Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25464 - El Significat en les Llengües


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25464 - El Significat en les Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Laia Mayol Toll
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura és una iniciació a l’estudi del significat a les llengües. L’estudiant es familiaritzarà amb els aspectes més fonamentals del significat de les paraules i les frases, i també amb la manera en què aquestes interactuen amb el context per donar com a resultat una interpretació completa. Al mateix temps, s’introduiran algunes semblances i diferències interlingüístiques en els sistemes de codificar el significat. Finalment, es desenvoluparà la capacitat de l’estudiant per utilitzar tècniques formals en l’anàlisi del significat.

 

 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip

c) Competències específiques

 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi lingüística en les seves diferents dimensions.
  • Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi semàntica i pragmàtica de fenòmens bàsics.
 • RA3. Descriu estructures complexes en les diferents dimensions del llenguatge (fonològica, lèxica, sintàctica o semàntica) usant els conceptes analítics apropiats.
  • Descriu amb precisió la interpretació semàntica i pragmàtica d’estructures morfosintàctics bàsics usant els conceptes analítics apropiats.
 • RA4. Aplica principis teòrics per explicar fenòmens del llenguatge natural en les seves diferents dimensions.
  • Aplica principis teòrics per explicar fenòmens semàntics i pragmàtics bàsics.
 • RA6. Aplica amb rigor els diferents mètodes d'investigació empírica per a l'estudi de qüestions lingüístiques variades.
  • Aplica amb rigor els diferents mètodes d'investigació empírica per poder distingir entre els papers de la semàntica i de la pragmàtica a la comunicació lingüística.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides

Prerequisits

Són recomanables Lingüística 2 i l'Estructura de les Llengües.

Continguts

 • Oracions, enunciats i proposicions
 • Expressions referencials i predicació
 • Relacions de significat
 • Lògica proposicional
 • Composició del significat
 • Significat i context
 • Significat interpersonal i inferencial. Significat metafòric.
 

Metodologia docent

L’assignatura presenta la següent organització:

 • 1 sessió/setmana de “grup gran”; 1 sessió/setmana de seminari 
 • Lectures: calculeu aproximadament 2 hores/setmana de lectura. Es donarà per suposat que s'ha llegit la lectura abans de la classe en què se’n parla. 
 • Qüestionaris: cada setmana hi haurà un breu qüestionari que us ajudarà a veure si heu entès els principals conceptes introduïts a les lectures.
 • Activitats regulars: hi haurà exercicis setmanals, que tenen la funció de donar-vos l’oportunitat de consolidar els conceptes i les tècniques que s’expliquen a classe i de preparar-vos pels exàmens.

Les sessions de grup gran consistiran en la discussió de les lectures. Es començarà amb un breu qüestionari i, a continuació,  es resoldran dubtes i es discutiran els conceptes i mètodes necessaris per poder fer les activitats avaluables. Les sessions de seminari es basaran en la discussió dels exercicis que s’assignaran cada setmana. Les tasques fora de l’aula consistiran sobretot en la lectura obligatòria de cada setmana i, quan s'escaigui, la realització dels exercicis assignats.

 

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Requisits i observacions

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/
No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Tasca 1

20%

No recuperable

 

 

(2)

Tasca 2

20%

No recuperable

 

 

(2)

Examen 

40%

Recuperable

60%

Examen

(1) Cal aprovar examen d'avaluació/recuperació per superar assignatura

Activitats en grup

10%

No recuperable

 

__

 (2)

Qüestionaris i participació a classe

10%

No recuperable

 

__

 (2)

(1)  Si la nota mitjana (resultant de totes les activitats avaluables) és superior a 5 però no s'aprova l'examen, la qualificació final de l'assignatura serà la de l'examen.

(2) Si no s'aprova l'examen en el període ordinari d'avaluació, es guardaran per a la recuperació les puntuacions obtingudes en la resta d'activitats amb un valor del 40% respecte de la qualificació final. Les activitats no realitzades o no lliurades durant el curs reben la puntuació de 0.

 

En cap cas es tolerarà el plagi, ni la consulta en tasques i exàmens de cap material que no estigui permès explícitament. Qualsevol acte de plagi o ús indegut de materials a una tasca o examen resultarà en una nota de 0. Si sospitem que heu plagiat en alguna activitat, tasca o examen, us avisarem i ens reservarem el dret de no avaluar el material en qüestió.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia obligatòria

 

Hurford, James R., Brendan Heasley & Michael B. Smith. 2007. Semantics: A coursebook (2nd Edition). Cambridge University Press. (Es pot comprar fàcilment per Internet)

 

Bibliografia complementària

 

Ariel, Mira. 2010. Defining Pragmatics (Research Surveys in Linguistics). Cambridge University Press. 

Birner, Betty J. 2013. Introduction to Pragmatics.  Wiley-Blackwell.

Cann, Ronnie, Ruth Kempson & Eleni Gregoromichelaki. 2009. Formal Semantics: An Introduction to meaning in language: Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge University Press.

Cruse, Alan. 2011. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford Textbooks in Linguistics (OUP)

Escandell, Maria Victoria. Fundamentos de semántica composicional.  Ariel.

Espinal, M.Teresa, Josep Macià, Jaume Mateu, Josep Quer. 2014. Semántica. Akal.

Kearns, Kate. 2011. Semantics (2nd Edition). Palgrave Macmillan

Portner, Paul. 2004. What is Meaning? Fundamentals of Formal Semantics. Blackwell.

Riemer, Nick. 2010. Introducing Semantics (Cambridge Introductions to Language and Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press.

Saeed, John I. 2003. Semantics (2nd edition). Blackwell Publishing.

Zimmermann, Thomas Ede & Wolfgang Sternefeld. 2013. Introduction to Semantics. Mouton Textbook, de Gruyter Mouton.

 

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25464 - El Significat en les Llengües


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25464 - El Significat en les Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Laia Mayol Toll
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura és una iniciació a l’estudi del significat a les llengües. L’estudiant es familiaritzarà amb els aspectes més fonamentals del significat de les paraules i les frases, i també amb la manera en què aquestes interactuen amb el context per donar com a resultat una interpretació completa. Al mateix temps, s’introduiran algunes semblances i diferències interlingüístiques en els sistemes de codificar el significat. Finalment, es desenvoluparà la capacitat de l’estudiant per utilitzar tècniques formals en l’anàlisi del significat.

 

 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip

c) Competències específiques

 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi lingüística en les seves diferents dimensions.
  • Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi semàntica i pragmàtica de fenòmens bàsics.
 • RA3. Descriu estructures complexes en les diferents dimensions del llenguatge (fonològica, lèxica, sintàctica o semàntica) usant els conceptes analítics apropiats.
  • Descriu amb precisió la interpretació semàntica i pragmàtica d’estructures morfosintàctics bàsics usant els conceptes analítics apropiats.
 • RA4. Aplica principis teòrics per explicar fenòmens del llenguatge natural en les seves diferents dimensions.
  • Aplica principis teòrics per explicar fenòmens semàntics i pragmàtics bàsics.
 • RA6. Aplica amb rigor els diferents mètodes d'investigació empírica per a l'estudi de qüestions lingüístiques variades.
  • Aplica amb rigor els diferents mètodes d'investigació empírica per poder distingir entre els papers de la semàntica i de la pragmàtica a la comunicació lingüística.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides

Prerequisits

Són recomanables Lingüística 2 i l'Estructura de les Llengües.

Continguts

 • Oracions, enunciats i proposicions
 • Expressions referencials i predicació
 • Relacions de significat
 • Lògica proposicional
 • Composició del significat
 • Significat i context
 • Significat interpersonal i inferencial. Significat metafòric.
 

Metodologia docent

L’assignatura presenta la següent organització:

 • 1 sessió/setmana de “grup gran”; 1 sessió/setmana de seminari 
 • Lectures: calculeu aproximadament 2 hores/setmana de lectura. Es donarà per suposat que s'ha llegit la lectura abans de la classe en què se’n parla. 
 • Qüestionaris: cada setmana hi haurà un breu qüestionari que us ajudarà a veure si heu entès els principals conceptes introduïts a les lectures.
 • Activitats regulars: hi haurà exercicis setmanals, que tenen la funció de donar-vos l’oportunitat de consolidar els conceptes i les tècniques que s’expliquen a classe i de preparar-vos pels exàmens.

Les sessions de grup gran consistiran en la discussió de les lectures. Es començarà amb un breu qüestionari i, a continuació,  es resoldran dubtes i es discutiran els conceptes i mètodes necessaris per poder fer les activitats avaluables. Les sessions de seminari es basaran en la discussió dels exercicis que s’assignaran cada setmana. Les tasques fora de l’aula consistiran sobretot en la lectura obligatòria de cada setmana i, quan s'escaigui, la realització dels exercicis assignats.

 

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Requisits i observacions

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/
No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Tasca 1

20%

No recuperable

 

 

(2)

Tasca 2

20%

No recuperable

 

 

(2)

Examen 

40%

Recuperable

60%

Examen

(1) Cal aprovar examen d'avaluació/recuperació per superar assignatura

Activitats en grup

10%

No recuperable

 

__

 (2)

Qüestionaris i participació a classe

10%

No recuperable

 

__

 (2)

(1)  Si la nota mitjana (resultant de totes les activitats avaluables) és superior a 5 però no s'aprova l'examen, la qualificació final de l'assignatura serà la de l'examen.

(2) Si no s'aprova l'examen en el període ordinari d'avaluació, es guardaran per a la recuperació les puntuacions obtingudes en la resta d'activitats amb un valor del 40% respecte de la qualificació final. Les activitats no realitzades o no lliurades durant el curs reben la puntuació de 0.

 

En cap cas es tolerarà el plagi, ni la consulta en tasques i exàmens de cap material que no estigui permès explícitament. Qualsevol acte de plagi o ús indegut de materials a una tasca o examen resultarà en una nota de 0. Si sospitem que heu plagiat en alguna activitat, tasca o examen, us avisarem i ens reservarem el dret de no avaluar el material en qüestió.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia obligatòria

 

Hurford, James R., Brendan Heasley & Michael B. Smith. 2007. Semantics: A coursebook (2nd Edition). Cambridge University Press. (Es pot comprar fàcilment per Internet)

 

Bibliografia complementària

 

Ariel, Mira. 2010. Defining Pragmatics (Research Surveys in Linguistics). Cambridge University Press. 

Birner, Betty J. 2013. Introduction to Pragmatics.  Wiley-Blackwell.

Cann, Ronnie, Ruth Kempson & Eleni Gregoromichelaki. 2009. Formal Semantics: An Introduction to meaning in language: Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge University Press.

Cruse, Alan. 2011. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford Textbooks in Linguistics (OUP)

Escandell, Maria Victoria. Fundamentos de semántica composicional.  Ariel.

Espinal, M.Teresa, Josep Macià, Jaume Mateu, Josep Quer. 2014. Semántica. Akal.

Kearns, Kate. 2011. Semantics (2nd Edition). Palgrave Macmillan

Portner, Paul. 2004. What is Meaning? Fundamentals of Formal Semantics. Blackwell.

Riemer, Nick. 2010. Introducing Semantics (Cambridge Introductions to Language and Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press.

Saeed, John I. 2003. Semantics (2nd edition). Blackwell Publishing.

Zimmermann, Thomas Ede & Wolfgang Sternefeld. 2013. Introduction to Semantics. Mouton Textbook, de Gruyter Mouton.

 

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25464 - El Significat en les Llengües


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25464 - El Significat en les Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Laia Mayol Toll
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura és una iniciació a l’estudi del significat a les llengües. L’estudiant es familiaritzarà amb els aspectes més fonamentals del significat de les paraules i les frases, i també amb la manera en què aquestes interactuen amb el context per donar com a resultat una interpretació completa. Al mateix temps, s’introduiran algunes semblances i diferències interlingüístiques en els sistemes de codificar el significat. Finalment, es desenvoluparà la capacitat de l’estudiant per utilitzar tècniques formals en l’anàlisi del significat.

 

 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip

c) Competències específiques

 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi lingüística en les seves diferents dimensions.
  • Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi semàntica i pragmàtica de fenòmens bàsics.
 • RA3. Descriu estructures complexes en les diferents dimensions del llenguatge (fonològica, lèxica, sintàctica o semàntica) usant els conceptes analítics apropiats.
  • Descriu amb precisió la interpretació semàntica i pragmàtica d’estructures morfosintàctics bàsics usant els conceptes analítics apropiats.
 • RA4. Aplica principis teòrics per explicar fenòmens del llenguatge natural en les seves diferents dimensions.
  • Aplica principis teòrics per explicar fenòmens semàntics i pragmàtics bàsics.
 • RA6. Aplica amb rigor els diferents mètodes d'investigació empírica per a l'estudi de qüestions lingüístiques variades.
  • Aplica amb rigor els diferents mètodes d'investigació empírica per poder distingir entre els papers de la semàntica i de la pragmàtica a la comunicació lingüística.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides

Prerequisits

Són recomanables Lingüística 2 i l'Estructura de les Llengües.

Continguts

 • Oracions, enunciats i proposicions
 • Expressions referencials i predicació
 • Relacions de significat
 • Lògica proposicional
 • Composició del significat
 • Significat i context
 • Significat interpersonal i inferencial. Significat metafòric.
 

Metodologia docent

L’assignatura presenta la següent organització:

 • 1 sessió/setmana de “grup gran”; 1 sessió/setmana de seminari 
 • Lectures: calculeu aproximadament 2 hores/setmana de lectura. Es donarà per suposat que s'ha llegit la lectura abans de la classe en què se’n parla. 
 • Qüestionaris: cada setmana hi haurà un breu qüestionari que us ajudarà a veure si heu entès els principals conceptes introduïts a les lectures.
 • Activitats regulars: hi haurà exercicis setmanals, que tenen la funció de donar-vos l’oportunitat de consolidar els conceptes i les tècniques que s’expliquen a classe i de preparar-vos pels exàmens.

Les sessions de grup gran consistiran en la discussió de les lectures. Es començarà amb un breu qüestionari i, a continuació,  es resoldran dubtes i es discutiran els conceptes i mètodes necessaris per poder fer les activitats avaluables. Les sessions de seminari es basaran en la discussió dels exercicis que s’assignaran cada setmana. Les tasques fora de l’aula consistiran sobretot en la lectura obligatòria de cada setmana i, quan s'escaigui, la realització dels exercicis assignats.

 

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Requisits i observacions

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/
No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Tasca 1

20%

No recuperable

 

 

(2)

Tasca 2

20%

No recuperable

 

 

(2)

Examen 

40%

Recuperable

60%

Examen

(1) Cal aprovar examen d'avaluació/recuperació per superar assignatura

Activitats en grup

10%

No recuperable

 

__

 (2)

Qüestionaris i participació a classe

10%

No recuperable

 

__

 (2)

(1)  Si la nota mitjana (resultant de totes les activitats avaluables) és superior a 5 però no s'aprova l'examen, la qualificació final de l'assignatura serà la de l'examen.

(2) Si no s'aprova l'examen en el període ordinari d'avaluació, es guardaran per a la recuperació les puntuacions obtingudes en la resta d'activitats amb un valor del 40% respecte de la qualificació final. Les activitats no realitzades o no lliurades durant el curs reben la puntuació de 0.

 

En cap cas es tolerarà el plagi, ni la consulta en tasques i exàmens de cap material que no estigui permès explícitament. Qualsevol acte de plagi o ús indegut de materials a una tasca o examen resultarà en una nota de 0. Si sospitem que heu plagiat en alguna activitat, tasca o examen, us avisarem i ens reservarem el dret de no avaluar el material en qüestió.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia obligatòria

 

Hurford, James R., Brendan Heasley & Michael B. Smith. 2007. Semantics: A coursebook (2nd Edition). Cambridge University Press. (Es pot comprar fàcilment per Internet)

 

Bibliografia complementària

 

Ariel, Mira. 2010. Defining Pragmatics (Research Surveys in Linguistics). Cambridge University Press. 

Birner, Betty J. 2013. Introduction to Pragmatics.  Wiley-Blackwell.

Cann, Ronnie, Ruth Kempson & Eleni Gregoromichelaki. 2009. Formal Semantics: An Introduction to meaning in language: Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge University Press.

Cruse, Alan. 2011. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford Textbooks in Linguistics (OUP)

Escandell, Maria Victoria. Fundamentos de semántica composicional.  Ariel.

Espinal, M.Teresa, Josep Macià, Jaume Mateu, Josep Quer. 2014. Semántica. Akal.

Kearns, Kate. 2011. Semantics (2nd Edition). Palgrave Macmillan

Portner, Paul. 2004. What is Meaning? Fundamentals of Formal Semantics. Blackwell.

Riemer, Nick. 2010. Introducing Semantics (Cambridge Introductions to Language and Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press.

Saeed, John I. 2003. Semantics (2nd edition). Blackwell Publishing.

Zimmermann, Thomas Ede & Wolfgang Sternefeld. 2013. Introduction to Semantics. Mouton Textbook, de Gruyter Mouton.