáles resolver a lo largo del trimestre.

 

Competencias asociadas

Del conjunto de competencias del grado, en esta asignatura se trabajan las siguientes, identificadas con el número que les corresponde en el plan de estudios:

a) Competencias básicas

 • CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 • CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 • CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 • CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

b) Competencias generales

 • G1. Trabajar individualmente y en equipo
 • G5. Realizar proyectos con calidad
 • G6. Aplicar los conocimientos a nuevas situaciones profesionales

c) Competencias específicas

 • E1. Tener un dominio excelente, tanto escrito como oral, de la lengua o lenguas propias
 • E4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua
 • E12. Buscar y gestionar la información y documentación necesarias para el ejercicio de la traducción
 • E14. Aplicar rigor en la revisión y el control de calidad de la mediación lingüística y la traducción

Resultados del aprendizaje

RA2. Domina con excelencia el español, con una expresión correcta y coherente, hablada y escrita, en todo tipo de discursos generales y en los específicos trabajados en clase

Tiene un dominio experto de la lengua española

 

RA6. Profundiza en el conocimiento y la práctica de algún aspecto lingüístico relevante de la lengua

 • Consigue analizar en profundidad y muy rigurosamente las cuestiones propuestas en el curso
 • Es capaz de esgrimir razonamientos lingüísticos avanzados en relación con la lengua española

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS4. Educación de calidad

ODS5. Igualdad de género

ODS8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 10. Reducción de las desigualdades

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Prerrequisitos

Se requiere un alto dominio del español como lengua vehicular de la asignatura para comprender a fondo las obras de referencia, los textos complejos que se analizarán y para producir con habilidad discursos orales y escritos, generales, académicos y profesionales.  

Contenidos

1. Léxico y conocimiento: la historia de las palabras, el léxico como filtro lingüístico del mundo. Significado y sentido; informaciones integradas: concordancias léxicas y variación

2. Léxico y gramática: el grupo nominal, los adjetivos (calificativos y relacionales), el verbo y la linealidad oracional

3. Vocabulario y variación discursiva: recursos lingüísticos para la redacción académica

4. Léxico y fonología: caracterización fonológica del léxico del español; grupos fónicos y su línea melódica; la entonación; la estructura silábica de la unidad léxica; elocución

5. Léxico y pragmática: locuciones y dichos, enunciados fraseológicos, palabras con marcas (diafásicas, diastráticas, valorativas o modales) y restricciones pragmáticas (notas de uso)

6. Intertextualidad y polifonía: la parodia y la ironía. El humor: léxico y discursivo

Se consensuarán algunos de los temas que abordar más extensamente en función de los retos escogidos en clase para trabajar durante el trimestre. Los estudiantes, por tanto, participarán en el diseño del plan de aprendizaje de la asignatura.

Metodología docente

Se seguirá la metodología de trabajo del aprendizaje basado en proyectos, fundamentalmente. Esta metodología consiste en organizar los aprendizajes en torno a un reto: la creación de un proyecto. Se partirá de las necesidades de formación de los estudiantes y de situaciones reales de su futuro profesional. Se potenciará el trabajo tanto individual como en pequeños grupos, con interacción y reflexión conjunta sobre los retos propuestos.

 

En cuanto a la organización formal, la asignatura se imparte en 10 sesiones de grupo grande (de 1h 45’ cada una) y 8 sesiones de seminario (de 1h 30’).

Evaluación

Evaluación

Recuperación

Actividades de evaluación y competencias evaluadas

 

Ponderación sobre la nota final

 

Recuperable/

No recuperable

 

Ponderación sobre la nota final

 

 

Forma de recuperación

 

Requisitos y observaciones

 

1 Análisis de necesidades (individual)

(CB5; G1 y G5)

 

 

10 %

 

 

 

2 Exposición oral (en tríos) sobre retos de léxico y discurso en español que resolver

(CB2 y CB4; G1 y G6; E1 y E4)

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

 

 

No recuperables

 

 

 

El trabajo en tríos implica actividad en clase y colaboración de cada participante

 

3 Coevaluación (individual) de las exposiciones orales

(CB2 y CB5; G1; E14)

 

10 %

 

 

 

4 Trabajo escrito (en tríos) para informar de la resolución de los retos planteados

(CB3, G1 y G6; E1, E4, E12 y E14)

 

20 %

 

 

 

 

5 Informe escrito final (individual) de autoevaluación de la competencia léxica y discursiva propia

(CB5; G1 y G5; E1, E4 y E14)

 

 

 

40 %

 

 

 

 

 

Recuperable

 

 

 

 

70%

 

 

Realización de un trabajo del mismo tipo en julio

 

Es obligatorio aprobar este trabajo para aprobar la asignatura

Requisitos para aprobar la asignatura

Para aprobar la asignatura es necesario obtener un promedio de aprobado en las actividades de evaluación individuales. Es un requisito para poder optar a recuperar la asignatura elaborar el informe escrito (individual) final siguiendo el proceso de composición acordado.

 

No se admitirán trabajos entregados fuera de plazo. Una actividad de evaluación no presentada será calificada con un 0.  

Recuperación (julio)

La recuperación consiste en realizar un trabajo escrito del mismo tipo que el informe final de la asignatura. 

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica de referencia

 

BATTANER, Paz y LÓPEZ FERRERO, Carmen (2019). Introducción al léxico, componente transversal de la lengua. Madrid: Cátedra.

BOSQUE, Ignacio (dir.)  (2019). Glosario de términos gramaticales. RAE, ASALE y Ediciones de la Universidad de Salamanca.

CIAPUSCIO, Guiomar E. y ADELSTEIN, Andreína (2021). La lingüística: una introducción a sus principales preguntas. Buenos Aires: Eudeba.

FIGUERAS, Carolina (2001). Pragmática de la puntuación. Barcelona: Octaedro.

INSTITUTO CERVANTES (2012). El libro del español correcto. Claves para hablar y escribir bien en español. Barcelona: Espasa Libros.

MILLÁN, José Antonio (2017). Tengo, tengo, tengo. Los ritmos de la lengua. Barcelona: Ariel.

MONTOLÍO, Estrella (dir.). (2014). Manual de escritura académica y profesional. Ejercicios prácticos. Barcelona: Ariel Letras, dos volúmenes.

MUÑOZ, Verónica L. y Ciapuscio, Guiomar E. (2019). “Los nombres rotuladores: un estudio de los rótulos cohesivos en artículos de investigación en inglés y español”. Revista signos. Estudios de lingüística, 52 (100), 688-714.

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2018). Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. Barcelona: RAE y Editorial Planeta.

REGUEIRO RODRÍGUEZ, M.ª Luisa y SÁEZ RIVERA, Daniel M. (2013). El español académico: guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco/Libros, 2ª ed. (2015). 

SANJUÁN, Marta (1991). “Qué significa ‘conocer’ una palabra: la complejidad de la competencia léxica”. C.I.F.: Cuadernos de investigación filológica, 17, pp. 89-101.

Diccionarios

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2010) Diccionario de americanismos. Madrid: Santillana.

 

BATTANER, M. Paz (dir.) (2002). Diccionario de uso del español de América y España, Barcelona: Spes Editorial [DUEAE]

 

BOSQUE, Ignacio (dir.) (2004). Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid: SM.

CASARES, Julio (1959) Diccionario ideológico de la lengua española. Desde la idea a la palabra; desde la palabra a la idea. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2ª ed. 1997.

 

COROMINAS, Joan y Pascual, José Antonio (1980-1991) Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos.

 

MOLINER, María (1966). Diccionario de uso del español, dos vols. Madrid: Gredos, 2007 (3ª ed.) [DUE]

 

PASCUAL, José Antonio (dir.) (2015). NDHE: Nuevo Diccionario Histórico del Español, consulta electrónica en http://web.frl.es/DH/org/login/Inicio.view

RAMOS, Margarita (dir.) (2007-). DiCE: Diccionario de Colocaciones del Español; consulta electrónica en http://www.dicesp.com/paginas

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014). Diccionario de la lengua española (23ª ed.). Madrid: Espasa-Calpe. [DLE]

 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2005) Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana. [DPD]

 

SECO, Manuel; ANDRÉS, Olimpia y RAMOS, Gabino (1999). Diccionario del español actual, Madrid: Aguilar [DEA]

SECO, Manuel; ANDRÉS, Olimpia y RAMOS, Gabino (2004). Diccionario fraseológico documentado del español actual. Locuciones y modismos españoles. Madrid: Aguilar.

 

Bibliografía complementaria

 

BOSQUE, Ignacio y DEMONTE, Violeta (eds.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid. Espasa

CORPAS PASTOR, Gloria (1997). Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.

DE MIGUEL, Elena; PALACIOS, Azucena y SERRADILLA, Ana (eds.) (2006). Estructuras léxicas y estructura del léxico. Frankfurt am Main: Peter Lang.

DUCROT, Oswald (1984). “Esbozo de una teoría polifónica de la enunciación”. En El decir y lo dicho. Polifonía de la enunciación. Barcelona: Paidós, 1986 [trad. de Irene Agoff], pp. 175-238.

GIL, Juan (dir.) (2015). 300 historias de palabras: cómo nacen y llegan hasta nosotros las palabras que usamos. Barcelona: Espasa Libros.

GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Salvador (1997). Comentario pragmático de textos polifónicos. Madrid: Arco/Libros.

IRIBARREN, José María (1954). El porqué de los dichos: sentido, origen y anécdota de los dichos, modismos y frases proverbiales de España con otras muchas curiosidades. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1994, 6ª ed.

MILLÁN, José Antonio (2005). Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consciente. Barcelona: RBA.

NAVARRO, Federico (coord.) (2014). Manual de escritura para carreras de humanidades. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras; en línea: https://discurso.files.wordpress.com/2014/08/navarro_2014_manual-de-escritura-para-carreras-de-humanidades.pdf

PORTOLÉS, José (2004). “El significado conceptual”. En Pragmática para hispanistas, Madrid: Síntesis, cap. 12: pp. 229-253.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2022). Nunca lo hubiera dicho. Los secretos bien guardados (o no tanto) de la lengua española. Barcelona: Taurus.

ROMEU, Juan (2017). Lo que el español esconde. Todo lo que no sabes que estás diciendo cuando hablas. Barcelona: Larousse Editorial.

RUIZ GURILLO, Leonor y ALVARADO ORTEGA, Mª Belén (2013). Humor, ironía y géneros textuales. Alicante: Universidad de Alicante.

REYES, Graciela (1998). Cómo escribir bien en español: manual de redacción. Madrid. Arco/Libros.

TASCÓN, Mario (dir.) (2012). Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

YUS, Francisco (2016). Humor and relevance. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.