Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25362 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 1


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25362 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 1
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Xinès
Seminari: Grup 101: Xinès
Grup 102: Rus
Professorat:
Yingfeng Xu
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura està destinada a millorar la capacitat comunicativa dels estudiants en la llengua escollida com a tercer idioma.

Competències associades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini receptiu i productiu, oral i escrit, d'almenys dues llengües estrangeres

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Demostra la comprensió d'una varietat de construccions i discursos lingüístics.
 • RA2. Empra funcionalment les estructures i estratègies lingüístiques pertinents per a la producció oral i escrita.
 • RA4. Formula raonaments lingüístics sobre fenòmens gramaticals, discursius i sociolingüístics, inclosos els de la seva pròpia producció.
 • RA6. Estableix correspondències d'equivalència entre elements lingüístics en diferents idiomes i identifica diferències semàntiques entre elements estructuralment anàlegs.
 • RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Educació de qualitat#aliances per assolir els objectius

 

Continguts

Grup xinès:

Continguts funcionals

Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se.

Presentar-se, identificar-se i demanar que algú s’identifiqui.

Intercanviar informació personal i sobre els altres: professió, lloc de treball, nacionalitat...

Presentar terceres persones.

Identificar terceres persones pels vincles.

Donar les gràcies i respondre a un agraïment.

Afirmar, negar; assentir, dissentir; expressar coneixement o desconeixement.

Demanar i dir a qui pertany quelcom.

Demanar i dir l’hora, i parlar dels horaris de diferents llocs.

Demanar i dir on viu algú.

Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar aliments i coses.

Demanar i dir què es fa habitualment i puntualment.

Expressar gustos i preferències.

Demanar i donar informació sobre sí mateix i sobre els altres; sobre activitats de la vida quotidiana; sobre transports; sobre dates, horaris i fets.

Expressar acord i desacord; gustos i preferències sobre menjars, activitats de lleure, roba.

Proposar o suggerir fer una acció.

 

Lèxic

Materials d’ús a l’aula:铅笔、圆珠笔、桌子……

Els números i les dates

La nacionalitat

Les professions i llocs de feina:老师、学生、工程师、办公室、商店……

Begudes i menjar 1:咖啡、可乐、水、饼干……

Alguns noms propis, noms de països i els gentilicis corresponents: 西班牙、西班牙人、 加泰罗尼 亚......

Expressions de benvinguda, de comiat i de cortesia:你好、您身体好吗?、你好吗?、再见……

Lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat: 奶奶、外公、儿子、同学、同事……

Els dies de la setmana, els mesos de l’any: 星期一……、一月……

Lèxic relacionat amb les aficions, esports i activitats de lleure:篮球、足球、上网、看电影……

Sensacions:饿、困、……

Transports:公共汽车、地铁……

Lèxic dels establiments comercials:商店、饭店、电影院……

Verbs d’accions quotidianes o habituals: 起床、吃早饭、上班、洗澡……

 

Gramàtica

Els pronoms personals i demostratius.

L’oració de predicat verbal, adjectival i nominal.

L’oració interrogativa: afirmativa-negativa, amb la partícula 吗 i amb pronoms interrogatius.

La partícula estructural 的.

Usos del verb i preposició 在.

Els classificadors nominals.

L’oració de predicat verbal amb 是.

L’oració de predicat verbal amb 有.

Estructures per a expressar temps.

Construccions preposicionals1:在.

Els adverbis 1: 不、没、都……

L’ordre de les parts de l’oració xinesa.

Estructures per a expressar temps.

Estructures per a expressar la quantitat.

Estructures per a expressar l’anterioritat, la posterioritat i la simultaneïtat.

Complement de durada i de freqüència.

L’oració amb construccions verbals en sèrie.

 

Partícula modal 吧.

L’ordre de les parts de l’oració xinesa.

 

Grup rus:

Rus:

Continguts funcionals

 • Saludar, respondre a una salutació, preguntar a algú com està i acomiadar-se
 • Presentar-se, presentar altres persones i respondre a una presentació
 • Demanar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix, demanar a algú que parli més a poc a poc
 • Demanar i donar informació sobre persones, horaris, dates i llocs
 • Orientar-se en la ciutat (caminant o utilitzant el transport públic)
 • Afirmar, negar, expressar una opinió, acord i desacord
 • Invitar, aceptar o declinar una invitació, respondre a un oferiment
 • Expressar afecte, simpatía/antipatía, aprovació/desaprovació, interès/desinterés, sorpresa
 • Expressar gustos i preferències

 

Continguts gramaticals

 

 • El substantiu – gènere (masculí, femení i neutre), número (singular I plural), inexistència d’article, declinació subjecte a sis casos (nominatiu, genitiu, datiu, acusatiu, instrumental i locatiu)
 • Numerals – cardinals i ordinals
 • Pronoms – personals, demostratius, possessius, interrogatius
 • Adjectius – concordancia de l’adjectiu amb el substantiu en gènere, nombre i cas
 • Verbs – conjugació, temps i aspecte; el verb i la seva absencia en present; verbs que indiquen la posición de l’objecte a l’espai: ; parelles de verbs (imperfectiu – perfectiu); l’imperatiu
 • Adverbis – tipus d’adverbis: lloc, temps, manera
 • Paraules auxiliars – preposicions, conjuncions, interjeccions
 • Sintaxi – oració simple (afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa); oració composta (subordinades de lloc, causals, i coordinades)
 • Fonètica, ortografia i aspectes gràfics – l’alfabet cirílic, normes bàsiques de pronunciació i accentuació, diferentes formes de caràcters: lletra d’imprempta I lligada.

Continguts lèxics

 • la salutació i el comiat
 • Els números
 • La familia
 • Casa i llar (habitacions, mobles, objectes)
 • Professions
 • Colors
 • Idiomes, països i nacionalitats
 • Activitats quotidianes

Metodologia docent

1. Mètode expositiu o lliçó magistral

2. Ludificació amb quizlet, kahoot, autogravacio, nearpod

3. Aprentatge basat en projectes i servei

Avaluació

En el rus l'avaluació és: 

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació
(màx.-mín.)

Observacions

Producciones escritas en el aula o fuera del aula, relacionadas con los textos tratados en clase

R1. R2. R3

45%

No recuperable

 

 20%

 

Oral

20%

Recuperable

Per a la recuperació compta la nota obtinguda durant el període de docència 10%

 

Examen

35%

Recuperable

Examen presencial

70%

 

En el cas de xinès l'avaluació és: 

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació
(màx.-mín.)

Observacions

Producciones escritas en el aula o fuera del aula, relacionadas con los textos tratados en clase

R1. R2. R3

30%

No recuperable

 

 20%

 

Oral

40 % (20% primer trimestre, 20% el segon trimestre)

Recuperable

Per a la recuperació compta la nota obtinguda durant el període de docència 10%

 

Examen

30%

Recuperable

Examen presencial

70%

 

Bibliografia i recursos d'informació

Grup xinès

HSK Standard Course 1-  Jiang Liping . BLCUP

Textbook (Book + CD MP3)       ISBN:  978-7-5619-3709-9

Road to success. Treshold.  A series of progressive chinesetextbooks for foreigners.         Qiu Jun   

Beijing Language and Culture Univrsity press   ISBN 978-7-5619-2161-6/H.08150

成功之路 (入门篇)     北京语言大学出版社       

New Practical Chinese reader (新实用汉语课本), textbook y workbook.

Textbook  ISBN 978-7-5619-2623-9/H.09313

Workbook ISBN 978-7-5619-2622-2/H.09312

Recursos en línia:

http://spanish.china.org.cn/learningchinese

http://espanol.cri.cn/

http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=es&t=1464347539910

 

 

Grup rus

Javronina S., Shirochenskaya A., Ruso en ejercicios, Russki Yazik.

Nogueira, V. Et Al. (2003). Ruso para hispanohablantes. Nivel 1. Barcelona: Herder.

Ruiz-Zorrilla, M., Kornakov, P., Castellví, J., Curs de llengua russa. Nivell Inicial.

Barcelona, 2006.

Sánchez Puig, Mª. Esquemas de ruso. Gramática y usos lingüísticos.

Zajava-Nekrásova, E., Casos y preposiciones en el idioma ruso. Ed. Rubiños-1860 -Russki Yazik. Madrid, 1993.

Así como otras fuentes escritas, orales o digitales aconsejadas o propuestas en clase a lo largo del trimestre

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25362 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 1


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25362 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 1
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Xinès
Seminari: Grup 101: Xinès
Grup 102: Rus
Professorat:
Yingfeng Xu
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura està destinada a millorar la capacitat comunicativa dels estudiants en la llengua escollida com a tercer idioma.

Competències associades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini receptiu i productiu, oral i escrit, d'almenys dues llengües estrangeres

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Demostra la comprensió d'una varietat de construccions i discursos lingüístics.
 • RA2. Empra funcionalment les estructures i estratègies lingüístiques pertinents per a la producció oral i escrita.
 • RA4. Formula raonaments lingüístics sobre fenòmens gramaticals, discursius i sociolingüístics, inclosos els de la seva pròpia producció.
 • RA6. Estableix correspondències d'equivalència entre elements lingüístics en diferents idiomes i identifica diferències semàntiques entre elements estructuralment anàlegs.
 • RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Educació de qualitat#aliances per assolir els objectius

 

Continguts

Grup xinès:

Continguts funcionals

Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se.

Presentar-se, identificar-se i demanar que algú s’identifiqui.

Intercanviar informació personal i sobre els altres: professió, lloc de treball, nacionalitat...

Presentar terceres persones.

Identificar terceres persones pels vincles.

Donar les gràcies i respondre a un agraïment.

Afirmar, negar; assentir, dissentir; expressar coneixement o desconeixement.

Demanar i dir a qui pertany quelcom.

Demanar i dir l’hora, i parlar dels horaris de diferents llocs.

Demanar i dir on viu algú.

Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar aliments i coses.

Demanar i dir què es fa habitualment i puntualment.

Expressar gustos i preferències.

Demanar i donar informació sobre sí mateix i sobre els altres; sobre activitats de la vida quotidiana; sobre transports; sobre dates, horaris i fets.

Expressar acord i desacord; gustos i preferències sobre menjars, activitats de lleure, roba.

Proposar o suggerir fer una acció.

 

Lèxic

Materials d’ús a l’aula:铅笔、圆珠笔、桌子……

Els números i les dates

La nacionalitat

Les professions i llocs de feina:老师、学生、工程师、办公室、商店……

Begudes i menjar 1:咖啡、可乐、水、饼干……

Alguns noms propis, noms de països i els gentilicis corresponents: 西班牙、西班牙人、 加泰罗尼 亚......

Expressions de benvinguda, de comiat i de cortesia:你好、您身体好吗?、你好吗?、再见……

Lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat: 奶奶、外公、儿子、同学、同事……

Els dies de la setmana, els mesos de l’any: 星期一……、一月……

Lèxic relacionat amb les aficions, esports i activitats de lleure:篮球、足球、上网、看电影……

Sensacions:饿、困、……

Transports:公共汽车、地铁……

Lèxic dels establiments comercials:商店、饭店、电影院……

Verbs d’accions quotidianes o habituals: 起床、吃早饭、上班、洗澡……

 

Gramàtica

Els pronoms personals i demostratius.

L’oració de predicat verbal, adjectival i nominal.

L’oració interrogativa: afirmativa-negativa, amb la partícula 吗 i amb pronoms interrogatius.

La partícula estructural 的.

Usos del verb i preposició 在.

Els classificadors nominals.

L’oració de predicat verbal amb 是.

L’oració de predicat verbal amb 有.

Estructures per a expressar temps.

Construccions preposicionals1:在.

Els adverbis 1: 不、没、都……

L’ordre de les parts de l’oració xinesa.

Estructures per a expressar temps.

Estructures per a expressar la quantitat.

Estructures per a expressar l’anterioritat, la posterioritat i la simultaneïtat.

Complement de durada i de freqüència.

L’oració amb construccions verbals en sèrie.

 

Partícula modal 吧.

L’ordre de les parts de l’oració xinesa.

 

Grup rus:

Rus:

Continguts funcionals

 • Saludar, respondre a una salutació, preguntar a algú com està i acomiadar-se
 • Presentar-se, presentar altres persones i respondre a una presentació
 • Demanar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix, demanar a algú que parli més a poc a poc
 • Demanar i donar informació sobre persones, horaris, dates i llocs
 • Orientar-se en la ciutat (caminant o utilitzant el transport públic)
 • Afirmar, negar, expressar una opinió, acord i desacord
 • Invitar, aceptar o declinar una invitació, respondre a un oferiment
 • Expressar afecte, simpatía/antipatía, aprovació/desaprovació, interès/desinterés, sorpresa
 • Expressar gustos i preferències

 

Continguts gramaticals

 

 • El substantiu – gènere (masculí, femení i neutre), número (singular I plural), inexistència d’article, declinació subjecte a sis casos (nominatiu, genitiu, datiu, acusatiu, instrumental i locatiu)
 • Numerals – cardinals i ordinals
 • Pronoms – personals, demostratius, possessius, interrogatius
 • Adjectius – concordancia de l’adjectiu amb el substantiu en gènere, nombre i cas
 • Verbs – conjugació, temps i aspecte; el verb i la seva absencia en present; verbs que indiquen la posición de l’objecte a l’espai: ; parelles de verbs (imperfectiu – perfectiu); l’imperatiu
 • Adverbis – tipus d’adverbis: lloc, temps, manera
 • Paraules auxiliars – preposicions, conjuncions, interjeccions
 • Sintaxi – oració simple (afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa); oració composta (subordinades de lloc, causals, i coordinades)
 • Fonètica, ortografia i aspectes gràfics – l’alfabet cirílic, normes bàsiques de pronunciació i accentuació, diferentes formes de caràcters: lletra d’imprempta I lligada.

Continguts lèxics

 • la salutació i el comiat
 • Els números
 • La familia
 • Casa i llar (habitacions, mobles, objectes)
 • Professions
 • Colors
 • Idiomes, països i nacionalitats
 • Activitats quotidianes

Metodologia docent

1. Mètode expositiu o lliçó magistral

2. Ludificació amb quizlet, kahoot, autogravacio, nearpod

3. Aprentatge basat en projectes i servei

Avaluació

En el rus l'avaluació és: 

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació
(màx.-mín.)

Observacions

Producciones escritas en el aula o fuera del aula, relacionadas con los textos tratados en clase

R1. R2. R3

45%

No recuperable

 

 20%

 

Oral

20%

Recuperable

Per a la recuperació compta la nota obtinguda durant el període de docència 10%

 

Examen

35%

Recuperable

Examen presencial

70%

 

En el cas de xinès l'avaluació és: 

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació
(màx.-mín.)

Observacions

Producciones escritas en el aula o fuera del aula, relacionadas con los textos tratados en clase

R1. R2. R3

30%

No recuperable

 

 20%

 

Oral

40 % (20% primer trimestre, 20% el segon trimestre)

Recuperable

Per a la recuperació compta la nota obtinguda durant el període de docència 10%

 

Examen

30%

Recuperable

Examen presencial

70%

 

Bibliografia i recursos d'informació

Grup xinès

HSK Standard Course 1-  Jiang Liping . BLCUP

Textbook (Book + CD MP3)       ISBN:  978-7-5619-3709-9

Road to success. Treshold.  A series of progressive chinesetextbooks for foreigners.         Qiu Jun   

Beijing Language and Culture Univrsity press   ISBN 978-7-5619-2161-6/H.08150

成功之路 (入门篇)     北京语言大学出版社       

New Practical Chinese reader (新实用汉语课本), textbook y workbook.

Textbook  ISBN 978-7-5619-2623-9/H.09313

Workbook ISBN 978-7-5619-2622-2/H.09312

Recursos en línia:

http://spanish.china.org.cn/learningchinese

http://espanol.cri.cn/

http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=es&t=1464347539910

 

 

Grup rus

Javronina S., Shirochenskaya A., Ruso en ejercicios, Russki Yazik.

Nogueira, V. Et Al. (2003). Ruso para hispanohablantes. Nivel 1. Barcelona: Herder.

Ruiz-Zorrilla, M., Kornakov, P., Castellví, J., Curs de llengua russa. Nivell Inicial.

Barcelona, 2006.

Sánchez Puig, Mª. Esquemas de ruso. Gramática y usos lingüísticos.

Zajava-Nekrásova, E., Casos y preposiciones en el idioma ruso. Ed. Rubiños-1860 -Russki Yazik. Madrid, 1993.

Así como otras fuentes escritas, orales o digitales aconsejadas o propuestas en clase a lo largo del trimestre

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25362 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 1


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25362 - Primer Idioma (altres idiomes): Competència i Ús 1
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Xinès
Seminari: Grup 101: Xinès
Grup 102: Rus
Professorat:
Yingfeng Xu
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura està destinada a millorar la capacitat comunicativa dels estudiants en la llengua escollida com a tercer idioma.

Competències associades

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini receptiu i productiu, oral i escrit, d'almenys dues llengües estrangeres

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Demostra la comprensió d'una varietat de construccions i discursos lingüístics.
 • RA2. Empra funcionalment les estructures i estratègies lingüístiques pertinents per a la producció oral i escrita.
 • RA4. Formula raonaments lingüístics sobre fenòmens gramaticals, discursius i sociolingüístics, inclosos els de la seva pròpia producció.
 • RA6. Estableix correspondències d'equivalència entre elements lingüístics en diferents idiomes i identifica diferències semàntiques entre elements estructuralment anàlegs.
 • RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Educació de qualitat#aliances per assolir els objectius

 

Continguts

Grup xinès:

Continguts funcionals

Saludar, respondre a una salutació i acomiadar-se.

Presentar-se, identificar-se i demanar que algú s’identifiqui.

Intercanviar informació personal i sobre els altres: professió, lloc de treball, nacionalitat...

Presentar terceres persones.

Identificar terceres persones pels vincles.

Donar les gràcies i respondre a un agraïment.

Afirmar, negar; assentir, dissentir; expressar coneixement o desconeixement.

Demanar i dir a qui pertany quelcom.

Demanar i dir l’hora, i parlar dels horaris de diferents llocs.

Demanar i dir on viu algú.

Entendre i produir intercanvis lingüístics per comprar aliments i coses.

Demanar i dir què es fa habitualment i puntualment.

Expressar gustos i preferències.

Demanar i donar informació sobre sí mateix i sobre els altres; sobre activitats de la vida quotidiana; sobre transports; sobre dates, horaris i fets.

Expressar acord i desacord; gustos i preferències sobre menjars, activitats de lleure, roba.

Proposar o suggerir fer una acció.

 

Lèxic

Materials d’ús a l’aula:铅笔、圆珠笔、桌子……

Els números i les dates

La nacionalitat

Les professions i llocs de feina:老师、学生、工程师、办公室、商店……

Begudes i menjar 1:咖啡、可乐、水、饼干……

Alguns noms propis, noms de països i els gentilicis corresponents: 西班牙、西班牙人、 加泰罗尼 亚......

Expressions de benvinguda, de comiat i de cortesia:你好、您身体好吗?、你好吗?、再见……

Lèxic dels vincles familiars, professionals, d’amistat: 奶奶、外公、儿子、同学、同事……

Els dies de la setmana, els mesos de l’any: 星期一……、一月……

Lèxic relacionat amb les aficions, esports i activitats de lleure:篮球、足球、上网、看电影……

Sensacions:饿、困、……

Transports:公共汽车、地铁……

Lèxic dels establiments comercials:商店、饭店、电影院……

Verbs d’accions quotidianes o habituals: 起床、吃早饭、上班、洗澡……

 

Gramàtica

Els pronoms personals i demostratius.

L’oració de predicat verbal, adjectival i nominal.

L’oració interrogativa: afirmativa-negativa, amb la partícula 吗 i amb pronoms interrogatius.

La partícula estructural 的.

Usos del verb i preposició 在.

Els classificadors nominals.

L’oració de predicat verbal amb 是.

L’oració de predicat verbal amb 有.

Estructures per a expressar temps.

Construccions preposicionals1:在.

Els adverbis 1: 不、没、都……

L’ordre de les parts de l’oració xinesa.

Estructures per a expressar temps.

Estructures per a expressar la quantitat.

Estructures per a expressar l’anterioritat, la posterioritat i la simultaneïtat.

Complement de durada i de freqüència.

L’oració amb construccions verbals en sèrie.

 

Partícula modal 吧.

L’ordre de les parts de l’oració xinesa.

 

Grup rus:

Rus:

Continguts funcionals

 • Saludar, respondre a una salutació, preguntar a algú com està i acomiadar-se
 • Presentar-se, presentar altres persones i respondre a una presentació
 • Demanar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix, demanar a algú que parli més a poc a poc
 • Demanar i donar informació sobre persones, horaris, dates i llocs
 • Orientar-se en la ciutat (caminant o utilitzant el transport públic)
 • Afirmar, negar, expressar una opinió, acord i desacord
 • Invitar, aceptar o declinar una invitació, respondre a un oferiment
 • Expressar afecte, simpatía/antipatía, aprovació/desaprovació, interès/desinterés, sorpresa
 • Expressar gustos i preferències

 

Continguts gramaticals

 

 • El substantiu – gènere (masculí, femení i neutre), número (singular I plural), inexistència d’article, declinació subjecte a sis casos (nominatiu, genitiu, datiu, acusatiu, instrumental i locatiu)
 • Numerals – cardinals i ordinals
 • Pronoms – personals, demostratius, possessius, interrogatius
 • Adjectius – concordancia de l’adjectiu amb el substantiu en gènere, nombre i cas
 • Verbs – conjugació, temps i aspecte; el verb i la seva absencia en present; verbs que indiquen la posición de l’objecte a l’espai: ; parelles de verbs (imperfectiu – perfectiu); l’imperatiu
 • Adverbis – tipus d’adverbis: lloc, temps, manera
 • Paraules auxiliars – preposicions, conjuncions, interjeccions
 • Sintaxi – oració simple (afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa); oració composta (subordinades de lloc, causals, i coordinades)
 • Fonètica, ortografia i aspectes gràfics – l’alfabet cirílic, normes bàsiques de pronunciació i accentuació, diferentes formes de caràcters: lletra d’imprempta I lligada.

Continguts lèxics

 • la salutació i el comiat
 • Els números
 • La familia
 • Casa i llar (habitacions, mobles, objectes)
 • Professions
 • Colors
 • Idiomes, països i nacionalitats
 • Activitats quotidianes

Metodologia docent

1. Mètode expositiu o lliçó magistral

2. Ludificació amb quizlet, kahoot, autogravacio, nearpod

3. Aprentatge basat en projectes i servei

Avaluació

En el rus l'avaluació és: 

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació
(màx.-mín.)

Observacions

Producciones escritas en el aula o fuera del aula, relacionadas con los textos tratados en clase

R1. R2. R3

45%

No recuperable

 

 20%

 

Oral

20%

Recuperable

Per a la recuperació compta la nota obtinguda durant el període de docència 10%

 

Examen

35%

Recuperable

Examen presencial

70%

 

En el cas de xinès l'avaluació és: 

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació
(màx.-mín.)

Observacions

Producciones escritas en el aula o fuera del aula, relacionadas con los textos tratados en clase

R1. R2. R3

30%

No recuperable

 

 20%

 

Oral

40 % (20% primer trimestre, 20% el segon trimestre)

Recuperable

Per a la recuperació compta la nota obtinguda durant el període de docència 10%

 

Examen

30%

Recuperable

Examen presencial

70%

 

Bibliografia i recursos d'informació

Grup xinès

HSK Standard Course 1-  Jiang Liping . BLCUP

Textbook (Book + CD MP3)       ISBN:  978-7-5619-3709-9

Road to success. Treshold.  A series of progressive chinesetextbooks for foreigners.         Qiu Jun   

Beijing Language and Culture Univrsity press   ISBN 978-7-5619-2161-6/H.08150

成功之路 (入门篇)     北京语言大学出版社       

New Practical Chinese reader (新实用汉语课本), textbook y workbook.

Textbook  ISBN 978-7-5619-2623-9/H.09313

Workbook ISBN 978-7-5619-2622-2/H.09312

Recursos en línia:

http://spanish.china.org.cn/learningchinese

http://espanol.cri.cn/

http://www.chinesetest.cn/ChangeLan.do?languge=es&t=1464347539910

 

 

Grup rus

Javronina S., Shirochenskaya A., Ruso en ejercicios, Russki Yazik.

Nogueira, V. Et Al. (2003). Ruso para hispanohablantes. Nivel 1. Barcelona: Herder.

Ruiz-Zorrilla, M., Kornakov, P., Castellví, J., Curs de llengua russa. Nivell Inicial.

Barcelona, 2006.

Sánchez Puig, Mª. Esquemas de ruso. Gramática y usos lingüísticos.

Zajava-Nekrásova, E., Casos y preposiciones en el idioma ruso. Ed. Rubiños-1860 -Russki Yazik. Madrid, 1993.

Así como otras fuentes escritas, orales o digitales aconsejadas o propuestas en clase a lo largo del trimestre