Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25468 - Ensenyament de Llengües


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25468 - Ensenyament de Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Professorat:
Marta Gonzalez Gaspar
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Ensenyament de llengües té un caràcter propedèutic i general perquè és la primera assignatura del perfil formatiu optatiu de Llengües en Entorns Educatius. Per tant, no cal haver cursat cap assignatura prèvia.

D’una banda, aquesta optativa recupera i sistematitza la introducció empírica que els estudiants van cursar a primer curs, en l’assignatura obligatòria d’Estudi de Casos: Llengües i Educació. De l’altra, prepara el terreny per a les assignatures més especialitzades del mateix perfil optatiu que es poden cursar a 4t curs (Materials didàctics de Llengües, Currículum i Avaluació de Llengües i Adquisició de Llengües).

L’assignatura explora els elements lingüístics, psicològics i pedagògics més rellevants implicats en l’ensenyament formal de llengües, en general, com l’anàlisi de necessitats lingüístiques, l’elaboració de currículums i programacions didàctiques, l’anàlisi i utilització de materials didàctics, la planificació de classes, l’avaluació de llengües, els contextos d’aprenentatge o el paper del professorat i l’alumnat.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia 

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals 

Específiques (E)

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

Resultats de l'aprenentatge

RA2. Identifica, analitza i gestiona situacions lingüístiques a l'aula.

 • Nivell més aprofundit.

RA4. Distingeix les diferents metodologies d'ensenyament de llengües i n’identifica els trets principals.

 • Nivell d’introducció.

RA7. Proposa i aplica instruments adequats d'avaluació de l'aprenentatge i la competència lingüística.

 • Nivell d’introducció.

RA8. Analitza i valora els materials didàctics per aprendre llengües, per triar els més adequats a cada context i per usar-los de manera apropiada.

 • Nivell d’introducció.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En aquesta assignatura es treballa l'ODS 4 Educació de qualitat.

Continguts

 1. Conceptes bàsics. L1/L2; parla/escriptura; formal/no formal/informal. Destreses receptives i productives; pronunciació, lèxic, gramàtica i cultura. Competència gramatical, comunicativa i estratègica.

 2. Teories lingüístiques. Gramàtica tradicional, estructuralisme, generativisme, lingüística del text, anàlisi del discurs, pragmàtica, lingüística del corpus.

 3. Teories psicològiques i aprenentatge de llengües: conductisme, cognitivisme, humanisme, constructivisme

 4. Metodologies. Mètodes: directe, traducció, estructuroglobal, nocional-funcional, enfocaments comunicatius, projectes o tasques, aprenentatge cooperatiu.

 5. Currículums. Marc Europeu Comú de Referència. Portfolio Europeu de les Llengües.

 6. Planificació de classe. Presentació d'ítems, pràctiques mecàniques, tancades i comunicatives.

 7. Avaluació formativa i sumativa; diagnòstica, de competència o nivell.

Metodologia docent

La metodologia és interactiva i fomenta la participació activa de l’alumnat, així com la reflexió individual i grupal i el treball cooperatiu. Les activitats també inclouen treball en grup i estudi individual.

Durant el curs hi haurà espais de fonamentació teòrica. Els continguts teòrics es treballen també a partir d'activitats experiencials on l’alumnat experimentarà i reflexionarà sobre activitats d'aula relacionades amb aquests continguts.

Avaluació

Avaluació

 

Recuperació

 

 

Activitat d’avaluació:

 

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Elaboració d'un portafoli

 

 

50%

 

 

Recuperable

 

Lliurament de treball escrit.

(Recuperable el 70% per tant, la nota máxima no podrà ser superior a 7).

 

Treball individual

Defensa oral i escrita d'una proposta didàctica.

 

40%

 

 

No recuperable

 

 

 

Treball en equip.

Repte: d’una aproximació inicial (versió 01) a una proposta final (versió 02).

 

10%

 

Recuperable

 

 

 

Treball individual.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:

Cassany, Daniel (2021): El arte de dar clase. Barcelona: Anagrama.

Council of Europe. (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press. Versió castellana: Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Instituto Cervantes, MECD i Anaya. 2002. Versió catalana: Marc europeu comú de referencia per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Govern de les Illes Balears i Govern d’Andorra. 2003.

Higueras, M. et al (2017) Enseñar léxico en la clase de español. El poder de las palabras. Barcelona: Difusión.

Mitchell, Rosamond, Myles, Florence i Marsden, Emma (2019): Second language learning theories. Londres: Routledge. 4a edició.

Muñoz, Carmen. (2002) Aprender idiomas. Barcelona: Paidós.

Richards, Jack. C. i Theodore S. Rodgers. (2014) Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press. 3a edició.

Ruiz de Zarobe, Leyre i Ruiz de Zarobe, Yolanda (2013). Enseñar hoy una lengua extranjera. Valencia: Portal Education.

Ruiz Martín, Hector (2020). ¿Cómo aprendemos? Barcelona: Graó.

Sanmartí, N. (2019)  Avaluar i aprendre: un únic procés. Barcelona: Octaedro.

Scrivener J. (2005) Learning Teaching. Oxford: Macmillan books for teachers.

 

Bibliografia complementària:

Arendt, Hannah (2016). Entre el pasado y el futuro. Barcelona: Península.

Hedge, Tricia (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.

Mora, Francisco (2017). Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: Alianza.

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació.


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25468 - Ensenyament de Llengües


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25468 - Ensenyament de Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Professorat:
Marta Gonzalez Gaspar
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Ensenyament de llengües té un caràcter propedèutic i general perquè és la primera assignatura del perfil formatiu optatiu de Llengües en Entorns Educatius. Per tant, no cal haver cursat cap assignatura prèvia.

D’una banda, aquesta optativa recupera i sistematitza la introducció empírica que els estudiants van cursar a primer curs, en l’assignatura obligatòria d’Estudi de Casos: Llengües i Educació. De l’altra, prepara el terreny per a les assignatures més especialitzades del mateix perfil optatiu que es poden cursar a 4t curs (Materials didàctics de Llengües, Currículum i Avaluació de Llengües i Adquisició de Llengües).

L’assignatura explora els elements lingüístics, psicològics i pedagògics més rellevants implicats en l’ensenyament formal de llengües, en general, com l’anàlisi de necessitats lingüístiques, l’elaboració de currículums i programacions didàctiques, l’anàlisi i utilització de materials didàctics, la planificació de classes, l’avaluació de llengües, els contextos d’aprenentatge o el paper del professorat i l’alumnat.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia 

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals 

Específiques (E)

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

Resultats de l'aprenentatge

RA2. Identifica, analitza i gestiona situacions lingüístiques a l'aula.

 • Nivell més aprofundit.

RA4. Distingeix les diferents metodologies d'ensenyament de llengües i n’identifica els trets principals.

 • Nivell d’introducció.

RA7. Proposa i aplica instruments adequats d'avaluació de l'aprenentatge i la competència lingüística.

 • Nivell d’introducció.

RA8. Analitza i valora els materials didàctics per aprendre llengües, per triar els més adequats a cada context i per usar-los de manera apropiada.

 • Nivell d’introducció.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En aquesta assignatura es treballa l'ODS 4 Educació de qualitat.

Continguts

 1. Conceptes bàsics. L1/L2; parla/escriptura; formal/no formal/informal. Destreses receptives i productives; pronunciació, lèxic, gramàtica i cultura. Competència gramatical, comunicativa i estratègica.

 2. Teories lingüístiques. Gramàtica tradicional, estructuralisme, generativisme, lingüística del text, anàlisi del discurs, pragmàtica, lingüística del corpus.

 3. Teories psicològiques i aprenentatge de llengües: conductisme, cognitivisme, humanisme, constructivisme

 4. Metodologies. Mètodes: directe, traducció, estructuroglobal, nocional-funcional, enfocaments comunicatius, projectes o tasques, aprenentatge cooperatiu.

 5. Currículums. Marc Europeu Comú de Referència. Portfolio Europeu de les Llengües.

 6. Planificació de classe. Presentació d'ítems, pràctiques mecàniques, tancades i comunicatives.

 7. Avaluació formativa i sumativa; diagnòstica, de competència o nivell.

Metodologia docent

La metodologia és interactiva i fomenta la participació activa de l’alumnat, així com la reflexió individual i grupal i el treball cooperatiu. Les activitats també inclouen treball en grup i estudi individual.

Durant el curs hi haurà espais de fonamentació teòrica. Els continguts teòrics es treballen també a partir d'activitats experiencials on l’alumnat experimentarà i reflexionarà sobre activitats d'aula relacionades amb aquests continguts.

Avaluació

Avaluació

 

Recuperació

 

 

Activitat d’avaluació:

 

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Elaboració d'un portafoli

 

 

50%

 

 

Recuperable

 

Lliurament de treball escrit.

(Recuperable el 70% per tant, la nota máxima no podrà ser superior a 7).

 

Treball individual

Defensa oral i escrita d'una proposta didàctica.

 

40%

 

 

No recuperable

 

 

 

Treball en equip.

Repte: d’una aproximació inicial (versió 01) a una proposta final (versió 02).

 

10%

 

Recuperable

 

 

 

Treball individual.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:

Cassany, Daniel (2021): El arte de dar clase. Barcelona: Anagrama.

Council of Europe. (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press. Versió castellana: Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Instituto Cervantes, MECD i Anaya. 2002. Versió catalana: Marc europeu comú de referencia per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Govern de les Illes Balears i Govern d’Andorra. 2003.

Higueras, M. et al (2017) Enseñar léxico en la clase de español. El poder de las palabras. Barcelona: Difusión.

Mitchell, Rosamond, Myles, Florence i Marsden, Emma (2019): Second language learning theories. Londres: Routledge. 4a edició.

Muñoz, Carmen. (2002) Aprender idiomas. Barcelona: Paidós.

Richards, Jack. C. i Theodore S. Rodgers. (2014) Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press. 3a edició.

Ruiz de Zarobe, Leyre i Ruiz de Zarobe, Yolanda (2013). Enseñar hoy una lengua extranjera. Valencia: Portal Education.

Ruiz Martín, Hector (2020). ¿Cómo aprendemos? Barcelona: Graó.

Sanmartí, N. (2019)  Avaluar i aprendre: un únic procés. Barcelona: Octaedro.

Scrivener J. (2005) Learning Teaching. Oxford: Macmillan books for teachers.

 

Bibliografia complementària:

Arendt, Hannah (2016). Entre el pasado y el futuro. Barcelona: Península.

Hedge, Tricia (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.

Mora, Francisco (2017). Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: Alianza.

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació.


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25468 - Ensenyament de Llengües


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25468 - Ensenyament de Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Professorat:
Marta Gonzalez Gaspar
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Ensenyament de llengües té un caràcter propedèutic i general perquè és la primera assignatura del perfil formatiu optatiu de Llengües en Entorns Educatius. Per tant, no cal haver cursat cap assignatura prèvia.

D’una banda, aquesta optativa recupera i sistematitza la introducció empírica que els estudiants van cursar a primer curs, en l’assignatura obligatòria d’Estudi de Casos: Llengües i Educació. De l’altra, prepara el terreny per a les assignatures més especialitzades del mateix perfil optatiu que es poden cursar a 4t curs (Materials didàctics de Llengües, Currículum i Avaluació de Llengües i Adquisició de Llengües).

L’assignatura explora els elements lingüístics, psicològics i pedagògics més rellevants implicats en l’ensenyament formal de llengües, en general, com l’anàlisi de necessitats lingüístiques, l’elaboració de currículums i programacions didàctiques, l’anàlisi i utilització de materials didàctics, la planificació de classes, l’avaluació de llengües, els contextos d’aprenentatge o el paper del professorat i l’alumnat.

Competències associades

Competències bàsiques (CB)

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia 

Generals (G)

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals 

Específiques (E)

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

Resultats de l'aprenentatge

RA2. Identifica, analitza i gestiona situacions lingüístiques a l'aula.

 • Nivell més aprofundit.

RA4. Distingeix les diferents metodologies d'ensenyament de llengües i n’identifica els trets principals.

 • Nivell d’introducció.

RA7. Proposa i aplica instruments adequats d'avaluació de l'aprenentatge i la competència lingüística.

 • Nivell d’introducció.

RA8. Analitza i valora els materials didàctics per aprendre llengües, per triar els més adequats a cada context i per usar-los de manera apropiada.

 • Nivell d’introducció.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En aquesta assignatura es treballa l'ODS 4 Educació de qualitat.

Continguts

 1. Conceptes bàsics. L1/L2; parla/escriptura; formal/no formal/informal. Destreses receptives i productives; pronunciació, lèxic, gramàtica i cultura. Competència gramatical, comunicativa i estratègica.

 2. Teories lingüístiques. Gramàtica tradicional, estructuralisme, generativisme, lingüística del text, anàlisi del discurs, pragmàtica, lingüística del corpus.

 3. Teories psicològiques i aprenentatge de llengües: conductisme, cognitivisme, humanisme, constructivisme

 4. Metodologies. Mètodes: directe, traducció, estructuroglobal, nocional-funcional, enfocaments comunicatius, projectes o tasques, aprenentatge cooperatiu.

 5. Currículums. Marc Europeu Comú de Referència. Portfolio Europeu de les Llengües.

 6. Planificació de classe. Presentació d'ítems, pràctiques mecàniques, tancades i comunicatives.

 7. Avaluació formativa i sumativa; diagnòstica, de competència o nivell.

Metodologia docent

La metodologia és interactiva i fomenta la participació activa de l’alumnat, així com la reflexió individual i grupal i el treball cooperatiu. Les activitats també inclouen treball en grup i estudi individual.

Durant el curs hi haurà espais de fonamentació teòrica. Els continguts teòrics es treballen també a partir d'activitats experiencials on l’alumnat experimentarà i reflexionarà sobre activitats d'aula relacionades amb aquests continguts.

Avaluació

Avaluació

 

Recuperació

 

 

Activitat d’avaluació:

 

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Elaboració d'un portafoli

 

 

50%

 

 

Recuperable

 

Lliurament de treball escrit.

(Recuperable el 70% per tant, la nota máxima no podrà ser superior a 7).

 

Treball individual

Defensa oral i escrita d'una proposta didàctica.

 

40%

 

 

No recuperable

 

 

 

Treball en equip.

Repte: d’una aproximació inicial (versió 01) a una proposta final (versió 02).

 

10%

 

Recuperable

 

 

 

Treball individual.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:

Cassany, Daniel (2021): El arte de dar clase. Barcelona: Anagrama.

Council of Europe. (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press. Versió castellana: Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: Instituto Cervantes, MECD i Anaya. 2002. Versió catalana: Marc europeu comú de referencia per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Govern de les Illes Balears i Govern d’Andorra. 2003.

Higueras, M. et al (2017) Enseñar léxico en la clase de español. El poder de las palabras. Barcelona: Difusión.

Mitchell, Rosamond, Myles, Florence i Marsden, Emma (2019): Second language learning theories. Londres: Routledge. 4a edició.

Muñoz, Carmen. (2002) Aprender idiomas. Barcelona: Paidós.

Richards, Jack. C. i Theodore S. Rodgers. (2014) Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press. 3a edició.

Ruiz de Zarobe, Leyre i Ruiz de Zarobe, Yolanda (2013). Enseñar hoy una lengua extranjera. Valencia: Portal Education.

Ruiz Martín, Hector (2020). ¿Cómo aprendemos? Barcelona: Graó.

Sanmartí, N. (2019)  Avaluar i aprendre: un únic procés. Barcelona: Octaedro.

Scrivener J. (2005) Learning Teaching. Oxford: Macmillan books for teachers.

 

Bibliografia complementària:

Arendt, Hannah (2016). Entre el pasado y el futuro. Barcelona: Península.

Hedge, Tricia (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.

Mora, Francisco (2017). Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: Alianza.

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació.