Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25454 - Llengua, Comunitat i Ideologia


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25454 - Llengua, Comunitat i Ideologia
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
669 - Mínor en Estudis de Gènere: 1
686 - Grau en Llengües Aplicades: 2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Professorat:
Maria Montserrat Ribas Bisbal
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura es treballarà i reflexionarà sobre el paper de les llengües i els discursos en l’articulació de les societats contemporànies. Es prestarà especial atenció a les ideologies que es vehiculen a través dels discursos hegemònics i s'analitzarà com aquests discursos s'expressen a través de pràctiques semiòtiques que es duen a terme en interaccions concretes. Es treballarà, per tant, la relació entre lllengua/discurs, cognició, i pràctiques socials; i es procurarà incentivar la capacitat analítica i crítica dels estudiants.

Competències associades

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos i situacions transdisciplinàries

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E6. Identificar les necessitats lingüístiques d’un àmbit social específic

E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals, cognitius i ideològics

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic

E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

RA2. Analitza els aspectes socioculturals de les llengües i els discursos a partir de nocions crítiques per comprendre el paper que exerceix la llengua en la construcció de les representacions culturals.

RA3. Descriu les dificultats de comunicació derivades de la diversitat cultural i el mestissatge. Dissenya pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.

 

 

Resultats de l'aprenentatge

• RA2. Analitza els aspectes socioculturals de les llengües i els discursos a partir de nocions crítiques per comprendre el paper que exerceix el discurs en la construcció de les representacions culturals i les ideologies.

• RA3. Descriu les dificultats de comunicació derivades de la diversitat cultural i el mestissatge. Dissenya pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

-ODS3: Competència d’autonomia (gestió del procés d’aprenentatge amb benestar emocional, pensament crític i creatiu)

-ODS4: Competència de coneixement transdisciplinari, interdisciplinari i interseccional (coneixement experiencial i situat),

-ODS5: Competència de gènere: capacitat per identificar desigualtats i normalitzacions de les opressions per raó de gènere o sexualitat, pensament crític, creativitat per expressar dissidències i proposar formes de transformació. Usos lingüístics i comunicatius no sexistes ni androcèntrics.

-ODS9: Competència comunicacional: capacitat per interactuar comunicativament de manera cooperativa en funció de les necessitats de cada situació, fluïdesa verbal, correcció ortogràfica, comprensió de textos orals i escrits, creativitat.

-ODS10:Competència de ciutadania global: pensament crític, capacitat per avaluar distintes formes d’opressió i de formular propostes de transformació sostenibles. Capacitat de treball en grup integrant diversitats.

-ODS11:Competència digital: capacitat per utilitzar l’alfabetització digital al servei de la sostenibilitat de la vida, aplicació de pensament crític, resolució de problemes.

 

Continguts

 1. L’acció lingüística com a acció social
 2. El significat multimodal
 3. Els efectes sociocognitius del discurs
 4. Discursos hegemònics i identitats socials
 5. La funció social i ideològica de les normes
 6. La construcció discursiva del gènere
 7. L’espai públic com a discurs i com a ideologia
 8. Els paisatges lingüístics i discursius de la nostra quotidianitat
 9. Llengües, neoliberalisme i currículums educatius

Metodologia docent

La metodologia que s'adopta a l'assignatura pretén incidir en la participació activa de l'estudiant i en el desenvolupament de la seva autonomia. Es tenen en compte, per tant, els seus coneixements previs sobre els continguts del programa, l'aprofundiment en aquests coneixements i l’aplicació en les activitats realitzades, individualment i en grup.

El curs s'estructura en dos tipus de sessions presencials: sessions de grup gran o plenàries i seminaris. En les sessions plenàries es presentaran i discutiran els continguts de l'assignatura, es descriuran les activitats dels seminaris i els mètodes de treball per dur-les a terme. En les sessions de seminari els estudiants descriuran, analitzaran i reflexionaran sobre els casos que es proposen, s'exposaran i comentaran les lectures de referència, i es resoldran els dubtes que generin els treballs.


Es preveuen sessions de tutoria on es podrà realitzar un seguiment individualitzat del procés d’aprenentatge.

Avaluació

Avaluació

Proposta:

-Treball 1 (en grups de 4) versa sobre les subjectivitats que han normalitzat els discursos hegemònics. 20%

-Treball 2 (en parelles) sobre les subjectivitats que activen els/les estudiants. 20%

Cada treball té una extensió d’unes 1.500 paraules.

-Lectura novel·la: 10 punts 

-Lectura de 2 articles: 10+10=20 punts

-Examen: 20 punts

-Assistència a classe i participació al fórum: 10 punts

Recuperació

 • Per aprovar l'assignatura cal aprovar l'examen
 • Qui no superi l'examen o alguna de les pràctiques en grup tindrà opció de recuperació (primera quinzena de juliol).
 • Per presentar-se a l'examen de recuperació, cal haver aprovat prèviament totes les pràctiques.
 • La ponderació de l'examen i de les pràctiques que es recuperen és un 20% inferior a la proposada en 1a. avaluació.
 • Qui es desentengui de l’assignatura perquè no assisteix a classe i no participa dels treballs en grup, no tindrà dret a recuperació i haurà de tornar a matricular l'assignatura el curs següent.

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

Blommaert, Jan. (2010) The Sociolinguistics of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan (2013) Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity. Bristol: Multilingual Matters

Butler, Judith (1990) Gender Trouble. New York : Routledge [Traducció esp. : El género en disputa (2001). Universidad Nacional Autónoma de México]

Calsamiglia, Helena & Tusón, Amparo ([1999] 2007) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel

De Fina, Anna; Deborah Schiffrin and Michael Bamberg (2006) Discourse and Identity. New York: Cambridge University Press

Fairclough, Norman (2003) Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

Foucault, Michel (1969) L'Archéologie du Savoir, Paris, Gallimard.

Georgakopoulou, Alexandra (2017) Sharing the moment as small stories. Narrative Inquiry27(2), 311-333.

Goffman, Erving (1959) La presentación de la persona en la vida cotidiana Buenos Aires: Amorrortu, 1993.

Goffman, Erving (1981) Forms of Talk. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Gumperz, John J. (1982) Discourse Strategies. Oxford: Oxford University Press.

Habermas, Jürgen (1989 [1984]) Ciencia y técnica como “ideología”. Madrid: Técnos 

Lakoff, George (2007 [2004]) «Cap. 1: Enmarcar para recuperar el discurso público» A: No pienses en un elefante. Madrid: Editorial Complutense 

Lipovetsky, Gilles (1993) “Espacio privado y espacio público en la era posmoderna” Sociólogica (Revista del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Azcapotzalco), núm. 22.

Martín Rojo, Luisa (2010) Constructing Inequality in Multilingual Classrooms. Berlín: Mouton de Gruyter.

Martín Rojo, Luisa (2013) “Paisajes lingüísticos de la indignación. Prácticas comunicativas para tomar las plazas”. Anuari del conflicte social. Maig, 2013. Barcelona. pp: 275-302

Martín Rojo, Luisa [Ed.] (2016) Occupy. The spatial dynamics of discourse in global protest movements. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2008) El nacionalismo lingüístico. Barcelona: Península.

Potter, Jonathan (1998) La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós

van Dijk, Teun A. (2009) “Estructuras de discurso y estructuras de poder”. A: Discurso y poder. Barcelona: Gedisa.

van Leeuwen,  Theo (2008) Discourse and practice. New tools for Critical Discourse Analysis. Oxford University Press.

Wodak, Ruth y Chilton, Paul A. (2007) A New Agenda in Critical Discourse Analysis: Theory, Methodology and Interdisciplinarity. Amsterdam: John Benjamins.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25454 - Llengua, Comunitat i Ideologia


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25454 - Llengua, Comunitat i Ideologia
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
669 - Mínor en Estudis de Gènere: 1
686 - Grau en Llengües Aplicades: 2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Professorat:
Maria Montserrat Ribas Bisbal
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura es treballarà i reflexionarà sobre el paper de les llengües i els discursos en l’articulació de les societats contemporànies. Es prestarà especial atenció a les ideologies que es vehiculen a través dels discursos hegemònics i s'analitzarà com aquests discursos s'expressen a través de pràctiques semiòtiques que es duen a terme en interaccions concretes. Es treballarà, per tant, la relació entre lllengua/discurs, cognició, i pràctiques socials; i es procurarà incentivar la capacitat analítica i crítica dels estudiants.

Competències associades

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos i situacions transdisciplinàries

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E6. Identificar les necessitats lingüístiques d’un àmbit social específic

E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals, cognitius i ideològics

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic

E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

RA2. Analitza els aspectes socioculturals de les llengües i els discursos a partir de nocions crítiques per comprendre el paper que exerceix la llengua en la construcció de les representacions culturals.

RA3. Descriu les dificultats de comunicació derivades de la diversitat cultural i el mestissatge. Dissenya pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.

 

 

Resultats de l'aprenentatge

• RA2. Analitza els aspectes socioculturals de les llengües i els discursos a partir de nocions crítiques per comprendre el paper que exerceix el discurs en la construcció de les representacions culturals i les ideologies.

• RA3. Descriu les dificultats de comunicació derivades de la diversitat cultural i el mestissatge. Dissenya pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

-ODS3: Competència d’autonomia (gestió del procés d’aprenentatge amb benestar emocional, pensament crític i creatiu)

-ODS4: Competència de coneixement transdisciplinari, interdisciplinari i interseccional (coneixement experiencial i situat),

-ODS5: Competència de gènere: capacitat per identificar desigualtats i normalitzacions de les opressions per raó de gènere o sexualitat, pensament crític, creativitat per expressar dissidències i proposar formes de transformació. Usos lingüístics i comunicatius no sexistes ni androcèntrics.

-ODS9: Competència comunicacional: capacitat per interactuar comunicativament de manera cooperativa en funció de les necessitats de cada situació, fluïdesa verbal, correcció ortogràfica, comprensió de textos orals i escrits, creativitat.

-ODS10:Competència de ciutadania global: pensament crític, capacitat per avaluar distintes formes d’opressió i de formular propostes de transformació sostenibles. Capacitat de treball en grup integrant diversitats.

-ODS11:Competència digital: capacitat per utilitzar l’alfabetització digital al servei de la sostenibilitat de la vida, aplicació de pensament crític, resolució de problemes.

 

Continguts

 1. L’acció lingüística com a acció social
 2. El significat multimodal
 3. Els efectes sociocognitius del discurs
 4. Discursos hegemònics i identitats socials
 5. La funció social i ideològica de les normes
 6. La construcció discursiva del gènere
 7. L’espai públic com a discurs i com a ideologia
 8. Els paisatges lingüístics i discursius de la nostra quotidianitat
 9. Llengües, neoliberalisme i currículums educatius

Metodologia docent

La metodologia que s'adopta a l'assignatura pretén incidir en la participació activa de l'estudiant i en el desenvolupament de la seva autonomia. Es tenen en compte, per tant, els seus coneixements previs sobre els continguts del programa, l'aprofundiment en aquests coneixements i l’aplicació en les activitats realitzades, individualment i en grup.

El curs s'estructura en dos tipus de sessions presencials: sessions de grup gran o plenàries i seminaris. En les sessions plenàries es presentaran i discutiran els continguts de l'assignatura, es descriuran les activitats dels seminaris i els mètodes de treball per dur-les a terme. En les sessions de seminari els estudiants descriuran, analitzaran i reflexionaran sobre els casos que es proposen, s'exposaran i comentaran les lectures de referència, i es resoldran els dubtes que generin els treballs.


Es preveuen sessions de tutoria on es podrà realitzar un seguiment individualitzat del procés d’aprenentatge.

Avaluació

Avaluació

Proposta:

-Treball 1 (en grups de 4) versa sobre les subjectivitats que han normalitzat els discursos hegemònics. 20%

-Treball 2 (en parelles) sobre les subjectivitats que activen els/les estudiants. 20%

Cada treball té una extensió d’unes 1.500 paraules.

-Lectura novel·la: 10 punts 

-Lectura de 2 articles: 10+10=20 punts

-Examen: 20 punts

-Assistència a classe i participació al fórum: 10 punts

Recuperació

 • Per aprovar l'assignatura cal aprovar l'examen
 • Qui no superi l'examen o alguna de les pràctiques en grup tindrà opció de recuperació (primera quinzena de juliol).
 • Per presentar-se a l'examen de recuperació, cal haver aprovat prèviament totes les pràctiques.
 • La ponderació de l'examen i de les pràctiques que es recuperen és un 20% inferior a la proposada en 1a. avaluació.
 • Qui es desentengui de l’assignatura perquè no assisteix a classe i no participa dels treballs en grup, no tindrà dret a recuperació i haurà de tornar a matricular l'assignatura el curs següent.

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

Blommaert, Jan. (2010) The Sociolinguistics of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan (2013) Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity. Bristol: Multilingual Matters

Butler, Judith (1990) Gender Trouble. New York : Routledge [Traducció esp. : El género en disputa (2001). Universidad Nacional Autónoma de México]

Calsamiglia, Helena & Tusón, Amparo ([1999] 2007) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel

De Fina, Anna; Deborah Schiffrin and Michael Bamberg (2006) Discourse and Identity. New York: Cambridge University Press

Fairclough, Norman (2003) Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

Foucault, Michel (1969) L'Archéologie du Savoir, Paris, Gallimard.

Georgakopoulou, Alexandra (2017) Sharing the moment as small stories. Narrative Inquiry27(2), 311-333.

Goffman, Erving (1959) La presentación de la persona en la vida cotidiana Buenos Aires: Amorrortu, 1993.

Goffman, Erving (1981) Forms of Talk. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Gumperz, John J. (1982) Discourse Strategies. Oxford: Oxford University Press.

Habermas, Jürgen (1989 [1984]) Ciencia y técnica como “ideología”. Madrid: Técnos 

Lakoff, George (2007 [2004]) «Cap. 1: Enmarcar para recuperar el discurso público» A: No pienses en un elefante. Madrid: Editorial Complutense 

Lipovetsky, Gilles (1993) “Espacio privado y espacio público en la era posmoderna” Sociólogica (Revista del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Azcapotzalco), núm. 22.

Martín Rojo, Luisa (2010) Constructing Inequality in Multilingual Classrooms. Berlín: Mouton de Gruyter.

Martín Rojo, Luisa (2013) “Paisajes lingüísticos de la indignación. Prácticas comunicativas para tomar las plazas”. Anuari del conflicte social. Maig, 2013. Barcelona. pp: 275-302

Martín Rojo, Luisa [Ed.] (2016) Occupy. The spatial dynamics of discourse in global protest movements. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2008) El nacionalismo lingüístico. Barcelona: Península.

Potter, Jonathan (1998) La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós

van Dijk, Teun A. (2009) “Estructuras de discurso y estructuras de poder”. A: Discurso y poder. Barcelona: Gedisa.

van Leeuwen,  Theo (2008) Discourse and practice. New tools for Critical Discourse Analysis. Oxford University Press.

Wodak, Ruth y Chilton, Paul A. (2007) A New Agenda in Critical Discourse Analysis: Theory, Methodology and Interdisciplinarity. Amsterdam: John Benjamins.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25454 - Llengua, Comunitat i Ideologia


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25454 - Llengua, Comunitat i Ideologia
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
669 - Mínor en Estudis de Gènere: 1
686 - Grau en Llengües Aplicades: 2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Professorat:
Maria Montserrat Ribas Bisbal
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura es treballarà i reflexionarà sobre el paper de les llengües i els discursos en l’articulació de les societats contemporànies. Es prestarà especial atenció a les ideologies que es vehiculen a través dels discursos hegemònics i s'analitzarà com aquests discursos s'expressen a través de pràctiques semiòtiques que es duen a terme en interaccions concretes. Es treballarà, per tant, la relació entre lllengua/discurs, cognició, i pràctiques socials; i es procurarà incentivar la capacitat analítica i crítica dels estudiants.

Competències associades

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos i situacions transdisciplinàries

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E6. Identificar les necessitats lingüístiques d’un àmbit social específic

E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals, cognitius i ideològics

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic

E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme

RA2. Analitza els aspectes socioculturals de les llengües i els discursos a partir de nocions crítiques per comprendre el paper que exerceix la llengua en la construcció de les representacions culturals.

RA3. Descriu les dificultats de comunicació derivades de la diversitat cultural i el mestissatge. Dissenya pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.

 

 

Resultats de l'aprenentatge

• RA2. Analitza els aspectes socioculturals de les llengües i els discursos a partir de nocions crítiques per comprendre el paper que exerceix el discurs en la construcció de les representacions culturals i les ideologies.

• RA3. Descriu les dificultats de comunicació derivades de la diversitat cultural i el mestissatge. Dissenya pautes per resoldre alguns dels conflictes més habituals.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

-ODS3: Competència d’autonomia (gestió del procés d’aprenentatge amb benestar emocional, pensament crític i creatiu)

-ODS4: Competència de coneixement transdisciplinari, interdisciplinari i interseccional (coneixement experiencial i situat),

-ODS5: Competència de gènere: capacitat per identificar desigualtats i normalitzacions de les opressions per raó de gènere o sexualitat, pensament crític, creativitat per expressar dissidències i proposar formes de transformació. Usos lingüístics i comunicatius no sexistes ni androcèntrics.

-ODS9: Competència comunicacional: capacitat per interactuar comunicativament de manera cooperativa en funció de les necessitats de cada situació, fluïdesa verbal, correcció ortogràfica, comprensió de textos orals i escrits, creativitat.

-ODS10:Competència de ciutadania global: pensament crític, capacitat per avaluar distintes formes d’opressió i de formular propostes de transformació sostenibles. Capacitat de treball en grup integrant diversitats.

-ODS11:Competència digital: capacitat per utilitzar l’alfabetització digital al servei de la sostenibilitat de la vida, aplicació de pensament crític, resolució de problemes.

 

Continguts

 1. L’acció lingüística com a acció social
 2. El significat multimodal
 3. Els efectes sociocognitius del discurs
 4. Discursos hegemònics i identitats socials
 5. La funció social i ideològica de les normes
 6. La construcció discursiva del gènere
 7. L’espai públic com a discurs i com a ideologia
 8. Els paisatges lingüístics i discursius de la nostra quotidianitat
 9. Llengües, neoliberalisme i currículums educatius

Metodologia docent

La metodologia que s'adopta a l'assignatura pretén incidir en la participació activa de l'estudiant i en el desenvolupament de la seva autonomia. Es tenen en compte, per tant, els seus coneixements previs sobre els continguts del programa, l'aprofundiment en aquests coneixements i l’aplicació en les activitats realitzades, individualment i en grup.

El curs s'estructura en dos tipus de sessions presencials: sessions de grup gran o plenàries i seminaris. En les sessions plenàries es presentaran i discutiran els continguts de l'assignatura, es descriuran les activitats dels seminaris i els mètodes de treball per dur-les a terme. En les sessions de seminari els estudiants descriuran, analitzaran i reflexionaran sobre els casos que es proposen, s'exposaran i comentaran les lectures de referència, i es resoldran els dubtes que generin els treballs.


Es preveuen sessions de tutoria on es podrà realitzar un seguiment individualitzat del procés d’aprenentatge.

Avaluació

Avaluació

Proposta:

-Treball 1 (en grups de 4) versa sobre les subjectivitats que han normalitzat els discursos hegemònics. 20%

-Treball 2 (en parelles) sobre les subjectivitats que activen els/les estudiants. 20%

Cada treball té una extensió d’unes 1.500 paraules.

-Lectura novel·la: 10 punts 

-Lectura de 2 articles: 10+10=20 punts

-Examen: 20 punts

-Assistència a classe i participació al fórum: 10 punts

Recuperació

 • Per aprovar l'assignatura cal aprovar l'examen
 • Qui no superi l'examen o alguna de les pràctiques en grup tindrà opció de recuperació (primera quinzena de juliol).
 • Per presentar-se a l'examen de recuperació, cal haver aprovat prèviament totes les pràctiques.
 • La ponderació de l'examen i de les pràctiques que es recuperen és un 20% inferior a la proposada en 1a. avaluació.
 • Qui es desentengui de l’assignatura perquè no assisteix a classe i no participa dels treballs en grup, no tindrà dret a recuperació i haurà de tornar a matricular l'assignatura el curs següent.

 

Bibliografia i recursos d'informació

 

Blommaert, Jan. (2010) The Sociolinguistics of Globalisation. Cambridge: Cambridge University Press.

Blommaert, Jan (2013) Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity. Bristol: Multilingual Matters

Butler, Judith (1990) Gender Trouble. New York : Routledge [Traducció esp. : El género en disputa (2001). Universidad Nacional Autónoma de México]

Calsamiglia, Helena & Tusón, Amparo ([1999] 2007) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel

De Fina, Anna; Deborah Schiffrin and Michael Bamberg (2006) Discourse and Identity. New York: Cambridge University Press

Fairclough, Norman (2003) Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

Foucault, Michel (1969) L'Archéologie du Savoir, Paris, Gallimard.

Georgakopoulou, Alexandra (2017) Sharing the moment as small stories. Narrative Inquiry27(2), 311-333.

Goffman, Erving (1959) La presentación de la persona en la vida cotidiana Buenos Aires: Amorrortu, 1993.

Goffman, Erving (1981) Forms of Talk. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Gumperz, John J. (1982) Discourse Strategies. Oxford: Oxford University Press.

Habermas, Jürgen (1989 [1984]) Ciencia y técnica como “ideología”. Madrid: Técnos 

Lakoff, George (2007 [2004]) «Cap. 1: Enmarcar para recuperar el discurso público» A: No pienses en un elefante. Madrid: Editorial Complutense 

Lipovetsky, Gilles (1993) “Espacio privado y espacio público en la era posmoderna” Sociólogica (Revista del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Azcapotzalco), núm. 22.

Martín Rojo, Luisa (2010) Constructing Inequality in Multilingual Classrooms. Berlín: Mouton de Gruyter.

Martín Rojo, Luisa (2013) “Paisajes lingüísticos de la indignación. Prácticas comunicativas para tomar las plazas”. Anuari del conflicte social. Maig, 2013. Barcelona. pp: 275-302

Martín Rojo, Luisa [Ed.] (2016) Occupy. The spatial dynamics of discourse in global protest movements. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2008) El nacionalismo lingüístico. Barcelona: Península.

Potter, Jonathan (1998) La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. Barcelona: Paidós

van Dijk, Teun A. (2009) “Estructuras de discurso y estructuras de poder”. A: Discurso y poder. Barcelona: Gedisa.

van Leeuwen,  Theo (2008) Discourse and practice. New tools for Critical Discourse Analysis. Oxford University Press.

Wodak, Ruth y Chilton, Paul A. (2007) A New Agenda in Critical Discourse Analysis: Theory, Methodology and Interdisciplinarity. Amsterdam: John Benjamins.