Consulta de Guies DocentsCurs Acadčmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25592 - Edició i Revisió


Informació de la Guia Docent

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
334 - Facultat de Traducció i Cičncies del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25592 - Edició i Revisió
Crčdits:
5.0
Curs:
4
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Grup 2: Catalą
Seminari: Grup 101: Catalą
Grup 102: Catalą
Grup 103: Catalą
Grup 201: Catalą
Grup 202: Catalą
Professorat:
Elisenda Bernal Gallen, Mariona Barrera Aguilera
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura s’estudia el procés editorial: preparació, disseny i revisió d’originals. També es focalitza en les diverses eines que existeixen de revisió lingüística, estilística i ortotipogràfica.

Els professors faran la classe en català i l’alumnat es podrà expressar tant en català com en castellà; cal tenir, doncs, una comprensió oral i escrita de la llengua catalana. Es treballarà sobre els continguts del curs tant del català com de l'espanyol.

Competčncies associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G4. Cerca documental i de fonts d’investigació
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals
 • G10. Comunicació oral i escrita en llengües pròpies i estrangeres

 • G13. Capacitat de treball individual i en grup

 • G17. Aplicació de coneixements a la pràctica

 • G19. Motivació per la qualitat

 • G20. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada

Específiques (E)

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E10. Utilitzar les eines informàtiques aplicades al processament del llenguatge natural
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics
 • E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística
 • E13. Coneixement dels aspectes professionals, legals i econòmics
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció
 • E15. Capacitat de dissenyar i gestionar projectes lingüístics

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Domina amb excel·lència el català, i s’expressa amb correcció i coherència, oralment i per escrit, en qualsevol tipus de discurs general.

 • RA2. Domina amb excel·lència l’espanyol, i s’expressa amb correcció i coherència, oralment i per escrit, en qualsevol tipus de discurs general.

 • En aquesta assignatura, tant RA1 com RA2 es concreten en el fet que l’estudiant ha de ser capaç de fer un màxim d’una falta per full en un context d’examen, sense eines de consulta.

 • RA4. Coneix les particularitats de cada llengua i identifica les interferències lingüístiques en el discurs propi i aliè.

 • En aquesta assignatura, RA4 es concreta en el fet que l’estudiant ha de ser capaç de d’identificar els problemes diversos que poden aparèixer en un text escrit per una altra persona (gramaticals, lèxics, convencions) i valorar el grau d’intervenció que necessita. 

 • RA5. Prepara i corregeix originals per a una editorial, fent ús de les eines i els procediments habituals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5. Igualtat de gènere

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

 

Prerequisits

 • Coneixement consolidat de la norma lingüística catalana i de l’espanyola
 • Coneixement òptim de les propietats del text
 • Capacitat òptima de redactar textos diversos
 • Coneixements consolidats com a redactor de les convencions tipogràfiques bàsiques
 • Coneixement consolidat dels conceptes sociolingüístics i de planificació
 • Coneixements consolidats com a usuari de les obres de referència general catalanes i de les espanyoles
 • Coneixements consolidats d’informàtica com a usuari
 • Destresa per a la cerca d’informació / documentació (iniciació)
 • Coneixements consolidats de cultura general

Continguts

 1. El procés editorial

 2. Qüestions obertes de pronunciació, ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic

 3. Qüestions bàsiques d’ortotipografia

 4. Nocions gramaticals i lexicològiques bàsiques que permetin ampliar el coneixement i l’ús reflexiu de la llengua

 5. Principals materials i fonts de consulta adequats per resoldre les qüestions obertes de pronunciació, ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic

 6. Principals materials i fonts de consulta adequats per resoldre les qüestions de convencions gràfiques

Metodologia docent

 • Classes magistrals: 16 %
 • Seminaris:                9,6 %
 • Tutories:                    5 %
 • Treball en grup:        25 %
 • Treball individual:     20 %
 • Estudi personal:       18 %

 

L’assignatura té atribuïts 5 crèdits segons l’European Credit System Transfer (ECTS), que comporten 25 h de treball de l’estudiant. Per tant, l’estudiant haurà de dedicar a aquesta assignatura en total 125 h.

L’aprenentatge es durà a terme en dues menes de treball:

 • Treball presencial: 32 h (25,6 % de la dedicació de l’alumnat):
  • Sessions de grup gran (20 h), en les quals el professor explicarà o exemplificarà el treball no presencial.
  • Seminaris (12 h), en els quals en grups reduïts es treballarà de manera pràctica els continguts de l’assignatura.
 • Treball no presencial: 93 h (74,4 % de la dedicació de l’alumnat):
  • Realització de les tasques encarregades en les sessions de grup gran i de seminari.

En resum, l’alumnat haurà de:

 • Participar en les activitats de les sessions de grup gran.
 • Fer les activitats encarregades, exemplificades o introduïdes en les sessions de GG.
 • Participar en les activitats dels seminaris.
 • Fer les pràctiques avaluables.
 • Passar un examen.

 

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Tipus*

 

Valor (%)

Recuperable?

Valor (%)

Forma de recuperació

Competències avaluades

Revisió d’un text en català

I

15

15

Lliurament revisió d’un original diferent (dia de l’examen)

G4, G17, G19, E9, E12, E14

Revisió d’un text en castellà

I

 

15

15

Lliurament revisió d’un original diferent (dia de l’examen)

G4, G17, G19, E9, E12, E14

Llibre d’estil

G

40

20

Lliurament treball (dia de l’examen)

G3, G10, G13, G17, G19, G20, E1, E9. E11, E12, E13, E14, E15

Examen

I

30

30

Examen

G17, G19, E1, E9, E14

* I: activitat individual; G: activitat en grup

 

Observacions

 • Cal obtenir un 6 a l’examen per aprovar l’assignatura.
 • Per optar a la recuperació s’han de presentar totes les pràctiques.
 • Només es poden recuperar les activitats d’avaluació suspeses i quan el resultat final de l’assignatura hagi estat de suspens.
 • Tant les pràctiques com els exàmens que continguin més d’una falta de redacció (en català o en castellà) per pàgina quedaran automàticament suspesos.
 • Si l’examen se suspèn per problemes de llengua (en català o en castellà), al juliol es farà una recuperació específica de coneixements gramaticals.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Instituto Cervantes (2019). Las 100 dudas más frecuentes del español. Madrid: Espasa.

Mestres, Josep M.; Costa, Joan; Oliva, Mireia (2009). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Barcelona: Eumo; UB; UPF; Rosa Sensat. Edició digital, 2019.

Pujol, Josep M.; Solà, Joan (2011). Ortotipografia. Barcelona: Educaula.

Real Academia Española (2018). Libro de estilo de la lengua española. Madrid: Espasa.

Rodríguez-Vida, Susana (2006). Curso práctico de corrección de estilo. Barcelona: Octaedro.


Curs Acadčmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25592 - Edició i Revisió


Teaching Guide Information

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
334 - Facultat de Traducció i Cičncies del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25592 - Edició i Revisió
Crčdits:
5.0
Curs:
4
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Grup 2: Catalą
Seminari: Grup 101: Catalą
Grup 102: Catalą
Grup 103: Catalą
Grup 201: Catalą
Grup 202: Catalą
Professorat:
Elisenda Bernal Gallen, Mariona Barrera Aguilera
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura s’estudia el procés editorial: preparació, disseny i revisió d’originals. També es focalitza en les diverses eines que existeixen de revisió lingüística, estilística i ortotipogràfica.

Els professors faran la classe en català i l’alumnat es podrà expressar tant en català com en castellà; cal tenir, doncs, una comprensió oral i escrita de la llengua catalana. Es treballarà sobre els continguts del curs tant del català com de l'espanyol.

Competčncies associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G4. Cerca documental i de fonts d’investigació
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals
 • G10. Comunicació oral i escrita en llengües pròpies i estrangeres

 • G13. Capacitat de treball individual i en grup

 • G17. Aplicació de coneixements a la pràctica

 • G19. Motivació per la qualitat

 • G20. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada

Específiques (E)

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E10. Utilitzar les eines informàtiques aplicades al processament del llenguatge natural
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics
 • E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística
 • E13. Coneixement dels aspectes professionals, legals i econòmics
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció
 • E15. Capacitat de dissenyar i gestionar projectes lingüístics

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Domina amb excel·lència el català, i s’expressa amb correcció i coherència, oralment i per escrit, en qualsevol tipus de discurs general.

 • RA2. Domina amb excel·lència l’espanyol, i s’expressa amb correcció i coherència, oralment i per escrit, en qualsevol tipus de discurs general.

 • En aquesta assignatura, tant RA1 com RA2 es concreten en el fet que l’estudiant ha de ser capaç de fer un màxim d’una falta per full en un context d’examen, sense eines de consulta.

 • RA4. Coneix les particularitats de cada llengua i identifica les interferències lingüístiques en el discurs propi i aliè.

 • En aquesta assignatura, RA4 es concreta en el fet que l’estudiant ha de ser capaç de d’identificar els problemes diversos que poden aparèixer en un text escrit per una altra persona (gramaticals, lèxics, convencions) i valorar el grau d’intervenció que necessita. 

 • RA5. Prepara i corregeix originals per a una editorial, fent ús de les eines i els procediments habituals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5. Igualtat de gènere

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

 

Prerequisits

 • Coneixement consolidat de la norma lingüística catalana i de l’espanyola
 • Coneixement òptim de les propietats del text
 • Capacitat òptima de redactar textos diversos
 • Coneixements consolidats com a redactor de les convencions tipogràfiques bàsiques
 • Coneixement consolidat dels conceptes sociolingüístics i de planificació
 • Coneixements consolidats com a usuari de les obres de referència general catalanes i de les espanyoles
 • Coneixements consolidats d’informàtica com a usuari
 • Destresa per a la cerca d’informació / documentació (iniciació)
 • Coneixements consolidats de cultura general

Continguts

 1. El procés editorial

 2. Qüestions obertes de pronunciació, ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic

 3. Qüestions bàsiques d’ortotipografia

 4. Nocions gramaticals i lexicològiques bàsiques que permetin ampliar el coneixement i l’ús reflexiu de la llengua

 5. Principals materials i fonts de consulta adequats per resoldre les qüestions obertes de pronunciació, ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic

 6. Principals materials i fonts de consulta adequats per resoldre les qüestions de convencions gràfiques

Metodologia docent

 • Classes magistrals: 16 %
 • Seminaris:                9,6 %
 • Tutories:                    5 %
 • Treball en grup:        25 %
 • Treball individual:     20 %
 • Estudi personal:       18 %

 

L’assignatura té atribuïts 5 crèdits segons l’European Credit System Transfer (ECTS), que comporten 25 h de treball de l’estudiant. Per tant, l’estudiant haurà de dedicar a aquesta assignatura en total 125 h.

L’aprenentatge es durà a terme en dues menes de treball:

 • Treball presencial: 32 h (25,6 % de la dedicació de l’alumnat):
  • Sessions de grup gran (20 h), en les quals el professor explicarà o exemplificarà el treball no presencial.
  • Seminaris (12 h), en els quals en grups reduïts es treballarà de manera pràctica els continguts de l’assignatura.
 • Treball no presencial: 93 h (74,4 % de la dedicació de l’alumnat):
  • Realització de les tasques encarregades en les sessions de grup gran i de seminari.

En resum, l’alumnat haurà de:

 • Participar en les activitats de les sessions de grup gran.
 • Fer les activitats encarregades, exemplificades o introduïdes en les sessions de GG.
 • Participar en les activitats dels seminaris.
 • Fer les pràctiques avaluables.
 • Passar un examen.

 

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Tipus*

 

Valor (%)

Recuperable?

Valor (%)

Forma de recuperació

Competències avaluades

Revisió d’un text en català

I

15

15

Lliurament revisió d’un original diferent (dia de l’examen)

G4, G17, G19, E9, E12, E14

Revisió d’un text en castellà

I

 

15

15

Lliurament revisió d’un original diferent (dia de l’examen)

G4, G17, G19, E9, E12, E14

Llibre d’estil

G

40

20

Lliurament treball (dia de l’examen)

G3, G10, G13, G17, G19, G20, E1, E9. E11, E12, E13, E14, E15

Examen

I

30

30

Examen

G17, G19, E1, E9, E14

* I: activitat individual; G: activitat en grup

 

Observacions

 • Cal obtenir un 6 a l’examen per aprovar l’assignatura.
 • Per optar a la recuperació s’han de presentar totes les pràctiques.
 • Només es poden recuperar les activitats d’avaluació suspeses i quan el resultat final de l’assignatura hagi estat de suspens.
 • Tant les pràctiques com els exàmens que continguin més d’una falta de redacció (en català o en castellà) per pàgina quedaran automàticament suspesos.
 • Si l’examen se suspèn per problemes de llengua (en català o en castellà), al juliol es farà una recuperació específica de coneixements gramaticals.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Instituto Cervantes (2019). Las 100 dudas más frecuentes del español. Madrid: Espasa.

Mestres, Josep M.; Costa, Joan; Oliva, Mireia (2009). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Barcelona: Eumo; UB; UPF; Rosa Sensat. Edició digital, 2019.

Pujol, Josep M.; Solà, Joan (2011). Ortotipografia. Barcelona: Educaula.

Real Academia Española (2018). Libro de estilo de la lengua española. Madrid: Espasa.

Rodríguez-Vida, Susana (2006). Curso práctico de corrección de estilo. Barcelona: Octaedro.


Curs Acadčmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25592 - Edició i Revisió


Información de la Guķa Docente

Curs acadčmic:
2022/23
Centre acadčmic:
334 - Facultat de Traducció i Cičncies del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25592 - Edició i Revisió
Crčdits:
5.0
Curs:
4
Idiomes de docčncia:
Teoria: Grup 1: Catalą
Grup 2: Catalą
Seminari: Grup 101: Catalą
Grup 102: Catalą
Grup 103: Catalą
Grup 201: Catalą
Grup 202: Catalą
Professorat:
Elisenda Bernal Gallen, Mariona Barrera Aguilera
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura s’estudia el procés editorial: preparació, disseny i revisió d’originals. També es focalitza en les diverses eines que existeixen de revisió lingüística, estilística i ortotipogràfica.

Els professors faran la classe en català i l’alumnat es podrà expressar tant en català com en castellà; cal tenir, doncs, una comprensió oral i escrita de la llengua catalana. Es treballarà sobre els continguts del curs tant del català com de l'espanyol.

Competčncies associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G4. Cerca documental i de fonts d’investigació
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals
 • G10. Comunicació oral i escrita en llengües pròpies i estrangeres

 • G13. Capacitat de treball individual i en grup

 • G17. Aplicació de coneixements a la pràctica

 • G19. Motivació per la qualitat

 • G20. Capacitat d’aprenentatge autònom i de formació continuada

Específiques (E)

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E10. Utilitzar les eines informàtiques aplicades al processament del llenguatge natural
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics
 • E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística
 • E13. Coneixement dels aspectes professionals, legals i econòmics
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció
 • E15. Capacitat de dissenyar i gestionar projectes lingüístics

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Domina amb excel·lència el català, i s’expressa amb correcció i coherència, oralment i per escrit, en qualsevol tipus de discurs general.

 • RA2. Domina amb excel·lència l’espanyol, i s’expressa amb correcció i coherència, oralment i per escrit, en qualsevol tipus de discurs general.

 • En aquesta assignatura, tant RA1 com RA2 es concreten en el fet que l’estudiant ha de ser capaç de fer un màxim d’una falta per full en un context d’examen, sense eines de consulta.

 • RA4. Coneix les particularitats de cada llengua i identifica les interferències lingüístiques en el discurs propi i aliè.

 • En aquesta assignatura, RA4 es concreta en el fet que l’estudiant ha de ser capaç de d’identificar els problemes diversos que poden aparèixer en un text escrit per una altra persona (gramaticals, lèxics, convencions) i valorar el grau d’intervenció que necessita. 

 • RA5. Prepara i corregeix originals per a una editorial, fent ús de les eines i els procediments habituals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5. Igualtat de gènere

ODS 8. Treball decent i creixement econòmic

 

Prerequisits

 • Coneixement consolidat de la norma lingüística catalana i de l’espanyola
 • Coneixement òptim de les propietats del text
 • Capacitat òptima de redactar textos diversos
 • Coneixements consolidats com a redactor de les convencions tipogràfiques bàsiques
 • Coneixement consolidat dels conceptes sociolingüístics i de planificació
 • Coneixements consolidats com a usuari de les obres de referència general catalanes i de les espanyoles
 • Coneixements consolidats d’informàtica com a usuari
 • Destresa per a la cerca d’informació / documentació (iniciació)
 • Coneixements consolidats de cultura general

Continguts

 1. El procés editorial

 2. Qüestions obertes de pronunciació, ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic

 3. Qüestions bàsiques d’ortotipografia

 4. Nocions gramaticals i lexicològiques bàsiques que permetin ampliar el coneixement i l’ús reflexiu de la llengua

 5. Principals materials i fonts de consulta adequats per resoldre les qüestions obertes de pronunciació, ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic

 6. Principals materials i fonts de consulta adequats per resoldre les qüestions de convencions gràfiques

Metodologia docent

 • Classes magistrals: 16 %
 • Seminaris:                9,6 %
 • Tutories:                    5 %
 • Treball en grup:        25 %
 • Treball individual:     20 %
 • Estudi personal:       18 %

 

L’assignatura té atribuïts 5 crèdits segons l’European Credit System Transfer (ECTS), que comporten 25 h de treball de l’estudiant. Per tant, l’estudiant haurà de dedicar a aquesta assignatura en total 125 h.

L’aprenentatge es durà a terme en dues menes de treball:

 • Treball presencial: 32 h (25,6 % de la dedicació de l’alumnat):
  • Sessions de grup gran (20 h), en les quals el professor explicarà o exemplificarà el treball no presencial.
  • Seminaris (12 h), en els quals en grups reduïts es treballarà de manera pràctica els continguts de l’assignatura.
 • Treball no presencial: 93 h (74,4 % de la dedicació de l’alumnat):
  • Realització de les tasques encarregades en les sessions de grup gran i de seminari.

En resum, l’alumnat haurà de:

 • Participar en les activitats de les sessions de grup gran.
 • Fer les activitats encarregades, exemplificades o introduïdes en les sessions de GG.
 • Participar en les activitats dels seminaris.
 • Fer les pràctiques avaluables.
 • Passar un examen.

 

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Tipus*

 

Valor (%)

Recuperable?

Valor (%)

Forma de recuperació

Competències avaluades

Revisió d’un text en català

I

15

15

Lliurament revisió d’un original diferent (dia de l’examen)

G4, G17, G19, E9, E12, E14

Revisió d’un text en castellà

I

 

15

15

Lliurament revisió d’un original diferent (dia de l’examen)

G4, G17, G19, E9, E12, E14

Llibre d’estil

G

40

20

Lliurament treball (dia de l’examen)

G3, G10, G13, G17, G19, G20, E1, E9. E11, E12, E13, E14, E15

Examen

I

30

30

Examen

G17, G19, E1, E9, E14

* I: activitat individual; G: activitat en grup

 

Observacions

 • Cal obtenir un 6 a l’examen per aprovar l’assignatura.
 • Per optar a la recuperació s’han de presentar totes les pràctiques.
 • Només es poden recuperar les activitats d’avaluació suspeses i quan el resultat final de l’assignatura hagi estat de suspens.
 • Tant les pràctiques com els exàmens que continguin més d’una falta de redacció (en català o en castellà) per pàgina quedaran automàticament suspesos.
 • Si l’examen se suspèn per problemes de llengua (en català o en castellà), al juliol es farà una recuperació específica de coneixements gramaticals.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Instituto Cervantes (2019). Las 100 dudas más frecuentes del español. Madrid: Espasa.

Mestres, Josep M.; Costa, Joan; Oliva, Mireia (2009). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Barcelona: Eumo; UB; UPF; Rosa Sensat. Edició digital, 2019.

Pujol, Josep M.; Solà, Joan (2011). Ortotipografia. Barcelona: Educaula.

Real Academia Española (2018). Libro de estilo de la lengua española. Madrid: Espasa.

Rodríguez-Vida, Susana (2006). Curso práctico de corrección de estilo. Barcelona: Octaedro.