Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25447 - Segon Idioma (francès): Descripció i Anàlisi 2


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25447 - Segon Idioma (francès): Descripció i Anàlisi 2
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Francès
Seminari: Grup 101: Francès
Grup 102: Francès
Professorat:
Floriane Bardini
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura "Descripció i Anàlisi del discurs en llengua francesa" és part de la formació lingüística imprescindible que tot estudiant de Filologia Francesa o Traducció ha de tenir i aborda un dels components lingüístics, com és l'estudi del discurs / text.

Per cursar aquesta assignatura cal tenir coneixements sobre competències

lingüístiques escrites del francès, tant en la comprensió com en la producció, així com competències discursives, com ara la capacitat d'ordenar oracions en seqüències per produir fragments coherents de llengua; també cal tenir l’hàbit de lectura de textos i discursos variats. Aquesta assignatura és útil per a altres assignatures de llengua francesa, especialment les que tracten sobre la llengua escrita, posat que s’aborda la comprensió, l’anàlisi i la producció de textos escrits.

L'essència de l’assignatura és adquirir una correcta competència discursiva en llengua francesa, és a dir, la competència de comprendre, analitzar i produir diferents tipus de textos.

 

Competències associades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers G3. Treballar en contextos interdisciplinaris G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit o signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic *

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística * E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme *

*Competències no obligatòries

 

Resultats de l'aprenentatge

 • RA4. Formula raonaments lingüístics sobre fenòmens gramaticals, discursius i sociolingüístics, inclosos els de la seva pròpia producció.
  • Pot justificar l’ús de construccions gramaticals, discursives en textos orals o escrits estudiats en classe o en produccions pròpies. Poder justificar la presència de trets sociolingüístics en textos estudiats en classe en funció de la finalitat discursiva i del destinatari.
 • RA5. Identifica i usa trets característics de diferents variants (norma, registre, dialecte, sociolecte).
  • És capaç d’identificar en textos orals o escrits marques de variacions de registres, de norma, de sociolectes i d’adaptar la producció pròpia en funció del destinatari.
 • RA6. Estableix correspondències d'equivalència entre elements lingüístics en diferents idiomes i identifica diferències semàntiques entre elements estructuralment anàlegs.
  • És capaç de traduir del català o del castellà al francès textos simples i d’adaptar els costums metafòrics o semàntics en un sentit ample als textos orals o escrits produïts.
 • RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos orals i escrits.
  • Identifica en textos marques d’una cultura diferent de la cultura catalana o espanyola. Adapta aquestes marques a la producció oral o escrita pròpia per permetre una comprensió correcta de la cultura castellana o catalana de la part d’un públic provinent d’una altre cultura.
 • RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.
  • És capaç de buscar i de trobar a Internet o en llibres elements de tipologies de textos i de seqüències textuals en funció de l’àmbit professional estudiat i de fer servir aquests documents en la generació de textos escrits o orals adaptats al destinatari.
 • RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.
  • És capaç d’integrar-se en un treball de cerca en l’àmbit de la descripció de la llengua en col·laboració amb altres persones. Ser capaç de cercar de forma individual o en equip textos paral·lels als textos estudiats a classe, generar un glossari i fer servir aquests documents en la producció pròpia o en un treball en col·laboració amb altres persones.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

4#5#

Prerequisits

L'alumne ha de tenir un mínim de nivell en francès equivalent a A2.

Continguts

1.  Fonètica:

1.1.  Èmfasi

2.  Morfosintaxi:

2.1.  L’oració segmentada i l’èmfasi

2.2.  El discurs reportat

2.3.  La temporalitat

2.4.  Relacions lògiques i connectors argumentatius: causa, conseqüència, propòsit, oposició, concessió, hipòtesi

3.  Semàntica i lèxic:

3.1.  L’orientació argumentativa del lèxic

3.2.  Registres de lèxic i idiomes

3.3.  Vocabulari corresponent a relacions lògiques

4.  El text i la Lingüística / Gramàtica Textual

5.  Les propietats de el text: coherència i cohesió

6.  Referència i anàfora

7.  Progressió temàtica

8.  Connectors

9.  Els tipus de text

9.1.  El text narratiu

9.2.  El text explicatiu

9.3.  El text argumentatiu

9.4. El text descriptiu

 

Metodologia docent

La metodologia d'aquesta assignatura es basarà en l'anàlisi textual i la descripció de la diferent tipologia de textos que podem trobar.

El professor explicarà a classe les característiques que defineixen i diferencies cada un dels tipus de textos, donarà exemples, demanarà les observacions dels alumnes, resoldrà dubtes i

farà posar en practica tots els coneixements adquirits a través d'exercicis i projectes vinculats.

Avaluació

Activitat avaluable Ponderació (max-min.) Recuperable Forma de recuperació Ponderació (max-min.) Observacions
Activitat d'avaluació contínua (treballs en grups, dins o fora de l'aula, exposicions orals) 60% NO Es manté la nota 40% La nota de les activitats realitzades durant el curs es conserva fins la recuperació.                                       Les activitats avaluatives no presentades o fetes a les dates previstes obtindran 0 punts.
Examen final 40% SI Examen 60% Per poder passar l'assignatura, cal obtenir un 5/10

Criteris d’avaluació

Pel que fa a l’avaluació de l’assignatura, s’han de tenir en compte les consideracions generals següents:

 1. Per aprovar l’assignatura cal obtenir un nota mínima de 5, tant en l’avaluació ordinària com en la recuperació
 2. Els exàmens, tant en l’avaluació ordinària com en la recuperació, consistiran en la descripció i l’anàlisi d’un discurs oral o escrit similar als treballats durant el trimestre i eventualment alguna pregunta teòrica sobre algun aspecte discursiu del text.

Durant el desenvolupament de qualsevol prova d'avaluació quedarà prohibida la  utilització de llibres, notes o apunts, així com d'aparells o dispositius telefònics, electrònics, informàtics o d'altre tipus, per part de l'alumnat.

 

Igualment, pel que fa a les pràctiques (TP) , s’ha de tenir molt present que:

Les pràctiques són obligatòries, tant en l’avaluació ordinària com en la recuperació. Una pràctica que no es lliuri o que sigui rebutjada per no respectar les instruccions implica una nota de zero en el còmput de la qualificació final.

No s’acceptaran pràctiques lliurades després del termini previst. No es corregiran les pràctiques que no s’ajustin a les instruccions.

 

Bibliografia i recursos d'informació

ADAM, J.-M. (2011) Les textes : types et prototypes, Paris, A. Colin, 3ème éd. CAPELLE, G. (2016) Communiquer à l´écrit. Clé international

CHARAUDEAU, P. et alt. (2002) Dictionnaire d´analyse du discours. Paris, Seuil

 

HERRERO CECILIA, J. (2006) Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso. Universidad de Castilla-La Mancha

MAINGUENEAU, D. (2009) Les termes clés de l´analyse du discours. Points. 2ème éd. RIEGEL, M. et alt. (2004) Grammaire méthodique du français. Paris, PUF (1994) PICOCHE, J., Précis de lexicologie française. L’étude et l’enseignement du vocabulaire,

nouvelle édition revue et mise à jour, Paris, Nathan, 1992 (1977).

 

PRUVOST, J., Dictionnaires et nouvelles technologies, Paris, PUF, 2000. - TOURATIER, C., La sémantique, Paris, Armand Colin, 2005 (2000).

 

CHARAUDEAU, P. et MAINGUENEAU, D. (éd.), Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Le Seuil, 2002.


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25447 - Segon Idioma (francès): Descripció i Anàlisi 2


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25447 - Segon Idioma (francès): Descripció i Anàlisi 2
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Francès
Seminari: Grup 101: Francès
Grup 102: Francès
Professorat:
Floriane Bardini
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura "Descripció i Anàlisi del discurs en llengua francesa" és part de la formació lingüística imprescindible que tot estudiant de Filologia Francesa o Traducció ha de tenir i aborda un dels components lingüístics, com és l'estudi del discurs / text.

Per cursar aquesta assignatura cal tenir coneixements sobre competències

lingüístiques escrites del francès, tant en la comprensió com en la producció, així com competències discursives, com ara la capacitat d'ordenar oracions en seqüències per produir fragments coherents de llengua; també cal tenir l’hàbit de lectura de textos i discursos variats. Aquesta assignatura és útil per a altres assignatures de llengua francesa, especialment les que tracten sobre la llengua escrita, posat que s’aborda la comprensió, l’anàlisi i la producció de textos escrits.

L'essència de l’assignatura és adquirir una correcta competència discursiva en llengua francesa, és a dir, la competència de comprendre, analitzar i produir diferents tipus de textos.

 

Competències associades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers G3. Treballar en contextos interdisciplinaris G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit o signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic *

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística * E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme *

*Competències no obligatòries

 

Resultats de l'aprenentatge

 • RA4. Formula raonaments lingüístics sobre fenòmens gramaticals, discursius i sociolingüístics, inclosos els de la seva pròpia producció.
  • Pot justificar l’ús de construccions gramaticals, discursives en textos orals o escrits estudiats en classe o en produccions pròpies. Poder justificar la presència de trets sociolingüístics en textos estudiats en classe en funció de la finalitat discursiva i del destinatari.
 • RA5. Identifica i usa trets característics de diferents variants (norma, registre, dialecte, sociolecte).
  • És capaç d’identificar en textos orals o escrits marques de variacions de registres, de norma, de sociolectes i d’adaptar la producció pròpia en funció del destinatari.
 • RA6. Estableix correspondències d'equivalència entre elements lingüístics en diferents idiomes i identifica diferències semàntiques entre elements estructuralment anàlegs.
  • És capaç de traduir del català o del castellà al francès textos simples i d’adaptar els costums metafòrics o semàntics en un sentit ample als textos orals o escrits produïts.
 • RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos orals i escrits.
  • Identifica en textos marques d’una cultura diferent de la cultura catalana o espanyola. Adapta aquestes marques a la producció oral o escrita pròpia per permetre una comprensió correcta de la cultura castellana o catalana de la part d’un públic provinent d’una altre cultura.
 • RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.
  • És capaç de buscar i de trobar a Internet o en llibres elements de tipologies de textos i de seqüències textuals en funció de l’àmbit professional estudiat i de fer servir aquests documents en la generació de textos escrits o orals adaptats al destinatari.
 • RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.
  • És capaç d’integrar-se en un treball de cerca en l’àmbit de la descripció de la llengua en col·laboració amb altres persones. Ser capaç de cercar de forma individual o en equip textos paral·lels als textos estudiats a classe, generar un glossari i fer servir aquests documents en la producció pròpia o en un treball en col·laboració amb altres persones.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

4#5#

Prerequisits

L'alumne ha de tenir un mínim de nivell en francès equivalent a A2.

Continguts

1.  Fonètica:

1.1.  Èmfasi

2.  Morfosintaxi:

2.1.  L’oració segmentada i l’èmfasi

2.2.  El discurs reportat

2.3.  La temporalitat

2.4.  Relacions lògiques i connectors argumentatius: causa, conseqüència, propòsit, oposició, concessió, hipòtesi

3.  Semàntica i lèxic:

3.1.  L’orientació argumentativa del lèxic

3.2.  Registres de lèxic i idiomes

3.3.  Vocabulari corresponent a relacions lògiques

4.  El text i la Lingüística / Gramàtica Textual

5.  Les propietats de el text: coherència i cohesió

6.  Referència i anàfora

7.  Progressió temàtica

8.  Connectors

9.  Els tipus de text

9.1.  El text narratiu

9.2.  El text explicatiu

9.3.  El text argumentatiu

9.4. El text descriptiu

 

Metodologia docent

La metodologia d'aquesta assignatura es basarà en l'anàlisi textual i la descripció de la diferent tipologia de textos que podem trobar.

El professor explicarà a classe les característiques que defineixen i diferencies cada un dels tipus de textos, donarà exemples, demanarà les observacions dels alumnes, resoldrà dubtes i

farà posar en practica tots els coneixements adquirits a través d'exercicis i projectes vinculats.

Avaluació

Activitat avaluable Ponderació (max-min.) Recuperable Forma de recuperació Ponderació (max-min.) Observacions
Activitat d'avaluació contínua (treballs en grups, dins o fora de l'aula, exposicions orals) 60% NO Es manté la nota 40% La nota de les activitats realitzades durant el curs es conserva fins la recuperació.                                       Les activitats avaluatives no presentades o fetes a les dates previstes obtindran 0 punts.
Examen final 40% SI Examen 60% Per poder passar l'assignatura, cal obtenir un 5/10

Criteris d’avaluació

Pel que fa a l’avaluació de l’assignatura, s’han de tenir en compte les consideracions generals següents:

 1. Per aprovar l’assignatura cal obtenir un nota mínima de 5, tant en l’avaluació ordinària com en la recuperació
 2. Els exàmens, tant en l’avaluació ordinària com en la recuperació, consistiran en la descripció i l’anàlisi d’un discurs oral o escrit similar als treballats durant el trimestre i eventualment alguna pregunta teòrica sobre algun aspecte discursiu del text.

Durant el desenvolupament de qualsevol prova d'avaluació quedarà prohibida la  utilització de llibres, notes o apunts, així com d'aparells o dispositius telefònics, electrònics, informàtics o d'altre tipus, per part de l'alumnat.

 

Igualment, pel que fa a les pràctiques (TP) , s’ha de tenir molt present que:

Les pràctiques són obligatòries, tant en l’avaluació ordinària com en la recuperació. Una pràctica que no es lliuri o que sigui rebutjada per no respectar les instruccions implica una nota de zero en el còmput de la qualificació final.

No s’acceptaran pràctiques lliurades després del termini previst. No es corregiran les pràctiques que no s’ajustin a les instruccions.

 

Bibliografia i recursos d'informació

ADAM, J.-M. (2011) Les textes : types et prototypes, Paris, A. Colin, 3ème éd. CAPELLE, G. (2016) Communiquer à l´écrit. Clé international

CHARAUDEAU, P. et alt. (2002) Dictionnaire d´analyse du discours. Paris, Seuil

 

HERRERO CECILIA, J. (2006) Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso. Universidad de Castilla-La Mancha

MAINGUENEAU, D. (2009) Les termes clés de l´analyse du discours. Points. 2ème éd. RIEGEL, M. et alt. (2004) Grammaire méthodique du français. Paris, PUF (1994) PICOCHE, J., Précis de lexicologie française. L’étude et l’enseignement du vocabulaire,

nouvelle édition revue et mise à jour, Paris, Nathan, 1992 (1977).

 

PRUVOST, J., Dictionnaires et nouvelles technologies, Paris, PUF, 2000. - TOURATIER, C., La sémantique, Paris, Armand Colin, 2005 (2000).

 

CHARAUDEAU, P. et MAINGUENEAU, D. (éd.), Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Le Seuil, 2002.


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25447 - Segon Idioma (francès): Descripció i Anàlisi 2


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25447 - Segon Idioma (francès): Descripció i Anàlisi 2
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Francès
Seminari: Grup 101: Francès
Grup 102: Francès
Professorat:
Floriane Bardini
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura "Descripció i Anàlisi del discurs en llengua francesa" és part de la formació lingüística imprescindible que tot estudiant de Filologia Francesa o Traducció ha de tenir i aborda un dels components lingüístics, com és l'estudi del discurs / text.

Per cursar aquesta assignatura cal tenir coneixements sobre competències

lingüístiques escrites del francès, tant en la comprensió com en la producció, així com competències discursives, com ara la capacitat d'ordenar oracions en seqüències per produir fragments coherents de llengua; també cal tenir l’hàbit de lectura de textos i discursos variats. Aquesta assignatura és útil per a altres assignatures de llengua francesa, especialment les que tracten sobre la llengua escrita, posat que s’aborda la comprensió, l’anàlisi i la producció de textos escrits.

L'essència de l’assignatura és adquirir una correcta competència discursiva en llengua francesa, és a dir, la competència de comprendre, analitzar i produir diferents tipus de textos.

 

Competències associades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers G3. Treballar en contextos interdisciplinaris G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit o signat, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic *

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística * E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme *

*Competències no obligatòries

 

Resultats de l'aprenentatge

 • RA4. Formula raonaments lingüístics sobre fenòmens gramaticals, discursius i sociolingüístics, inclosos els de la seva pròpia producció.
  • Pot justificar l’ús de construccions gramaticals, discursives en textos orals o escrits estudiats en classe o en produccions pròpies. Poder justificar la presència de trets sociolingüístics en textos estudiats en classe en funció de la finalitat discursiva i del destinatari.
 • RA5. Identifica i usa trets característics de diferents variants (norma, registre, dialecte, sociolecte).
  • És capaç d’identificar en textos orals o escrits marques de variacions de registres, de norma, de sociolectes i d’adaptar la producció pròpia en funció del destinatari.
 • RA6. Estableix correspondències d'equivalència entre elements lingüístics en diferents idiomes i identifica diferències semàntiques entre elements estructuralment anàlegs.
  • És capaç de traduir del català o del castellà al francès textos simples i d’adaptar els costums metafòrics o semàntics en un sentit ample als textos orals o escrits produïts.
 • RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos orals i escrits.
  • Identifica en textos marques d’una cultura diferent de la cultura catalana o espanyola. Adapta aquestes marques a la producció oral o escrita pròpia per permetre una comprensió correcta de la cultura castellana o catalana de la part d’un públic provinent d’una altre cultura.
 • RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.
  • És capaç de buscar i de trobar a Internet o en llibres elements de tipologies de textos i de seqüències textuals en funció de l’àmbit professional estudiat i de fer servir aquests documents en la generació de textos escrits o orals adaptats al destinatari.
 • RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.
  • És capaç d’integrar-se en un treball de cerca en l’àmbit de la descripció de la llengua en col·laboració amb altres persones. Ser capaç de cercar de forma individual o en equip textos paral·lels als textos estudiats a classe, generar un glossari i fer servir aquests documents en la producció pròpia o en un treball en col·laboració amb altres persones.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

4#5#

Prerequisits

L'alumne ha de tenir un mínim de nivell en francès equivalent a A2.

Continguts

1.  Fonètica:

1.1.  Èmfasi

2.  Morfosintaxi:

2.1.  L’oració segmentada i l’èmfasi

2.2.  El discurs reportat

2.3.  La temporalitat

2.4.  Relacions lògiques i connectors argumentatius: causa, conseqüència, propòsit, oposició, concessió, hipòtesi

3.  Semàntica i lèxic:

3.1.  L’orientació argumentativa del lèxic

3.2.  Registres de lèxic i idiomes

3.3.  Vocabulari corresponent a relacions lògiques

4.  El text i la Lingüística / Gramàtica Textual

5.  Les propietats de el text: coherència i cohesió

6.  Referència i anàfora

7.  Progressió temàtica

8.  Connectors

9.  Els tipus de text

9.1.  El text narratiu

9.2.  El text explicatiu

9.3.  El text argumentatiu

9.4. El text descriptiu

 

Metodologia docent

La metodologia d'aquesta assignatura es basarà en l'anàlisi textual i la descripció de la diferent tipologia de textos que podem trobar.

El professor explicarà a classe les característiques que defineixen i diferencies cada un dels tipus de textos, donarà exemples, demanarà les observacions dels alumnes, resoldrà dubtes i

farà posar en practica tots els coneixements adquirits a través d'exercicis i projectes vinculats.

Avaluació

Activitat avaluable Ponderació (max-min.) Recuperable Forma de recuperació Ponderació (max-min.) Observacions
Activitat d'avaluació contínua (treballs en grups, dins o fora de l'aula, exposicions orals) 60% NO Es manté la nota 40% La nota de les activitats realitzades durant el curs es conserva fins la recuperació.                                       Les activitats avaluatives no presentades o fetes a les dates previstes obtindran 0 punts.
Examen final 40% SI Examen 60% Per poder passar l'assignatura, cal obtenir un 5/10

Criteris d’avaluació

Pel que fa a l’avaluació de l’assignatura, s’han de tenir en compte les consideracions generals següents:

 1. Per aprovar l’assignatura cal obtenir un nota mínima de 5, tant en l’avaluació ordinària com en la recuperació
 2. Els exàmens, tant en l’avaluació ordinària com en la recuperació, consistiran en la descripció i l’anàlisi d’un discurs oral o escrit similar als treballats durant el trimestre i eventualment alguna pregunta teòrica sobre algun aspecte discursiu del text.

Durant el desenvolupament de qualsevol prova d'avaluació quedarà prohibida la  utilització de llibres, notes o apunts, així com d'aparells o dispositius telefònics, electrònics, informàtics o d'altre tipus, per part de l'alumnat.

 

Igualment, pel que fa a les pràctiques (TP) , s’ha de tenir molt present que:

Les pràctiques són obligatòries, tant en l’avaluació ordinària com en la recuperació. Una pràctica que no es lliuri o que sigui rebutjada per no respectar les instruccions implica una nota de zero en el còmput de la qualificació final.

No s’acceptaran pràctiques lliurades després del termini previst. No es corregiran les pràctiques que no s’ajustin a les instruccions.

 

Bibliografia i recursos d'informació

ADAM, J.-M. (2011) Les textes : types et prototypes, Paris, A. Colin, 3ème éd. CAPELLE, G. (2016) Communiquer à l´écrit. Clé international

CHARAUDEAU, P. et alt. (2002) Dictionnaire d´analyse du discours. Paris, Seuil

 

HERRERO CECILIA, J. (2006) Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso. Universidad de Castilla-La Mancha

MAINGUENEAU, D. (2009) Les termes clés de l´analyse du discours. Points. 2ème éd. RIEGEL, M. et alt. (2004) Grammaire méthodique du français. Paris, PUF (1994) PICOCHE, J., Précis de lexicologie française. L’étude et l’enseignement du vocabulaire,

nouvelle édition revue et mise à jour, Paris, Nathan, 1992 (1977).

 

PRUVOST, J., Dictionnaires et nouvelles technologies, Paris, PUF, 2000. - TOURATIER, C., La sémantique, Paris, Armand Colin, 2005 (2000).

 

CHARAUDEAU, P. et MAINGUENEAU, D. (éd.), Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Le Seuil, 2002.