Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25474 - Mediació Intercultural


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25474 - Mediació Intercultural
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Vicente Juan Climent Ferrando
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El principal objectiu de l’assignatura és treballar les eines bàsiques que necessitem per a comprendre les dinàmiques associades a la diversitat lingüística i cultural en el món contemporani derivades dels moviments migratoris i la mobilitat de persones.

Aquests fets han generat tot un seguit de necessitats lingüístiques: d’una banda, aquesta diversitat ha fet que els serveis de traducció i interpretació existents hagin hagut d’incorporar noves llengües per garantir la comunicació amb els nouvinguts. De l’altra, s’han creat nous serveis d’interpretació i mediació intercultural vinculats a les àrees d’acolliment (com per exemple el món educatiu, en el món sanitari i en el món de la justícia) i als serveis socials, que han hagut de donar resposta a les llengües dels nous ciutadans. En d’altres paraules, respondrem les preguntes següents: com s’enfronta una persona acusada a un judici si no parla ni català ni castellà? Quins drets lingüístics té? Com es garanteixen aquests drets? Com funciona el sistema educatiu quan un/a nen/a arriba al nostre col·legi però no parla ni català ni castellà? Com es comunica amb la metgessa una dona que necessita una revisió mèdica i que acaba d’arribar a Catalunya des del Marroc i que no parla ni català ni castellà? Aquestes són algunes de les preguntes que respondrem al llarg de l’assignatura.

 

L’assignatura serà principalment pràctica i es faran visites in situ a diverses institucions com ara centres socials, aules d’acollida o centres de salut amb l’objectiu d’analitzar casos reals de les necessitats de mediació intercultural i assistència social. Així, l’estudiant triarà un dels àmbits de treball – àmbit judicial, àmbit sanitari o àmbit educatiu – i farà un treball de camp. Parlarem amb professores, jutges i metgesses, que ens donaran una visió interna de la gestió de les llengües en l’àmbit de la mediació/interpretació intercultural. Si és possible, assistirem presencialment a un judici per poder veure in situ com funciona la gestió del multilingüisme en un entorn judicial.  

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E6. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit social, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic
 • E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

Resultats de l'aprenentatge

 • RA3. Descriu les complexitats de comunicació derivades de la diversitat cultural i extreu pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.
 • RA4. Anàlisi de la gestió del multilingüisme en els serveis públics en contextos plurilingües i multiculturals.
 • RA5. Analitza, valora i dissenya accions d'ordenació de l'ús de la llengua en àmbits i contextos específics.
 • RA6. Adquireix habilitats per implementar els serveis lingüístics que requereixi una institució pública per al desenvolupament de la seva activitat i per gestionar unitats administratives.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i Benestar. Parlarem del benestar social i de la importància de garantir els drets lingüístics com a element clau del benestar social. 

ODS 4: Educació de qualitat. Analitzarem la importància d'una educació multilingüe a través del concepte de "multilingüisme/plurilingüisme autocentrat" o "multilingüisme equitatiu". 

ODS 10: Reducció de les desigualtats. L'enfocament de la gestió de les llengües des de l'òptica de la "sostenibilitat lingüística" és clau per reduir les desigualtats lingüístiques, que són en definitiva desigualtats socials.

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides. El concepte de "justícia lingüística" ens ajuda a entendre la necessitat d'adoptar un enfocament sostenible de les llengües, en que les grans no es mengin les petites. 

Continguts

 1. Funcions, característiques i organització dels serveis plurilingües en l’àmbit públic en les societats lingüísticament complexes
 2. Aspectes fonamentals de sociologia i la gestió política de les llengües i la seva gestió en entorns públics: llengua, comunitat i individu. Principis bàsics d'etnografia cultural i de mediació intercultural.
 3. Anàlisi demolingüística de contextos i àmbits particulars en comunitats i organitzacions; processos de normalització lingüística, estatuts de les llengües, drets i garanties lingüístiques. 

Metodologia docent

L'assignatura s'avaluarà a través de tres treballs, 1 de teòric (per dominar els conceptes principals) i dos completament pràctics. 

Els treballs pràctics giraran al voltant de l'anàlisi d'un entorn concret de l'àmbit educatiu, sanitari o jurídic, sobre com es gestiona la comunicació (oral i escrita) en entorns d'alta complexitat lingüística (moltes llengües parlades en un entorn concret). 

Els treballs aniran complementats amb xerrades de jutges, metgesses i professores, als quals l'estudiant entrevistarà per poder tenir una visió més aprofundida de la realitat.

Avaluació

Cada treball compta un 30% de la nota. El 10% restant serà la presentació oral en classe. 

La recuperació del treball serà a través d'un únic treball, que valdrà el 100% de la nota. 

Bibliografia i recursos d'informació

Garcés, Carmen Valero (2017) "Training Interpreters and Translators in Spain’s Asylum and Refugee Office (OAR): A Case Study," International Journal of Interpreter Education: Vol. 9 

Valero-Garcés, Carmen (2018) Formas de mediación intercultural e interpretación en los servicios públicos. Conceptos, datos, situaciones y práctica. 2º edc., Granada: Comares – 55, 260.

Del Pozo, M.; Valero, C.; Toledano, C.; Alonso, I. i Arumí, M. Grupo COMUNICA: Panorama actual de la Traducción y la Interpretación en los Servicios Públicos y retos futuros. Actes del IV Congreso Internacional de la Associació Ibèrica d’Estudis de Traducció i Interpretació. Vigo: AIETI.

 

Solà-Morales, Roser. La gestió del multilingüisme a Catalunya. Els serveis de traducció, interpretació i mediació en els processos d’acollida, publicacions de la Generalitat de Catalunya, 2010 Disponible a

 

Arumí, M.; Bestué, C.; García-Beyaert, S.; Gil-Bardají, A.; Minett, J.; Onos, L.; Ruiz de Infante, B.; Ugarte, X. i Vargas-Urpí, M. (2011). Comunicar en la diversitat. Intèrprets, traductors i mediadors als serveis públics. Linguamón - Casa de les Llengües.


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25474 - Mediació Intercultural


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25474 - Mediació Intercultural
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Vicente Juan Climent Ferrando
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El principal objectiu de l’assignatura és treballar les eines bàsiques que necessitem per a comprendre les dinàmiques associades a la diversitat lingüística i cultural en el món contemporani derivades dels moviments migratoris i la mobilitat de persones.

Aquests fets han generat tot un seguit de necessitats lingüístiques: d’una banda, aquesta diversitat ha fet que els serveis de traducció i interpretació existents hagin hagut d’incorporar noves llengües per garantir la comunicació amb els nouvinguts. De l’altra, s’han creat nous serveis d’interpretació i mediació intercultural vinculats a les àrees d’acolliment (com per exemple el món educatiu, en el món sanitari i en el món de la justícia) i als serveis socials, que han hagut de donar resposta a les llengües dels nous ciutadans. En d’altres paraules, respondrem les preguntes següents: com s’enfronta una persona acusada a un judici si no parla ni català ni castellà? Quins drets lingüístics té? Com es garanteixen aquests drets? Com funciona el sistema educatiu quan un/a nen/a arriba al nostre col·legi però no parla ni català ni castellà? Com es comunica amb la metgessa una dona que necessita una revisió mèdica i que acaba d’arribar a Catalunya des del Marroc i que no parla ni català ni castellà? Aquestes són algunes de les preguntes que respondrem al llarg de l’assignatura.

 

L’assignatura serà principalment pràctica i es faran visites in situ a diverses institucions com ara centres socials, aules d’acollida o centres de salut amb l’objectiu d’analitzar casos reals de les necessitats de mediació intercultural i assistència social. Així, l’estudiant triarà un dels àmbits de treball – àmbit judicial, àmbit sanitari o àmbit educatiu – i farà un treball de camp. Parlarem amb professores, jutges i metgesses, que ens donaran una visió interna de la gestió de les llengües en l’àmbit de la mediació/interpretació intercultural. Si és possible, assistirem presencialment a un judici per poder veure in situ com funciona la gestió del multilingüisme en un entorn judicial.  

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E6. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit social, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic
 • E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

Resultats de l'aprenentatge

 • RA3. Descriu les complexitats de comunicació derivades de la diversitat cultural i extreu pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.
 • RA4. Anàlisi de la gestió del multilingüisme en els serveis públics en contextos plurilingües i multiculturals.
 • RA5. Analitza, valora i dissenya accions d'ordenació de l'ús de la llengua en àmbits i contextos específics.
 • RA6. Adquireix habilitats per implementar els serveis lingüístics que requereixi una institució pública per al desenvolupament de la seva activitat i per gestionar unitats administratives.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i Benestar. Parlarem del benestar social i de la importància de garantir els drets lingüístics com a element clau del benestar social. 

ODS 4: Educació de qualitat. Analitzarem la importància d'una educació multilingüe a través del concepte de "multilingüisme/plurilingüisme autocentrat" o "multilingüisme equitatiu". 

ODS 10: Reducció de les desigualtats. L'enfocament de la gestió de les llengües des de l'òptica de la "sostenibilitat lingüística" és clau per reduir les desigualtats lingüístiques, que són en definitiva desigualtats socials.

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides. El concepte de "justícia lingüística" ens ajuda a entendre la necessitat d'adoptar un enfocament sostenible de les llengües, en que les grans no es mengin les petites. 

Continguts

 1. Funcions, característiques i organització dels serveis plurilingües en l’àmbit públic en les societats lingüísticament complexes
 2. Aspectes fonamentals de sociologia i la gestió política de les llengües i la seva gestió en entorns públics: llengua, comunitat i individu. Principis bàsics d'etnografia cultural i de mediació intercultural.
 3. Anàlisi demolingüística de contextos i àmbits particulars en comunitats i organitzacions; processos de normalització lingüística, estatuts de les llengües, drets i garanties lingüístiques. 

Metodologia docent

L'assignatura s'avaluarà a través de tres treballs, 1 de teòric (per dominar els conceptes principals) i dos completament pràctics. 

Els treballs pràctics giraran al voltant de l'anàlisi d'un entorn concret de l'àmbit educatiu, sanitari o jurídic, sobre com es gestiona la comunicació (oral i escrita) en entorns d'alta complexitat lingüística (moltes llengües parlades en un entorn concret). 

Els treballs aniran complementats amb xerrades de jutges, metgesses i professores, als quals l'estudiant entrevistarà per poder tenir una visió més aprofundida de la realitat.

Avaluació

Cada treball compta un 30% de la nota. El 10% restant serà la presentació oral en classe. 

La recuperació del treball serà a través d'un únic treball, que valdrà el 100% de la nota. 

Bibliografia i recursos d'informació

Garcés, Carmen Valero (2017) "Training Interpreters and Translators in Spain’s Asylum and Refugee Office (OAR): A Case Study," International Journal of Interpreter Education: Vol. 9 

Valero-Garcés, Carmen (2018) Formas de mediación intercultural e interpretación en los servicios públicos. Conceptos, datos, situaciones y práctica. 2º edc., Granada: Comares – 55, 260.

Del Pozo, M.; Valero, C.; Toledano, C.; Alonso, I. i Arumí, M. Grupo COMUNICA: Panorama actual de la Traducción y la Interpretación en los Servicios Públicos y retos futuros. Actes del IV Congreso Internacional de la Associació Ibèrica d’Estudis de Traducció i Interpretació. Vigo: AIETI.

 

Solà-Morales, Roser. La gestió del multilingüisme a Catalunya. Els serveis de traducció, interpretació i mediació en els processos d’acollida, publicacions de la Generalitat de Catalunya, 2010 Disponible a

 

Arumí, M.; Bestué, C.; García-Beyaert, S.; Gil-Bardají, A.; Minett, J.; Onos, L.; Ruiz de Infante, B.; Ugarte, X. i Vargas-Urpí, M. (2011). Comunicar en la diversitat. Intèrprets, traductors i mediadors als serveis públics. Linguamón - Casa de les Llengües.


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25474 - Mediació Intercultural


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25474 - Mediació Intercultural
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Vicente Juan Climent Ferrando
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El principal objectiu de l’assignatura és treballar les eines bàsiques que necessitem per a comprendre les dinàmiques associades a la diversitat lingüística i cultural en el món contemporani derivades dels moviments migratoris i la mobilitat de persones.

Aquests fets han generat tot un seguit de necessitats lingüístiques: d’una banda, aquesta diversitat ha fet que els serveis de traducció i interpretació existents hagin hagut d’incorporar noves llengües per garantir la comunicació amb els nouvinguts. De l’altra, s’han creat nous serveis d’interpretació i mediació intercultural vinculats a les àrees d’acolliment (com per exemple el món educatiu, en el món sanitari i en el món de la justícia) i als serveis socials, que han hagut de donar resposta a les llengües dels nous ciutadans. En d’altres paraules, respondrem les preguntes següents: com s’enfronta una persona acusada a un judici si no parla ni català ni castellà? Quins drets lingüístics té? Com es garanteixen aquests drets? Com funciona el sistema educatiu quan un/a nen/a arriba al nostre col·legi però no parla ni català ni castellà? Com es comunica amb la metgessa una dona que necessita una revisió mèdica i que acaba d’arribar a Catalunya des del Marroc i que no parla ni català ni castellà? Aquestes són algunes de les preguntes que respondrem al llarg de l’assignatura.

 

L’assignatura serà principalment pràctica i es faran visites in situ a diverses institucions com ara centres socials, aules d’acollida o centres de salut amb l’objectiu d’analitzar casos reals de les necessitats de mediació intercultural i assistència social. Així, l’estudiant triarà un dels àmbits de treball – àmbit judicial, àmbit sanitari o àmbit educatiu – i farà un treball de camp. Parlarem amb professores, jutges i metgesses, que ens donaran una visió interna de la gestió de les llengües en l’àmbit de la mediació/interpretació intercultural. Si és possible, assistirem presencialment a un judici per poder veure in situ com funciona la gestió del multilingüisme en un entorn judicial.  

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E6. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit social, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic
 • E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

Resultats de l'aprenentatge

 • RA3. Descriu les complexitats de comunicació derivades de la diversitat cultural i extreu pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.
 • RA4. Anàlisi de la gestió del multilingüisme en els serveis públics en contextos plurilingües i multiculturals.
 • RA5. Analitza, valora i dissenya accions d'ordenació de l'ús de la llengua en àmbits i contextos específics.
 • RA6. Adquireix habilitats per implementar els serveis lingüístics que requereixi una institució pública per al desenvolupament de la seva activitat i per gestionar unitats administratives.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 3: Salut i Benestar. Parlarem del benestar social i de la importància de garantir els drets lingüístics com a element clau del benestar social. 

ODS 4: Educació de qualitat. Analitzarem la importància d'una educació multilingüe a través del concepte de "multilingüisme/plurilingüisme autocentrat" o "multilingüisme equitatiu". 

ODS 10: Reducció de les desigualtats. L'enfocament de la gestió de les llengües des de l'òptica de la "sostenibilitat lingüística" és clau per reduir les desigualtats lingüístiques, que són en definitiva desigualtats socials.

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides. El concepte de "justícia lingüística" ens ajuda a entendre la necessitat d'adoptar un enfocament sostenible de les llengües, en que les grans no es mengin les petites. 

Continguts

 1. Funcions, característiques i organització dels serveis plurilingües en l’àmbit públic en les societats lingüísticament complexes
 2. Aspectes fonamentals de sociologia i la gestió política de les llengües i la seva gestió en entorns públics: llengua, comunitat i individu. Principis bàsics d'etnografia cultural i de mediació intercultural.
 3. Anàlisi demolingüística de contextos i àmbits particulars en comunitats i organitzacions; processos de normalització lingüística, estatuts de les llengües, drets i garanties lingüístiques. 

Metodologia docent

L'assignatura s'avaluarà a través de tres treballs, 1 de teòric (per dominar els conceptes principals) i dos completament pràctics. 

Els treballs pràctics giraran al voltant de l'anàlisi d'un entorn concret de l'àmbit educatiu, sanitari o jurídic, sobre com es gestiona la comunicació (oral i escrita) en entorns d'alta complexitat lingüística (moltes llengües parlades en un entorn concret). 

Els treballs aniran complementats amb xerrades de jutges, metgesses i professores, als quals l'estudiant entrevistarà per poder tenir una visió més aprofundida de la realitat.

Avaluació

Cada treball compta un 30% de la nota. El 10% restant serà la presentació oral en classe. 

La recuperació del treball serà a través d'un únic treball, que valdrà el 100% de la nota. 

Bibliografia i recursos d'informació

Garcés, Carmen Valero (2017) "Training Interpreters and Translators in Spain’s Asylum and Refugee Office (OAR): A Case Study," International Journal of Interpreter Education: Vol. 9 

Valero-Garcés, Carmen (2018) Formas de mediación intercultural e interpretación en los servicios públicos. Conceptos, datos, situaciones y práctica. 2º edc., Granada: Comares – 55, 260.

Del Pozo, M.; Valero, C.; Toledano, C.; Alonso, I. i Arumí, M. Grupo COMUNICA: Panorama actual de la Traducción y la Interpretación en los Servicios Públicos y retos futuros. Actes del IV Congreso Internacional de la Associació Ibèrica d’Estudis de Traducció i Interpretació. Vigo: AIETI.

 

Solà-Morales, Roser. La gestió del multilingüisme a Catalunya. Els serveis de traducció, interpretació i mediació en els processos d’acollida, publicacions de la Generalitat de Catalunya, 2010 Disponible a

 

Arumí, M.; Bestué, C.; García-Beyaert, S.; Gil-Bardají, A.; Minett, J.; Onos, L.; Ruiz de Infante, B.; Ugarte, X. i Vargas-Urpí, M. (2011). Comunicar en la diversitat. Intèrprets, traductors i mediadors als serveis públics. Linguamón - Casa de les Llengües.