Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25475 - Multilingüisme


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25475 - Multilingüisme
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Professorat:
Vicente Juan Climent Ferrando
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

La mobilitat, la globalització i les migracions estan fent que les societats occidentals siguin cada cop més multilingües i multiculturals. A les llengües tradicionalment parlades a societats monolingües o bilingües cal ara afegir nous perfils lingüístics poblacionals per una gestió eficaç i equitativa de les societats actuals.

L’assignatura de Multilingüisme té un objectiu doble: d’una banda pretén abordar els darrers debats teòrics sobre els estudis de multilingüisme i les seves diferents vessants, i de l’altra, analitzar de manera pràctica quines han estat les respostes de gestió del multilingüisme per part de les societats tant a nivel internacional, nacional com local. Pel que fa el primer objectiu, plantejarem els conceptes més rellevants com ara el multilingüisme en diferents contextos comunicatius (àmbit laboral, familiar, etc). Pel que fa al segon objectiu, analitzarem quines han estat les necessitats als serveis públics que, més enllà de les llengües presents als estudis universitaris, han hagut de donar resposta a tot un ventall lingüístic molt més ample.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals 

Específiques (E)

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball 
 • E6. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit social, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

Resultats de l'aprenentatge

RA1. Explica les nocions bàsiques per analitzar el paper que exerceixen les llengües en la construcció de la identitat i la cultura de les comunitats i les persones.

RA3. Descriu les dificultats de comunicació derivades de la diversitat cultural i extreu pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.

RA4. Dissenya i planifica l'anàlisi de situacions de plurilingüisme i multiculturalitat a partir de conceptes sociolingüístics per a la gestió lingüística de contextos plurilingües i multiculturals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

 

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

Continguts

 1. Anàlisi de la gestió de la interacció entre llengües: bilingüisme, plurilingüisme, multilingüisme, societats multilingües, oficialitat de llengües i implicacions.

 2. Anàlisi sociolingüística de contextos i àmbits particulars en comunitats i organitzacions; processos de normalització lingüística, estatuts de les llengües, polítiques lingüístiques europees, estata,s i regionals

 3. Funcions, característiques i organització dels serveis plurilingües tant de l’àmbit públic com privat.

 

Metodologia docent

Avaluació Basada en Problemes (ABP). 

Els treballs seran eminentment pràctics, després d'unes explicacions teòriques sobre la matèria. 

Avaluació

Dos treballs. 

 

1. ABP1. Treball teòric: la gestió de les societats multilingües. Eines d'anàlisi  (40%)

2. ABP2. Treball pràctic: tria d'un país, regió, territori i anàlisi de les polítiques multilingües (60%)

 

Recuperació: 

Treball únic final (tria d'un territori: integració teoria i pràctica). 100%

Bibliografia i recursos d'informació

ARZOZ, Xabier (2009). “Lenguas y modalidades lingüística en la Constitución española: ¿Dos regímenes jurídicos diferenciados?, dins Antoni Milian (coord.), El plurilingüisme a la Constitució espanyola. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics.

BASTARDAS, Albert (2020). “Polítiques lingüístiques: possibilitats, límits i accions”  Dins: Llengua i Dialectes, esperances per al català, el gallec i el basc. Boix-Fuster; Perea, M.P. (eds.). Universitat de Barcelona.

BODOQUE, Anselm (2020). Les polítiques lingüístiques públiques com a materialització de drets. El cas valencià.  Quaderns d’Estudis, Càtedra de Drets Lingüístics, Universitat de València.

BODOQUE, Anselm; TASA, Vicenta (2020). “La Constitució després de 40 anys: crisi política i temptació autoritària”, en Joaquín Martín Cubas, Cuarenta años de Constitución española. València: Tirant lo blanch.

BRANCHADELL, Albert (2005): La moralitat de la política lingüística. Un estudi comparat de la legitimitat liberaldemocràtica de les polítiques lingüístiques de Quebec i Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

BRANCHADELL, Albert (2011): “La contribució (escassa i poc reconeguda) de la ciència política a l’estudi de la relació entre llengua i societat” Treballs de sociolingüística catalana, [en línia], 2011, p. 55-63, https://www.raco.cat/index.php/TSC/article/view/252247 [Consulta: 26-04-2021].

BOIX-FUSTER, Emili (2004). Les llengües en els òrgans centrals de l’Estat espanyol (un balanç de 24 anys de la CE). CUSC,  Llengua, Societat i Comunicació 2,  p. 1-9.

BROHY, Claudine; CLIMENT-FERRANDO, Vicent; OSZMIASKA PAGETT, Alexandra; RAMALLO, Fernando. (2019). European Charter for Regional or Minority LAnguages. Classroom Activities, 1ed. Publicacions del Consell d’Europa.

CLIMENT-FERRANDO, Vicent (2022) . Multilingüisme, qüestió d'Estat? L'avaluació de la política lingüística de l'Estat espanyol a través del concepte de disponibilitat lingüistica. Treballs de Sociolingüística Catalana 32, pp 53-80.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25475 - Multilingüisme


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25475 - Multilingüisme
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Professorat:
Vicente Juan Climent Ferrando
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

La mobilitat, la globalització i les migracions estan fent que les societats occidentals siguin cada cop més multilingües i multiculturals. A les llengües tradicionalment parlades a societats monolingües o bilingües cal ara afegir nous perfils lingüístics poblacionals per una gestió eficaç i equitativa de les societats actuals.

L’assignatura de Multilingüisme té un objectiu doble: d’una banda pretén abordar els darrers debats teòrics sobre els estudis de multilingüisme i les seves diferents vessants, i de l’altra, analitzar de manera pràctica quines han estat les respostes de gestió del multilingüisme per part de les societats tant a nivel internacional, nacional com local. Pel que fa el primer objectiu, plantejarem els conceptes més rellevants com ara el multilingüisme en diferents contextos comunicatius (àmbit laboral, familiar, etc). Pel que fa al segon objectiu, analitzarem quines han estat les necessitats als serveis públics que, més enllà de les llengües presents als estudis universitaris, han hagut de donar resposta a tot un ventall lingüístic molt més ample.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals 

Específiques (E)

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball 
 • E6. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit social, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

Resultats de l'aprenentatge

RA1. Explica les nocions bàsiques per analitzar el paper que exerceixen les llengües en la construcció de la identitat i la cultura de les comunitats i les persones.

RA3. Descriu les dificultats de comunicació derivades de la diversitat cultural i extreu pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.

RA4. Dissenya i planifica l'anàlisi de situacions de plurilingüisme i multiculturalitat a partir de conceptes sociolingüístics per a la gestió lingüística de contextos plurilingües i multiculturals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

 

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

Continguts

 1. Anàlisi de la gestió de la interacció entre llengües: bilingüisme, plurilingüisme, multilingüisme, societats multilingües, oficialitat de llengües i implicacions.

 2. Anàlisi sociolingüística de contextos i àmbits particulars en comunitats i organitzacions; processos de normalització lingüística, estatuts de les llengües, polítiques lingüístiques europees, estata,s i regionals

 3. Funcions, característiques i organització dels serveis plurilingües tant de l’àmbit públic com privat.

 

Metodologia docent

Avaluació Basada en Problemes (ABP). 

Els treballs seran eminentment pràctics, després d'unes explicacions teòriques sobre la matèria. 

Avaluació

Dos treballs. 

 

1. ABP1. Treball teòric: la gestió de les societats multilingües. Eines d'anàlisi  (40%)

2. ABP2. Treball pràctic: tria d'un país, regió, territori i anàlisi de les polítiques multilingües (60%)

 

Recuperació: 

Treball únic final (tria d'un territori: integració teoria i pràctica). 100%

Bibliografia i recursos d'informació

ARZOZ, Xabier (2009). “Lenguas y modalidades lingüística en la Constitución española: ¿Dos regímenes jurídicos diferenciados?, dins Antoni Milian (coord.), El plurilingüisme a la Constitució espanyola. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics.

BASTARDAS, Albert (2020). “Polítiques lingüístiques: possibilitats, límits i accions”  Dins: Llengua i Dialectes, esperances per al català, el gallec i el basc. Boix-Fuster; Perea, M.P. (eds.). Universitat de Barcelona.

BODOQUE, Anselm (2020). Les polítiques lingüístiques públiques com a materialització de drets. El cas valencià.  Quaderns d’Estudis, Càtedra de Drets Lingüístics, Universitat de València.

BODOQUE, Anselm; TASA, Vicenta (2020). “La Constitució després de 40 anys: crisi política i temptació autoritària”, en Joaquín Martín Cubas, Cuarenta años de Constitución española. València: Tirant lo blanch.

BRANCHADELL, Albert (2005): La moralitat de la política lingüística. Un estudi comparat de la legitimitat liberaldemocràtica de les polítiques lingüístiques de Quebec i Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

BRANCHADELL, Albert (2011): “La contribució (escassa i poc reconeguda) de la ciència política a l’estudi de la relació entre llengua i societat” Treballs de sociolingüística catalana, [en línia], 2011, p. 55-63, https://www.raco.cat/index.php/TSC/article/view/252247 [Consulta: 26-04-2021].

BOIX-FUSTER, Emili (2004). Les llengües en els òrgans centrals de l’Estat espanyol (un balanç de 24 anys de la CE). CUSC,  Llengua, Societat i Comunicació 2,  p. 1-9.

BROHY, Claudine; CLIMENT-FERRANDO, Vicent; OSZMIASKA PAGETT, Alexandra; RAMALLO, Fernando. (2019). European Charter for Regional or Minority LAnguages. Classroom Activities, 1ed. Publicacions del Consell d’Europa.

CLIMENT-FERRANDO, Vicent (2022) . Multilingüisme, qüestió d'Estat? L'avaluació de la política lingüística de l'Estat espanyol a través del concepte de disponibilitat lingüistica. Treballs de Sociolingüística Catalana 32, pp 53-80.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25475 - Multilingüisme


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25475 - Multilingüisme
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Professorat:
Vicente Juan Climent Ferrando
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

La mobilitat, la globalització i les migracions estan fent que les societats occidentals siguin cada cop més multilingües i multiculturals. A les llengües tradicionalment parlades a societats monolingües o bilingües cal ara afegir nous perfils lingüístics poblacionals per una gestió eficaç i equitativa de les societats actuals.

L’assignatura de Multilingüisme té un objectiu doble: d’una banda pretén abordar els darrers debats teòrics sobre els estudis de multilingüisme i les seves diferents vessants, i de l’altra, analitzar de manera pràctica quines han estat les respostes de gestió del multilingüisme per part de les societats tant a nivel internacional, nacional com local. Pel que fa el primer objectiu, plantejarem els conceptes més rellevants com ara el multilingüisme en diferents contextos comunicatius (àmbit laboral, familiar, etc). Pel que fa al segon objectiu, analitzarem quines han estat les necessitats als serveis públics que, més enllà de les llengües presents als estudis universitaris, han hagut de donar resposta a tot un ventall lingüístic molt més ample.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals 

Específiques (E)

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball 
 • E6. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit social, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

Resultats de l'aprenentatge

RA1. Explica les nocions bàsiques per analitzar el paper que exerceixen les llengües en la construcció de la identitat i la cultura de les comunitats i les persones.

RA3. Descriu les dificultats de comunicació derivades de la diversitat cultural i extreu pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.

RA4. Dissenya i planifica l'anàlisi de situacions de plurilingüisme i multiculturalitat a partir de conceptes sociolingüístics per a la gestió lingüística de contextos plurilingües i multiculturals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

 

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

Continguts

 1. Anàlisi de la gestió de la interacció entre llengües: bilingüisme, plurilingüisme, multilingüisme, societats multilingües, oficialitat de llengües i implicacions.

 2. Anàlisi sociolingüística de contextos i àmbits particulars en comunitats i organitzacions; processos de normalització lingüística, estatuts de les llengües, polítiques lingüístiques europees, estata,s i regionals

 3. Funcions, característiques i organització dels serveis plurilingües tant de l’àmbit públic com privat.

 

Metodologia docent

Avaluació Basada en Problemes (ABP). 

Els treballs seran eminentment pràctics, després d'unes explicacions teòriques sobre la matèria. 

Avaluació

Dos treballs. 

 

1. ABP1. Treball teòric: la gestió de les societats multilingües. Eines d'anàlisi  (40%)

2. ABP2. Treball pràctic: tria d'un país, regió, territori i anàlisi de les polítiques multilingües (60%)

 

Recuperació: 

Treball únic final (tria d'un territori: integració teoria i pràctica). 100%

Bibliografia i recursos d'informació

ARZOZ, Xabier (2009). “Lenguas y modalidades lingüística en la Constitución española: ¿Dos regímenes jurídicos diferenciados?, dins Antoni Milian (coord.), El plurilingüisme a la Constitució espanyola. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics.

BASTARDAS, Albert (2020). “Polítiques lingüístiques: possibilitats, límits i accions”  Dins: Llengua i Dialectes, esperances per al català, el gallec i el basc. Boix-Fuster; Perea, M.P. (eds.). Universitat de Barcelona.

BODOQUE, Anselm (2020). Les polítiques lingüístiques públiques com a materialització de drets. El cas valencià.  Quaderns d’Estudis, Càtedra de Drets Lingüístics, Universitat de València.

BODOQUE, Anselm; TASA, Vicenta (2020). “La Constitució després de 40 anys: crisi política i temptació autoritària”, en Joaquín Martín Cubas, Cuarenta años de Constitución española. València: Tirant lo blanch.

BRANCHADELL, Albert (2005): La moralitat de la política lingüística. Un estudi comparat de la legitimitat liberaldemocràtica de les polítiques lingüístiques de Quebec i Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

BRANCHADELL, Albert (2011): “La contribució (escassa i poc reconeguda) de la ciència política a l’estudi de la relació entre llengua i societat” Treballs de sociolingüística catalana, [en línia], 2011, p. 55-63, https://www.raco.cat/index.php/TSC/article/view/252247 [Consulta: 26-04-2021].

BOIX-FUSTER, Emili (2004). Les llengües en els òrgans centrals de l’Estat espanyol (un balanç de 24 anys de la CE). CUSC,  Llengua, Societat i Comunicació 2,  p. 1-9.

BROHY, Claudine; CLIMENT-FERRANDO, Vicent; OSZMIASKA PAGETT, Alexandra; RAMALLO, Fernando. (2019). European Charter for Regional or Minority LAnguages. Classroom Activities, 1ed. Publicacions del Consell d’Europa.

CLIMENT-FERRANDO, Vicent (2022) . Multilingüisme, qüestió d'Estat? L'avaluació de la política lingüística de l'Estat espanyol a través del concepte de disponibilitat lingüistica. Treballs de Sociolingüística Catalana 32, pp 53-80.