Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25467 - Currículum i Avaluació de Llengües


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25467 - Currículum i Avaluació de Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Professorat:
Encarnacion Atienza Cerezo
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura Currículum i avaluació pretén ajudar l’estudiant a desenvolupar una visió crítica dels programes de llengües i dels diferents tipus d’avaluació, per tal que, quan hagi d’enfrontar-se a tasques professionals de disseny i execució de programes de llengües, pugui prendre decisions ben fonamentades.

Amb aquesta finalitat s’estudiarà la relació que cal mantenir entre les necessitats tant de la societat com dels aprenents i el currículum de llengües, es presentaran els diferents marcs de referència vigents així com un enfocament de l’avaluació congruent amb una visió comunicativa de la llengua i sòcio-constructivista de l'aprenentatge. 

En finalitzar l’assignatura els estudiants hauran de ser capaços de dissenyar parcialment de forma autònoma i justificada un programa d’aprenentatge de llengües tot adaptant els estàndards segons requereixi el context on s’ha d’inscriure el programa.

 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme
 • E14 Dissenyar i gestionar projectes lingüístics en àmbits educatius, en empreses i institucions i en relació amb el desenvolupament de tecnologies lingüístiques

Resultats de l'aprenentatge

 • RA5. Adquireix les nocions bàsiques per dissenyar intervencions formals d'ensenyament de llengües.
  • Nivell d’aprofundiment.
 • RA6. Analitza i valora currículums de llengües per concretar-los i per adaptar-los a diferents contextos educatius.
  • Nivell d’aprofundiment.
 • RA7. Proposa i aplica instruments adequats d'avaluació de l'aprenentatge i la competència lingüística.
  • Nivell d’aprofundiment.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4. Educació de qualitat. 

ODS 6 Treball decent i creixement econòmic

Prerequisits

És recomanable haver cursat altres assignatures del perfil formatiu en ensenyament de llengües. 

Continguts

 1. Lleis d’educació. Nivells de concreció curricular. Currícula d’ensenyament, projecte curricular de centre, plans de classe i gestió d’aula. Currículum oficial i currículum ocult. Ideologia i educació.
 2. Models de currículum. Relacions entre currículum i teories de l’aprenentatge i de la llengua. La programació per competències. Fortaleses i debilitats. 
 3. Relació entre currículum i avaluació. Principis i funcions de l'avaluació en l'ensenyament-aprenentatge de llengües. Història de l’avaluació de l’aprenentatge de llengües.
 4. Concepte i tipus d’avaluació: inicial, final i continuada; diagnòstica, formativa, sumativa, normativa, criterial, ipsativa, certificativa, competencial, etc. Autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.
 5. Instruments d'avaluació: proves, portafolis, entrevistes, observació d’aula, exàmens, rúbriques, llistes de control, pautes metacognitives, etc. Criteris d’avaluació: construcció i gestió d’aula. Seqüenciació i avaluació.
 6. Avaluació de l’aprenentatge i per a l’aprenentatge. Avaluació a l’aula. Comunicació, motivació, autonomia i afectivitat en l’avaluació. Processos de reflexió i metacognició. 

Metodologia docent

La metodologia és interactiva i fomenta la participació activa de l'estudiant, així com la reflexió individual i grupal i el treball cooperatiu.

Els continguts teòrics es treballen a partir d'activitats experiencials on els estudiants hauran d'experimentar i reflexionar sobre activitats d'aula relacionades amb aquests continguts. Es potencia la reflexió, metacognició i el qüestionament. 

Avaluació

 

                                                  
                                             

                         Avaluació                                                 Recuperació
Activitat d'avaluació Ponderació sobre la nota final Recuperable / No recuperable  Ponderació sobre nota final  Forma de recuperació Requisits i observacions
Activitat en equip: disseny justificat d'un programa de llengües per a un context educatiu determinat (G1, G3, E5, G19) 50% recuperable 50% Lliurament del treball En la recuperació: treball individual.
Activitat individual: diari d'aprenentatge (G1, G3, G9, E5, G19) 20% No recuperable       
Activitat individual: reflexió visual (G3, G9, G10, G19) 30% Recuperable  30%    

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, capítols 3, 6 i 9, Anexos C i D [http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf]

Ribas, T. i Ferrer, M. (2009). Avaluació. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura, 47 (Monogràfic).

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. [Article publicat online]

Morales, M. i Fernández, J. (2022). La evaluación formativa:  estrategias eficaces para regular el aprendizaje. Valencia: SM. 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25467 - Currículum i Avaluació de Llengües


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25467 - Currículum i Avaluació de Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Professorat:
Encarnacion Atienza Cerezo
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura Currículum i avaluació pretén ajudar l’estudiant a desenvolupar una visió crítica dels programes de llengües i dels diferents tipus d’avaluació, per tal que, quan hagi d’enfrontar-se a tasques professionals de disseny i execució de programes de llengües, pugui prendre decisions ben fonamentades.

Amb aquesta finalitat s’estudiarà la relació que cal mantenir entre les necessitats tant de la societat com dels aprenents i el currículum de llengües, es presentaran els diferents marcs de referència vigents així com un enfocament de l’avaluació congruent amb una visió comunicativa de la llengua i sòcio-constructivista de l'aprenentatge. 

En finalitzar l’assignatura els estudiants hauran de ser capaços de dissenyar parcialment de forma autònoma i justificada un programa d’aprenentatge de llengües tot adaptant els estàndards segons requereixi el context on s’ha d’inscriure el programa.

 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme
 • E14 Dissenyar i gestionar projectes lingüístics en àmbits educatius, en empreses i institucions i en relació amb el desenvolupament de tecnologies lingüístiques

Resultats de l'aprenentatge

 • RA5. Adquireix les nocions bàsiques per dissenyar intervencions formals d'ensenyament de llengües.
  • Nivell d’aprofundiment.
 • RA6. Analitza i valora currículums de llengües per concretar-los i per adaptar-los a diferents contextos educatius.
  • Nivell d’aprofundiment.
 • RA7. Proposa i aplica instruments adequats d'avaluació de l'aprenentatge i la competència lingüística.
  • Nivell d’aprofundiment.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4. Educació de qualitat. 

ODS 6 Treball decent i creixement econòmic

Prerequisits

És recomanable haver cursat altres assignatures del perfil formatiu en ensenyament de llengües. 

Continguts

 1. Lleis d’educació. Nivells de concreció curricular. Currícula d’ensenyament, projecte curricular de centre, plans de classe i gestió d’aula. Currículum oficial i currículum ocult. Ideologia i educació.
 2. Models de currículum. Relacions entre currículum i teories de l’aprenentatge i de la llengua. La programació per competències. Fortaleses i debilitats. 
 3. Relació entre currículum i avaluació. Principis i funcions de l'avaluació en l'ensenyament-aprenentatge de llengües. Història de l’avaluació de l’aprenentatge de llengües.
 4. Concepte i tipus d’avaluació: inicial, final i continuada; diagnòstica, formativa, sumativa, normativa, criterial, ipsativa, certificativa, competencial, etc. Autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.
 5. Instruments d'avaluació: proves, portafolis, entrevistes, observació d’aula, exàmens, rúbriques, llistes de control, pautes metacognitives, etc. Criteris d’avaluació: construcció i gestió d’aula. Seqüenciació i avaluació.
 6. Avaluació de l’aprenentatge i per a l’aprenentatge. Avaluació a l’aula. Comunicació, motivació, autonomia i afectivitat en l’avaluació. Processos de reflexió i metacognició. 

Metodologia docent

La metodologia és interactiva i fomenta la participació activa de l'estudiant, així com la reflexió individual i grupal i el treball cooperatiu.

Els continguts teòrics es treballen a partir d'activitats experiencials on els estudiants hauran d'experimentar i reflexionar sobre activitats d'aula relacionades amb aquests continguts. Es potencia la reflexió, metacognició i el qüestionament. 

Avaluació

 

                                                  
                                             

                         Avaluació                                                 Recuperació
Activitat d'avaluació Ponderació sobre la nota final Recuperable / No recuperable  Ponderació sobre nota final  Forma de recuperació Requisits i observacions
Activitat en equip: disseny justificat d'un programa de llengües per a un context educatiu determinat (G1, G3, E5, G19) 50% recuperable 50% Lliurament del treball En la recuperació: treball individual.
Activitat individual: diari d'aprenentatge (G1, G3, G9, E5, G19) 20% No recuperable       
Activitat individual: reflexió visual (G3, G9, G10, G19) 30% Recuperable  30%    

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, capítols 3, 6 i 9, Anexos C i D [http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf]

Ribas, T. i Ferrer, M. (2009). Avaluació. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura, 47 (Monogràfic).

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. [Article publicat online]

Morales, M. i Fernández, J. (2022). La evaluación formativa:  estrategias eficaces para regular el aprendizaje. Valencia: SM. 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25467 - Currículum i Avaluació de Llengües


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25467 - Currículum i Avaluació de Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3 i 4
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Professorat:
Encarnacion Atienza Cerezo
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura Currículum i avaluació pretén ajudar l’estudiant a desenvolupar una visió crítica dels programes de llengües i dels diferents tipus d’avaluació, per tal que, quan hagi d’enfrontar-se a tasques professionals de disseny i execució de programes de llengües, pugui prendre decisions ben fonamentades.

Amb aquesta finalitat s’estudiarà la relació que cal mantenir entre les necessitats tant de la societat com dels aprenents i el currículum de llengües, es presentaran els diferents marcs de referència vigents així com un enfocament de l’avaluació congruent amb una visió comunicativa de la llengua i sòcio-constructivista de l'aprenentatge. 

En finalitzar l’assignatura els estudiants hauran de ser capaços de dissenyar parcialment de forma autònoma i justificada un programa d’aprenentatge de llengües tot adaptant els estàndards segons requereixi el context on s’ha d’inscriure el programa.

 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics
 • E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme
 • E14 Dissenyar i gestionar projectes lingüístics en àmbits educatius, en empreses i institucions i en relació amb el desenvolupament de tecnologies lingüístiques

Resultats de l'aprenentatge

 • RA5. Adquireix les nocions bàsiques per dissenyar intervencions formals d'ensenyament de llengües.
  • Nivell d’aprofundiment.
 • RA6. Analitza i valora currículums de llengües per concretar-los i per adaptar-los a diferents contextos educatius.
  • Nivell d’aprofundiment.
 • RA7. Proposa i aplica instruments adequats d'avaluació de l'aprenentatge i la competència lingüística.
  • Nivell d’aprofundiment.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4. Educació de qualitat. 

ODS 6 Treball decent i creixement econòmic

Prerequisits

És recomanable haver cursat altres assignatures del perfil formatiu en ensenyament de llengües. 

Continguts

 1. Lleis d’educació. Nivells de concreció curricular. Currícula d’ensenyament, projecte curricular de centre, plans de classe i gestió d’aula. Currículum oficial i currículum ocult. Ideologia i educació.
 2. Models de currículum. Relacions entre currículum i teories de l’aprenentatge i de la llengua. La programació per competències. Fortaleses i debilitats. 
 3. Relació entre currículum i avaluació. Principis i funcions de l'avaluació en l'ensenyament-aprenentatge de llengües. Història de l’avaluació de l’aprenentatge de llengües.
 4. Concepte i tipus d’avaluació: inicial, final i continuada; diagnòstica, formativa, sumativa, normativa, criterial, ipsativa, certificativa, competencial, etc. Autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.
 5. Instruments d'avaluació: proves, portafolis, entrevistes, observació d’aula, exàmens, rúbriques, llistes de control, pautes metacognitives, etc. Criteris d’avaluació: construcció i gestió d’aula. Seqüenciació i avaluació.
 6. Avaluació de l’aprenentatge i per a l’aprenentatge. Avaluació a l’aula. Comunicació, motivació, autonomia i afectivitat en l’avaluació. Processos de reflexió i metacognició. 

Metodologia docent

La metodologia és interactiva i fomenta la participació activa de l'estudiant, així com la reflexió individual i grupal i el treball cooperatiu.

Els continguts teòrics es treballen a partir d'activitats experiencials on els estudiants hauran d'experimentar i reflexionar sobre activitats d'aula relacionades amb aquests continguts. Es potencia la reflexió, metacognició i el qüestionament. 

Avaluació

 

                                                  
                                             

                         Avaluació                                                 Recuperació
Activitat d'avaluació Ponderació sobre la nota final Recuperable / No recuperable  Ponderació sobre nota final  Forma de recuperació Requisits i observacions
Activitat en equip: disseny justificat d'un programa de llengües per a un context educatiu determinat (G1, G3, E5, G19) 50% recuperable 50% Lliurament del treball En la recuperació: treball individual.
Activitat individual: diari d'aprenentatge (G1, G3, G9, E5, G19) 20% No recuperable       
Activitat individual: reflexió visual (G3, G9, G10, G19) 30% Recuperable  30%    

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia general

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, capítols 3, 6 i 9, Anexos C i D [http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf]

Ribas, T. i Ferrer, M. (2009). Avaluació. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura, 47 (Monogràfic).

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. [Article publicat online]

Morales, M. i Fernández, J. (2022). La evaluación formativa:  estrategias eficaces para regular el aprendizaje. Valencia: SM.