Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25621 - Traducció Assistida


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25621 - Traducció Assistida
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Angel Souto Cabaleiro
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura de Traducció Assistida, que s'inscriu al perfil de Tecnologies de la Traducció, se centra en el procés de traducció que es du a terme per mitjà d’una eina informàtica determinada.

L’assignatura està dedicada a conèixer a fons el procés de treball en traducció assistida per ordinador (TAO), una eina que avui dia és d’ús imprescindible tant en els serveis lingüístics de grans organitzacions multilingües (ONU, UE, FAO, etc) com en les agències de traducció que gestionen volums de feina grans o mitjans, o en la feina autònoma d’un traductor o un grup de traductors, que han d’optimitzar la seva productivitat per guanyar marge de benefici sense rebaixar els estàndards de qualitat professional.

El plantejament de l’assignatura serà emular dos encàrrecs de traducció per part d’una agència de traducció, que s’han de resoldre individualment. Al llarg del procés de traducció, es coneixeran dues eines informàtiques a fons (memoQ i SDLTrados), es treballaran els diferents processos associats a encàrrecs d’aquesta naturalesa, i es potenciaran les dinàmiques pròpies de l'aprenentatge autònom.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

Específiques (E)

 • E9. Traduir textos d'especialitat d'almenys un àmbit temàtic
 • E11. Utilitzar les eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de tècniques de traducció assistida i localització
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció
 • E15. Dissenyar i gestionar projectes de traducció i mediació

Resultats de l'aprenentatge

RA6. Planeja la utilització d'eines i dissenya projectes de traducció que les tingui en compte.

 • Identifica i gestiona els elements clau que intervenen en la gestió de la qualitat d’un projecte de traducció assistida o de localització.

 • Dissenya un projecte de traducció assistida, des del disseny a la presentació final, amb èmfasi especial en els aspectes de control de qualitat i utilitzant les eines i recursos més adequades als objectius i resultats que es volen obtenir.

RA7. Utilitza de forma avançada eines d'ajuda a la traducció. 

 • Gestiona la col·lecció de memòries i glossaris en formats estàndard i gestiona la seva qualitat i el seu manteniment: converteix de formats propietaris a estàndards, edita i elimina unitats de traducció, cerca i filtra dades de la memòria.  

 • Tradueix un text especialitzat en qualsevol combinatòria lingüística optimitzant el procés de traducció / localització amb les eines informàtiques adequades i adquireix una velocitat de traducció de més de 500 p/h per textos similars a les memòries i recursos terminològics preparats abans. 

 • Cerca i avalua eficaçment la informació necessària per dur a terme un projecte de gestió terminològica, de traducció assistida o de localització.

 • Aplica els coneixements dels aspectes legals i econòmics associats a la realització d’un projecte lingüístic amb eines informàtiques.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

Prerequisits

- Haver cursat l'assignatura de Tecnologies de la Traducció.

- Coneixements bàsics com a usuari d'eines informàtiques.

Continguts

 1. Les eines de traducció assistida i la memòria de traducció. Comparació entre productes del mercat. Intercanvi d’informació entre productes i programes.

 2. Gestió documental amb eines de traducció assistida corporatives. 

 3. Els mòduls d’un sistema de traducció assistida: l’alineació de textos, la gestió terminològica, la memòria de traducció, l’editor de textos.

 4. Les tecnologies de la traducció assistida: Càlcul de la similitud de segments, tractament de xifres i altres elements no significatius. Escriptura predictiva. 

 5. Disseny i realització d’un projecte de traducció assistida en un entorn professional

 6. Gestió de traduccions i de la seva qualitat en entorns professionals amb eines de traducció assistida

 7. Els aspectes professionals, legals i econòmics d’un encàrrec de traducció dut a terme amb eines informàtiques. 

Metodologia docent

En aquesta assignatura s’introduirà l’estudiant en el maneig de dues eines de traducció assistida professionals (MemoQ / SDL Trados Studio). 

El coneixement i la pràctica d’aquest entorn de traducció professional es durà a terme durant el mateix procés de traducció que se seguirà a les classes. Totes les classes, tant teòriques com pràctiques, es faran amb el software adequat.

Al llarg de l’assignatura, s’alternaran les classes d’explicació de funcionament de les eines informàtiques i dels diferents processos de treball que es duran a terme (sessions de grup gran), amb sessions de treball individual i col·lectives guiades pel professor (sessions de seminari).

Per a cada una de les sessions d’aprenentatge amb l’eina de traducció / gestor terminològic es donaran materials de treball específics (guions i textos d’ajuda).

El repartiment de l’activitat docent serà aproximadament el següent:

 

1) Classes magistrals: 15%

2) Seminaris: 10%

3) Tutories presencials: 5%

4) Treball individual: 70%

Avaluació

Ordinària

La feina del curs consisteix en la traducció individual de diversos documents html (tasques de seminari) amb els dos programes TAO estudiats.

L’avaluació ordinària es composa al 40% de l’avaluació de les tasques lliurades (obligatòries) i al 60% de l’examen final:

 • 4 punts per tasques correctament lliurades (1 punt per tasca: glossari inicial / arxiu TMX exportat / arxiu TBX exportat / projecte final exportat)
 • 6 punts per l'examen: (valoració de rapidesa (3, 2, 1 o 0 punts) i qualitat (3, 2, 1 o 0 punts)).

L'examen final consistirà en una prova de caràcter pràctic: traducció completa d'un document amb una de les dues eines de traducció estudiades. La nota estarà relacionada amb el temps invertit en la traducció i la qualitat del text final. 

 

Recuperació

Si l'estudiant suspèn l'avaluació ordinària, la recuperació de l'assignatura consistirà en:

1. Presentació de les tasques o arxius omesos.

2. Repetició de l'examen final

 

La nota màxima que es pot obtenir en la recuperació serà un 7 Notable. L’avaluació es composa al 40% de l’avaluació de les tasques lliurades (obligatòries) i al 60% de l’examen final.

Durant el període de recuperació, que es pot estendre des del final de la convocatòria ordinària fins al juliol, l’estudiant suspès tindrà dret a un màxim de tres tutories per comentar els problemes i dubtes que se li presentin.

D’acord amb el Nou Marc d’Avaluació aprovat per la Universitat Pompeu Fabra, només es poden presentar a l’examen de recuperació els estudiants que hagin suspès l’avaluació ordinària, és a dir, un estudiant amb un No Presentat no es pot presentar a recuperació.

Bibliografia i recursos d'informació

Getting Started with memoQ:

https://helpcenter.memoq.com/hc/en-us/sections/6015000256145

Documentació SDLTrados:

https://www.sdl.com/es/video/sdl-trados-studio-2017-10-minute-video-launch/110114/

https://www.sdl.com/es/resources/

 

Hutchins, J. (2003) Machine translation and computer-based translation tools: what's available and how it's used. University of Valladolid (Spain) – March 2003

Harold L. Somers (2003) Computers and translation. A translator's guide. Amsterdam, John Benjamins. 2003

Oliver, Antoni & Joaquim Moré(2007) Traducció i tecnologies, Barcelona: Editorial UOC

Revista Tradumàtica (http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/hemeroteca.htm) Números: 0,1,3,4,5,7.


Academic Year: 2022/23

3343 - Bachelor's degree in Translation and Interpretation

25621 - Computer Assisted Translation


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
334 - Faculty of Translation and Language Sciences
Study:
3343 - Bachelor's degree in Translation and Interpretation
Subject:
25621 - Computer Assisted Translation
Ambit:
---
Credits:
5.0
Course:
3 and 4
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan
Seminar: Group 101: Catalan
Group 102: Catalan
Teachers:
Angel Souto Cabaleiro
Teaching Period:
First quarter
Schedule:

Presentation

The subject of Computer aided translation, which is part of the Translation technologies profile, focuses on the translation process carried out by means of a specific computer tool.

The subject is dedicated to know thoroughly the process of working with a CAT tool, an essential resource both in the language services of large multilingual organizations (UN, EU, FAO, etc.) and in translation companies that manage volumes of medium to large texts, or even as a self-employed translator or group of translators that should optimize their productivity to win profit margin without lowering the standards of professional quality.

The approach of the subject simulates several translation orders managed in a translation company, which would need to be resolved individually. Throughout the translation process, two software tools (memoQ and SDLTrados) will be known thoroughly, the different processes associated with orders of this nature will be analysed and the dynamics of the autonomous learning will be strengthened.

Associated skills

Basic competences (CB)

- CB2. Students will learn how to apply their knowledge in their work according to professional requirements. They will develop the skills that are usually demonstrated with the elaboration and defence of arguments and the resolution of problems within their area of study.

- CB5. Students will develop the necessary learning skills to undertake further studies with a high degree of autonomy.

General (G)

- G1. Work individually and in teams

- G5. Carry out quality projects

- G6. Apply their knowledge to new professional environments

 

Specific (E)

- E9. Translate specialised texts in at least one subject area.

- E11. Use IT tools applied to linguistic mediation, including mastering of computer-assisted translation and localisation techniques.

- E14. Apply procedures with rigour in the revision and quality control of linguistic mediation and  translation.

- E15. Design and manage translation and mediation projects.

Learning outcomes

RA6. You will plan the use of tools and design translation projects taking them into account:

- Identifying and managing the key elements involved in the quality management of a computer-assisted translation or localisation project.

- Preparing a computer-assisted translation project, from design to final delivery, with special emphasis on quality control aspects and using the most appropriate tools and resources according to the objectives and results to be achieved.

RA7. You will become an advanced user of computer aided translation tools:

- Managing the collection of memories and glossaries in standard formats, improving their quality and updating them: conversions between proprietary and standard formats, editing and deleting translation units, searching and filtering data in the memory.

- Translating a specialised text in any language pair, optimising the translation/localisation process with the appropriate IT tools and achieving a translation speed of more than 500 w/h with texts similar to the memories and with terminology resources prepared in advance.

- Efficiently searching for and evaluating the information necessary to carry out terminology management and a computer-assisted translation or localisation project.

- Applying knowledge of legal and economic aspects associated with the implementation of a linguistic project using computer tools.

Sustainable Development Goals

ODS 4: Quality education

ODS 8: Decent work and economic growth

ODS 9: Industry, innovation and infrastructure

Prerequisites

- Translation Technologies subject passed.

- Basic knowledge as a user of computer tools.

Contents

1. Computer-assisted translation tools and translation memory.  Comparison between products on the market. Exchange of information between products and programmes.

2. Document management with commercial computer-assisted translation tools.

3. The modules of a computer-assisted translation system: text alignment, terminology management, translation memory, text editor.

4. Computer-assisted translation technologies: calculation of segment leveraging, processing of numbers and other non-significant elements. Predictive writing.

5. Designing and carrying out a computer-assisted translation project in a professional environment.

6. Management of translations and their quality in a professional environment using computer-assisted translation tools.

7. The professional, legal and economic aspects of a translation project carried out with computer-assisted translation tools.

Teaching Methods

In this subject, students will be introduced to two professional computer aided translation tools (MemoQ / SDL Trados Studio).

Knowledge and practice of this professional translation environment will take place during the same translation process that will be used during the classes. All classes, both theoretical and practical, will be made on computers with the appropriate software.

The course will consist of explanations about the operation of tools and different processes of work that will be carried out (large group sessions), as well as individual and collective work sessions guided by the teacher (seminar sessions).

For each learning session with the translation tool / terminological manager, students will receive specific working materials (guidelines and help texts).

The distribution of the educational activity is approximately the following:

1) Master classes: 15%

2) Seminars: 10%

3) Face-to-face tutoring sessions: 5%

4) Individual work: 70%

Evaluation

Regular examination

The course work consists of the individual translation of several html documents (seminar tasks) using the two CAT tools studied.

The regular examination is made up as follows: 40% from the evaluation of the delivered tasks (compulsory) and 60% from the final test:

· 4 points for correctly submitted tasks (1 point per task: initial glossary / exported TMX file / exported TBX file / exported final project)

· 6 points from the final test (speed (3, 2, 1 or 0 points) and quality (3, 2, 1 or 0 points)).


The final test will consist of a practical exercice: complete translation of a document with one of the two translation tools studied. The mark will be related to the time invested in the translation and the quality of the final text.

Reassessment examination

If the student fails the regular examination, reassessment examination of the subject will consist of:

1. Presentation of missing tasks or files.
2. Repetition of the final test

As a result, the maximum mark which can be obtained at the reassessment will be a 7, Notable. The examination is made up as follows: 40% from the evaluation of the delivered tasks (compulsory) and 60% from the final test.

During the period covered by reassessment examination, which can be extended from the end of the regular classes of the subject until the beginning of July, a student who has failed shall be entitled to a maximum of three tutoring sessions to discuss problems and clarify doubts.

In accordance with the regulations approved by the Universitat Pompeu Fabra, only students who have failed the regular examination will be offered the reassessment attempt, i.e., a student who has not attempted regular examination is not eligible for reassessment examination.

Bibliography and information resources

Getting Started with memoQ:

https://helpcenter.memoq.com/hc/en-us/sections/6015000256145

SDLTrados documentation:

https://www.sdl.com/es/video/sdl-trados-studio-2017-10-minute-video-launch/110114/

https://www.sdl.com/es/resources/

Hutchins, J. (2003) Machine translation and computer-based translation tools: what's available and how it's used. University of Valladolid (Spain) – March 2003

Harold L. Somers (2003) Computers and translation. A translator's guide. Amsterdam, John Benjamins. 2003

Oliver, Antoni & Joaquim Moré(2007) Traducció i tecnologies, Barcelona: Editorial UOC

Revista Tradumàtica (http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/hemeroteca.htm) Números: 0,1,3,4,5,7.


Curso Académico: 2022/23

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25621 - Traducción Asistida


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25621 - Traducción Asistida
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
4 y 3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Profesorado:
Angel Souto Cabaleiro
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura de Traducción Asistida, que forma parte del perfil de Tecnologías de la Traducción, se centra en un proceso de traducción que se lleva a cabo mediante una herramienta informática determinada.

La asignatura permite conocer a fondo el proceso de trabajo en entornos de traducción asistida por ordenador (TAO), con herramientas hoy en día imprescindibles tanto en los servicios lingüísticos de grandes organizaciones multilingües (ONU, UE, FAO, etc.) como en las agencias de traducción que gestionan volúmenes de trabajo medianos o grandes, o en el trabajo autónomo de un traductor o un grupo de traductores, que deben optimizar su productividad para ganar margen de beneficio sin rebajar los estándares de calidad profesional.

El planteamiento de la asignatura será emular varios encargos de traducción por parte de una agencia de traducción, que deben resolverse de forma individual. A lo largo del proceso de traducción, se conocerán dos herramientas informáticas a fondo (memoQ y SDLTrados), se trabajarán los diferentes procesos asociados a encargos de esta naturaleza, y se potenciarán las dinámicas propias del aprendizaje autónomo.

Competencias asociadas

Competencias básicas (CB)

 • CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos en su trabajo o vocación de forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse con la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 • CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Generales (G)

 • G1. Trabajar individualmente y en equipo
 • G5. Realizar proyectos con calidad
 • G6. Aplicar los conocimientos a nuevas situaciones profesionales

Específicas (E)

 • E9. Traducir textos de especialidad de, al menos, un ámbito temático
 • E11. Utilizar las herramientas informáticas aplicadas a la mediación lingüística, incluyendo el dominio de técnicas de traducción asistida y localización
 • E14. Aplicar rigor en la revisión y control de calidad de la mediación lingüística y la traducción
 • E15. Diseñar y gestionar proyectos de traducción y mediación

Resultados del aprendizaje

RA6. Planifica la utilización de herramientas y diseña proyectos de traducción que las tengan en cuenta.

• Identifica y gestiona los elementos clave que intervienen en la gestión de la calidad de un proyecto de traducción asistida o de localización.

• Elabora un proyecto de traducción asistida, desde el diseño hasta la presentación final, con especial énfasis en los aspectos de control de calidad y utilizando las herramientas y recursos más adecuados a los objetivos y resultados que se desea obtener.


RA7. Utiliza de forma avanzada herramientas de ayuda a la traducción.

• Gestiona la base de memorias y glosarios en formatos estándar y gestiona su calidad y mantenimiento: convierte entre formatos propietario y estándar, edita y elimina unidades de traducción, realiza búsquedas y filtra datos en la memoria.

• Traduce un texto especializado en cualquier combinación lingüística optimizando el proceso de traducción/localización con las herramientas informáticas adecuadas y adquiere una velocidad de traducción de más de 500 p/h con textos similares a las memorias y con recursos terminológicos preparados con antelación.

• Busca y evalúa eficazmente la información necesaria para realizar un proyecto de gestión terminológica, de traducción asistida o de localización.

• Aplica los conocimientos de los aspectos legales y económicos asociados a la realización de un proyecto lingüístico con herramientas informáticas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 4: Educación de calidad

ODS 8: Trabajo digno y crecimiento económico

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Prerrequisitos

- Haber cursado la asignatura de Tecnologías de la Traducción.

- Conocimientos básicos como usuario de herramientas informáticas.

Contenidos

1. Las herramientas de traducción asistida y la memoria de traducción. Comparación entre productos del mercado. Intercambio de información entre productos y programas.

2. Gestión documental con herramientas de traducción asistida corporativas.

3. Los módulos de un sistema de traducción asistida: la alineación de textos, la gestión terminológica, la memoria de traducción, el editor de textos.

4. Las tecnologías de la traducción asistida: Cálculo de la similitud de segmentos, tratamiento de cifras y otros elementos no significativos. Escritura predictiva.

5. Diseño y realización de un proyecto de traducción asistida en un entorno profesional

6. Gestión de traducciones y de su calidad en entornos profesionales con herramientas de traducción asistida

7. Los aspectos profesionales, legales y económicos de un encargo de traducción realizado con herramientas informáticas.

Metodología docente

En esta asignatura se introducirá al estudiante en el manejo de dos herramientas de traducción asistida por ordenador profesionales (MemoQ / SDL Trados Studio). 

El conocimiento y la práctica de este entorno de traducción profesional se llevará a cabo durante el mismo proceso de traducción que se seguirá en las clases. En todas las clases, tanto teóricas como prácticas, se hará uso del software adecuado.

A lo largo de la asignatura, se alternarán las clases de explicación sobre el funcionamiento de las herramientas informáticas y de los diferentes procesos de trabajo que se llevarán a cabo (sesiones de grupo grande), con sesiones de trabajo individuales y colectivas guiadas por el profesor (sesiones de seminario).

Para cada una de las sesiones de aprendizaje con la herramienta de traducción / gestor terminológico se darán materiales de trabajo específicos (guiones y textos de ayuda).

El reparto de la actividad docente será aproximadamente el siguiente:

1) Clases magistrales: 15%

2) Seminarios: 10%

3) Tutorías presenciales: 5%

4) Trabajo individual: 70%

Evaluación

Ordinaria


El trabajo del curso consiste en la traducción individual de varios documentos html (tareas de seminario) con los dos programas TAO estudiados.

La nota de la evaluación ordinaria procede en un 40% de la evaluación de las tareas entregadas (obligatorias) y en un 60% del examen final:

· 4 puntos por tareas correctamente entregadas (1 punto por tarea: glosario inicial / archivo TMX exportado / archivo TBX exportado / proyecto final exportado)

· 6 puntos para el examen (valoración de rapidez (3, 2, 1 o 0 puntos) y calidad (3, 2, 1 o 0 puntos)).

El examen final consistirá en una prueba de carácter práctico: traducción completa de un documento con una de las dos herramientas de traducción estudiadas. La nota estará relacionada con el tiempo invertido en la traducción y la calidad del texto final.


Recuperación

Si el estudiante suspende la evaluación ordinaria, la recuperación de la asignatura consistirá en:

1. Presentación de las tareas o archivos omitidos.
2. Repetición del examen final

La nota máxima que se puede obtener en la recuperación será un 7 Notable. La nota de la evaluación procede al 40% de la evaluación de las tareas entregadas (obligatorias) y al 60% del examen final.

Durante el periodo de recuperación, que se puede extender desde el final de la convocatoria ordinaria hasta julio, el estudiante suspendido tendrá derecho a un máximo de tres tutorías para comentar los problemas y dudas que se le presenten.

De acuerdo con el Nuevo Marco de Evaluación aprobado por la Universidad Pompeu Fabra, sólo pueden presentarse al examen de recuperación los estudiantes que hayan suspendido la evaluación ordinaria, es decir, un estudiante con un No Presentado no se puede presentar a recuperación.

Bibliografía y recursos de información

Getting Started with memoQ:

https://helpcenter.memoq.com/hc/en-us/sections/6015000256145

Documentación SDLTrados:

https://www.sdl.com/es/video/sdl-trados-studio-2017-10-minute-video-launch/110114/

https://www.sdl.com/es/resources/

 

Hutchins, J. (2003) Machine translation and computer-based translation tools: what's available and how it's used. University of Valladolid (Spain) – March 2003

Harold L. Somers (2003) Computers and translation. A translator's guide. Amsterdam, John Benjamins. 2003

Oliver, Antoni & Joaquim Moré(2007) Traducció i tecnologies, Barcelona: Editorial UOC

Revista Tradumàtica (http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/hemeroteca.htm) Números: 0,1,3,4,5,7.