Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25471 - L'Adquisició de les Llengües


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25471 - L'Adquisició de les Llengües
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Silvia Perpiñan Hinarejos
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El curs ofereix una introducció a l’adquisició de llengües, primeres i segones, amb enfocament en els aspectes lingüístics formals que caracteritzen el desenvolupament sobretot de les llengües del nostre entorn immediat, també en contextos bilingües i multilingües. El curs se centra especialment en tres àrees: 1) introducció als principals enfocaments teòrics que expliquen l’adquisició de llengües primeres, segones i el bilingüisme; 2) processos freqüents en bi/multilingüisme, com ara adquisició incompleta/atrició en adquisició de llengües d'herència, alternança de codis, influència interlingüística, etc.; 3) inici a la realització de recerca aplicada a aquests àmbits. 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat

c) Competències específiques

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E11. Utilitzar les eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de tècniques de traducció assistida i localització
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme
 • E14. Dissenyar i gestionar projectes lingüístics en àmbits educatius, en empreses i institucions i en relació amb el desenvolupament de tecnologies lingüístiques

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Entén les bases psicològiques i lingüístiques de l'adquisició del llenguatge per avaluar- ne l’aplicabilitat a entorns educatius diversos, amb una visió tan sincrònica com diacrònica de les matèries.
  • Coneix les diferents teories modernes sorgides de la psicologia i la lingüística, i els seus correlats en forma de models de l’àmbit de la lingüística aplicada que expliquen com s’adquireixen i fan servir les diferents llengües del repertori lingüístic individual. Els aplica a situacions d’adquisició monolingüe, bilingüe o plurilingüe.
  • Relaciona els diferents models d’adquisició de llengües amb els diferents contextos d’adquisició: els entorns naturals, els entorns formals, els entorns informals, en relació amb llengües, primeres, segones i estrangeres.
  • A partir dels models de la lingüística aplicada, coneix els seus correlats en forma d’enfocaments pedagògics, i el seu tractament dels diferents nivells de llengua: fonètica, morfosintaxi, discurs, pragmàtica i sociolingüística, en situacions d’adquisició d’instrucció formal.
 • RA2. Entén la base neuro-cognitiva del llenguatge (ús oral i escrit, etc.) i els fonaments psicològics de l'adquisició del llenguatge.
  • Coneix les teories i models principals en l’àmbit de l’adquisició de llengües, en relació amb els diferents processos cognitius amb els que cadascuna descriu el processament i ús del llenguatge. Incorpora el concepte de variabilitat en relació amb els aspectes purament cognitius de l’adquisició (aptitud, estil cognitiu) o biològics (factor edat), i també d’aquells provinents de l’àmbit psico-social (identitat) i socio-afectius (motivació), i els biològics (factor edat).
  • Reconeix i fa servir el mètode científic per a la realització d’estudis empírics sobre adquisició del llenguatge per al disseny d’estudis. Reconeix diferents fonts d’informació científica: articles especialitzats de recerca, manuals introductoris, compendis especialitzats (handbooks); així com a formats de disseminació de la producció científica, presentacions orals animades, pòsters científics.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Continguts

 • Principals enfocaments teòrics sobre l’adquisició de llengües.
 • Adquisició de primeres llengües i adquisició bilingüe. Seqüències evolutives.
 • Adquisició de segones llengües. Contextos d’immersió, formals, i mixtos.
 • Adquisició de dues o més llengües en diferents contextos (ínput reduït, llengües minoritàries, llengües d'herència)
 • Inici a la realització de recerca aplicada a aquests àmbits.

Metodologia docent

Activitats d’aula: Classes magistrals presencials, seminaris per presentar casos pràctics i treballar en equip. 

Fora de l’aula: treball en grup, treball individual i estudi personal.

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recupera-ble

?

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observa-

cions

Participació activa a classe

(individual)

10%

No recuperable

 

 

 

 

Reflexió oral

(individual)

10%

Recuperable

20%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Qüestionari sobre lectures obligatòries. (Individuals)

20%

Recuperable

20%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Proposta d’estudi de cas (amb bibliografia)

(en grup)

5%

 No Recuperable

 

 

 

 

Resum per conferència d’estudi de cas

(individual)

20%

Recuperable

 

20%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Desenvolupament estudi de cas i presentació  

(en grup)

35%

Recuperable

 

40%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica de l’assignatura

Houwer, A. D. (2021). Bilingual Development in Childhood. Cambridge University Press.

Guasti, M. T. (2017). Language Acquisition: The Growth of Grammar, 2nd ed. The MIT Press.

Montrul, S. (2012). El bilingüismo en el mundo hispanohablante. Wiley-Blackwell.

Slabakova, R., Leal, T., Dudley, A., & Stack, M. (2020). Generative Second Language Acquisition. Cambridge University Press.

VanPatten, B., & Williams, J. (Eds.). (2015). Theories in second language acquisition: An introduction (2nd ed). Routledge.

Schwieter, J. W., & Benati, A. (2019). The Cambridge Handbook of Language Learning. Cambridge University Press.
 
VanPatten, B., Smith, M., & Benati, A. G. (2019). Key Questions in Second Language Acquisition: An Introduction.  Cambridge University Press
 

Bibliografia complementària

Baker, C. (2014). A parents’ and teachers’ guide to bilingualism (Fourth edition). Multilingual Matters.

Crain, S., & Thornton, R. (1998). Investigations in universal grammar: A guide to experiments on the acquisition of syntax and semantics. MIT Press.

Herschensohn, J. R., & Young-Scholten, M. (Eds.). (2013). The Cambridge handbook of second language acquisition. Cambridge University Press.

Juffs, A., & Rodríguez, G. A. (2014). Second Language Sentence Processing. Routledge.

Lozano, C., & Mendikoetxea, A. (2013). Learner corpora and SLA: the design and collection of CEDEL2. In A. Díaz-Negrillo, N. Ballier & P. Thompson (Eds.), Automatic Treatment and Analysis of Learner Corpus Data. Amsterdam: John Benjamins, pp. 65-100.

MacWhinney, B. (2000). The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk (3rd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. http://childes.psy.cmu.edu/clan

Meisel, J. M. (2011). First and second language acquisition: parallels and differences, Cambridge: Cambridge University Press, P118.2 .M45 2011

Meisel, J. M. (2019). Bilingual children: A guide for parents. Cambridge University Press.

Montrul, S. (2004). The acquisition of Spanish. Amsterdam/Philadelphia: Jonh Benjamins.

Montrul, S., & Polinsky, M. (2021). The Cambridge Handbook of Heritage Languages and Linguistics. Cambridge University Press.

VanPatten Bill & Alessandro G Benati (2010) Key Terms in Second Language Acquisition, London: Continuum International Publishing Group.

White, L. (2003). Second Language Acquisition and Universal Grammar. Cambridge University Press.


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25471 - L'Adquisició de les Llengües


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25471 - L'Adquisició de les Llengües
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Silvia Perpiñan Hinarejos
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El curs ofereix una introducció a l’adquisició de llengües, primeres i segones, amb enfocament en els aspectes lingüístics formals que caracteritzen el desenvolupament sobretot de les llengües del nostre entorn immediat, també en contextos bilingües i multilingües. El curs se centra especialment en tres àrees: 1) introducció als principals enfocaments teòrics que expliquen l’adquisició de llengües primeres, segones i el bilingüisme; 2) processos freqüents en bi/multilingüisme, com ara adquisició incompleta/atrició en adquisició de llengües d'herència, alternança de codis, influència interlingüística, etc.; 3) inici a la realització de recerca aplicada a aquests àmbits. 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat

c) Competències específiques

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E11. Utilitzar les eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de tècniques de traducció assistida i localització
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme
 • E14. Dissenyar i gestionar projectes lingüístics en àmbits educatius, en empreses i institucions i en relació amb el desenvolupament de tecnologies lingüístiques

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Entén les bases psicològiques i lingüístiques de l'adquisició del llenguatge per avaluar- ne l’aplicabilitat a entorns educatius diversos, amb una visió tan sincrònica com diacrònica de les matèries.
  • Coneix les diferents teories modernes sorgides de la psicologia i la lingüística, i els seus correlats en forma de models de l’àmbit de la lingüística aplicada que expliquen com s’adquireixen i fan servir les diferents llengües del repertori lingüístic individual. Els aplica a situacions d’adquisició monolingüe, bilingüe o plurilingüe.
  • Relaciona els diferents models d’adquisició de llengües amb els diferents contextos d’adquisició: els entorns naturals, els entorns formals, els entorns informals, en relació amb llengües, primeres, segones i estrangeres.
  • A partir dels models de la lingüística aplicada, coneix els seus correlats en forma d’enfocaments pedagògics, i el seu tractament dels diferents nivells de llengua: fonètica, morfosintaxi, discurs, pragmàtica i sociolingüística, en situacions d’adquisició d’instrucció formal.
 • RA2. Entén la base neuro-cognitiva del llenguatge (ús oral i escrit, etc.) i els fonaments psicològics de l'adquisició del llenguatge.
  • Coneix les teories i models principals en l’àmbit de l’adquisició de llengües, en relació amb els diferents processos cognitius amb els que cadascuna descriu el processament i ús del llenguatge. Incorpora el concepte de variabilitat en relació amb els aspectes purament cognitius de l’adquisició (aptitud, estil cognitiu) o biològics (factor edat), i també d’aquells provinents de l’àmbit psico-social (identitat) i socio-afectius (motivació), i els biològics (factor edat).
  • Reconeix i fa servir el mètode científic per a la realització d’estudis empírics sobre adquisició del llenguatge per al disseny d’estudis. Reconeix diferents fonts d’informació científica: articles especialitzats de recerca, manuals introductoris, compendis especialitzats (handbooks); així com a formats de disseminació de la producció científica, presentacions orals animades, pòsters científics.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Continguts

 • Principals enfocaments teòrics sobre l’adquisició de llengües.
 • Adquisició de primeres llengües i adquisició bilingüe. Seqüències evolutives.
 • Adquisició de segones llengües. Contextos d’immersió, formals, i mixtos.
 • Adquisició de dues o més llengües en diferents contextos (ínput reduït, llengües minoritàries, llengües d'herència)
 • Inici a la realització de recerca aplicada a aquests àmbits.

Metodologia docent

Activitats d’aula: Classes magistrals presencials, seminaris per presentar casos pràctics i treballar en equip. 

Fora de l’aula: treball en grup, treball individual i estudi personal.

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recupera-ble

?

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observa-

cions

Participació activa a classe

(individual)

10%

No recuperable

 

 

 

 

Reflexió oral

(individual)

10%

Recuperable

20%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Qüestionari sobre lectures obligatòries. (Individuals)

20%

Recuperable

20%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Proposta d’estudi de cas (amb bibliografia)

(en grup)

5%

 No Recuperable

 

 

 

 

Resum per conferència d’estudi de cas

(individual)

20%

Recuperable

 

20%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Desenvolupament estudi de cas i presentació  

(en grup)

35%

Recuperable

 

40%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica de l’assignatura

Houwer, A. D. (2021). Bilingual Development in Childhood. Cambridge University Press.

Guasti, M. T. (2017). Language Acquisition: The Growth of Grammar, 2nd ed. The MIT Press.

Montrul, S. (2012). El bilingüismo en el mundo hispanohablante. Wiley-Blackwell.

Slabakova, R., Leal, T., Dudley, A., & Stack, M. (2020). Generative Second Language Acquisition. Cambridge University Press.

VanPatten, B., & Williams, J. (Eds.). (2015). Theories in second language acquisition: An introduction (2nd ed). Routledge.

Schwieter, J. W., & Benati, A. (2019). The Cambridge Handbook of Language Learning. Cambridge University Press.
 
VanPatten, B., Smith, M., & Benati, A. G. (2019). Key Questions in Second Language Acquisition: An Introduction.  Cambridge University Press
 

Bibliografia complementària

Baker, C. (2014). A parents’ and teachers’ guide to bilingualism (Fourth edition). Multilingual Matters.

Crain, S., & Thornton, R. (1998). Investigations in universal grammar: A guide to experiments on the acquisition of syntax and semantics. MIT Press.

Herschensohn, J. R., & Young-Scholten, M. (Eds.). (2013). The Cambridge handbook of second language acquisition. Cambridge University Press.

Juffs, A., & Rodríguez, G. A. (2014). Second Language Sentence Processing. Routledge.

Lozano, C., & Mendikoetxea, A. (2013). Learner corpora and SLA: the design and collection of CEDEL2. In A. Díaz-Negrillo, N. Ballier & P. Thompson (Eds.), Automatic Treatment and Analysis of Learner Corpus Data. Amsterdam: John Benjamins, pp. 65-100.

MacWhinney, B. (2000). The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk (3rd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. http://childes.psy.cmu.edu/clan

Meisel, J. M. (2011). First and second language acquisition: parallels and differences, Cambridge: Cambridge University Press, P118.2 .M45 2011

Meisel, J. M. (2019). Bilingual children: A guide for parents. Cambridge University Press.

Montrul, S. (2004). The acquisition of Spanish. Amsterdam/Philadelphia: Jonh Benjamins.

Montrul, S., & Polinsky, M. (2021). The Cambridge Handbook of Heritage Languages and Linguistics. Cambridge University Press.

VanPatten Bill & Alessandro G Benati (2010) Key Terms in Second Language Acquisition, London: Continuum International Publishing Group.

White, L. (2003). Second Language Acquisition and Universal Grammar. Cambridge University Press.


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25471 - L'Adquisició de les Llengües


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25471 - L'Adquisició de les Llengües
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Silvia Perpiñan Hinarejos
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El curs ofereix una introducció a l’adquisició de llengües, primeres i segones, amb enfocament en els aspectes lingüístics formals que caracteritzen el desenvolupament sobretot de les llengües del nostre entorn immediat, també en contextos bilingües i multilingües. El curs se centra especialment en tres àrees: 1) introducció als principals enfocaments teòrics que expliquen l’adquisició de llengües primeres, segones i el bilingüisme; 2) processos freqüents en bi/multilingüisme, com ara adquisició incompleta/atrició en adquisició de llengües d'herència, alternança de codis, influència interlingüística, etc.; 3) inici a la realització de recerca aplicada a aquests àmbits. 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat

c) Competències específiques

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E11. Utilitzar les eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de tècniques de traducció assistida i localització
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme
 • E14. Dissenyar i gestionar projectes lingüístics en àmbits educatius, en empreses i institucions i en relació amb el desenvolupament de tecnologies lingüístiques

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Entén les bases psicològiques i lingüístiques de l'adquisició del llenguatge per avaluar- ne l’aplicabilitat a entorns educatius diversos, amb una visió tan sincrònica com diacrònica de les matèries.
  • Coneix les diferents teories modernes sorgides de la psicologia i la lingüística, i els seus correlats en forma de models de l’àmbit de la lingüística aplicada que expliquen com s’adquireixen i fan servir les diferents llengües del repertori lingüístic individual. Els aplica a situacions d’adquisició monolingüe, bilingüe o plurilingüe.
  • Relaciona els diferents models d’adquisició de llengües amb els diferents contextos d’adquisició: els entorns naturals, els entorns formals, els entorns informals, en relació amb llengües, primeres, segones i estrangeres.
  • A partir dels models de la lingüística aplicada, coneix els seus correlats en forma d’enfocaments pedagògics, i el seu tractament dels diferents nivells de llengua: fonètica, morfosintaxi, discurs, pragmàtica i sociolingüística, en situacions d’adquisició d’instrucció formal.
 • RA2. Entén la base neuro-cognitiva del llenguatge (ús oral i escrit, etc.) i els fonaments psicològics de l'adquisició del llenguatge.
  • Coneix les teories i models principals en l’àmbit de l’adquisició de llengües, en relació amb els diferents processos cognitius amb els que cadascuna descriu el processament i ús del llenguatge. Incorpora el concepte de variabilitat en relació amb els aspectes purament cognitius de l’adquisició (aptitud, estil cognitiu) o biològics (factor edat), i també d’aquells provinents de l’àmbit psico-social (identitat) i socio-afectius (motivació), i els biològics (factor edat).
  • Reconeix i fa servir el mètode científic per a la realització d’estudis empírics sobre adquisició del llenguatge per al disseny d’estudis. Reconeix diferents fonts d’informació científica: articles especialitzats de recerca, manuals introductoris, compendis especialitzats (handbooks); així com a formats de disseminació de la producció científica, presentacions orals animades, pòsters científics.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Continguts

 • Principals enfocaments teòrics sobre l’adquisició de llengües.
 • Adquisició de primeres llengües i adquisició bilingüe. Seqüències evolutives.
 • Adquisició de segones llengües. Contextos d’immersió, formals, i mixtos.
 • Adquisició de dues o més llengües en diferents contextos (ínput reduït, llengües minoritàries, llengües d'herència)
 • Inici a la realització de recerca aplicada a aquests àmbits.

Metodologia docent

Activitats d’aula: Classes magistrals presencials, seminaris per presentar casos pràctics i treballar en equip. 

Fora de l’aula: treball en grup, treball individual i estudi personal.

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recupera-ble

?

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observa-

cions

Participació activa a classe

(individual)

10%

No recuperable

 

 

 

 

Reflexió oral

(individual)

10%

Recuperable

20%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Qüestionari sobre lectures obligatòries. (Individuals)

20%

Recuperable

20%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Proposta d’estudi de cas (amb bibliografia)

(en grup)

5%

 No Recuperable

 

 

 

 

Resum per conferència d’estudi de cas

(individual)

20%

Recuperable

 

20%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Desenvolupament estudi de cas i presentació  

(en grup)

35%

Recuperable

 

40%

Revisió de l’exercici

(finals de juny)

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica de l’assignatura

Houwer, A. D. (2021). Bilingual Development in Childhood. Cambridge University Press.

Guasti, M. T. (2017). Language Acquisition: The Growth of Grammar, 2nd ed. The MIT Press.

Montrul, S. (2012). El bilingüismo en el mundo hispanohablante. Wiley-Blackwell.

Slabakova, R., Leal, T., Dudley, A., & Stack, M. (2020). Generative Second Language Acquisition. Cambridge University Press.

VanPatten, B., & Williams, J. (Eds.). (2015). Theories in second language acquisition: An introduction (2nd ed). Routledge.

Schwieter, J. W., & Benati, A. (2019). The Cambridge Handbook of Language Learning. Cambridge University Press.
 
VanPatten, B., Smith, M., & Benati, A. G. (2019). Key Questions in Second Language Acquisition: An Introduction.  Cambridge University Press
 

Bibliografia complementària

Baker, C. (2014). A parents’ and teachers’ guide to bilingualism (Fourth edition). Multilingual Matters.

Crain, S., & Thornton, R. (1998). Investigations in universal grammar: A guide to experiments on the acquisition of syntax and semantics. MIT Press.

Herschensohn, J. R., & Young-Scholten, M. (Eds.). (2013). The Cambridge handbook of second language acquisition. Cambridge University Press.

Juffs, A., & Rodríguez, G. A. (2014). Second Language Sentence Processing. Routledge.

Lozano, C., & Mendikoetxea, A. (2013). Learner corpora and SLA: the design and collection of CEDEL2. In A. Díaz-Negrillo, N. Ballier & P. Thompson (Eds.), Automatic Treatment and Analysis of Learner Corpus Data. Amsterdam: John Benjamins, pp. 65-100.

MacWhinney, B. (2000). The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk (3rd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. http://childes.psy.cmu.edu/clan

Meisel, J. M. (2011). First and second language acquisition: parallels and differences, Cambridge: Cambridge University Press, P118.2 .M45 2011

Meisel, J. M. (2019). Bilingual children: A guide for parents. Cambridge University Press.

Montrul, S. (2004). The acquisition of Spanish. Amsterdam/Philadelphia: Jonh Benjamins.

Montrul, S., & Polinsky, M. (2021). The Cambridge Handbook of Heritage Languages and Linguistics. Cambridge University Press.

VanPatten Bill & Alessandro G Benati (2010) Key Terms in Second Language Acquisition, London: Continuum International Publishing Group.

White, L. (2003). Second Language Acquisition and Universal Grammar. Cambridge University Press.