Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25459 - L'Estructura de les Llengües


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25459 - L'Estructura de les Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Louise Elizabeth Mcnally Seifert
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura té com a finalitat facilitar l’adquisició dels coneixements i habilitats necessaris per comprendre els aspectes estructurals de les llengües i analitzar-ne, a nivell de paraula i d’oració. 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip

c) Competències específiques

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi lingüística en les seves diferents dimensions.
  • Coneix les nocions analítiques bàsiques necessàries per a l'anàlisi morfològica i sintàctica.
 • RA3. Descriu estructures complexes en les diferents dimensions del llenguatge (fonològica, lèxica, sintàctica o semàntica) usant els conceptes analítics apropiats.
  • Descriu estructures complexes en l’àmbit de la morfologia i de la sintaxi usant els conceptes analítics apropiats.
 • RA4. Aplica principis teòrics per explicar fenòmens del llenguatge natural en les seves diferents dimensions.
  • Aplica principis teòrics per explicar fenòmens morfològics i sintàctics bàsics.
 • RA5. Explica diferències entre les llengües en els diferents nivells d'anàlisi del llenguatge natural.
  • Explica diferències entre les llengües en l’àmbit de la morfologia i de la sintaxi.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS4

Prerequisits

Coneixements bàsics de lingüística.

Continguts

 1. Estructura de les paraules: morfologia.
 2. Formació de lexemes.
 3. Interfície entre morfologia i sintaxi.
 4. Estructura de les oracions: sintaxi.
 5. Aspectes o components de la sintaxi: categories, constituents, funcions gramaticals,
  estructura argumental.
 6. Aproximacions teòriques a l’estudi de la morfologia i de la sintaxi.

Metodologia docent

L’assignatura presenta la següent organització: 

 

 • 1 sessió/setmana de “grup gran”; 1 sessió/setmana de seminari
 • Lectures: calculeu aproximadament 2 hores/setmana de lectura. Es donarà per suposat que s’hagi llegit la lectura abans de la classe en què se’n parla. 
 • Activitats regulars: hi haurà exercicis gairebé setmanals, que tenen la funció de donar-vos l’oportunitat de consolidar els conceptes i les tècniques que s’expliquen a classe i de preparar-vos per les activistas avaluares. Aquests exercis es faran a casa i es comentaran als Seminarist. 

Les sessions de grup gran consistiran en l’exposició i discussió dels conceptes i mètodes necessaris per seguir profitosament les lectures i per poder fer les activitats avaluables. Les sessions de seminari es basaran en la discussió dels exercicis que s’assignaran cada setmana. La participació activa de tots els estudiants és essencial en tots dos tipus de sessió, però especialment a les sessions de seminari. Les tasques fora de l’aula consistiran sobretot en la lectura obligatòria de cada setmana i, quan s'escaigui, la realització dels exercicis assignats. 

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Requisits i observacions

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/ 
No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Tasca 1 a classe

20%

Recuperable

10%

Tasca presencial

(2)(3)

Tasca 2 a classe

20%

Recuperable

10%

Tasca presencial

(2)(3)

Examen (1)

40%

Recuperable

60%

Examen (1)

Cal aprovar examen d'avaluació/recuperació per superar assignatura

Activitat en grup

 

10%

No recuperable

10%

 

(2)

Activitats regulars a casa i participació a classe

10%

No recuperable

10%

__

Es valora constància en l’elaboració de les activitats (2)

(1) Si no s'aprova l'examen, encara que la nota mitjana (resultant de totes les activitats avaluables) sigui superior a 5, la qualificació de l'assignatura serà la de l'examen. 

(2) Si no s'aprova l'examen en el període ordinari d'avaluació, es guardaran per a la recuperació les puntuacions obtingudes en la resta d'activitats amb un valor total del 40% respecte de la qualificació final. Les activitats no realitzades o no lliurades durant el curs reben la puntuació de 0. 

(3) Si a l'examen final s'obté millor nota que a les tasques a classe, el final comptarà un 60% i les tasques un 10% cadascuna. 

Bibliografia i recursos d'informació

Lectura obligatoria:

Kroeger, Paul R. (2005), Analyzing grammar. An Introduction. Cambridge University Press. 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25459 - L'Estructura de les Llengües


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25459 - L'Estructura de les Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Louise Elizabeth Mcnally Seifert
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura té com a finalitat facilitar l’adquisició dels coneixements i habilitats necessaris per comprendre els aspectes estructurals de les llengües i analitzar-ne, a nivell de paraula i d’oració. 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip

c) Competències específiques

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi lingüística en les seves diferents dimensions.
  • Coneix les nocions analítiques bàsiques necessàries per a l'anàlisi morfològica i sintàctica.
 • RA3. Descriu estructures complexes en les diferents dimensions del llenguatge (fonològica, lèxica, sintàctica o semàntica) usant els conceptes analítics apropiats.
  • Descriu estructures complexes en l’àmbit de la morfologia i de la sintaxi usant els conceptes analítics apropiats.
 • RA4. Aplica principis teòrics per explicar fenòmens del llenguatge natural en les seves diferents dimensions.
  • Aplica principis teòrics per explicar fenòmens morfològics i sintàctics bàsics.
 • RA5. Explica diferències entre les llengües en els diferents nivells d'anàlisi del llenguatge natural.
  • Explica diferències entre les llengües en l’àmbit de la morfologia i de la sintaxi.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS4

Prerequisits

Coneixements bàsics de lingüística.

Continguts

 1. Estructura de les paraules: morfologia.
 2. Formació de lexemes.
 3. Interfície entre morfologia i sintaxi.
 4. Estructura de les oracions: sintaxi.
 5. Aspectes o components de la sintaxi: categories, constituents, funcions gramaticals,
  estructura argumental.
 6. Aproximacions teòriques a l’estudi de la morfologia i de la sintaxi.

Metodologia docent

L’assignatura presenta la següent organització: 

 

 • 1 sessió/setmana de “grup gran”; 1 sessió/setmana de seminari
 • Lectures: calculeu aproximadament 2 hores/setmana de lectura. Es donarà per suposat que s’hagi llegit la lectura abans de la classe en què se’n parla. 
 • Activitats regulars: hi haurà exercicis gairebé setmanals, que tenen la funció de donar-vos l’oportunitat de consolidar els conceptes i les tècniques que s’expliquen a classe i de preparar-vos per les activistas avaluares. Aquests exercis es faran a casa i es comentaran als Seminarist. 

Les sessions de grup gran consistiran en l’exposició i discussió dels conceptes i mètodes necessaris per seguir profitosament les lectures i per poder fer les activitats avaluables. Les sessions de seminari es basaran en la discussió dels exercicis que s’assignaran cada setmana. La participació activa de tots els estudiants és essencial en tots dos tipus de sessió, però especialment a les sessions de seminari. Les tasques fora de l’aula consistiran sobretot en la lectura obligatòria de cada setmana i, quan s'escaigui, la realització dels exercicis assignats. 

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Requisits i observacions

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/ 
No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Tasca 1 a classe

20%

Recuperable

10%

Tasca presencial

(2)(3)

Tasca 2 a classe

20%

Recuperable

10%

Tasca presencial

(2)(3)

Examen (1)

40%

Recuperable

60%

Examen (1)

Cal aprovar examen d'avaluació/recuperació per superar assignatura

Activitat en grup

 

10%

No recuperable

10%

 

(2)

Activitats regulars a casa i participació a classe

10%

No recuperable

10%

__

Es valora constància en l’elaboració de les activitats (2)

(1) Si no s'aprova l'examen, encara que la nota mitjana (resultant de totes les activitats avaluables) sigui superior a 5, la qualificació de l'assignatura serà la de l'examen. 

(2) Si no s'aprova l'examen en el període ordinari d'avaluació, es guardaran per a la recuperació les puntuacions obtingudes en la resta d'activitats amb un valor total del 40% respecte de la qualificació final. Les activitats no realitzades o no lliurades durant el curs reben la puntuació de 0. 

(3) Si a l'examen final s'obté millor nota que a les tasques a classe, el final comptarà un 60% i les tasques un 10% cadascuna. 

Bibliografia i recursos d'informació

Lectura obligatoria:

Kroeger, Paul R. (2005), Analyzing grammar. An Introduction. Cambridge University Press. 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25459 - L'Estructura de les Llengües


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25459 - L'Estructura de les Llengües
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Louise Elizabeth Mcnally Seifert
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura té com a finalitat facilitar l’adquisició dels coneixements i habilitats necessaris per comprendre els aspectes estructurals de les llengües i analitzar-ne, a nivell de paraula i d’oració. 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip

c) Competències específiques

 • E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball
 • E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius
 • E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Coneix les nocions analítiques necessàries per a l'anàlisi lingüística en les seves diferents dimensions.
  • Coneix les nocions analítiques bàsiques necessàries per a l'anàlisi morfològica i sintàctica.
 • RA3. Descriu estructures complexes en les diferents dimensions del llenguatge (fonològica, lèxica, sintàctica o semàntica) usant els conceptes analítics apropiats.
  • Descriu estructures complexes en l’àmbit de la morfologia i de la sintaxi usant els conceptes analítics apropiats.
 • RA4. Aplica principis teòrics per explicar fenòmens del llenguatge natural en les seves diferents dimensions.
  • Aplica principis teòrics per explicar fenòmens morfològics i sintàctics bàsics.
 • RA5. Explica diferències entre les llengües en els diferents nivells d'anàlisi del llenguatge natural.
  • Explica diferències entre les llengües en l’àmbit de la morfologia i de la sintaxi.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS4

Prerequisits

Coneixements bàsics de lingüística.

Continguts

 1. Estructura de les paraules: morfologia.
 2. Formació de lexemes.
 3. Interfície entre morfologia i sintaxi.
 4. Estructura de les oracions: sintaxi.
 5. Aspectes o components de la sintaxi: categories, constituents, funcions gramaticals,
  estructura argumental.
 6. Aproximacions teòriques a l’estudi de la morfologia i de la sintaxi.

Metodologia docent

L’assignatura presenta la següent organització: 

 

 • 1 sessió/setmana de “grup gran”; 1 sessió/setmana de seminari
 • Lectures: calculeu aproximadament 2 hores/setmana de lectura. Es donarà per suposat que s’hagi llegit la lectura abans de la classe en què se’n parla. 
 • Activitats regulars: hi haurà exercicis gairebé setmanals, que tenen la funció de donar-vos l’oportunitat de consolidar els conceptes i les tècniques que s’expliquen a classe i de preparar-vos per les activistas avaluares. Aquests exercis es faran a casa i es comentaran als Seminarist. 

Les sessions de grup gran consistiran en l’exposició i discussió dels conceptes i mètodes necessaris per seguir profitosament les lectures i per poder fer les activitats avaluables. Les sessions de seminari es basaran en la discussió dels exercicis que s’assignaran cada setmana. La participació activa de tots els estudiants és essencial en tots dos tipus de sessió, però especialment a les sessions de seminari. Les tasques fora de l’aula consistiran sobretot en la lectura obligatòria de cada setmana i, quan s'escaigui, la realització dels exercicis assignats. 

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Requisits i observacions

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/ 
No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Tasca 1 a classe

20%

Recuperable

10%

Tasca presencial

(2)(3)

Tasca 2 a classe

20%

Recuperable

10%

Tasca presencial

(2)(3)

Examen (1)

40%

Recuperable

60%

Examen (1)

Cal aprovar examen d'avaluació/recuperació per superar assignatura

Activitat en grup

 

10%

No recuperable

10%

 

(2)

Activitats regulars a casa i participació a classe

10%

No recuperable

10%

__

Es valora constància en l’elaboració de les activitats (2)

(1) Si no s'aprova l'examen, encara que la nota mitjana (resultant de totes les activitats avaluables) sigui superior a 5, la qualificació de l'assignatura serà la de l'examen. 

(2) Si no s'aprova l'examen en el període ordinari d'avaluació, es guardaran per a la recuperació les puntuacions obtingudes en la resta d'activitats amb un valor total del 40% respecte de la qualificació final. Les activitats no realitzades o no lliurades durant el curs reben la puntuació de 0. 

(3) Si a l'examen final s'obté millor nota que a les tasques a classe, el final comptarà un 60% i les tasques un 10% cadascuna. 

Bibliografia i recursos d'informació

Lectura obligatoria:

Kroeger, Paul R. (2005), Analyzing grammar. An Introduction. Cambridge University Press.