Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25633 - Lingüística de les Llengües de Signes


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25633 - Lingüística de les Llengües de Signes
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Jose Francisco Quer Villanueva
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura es proposa capacitar l’alumne perquè, tot utilitzant els coneixements de lingüística adquirits prèviament per a l’anàlisi de llengües orals, entengui els reptes centrals que les gramàtiques de les llengües signes ―i en particular de l’LSC― plantegen tant en les tasques de descripció com pel que fa als plantejaments teòrics sobre les llengües naturals. A partir de fenòmens concrets intentarem identificar els efectes de la modalitat signada sobre l’estructura lingüística, o bé la seva absència. Amb el mateix objectiu avaluarem breument alguns resultats rellevants de la recerca sobre l’adquisició infantil i el processament neurocognitiu de les llengües de signes. No és requisit tenir coneixements previs sobre llengües de signes.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat

Específiques (E)

 • E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

Resultats de l'aprenentatge

RA1. Reflexiona sobre les estratègies gramaticals i discursives en què es diferencien / s'assemblen llengües de modalitat diferent.

 • Coneix les diferències entre el llenguatge natural (en modalitat audiooral i visuogestual)  i altres sistemes semiòtics.

 • Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi lingüística de llengües de signes en les seves diferents dimensions bàsiques.

 • Descriu estructures bàsiques de les llengües de signes en les diferents dimensions del llenguatge (fonològica, sintàctica o semàntica) usant els conceptes analítics apropiats.

 • Aplica principis teòrics per explicar fenòmens del llenguatge natural en les seves diferents dimensions aplicats a les llengües de signes.

 • Explica diferències entre les llengües de modalitats diferents en els diferents nivells d'anàlisi del llenguatge natural.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

04. Educació de qualitat.

10. Reducció de les desigualtats.

Prerequisits

No és requisit tenir coneixements previs sobre llengües de signes. Cal poder llegir en anglès.

Continguts

 1. Conceptes teòrics fonamentals de la lingüística de les llengües de signes, especialment de la LSC, en les àrees de la fonètica, la fonologia, la morfologia, el lèxic, la sintaxi, l’adquisició del llenguatge, i el contacte i el canvi lingüístics.

 2. Processos psicolingüístics i neurolingüístics en una llengua de modalitat visuogestual.

 3. Tècniques d'anàlisi lingüística a partir de l'observació de problemes lingüístics característics de l’estructura de les llengües de signes.

Metodologia docent

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les activitats següents, entre d'altres:
- Lectura de capítols sobre lingüística de la llengua de signes (en anglès)
- Casos pràctics
- Preparació i presentació de lectures complementàries a classe

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

1) Participació en les activitats a l’aula

20%

No recuperable

 

 

 

2) Examen

30%

Recuperable

30%

Examen

 

3)  Treball individual

 

15%

Recuperable

35%

Treball individual 1

 

4) Treball en grup

15%

Recuperable

35%

Treball individual 2

 

5) Exposicions

20%

No recuperable

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

LLIBRE DE TEXT: Baker, Anne, Beppie van den Bogaerde, Roland Pfau & Trude Schermer (eds.). 2016. The linguistics of sign languages: An introduction. Amsterdam: John Benjamins.

Companion website: https://benjamins.com/sites/z.199/list/toc-video

 

Brentari, D. ed. 2010. Sign Languages. Cambridge: Cambridge University Press. (selected chapters)

 

Hill, Joseph, Lillo-Martin, Diane & Wood, Sandra. 2019. Sign Languages: Structure and Contexts. London: Routledge.

 

Pfau, R., M. Steinbach & B. Woll, eds. 2012. Sign Languages (Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK), eds. Berlin: Mouton de Gruyter. (selected chapters)

Quer, J., R. Pfau & A. Herrmann (eds.). 2021. Routledge Handbook of Theoretical and Experimental Sign Language Research. London: Routledge.

Vellupilai, Viveka. 2012. An introduction to Linguistic Typology. Amsterdam: John Benjamins.


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25633 - Lingüística de les Llengües de Signes


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25633 - Lingüística de les Llengües de Signes
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Jose Francisco Quer Villanueva
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura es proposa capacitar l’alumne perquè, tot utilitzant els coneixements de lingüística adquirits prèviament per a l’anàlisi de llengües orals, entengui els reptes centrals que les gramàtiques de les llengües signes ―i en particular de l’LSC― plantegen tant en les tasques de descripció com pel que fa als plantejaments teòrics sobre les llengües naturals. A partir de fenòmens concrets intentarem identificar els efectes de la modalitat signada sobre l’estructura lingüística, o bé la seva absència. Amb el mateix objectiu avaluarem breument alguns resultats rellevants de la recerca sobre l’adquisició infantil i el processament neurocognitiu de les llengües de signes. No és requisit tenir coneixements previs sobre llengües de signes.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat

Específiques (E)

 • E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

Resultats de l'aprenentatge

RA1. Reflexiona sobre les estratègies gramaticals i discursives en què es diferencien / s'assemblen llengües de modalitat diferent.

 • Coneix les diferències entre el llenguatge natural (en modalitat audiooral i visuogestual)  i altres sistemes semiòtics.

 • Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi lingüística de llengües de signes en les seves diferents dimensions bàsiques.

 • Descriu estructures bàsiques de les llengües de signes en les diferents dimensions del llenguatge (fonològica, sintàctica o semàntica) usant els conceptes analítics apropiats.

 • Aplica principis teòrics per explicar fenòmens del llenguatge natural en les seves diferents dimensions aplicats a les llengües de signes.

 • Explica diferències entre les llengües de modalitats diferents en els diferents nivells d'anàlisi del llenguatge natural.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

04. Educació de qualitat.

10. Reducció de les desigualtats.

Prerequisits

No és requisit tenir coneixements previs sobre llengües de signes. Cal poder llegir en anglès.

Continguts

 1. Conceptes teòrics fonamentals de la lingüística de les llengües de signes, especialment de la LSC, en les àrees de la fonètica, la fonologia, la morfologia, el lèxic, la sintaxi, l’adquisició del llenguatge, i el contacte i el canvi lingüístics.

 2. Processos psicolingüístics i neurolingüístics en una llengua de modalitat visuogestual.

 3. Tècniques d'anàlisi lingüística a partir de l'observació de problemes lingüístics característics de l’estructura de les llengües de signes.

Metodologia docent

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les activitats següents, entre d'altres:
- Lectura de capítols sobre lingüística de la llengua de signes (en anglès)
- Casos pràctics
- Preparació i presentació de lectures complementàries a classe

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

1) Participació en les activitats a l’aula

20%

No recuperable

 

 

 

2) Examen

30%

Recuperable

30%

Examen

 

3)  Treball individual

 

15%

Recuperable

35%

Treball individual 1

 

4) Treball en grup

15%

Recuperable

35%

Treball individual 2

 

5) Exposicions

20%

No recuperable

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

LLIBRE DE TEXT: Baker, Anne, Beppie van den Bogaerde, Roland Pfau & Trude Schermer (eds.). 2016. The linguistics of sign languages: An introduction. Amsterdam: John Benjamins.

Companion website: https://benjamins.com/sites/z.199/list/toc-video

 

Brentari, D. ed. 2010. Sign Languages. Cambridge: Cambridge University Press. (selected chapters)

 

Hill, Joseph, Lillo-Martin, Diane & Wood, Sandra. 2019. Sign Languages: Structure and Contexts. London: Routledge.

 

Pfau, R., M. Steinbach & B. Woll, eds. 2012. Sign Languages (Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK), eds. Berlin: Mouton de Gruyter. (selected chapters)

Quer, J., R. Pfau & A. Herrmann (eds.). 2021. Routledge Handbook of Theoretical and Experimental Sign Language Research. London: Routledge.

Vellupilai, Viveka. 2012. An introduction to Linguistic Typology. Amsterdam: John Benjamins.


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25633 - Lingüística de les Llengües de Signes


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25633 - Lingüística de les Llengües de Signes
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Professorat:
Jose Francisco Quer Villanueva
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura es proposa capacitar l’alumne perquè, tot utilitzant els coneixements de lingüística adquirits prèviament per a l’anàlisi de llengües orals, entengui els reptes centrals que les gramàtiques de les llengües signes ―i en particular de l’LSC― plantegen tant en les tasques de descripció com pel que fa als plantejaments teòrics sobre les llengües naturals. A partir de fenòmens concrets intentarem identificar els efectes de la modalitat signada sobre l’estructura lingüística, o bé la seva absència. Amb el mateix objectiu avaluarem breument alguns resultats rellevants de la recerca sobre l’adquisició infantil i el processament neurocognitiu de les llengües de signes. No és requisit tenir coneixements previs sobre llengües de signes.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat

Específiques (E)

 • E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

Resultats de l'aprenentatge

RA1. Reflexiona sobre les estratègies gramaticals i discursives en què es diferencien / s'assemblen llengües de modalitat diferent.

 • Coneix les diferències entre el llenguatge natural (en modalitat audiooral i visuogestual)  i altres sistemes semiòtics.

 • Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi lingüística de llengües de signes en les seves diferents dimensions bàsiques.

 • Descriu estructures bàsiques de les llengües de signes en les diferents dimensions del llenguatge (fonològica, sintàctica o semàntica) usant els conceptes analítics apropiats.

 • Aplica principis teòrics per explicar fenòmens del llenguatge natural en les seves diferents dimensions aplicats a les llengües de signes.

 • Explica diferències entre les llengües de modalitats diferents en els diferents nivells d'anàlisi del llenguatge natural.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

04. Educació de qualitat.

10. Reducció de les desigualtats.

Prerequisits

No és requisit tenir coneixements previs sobre llengües de signes. Cal poder llegir en anglès.

Continguts

 1. Conceptes teòrics fonamentals de la lingüística de les llengües de signes, especialment de la LSC, en les àrees de la fonètica, la fonologia, la morfologia, el lèxic, la sintaxi, l’adquisició del llenguatge, i el contacte i el canvi lingüístics.

 2. Processos psicolingüístics i neurolingüístics en una llengua de modalitat visuogestual.

 3. Tècniques d'anàlisi lingüística a partir de l'observació de problemes lingüístics característics de l’estructura de les llengües de signes.

Metodologia docent

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les activitats següents, entre d'altres:
- Lectura de capítols sobre lingüística de la llengua de signes (en anglès)
- Casos pràctics
- Preparació i presentació de lectures complementàries a classe

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

1) Participació en les activitats a l’aula

20%

No recuperable

 

 

 

2) Examen

30%

Recuperable

30%

Examen

 

3)  Treball individual

 

15%

Recuperable

35%

Treball individual 1

 

4) Treball en grup

15%

Recuperable

35%

Treball individual 2

 

5) Exposicions

20%

No recuperable

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

LLIBRE DE TEXT: Baker, Anne, Beppie van den Bogaerde, Roland Pfau & Trude Schermer (eds.). 2016. The linguistics of sign languages: An introduction. Amsterdam: John Benjamins.

Companion website: https://benjamins.com/sites/z.199/list/toc-video

 

Brentari, D. ed. 2010. Sign Languages. Cambridge: Cambridge University Press. (selected chapters)

 

Hill, Joseph, Lillo-Martin, Diane & Wood, Sandra. 2019. Sign Languages: Structure and Contexts. London: Routledge.

 

Pfau, R., M. Steinbach & B. Woll, eds. 2012. Sign Languages (Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK), eds. Berlin: Mouton de Gruyter. (selected chapters)

Quer, J., R. Pfau & A. Herrmann (eds.). 2021. Routledge Handbook of Theoretical and Experimental Sign Language Research. London: Routledge.

Vellupilai, Viveka. 2012. An introduction to Linguistic Typology. Amsterdam: John Benjamins.