Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25351 - Estudi de Casos: Llengües i Educació


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25351 - Estudi de Casos: Llengües i Educació
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Grup 104: Castellà
Professorat:
Marta Gonzalez Gaspar, Encarnacion Atienza Cerezo
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El propòsit bàsic de l'assignatura Estudi de Casos: Llengües i Educació és presentar de manera introductoria què suposa l'ús de la llengua en contextos educatius, fonamentalment en relació amb el seu ensenyament i aprenentatge. Aquesta finalitat es pretén aconseguir a partir d'una metodologia activa, pròpia de l'estudi de casos, com és l’aprenentatge basat en problemes i l'aprenentatge basat en projectes. L’estudiant, en equip de treball, haurà de resoldre dos casos. Al mateix temps, haurà de fer un treball individual de preparació de documentació i autoavaluació, necessari per dur a terme el treball en equip amb èxit i l'assoliment de l'assignatura.

 

Competències associades

Competències bàsiques

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

Competències generals

G1. Treballar individualment i en equip.

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers.

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris.

G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat.

G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals.

Competències específiques

E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions.

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic.

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics.

E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme.

 

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Adquireix les nocions bàsiques per comprendre el paper que tenen les llengües en l'educació.

 • RA2. Identifica, analitza i gestiona situacions lingüístiques a l'aula.

 • RA3. Analitza i gestiona la integració de comunitats lingüístiques i multiculturals.

 •  RA5. Adquireix les nocions bàsiques per dissenyar intervencions formals d'ensenyament de

 • llengües.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En aquesta assignatura es treballa de manera recurrent, en el dos casos,  l'ODS 4 Educació de qualitat. A banda d'aquest ODS, els estudiants crearan materials didàctics, en una proposta d'aprenentatge servei, amb textos afins a qualsevol dels àmbits ODS.

Continguts

 1. CAS 1. SER PROFESSOR/A DE LLENGÜES AL SEGLE XXI. Ensenyament de llengües. Teories de la llengua. Llengua i ús.Teories de l’aprenentatge. Interaccionisme social. Agents socials de l’educació a l’aula: rol i funcions del docent i del discent. Estils  i lideratges docents, competències docents. Estils d’aprenentatge. Metodologies d’aprenentatge. Enfocament comunicatiu. Tipologies d’activitats. Variables cognitives i afectives.

 2. CAS 2. ELABORACIÓ D'UN PLA DE CLASSE. PROPOSTA D'APRENENTATGE SERVEI. Planificació de la classe. Plans de classe. Seqüènciació de continguts, objectius i tasques. Els textos i la seva explotació a l’aula. La comprensió lectora. Enfocament lèxic. Competència intercultural. Activitats comunicatives. Integració de destresses. 

 Cal esmentar que un dels trets més destacables d'aquesta metodologia és que el programa de l'assignatura no es configura al voltant d'ítems de contingut prèviament seleccionats, sinó que els continguts van emergint a partir dels casos que es proposen per analitzar i la focalització que cada grup dóna al cas. Malgrat això, es poden preveure continguts esmentats, relacionats amb el paper de la llengua en els contextos d'ensenyament-aprenentatge. Contextos diversos d'educació lingüística: primera i segona llengua, nens i adults, general i específic, oral i escrit, etc. Les llengües com a metes i instruments educatius. 

Metodologia docent

L'assignatura segueix la metodologia d'estudi de casos que ja s'ha iniciat en el primer trimestreSeguint aquesta metodologia, els estudiants cooperen en petits grups, assessorats pel professorat, per estudiar dos problemes (o casos) vinculats amb l'ensenyament i aprenentatge de llengües. És per tant una metodologia d’aprenentatge basat en problemes si bé, alhora s'emmarca en un aprenenentatge basat en projectes (els estudiants presenten, en ambdós casos, un producte final tangible) i aprenentatge servei. Pel que fa a l'organització formal de l'assignatura, els espais d'interacció presencial es distribueixen de la manera següent:

a) Sessions de grup gran

Hi ha 10 sessions en tot el curs, on es presenten els casos que s'hauran de desenvolupar i es fa una sistematització dels marcs teòrics necessaris per resoldre els casos. Es fa també un seguiment del treball dut a terme fora de l’aula, fomentant la discussió i la reflexió sobre diferents temes.

 

b) Sessions de seminari

Els estudiants tenen 8 sessions de seminari, en què es treballa a partir de diversos tipus d'interacció (entre el grup classe i les docents, entre els membres d'un equip, entre cada equip i el professorat, entre els diferents equips de treball; a partir de tutories). Es conceben com a espai de generació, discussió i revisió de continguts i com a espai d’avaluació dels esborranys, del procés d’aprenentatge i dels resultats presentats. 

Avaluació

Avaluació

 

Recuperació

Activitat d'avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/No recuperable

Defensa oral i escrita en equip de la resolució de dos casos

  50% (25 % cada cas )

No recuperable

Avaluació individual

50%

Recuperable 70% (portafoli reflexiu). Per tant, la nota màxima no podrà ser superior a 7. 

Bibliografia i recursos d'informació

Alonso, E. et al. (2015). La formación del profesorado de Español. Innovación y reto. Barcelona: Difusión.

Cassany, D. (2021). L’art de fer classe. Barcelona: Anagrama.  

López Ferrero, Carmen; Martín Peris, Ernesto; Esteve Ruescas, Olga y Atienza Cerezo, Encarna (2019). La competencia discursiva en sus constelaciones: glosario. https://www.upf.edu/web/ecodal/glosario

López, C. y Martín Peris, E. (2013). Textos y Aprendizaje de Lenguas. Madrid: SGEL

Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E. & Lacorte, M.  (2019). The Routledge Handbook of Spanish language teaching: metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2. Londres y Nueva York: Routledge. 

Pastor, S. (2004). Aprendizaje de segundas lenguas. Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. Alicante: Publicaciones Universidad de Alicante. 

Ruiz, H. (2020). ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Barcelona: Graó

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25351 - Estudi de Casos: Llengües i Educació


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25351 - Estudi de Casos: Llengües i Educació
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Grup 104: Castellà
Professorat:
Marta Gonzalez Gaspar, Encarnacion Atienza Cerezo
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El propòsit bàsic de l'assignatura Estudi de Casos: Llengües i Educació és presentar de manera introductoria què suposa l'ús de la llengua en contextos educatius, fonamentalment en relació amb el seu ensenyament i aprenentatge. Aquesta finalitat es pretén aconseguir a partir d'una metodologia activa, pròpia de l'estudi de casos, com és l’aprenentatge basat en problemes i l'aprenentatge basat en projectes. L’estudiant, en equip de treball, haurà de resoldre dos casos. Al mateix temps, haurà de fer un treball individual de preparació de documentació i autoavaluació, necessari per dur a terme el treball en equip amb èxit i l'assoliment de l'assignatura.

 

Competències associades

Competències bàsiques

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

Competències generals

G1. Treballar individualment i en equip.

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers.

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris.

G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat.

G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals.

Competències específiques

E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions.

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic.

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics.

E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme.

 

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Adquireix les nocions bàsiques per comprendre el paper que tenen les llengües en l'educació.

 • RA2. Identifica, analitza i gestiona situacions lingüístiques a l'aula.

 • RA3. Analitza i gestiona la integració de comunitats lingüístiques i multiculturals.

 •  RA5. Adquireix les nocions bàsiques per dissenyar intervencions formals d'ensenyament de

 • llengües.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En aquesta assignatura es treballa de manera recurrent, en el dos casos,  l'ODS 4 Educació de qualitat. A banda d'aquest ODS, els estudiants crearan materials didàctics, en una proposta d'aprenentatge servei, amb textos afins a qualsevol dels àmbits ODS.

Continguts

 1. CAS 1. SER PROFESSOR/A DE LLENGÜES AL SEGLE XXI. Ensenyament de llengües. Teories de la llengua. Llengua i ús.Teories de l’aprenentatge. Interaccionisme social. Agents socials de l’educació a l’aula: rol i funcions del docent i del discent. Estils  i lideratges docents, competències docents. Estils d’aprenentatge. Metodologies d’aprenentatge. Enfocament comunicatiu. Tipologies d’activitats. Variables cognitives i afectives.

 2. CAS 2. ELABORACIÓ D'UN PLA DE CLASSE. PROPOSTA D'APRENENTATGE SERVEI. Planificació de la classe. Plans de classe. Seqüènciació de continguts, objectius i tasques. Els textos i la seva explotació a l’aula. La comprensió lectora. Enfocament lèxic. Competència intercultural. Activitats comunicatives. Integració de destresses. 

 Cal esmentar que un dels trets més destacables d'aquesta metodologia és que el programa de l'assignatura no es configura al voltant d'ítems de contingut prèviament seleccionats, sinó que els continguts van emergint a partir dels casos que es proposen per analitzar i la focalització que cada grup dóna al cas. Malgrat això, es poden preveure continguts esmentats, relacionats amb el paper de la llengua en els contextos d'ensenyament-aprenentatge. Contextos diversos d'educació lingüística: primera i segona llengua, nens i adults, general i específic, oral i escrit, etc. Les llengües com a metes i instruments educatius. 

Metodologia docent

L'assignatura segueix la metodologia d'estudi de casos que ja s'ha iniciat en el primer trimestreSeguint aquesta metodologia, els estudiants cooperen en petits grups, assessorats pel professorat, per estudiar dos problemes (o casos) vinculats amb l'ensenyament i aprenentatge de llengües. És per tant una metodologia d’aprenentatge basat en problemes si bé, alhora s'emmarca en un aprenenentatge basat en projectes (els estudiants presenten, en ambdós casos, un producte final tangible) i aprenentatge servei. Pel que fa a l'organització formal de l'assignatura, els espais d'interacció presencial es distribueixen de la manera següent:

a) Sessions de grup gran

Hi ha 10 sessions en tot el curs, on es presenten els casos que s'hauran de desenvolupar i es fa una sistematització dels marcs teòrics necessaris per resoldre els casos. Es fa també un seguiment del treball dut a terme fora de l’aula, fomentant la discussió i la reflexió sobre diferents temes.

 

b) Sessions de seminari

Els estudiants tenen 8 sessions de seminari, en què es treballa a partir de diversos tipus d'interacció (entre el grup classe i les docents, entre els membres d'un equip, entre cada equip i el professorat, entre els diferents equips de treball; a partir de tutories). Es conceben com a espai de generació, discussió i revisió de continguts i com a espai d’avaluació dels esborranys, del procés d’aprenentatge i dels resultats presentats. 

Avaluació

Avaluació

 

Recuperació

Activitat d'avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/No recuperable

Defensa oral i escrita en equip de la resolució de dos casos

  50% (25 % cada cas )

No recuperable

Avaluació individual

50%

Recuperable 70% (portafoli reflexiu). Per tant, la nota màxima no podrà ser superior a 7. 

Bibliografia i recursos d'informació

Alonso, E. et al. (2015). La formación del profesorado de Español. Innovación y reto. Barcelona: Difusión.

Cassany, D. (2021). L’art de fer classe. Barcelona: Anagrama.  

López Ferrero, Carmen; Martín Peris, Ernesto; Esteve Ruescas, Olga y Atienza Cerezo, Encarna (2019). La competencia discursiva en sus constelaciones: glosario. https://www.upf.edu/web/ecodal/glosario

López, C. y Martín Peris, E. (2013). Textos y Aprendizaje de Lenguas. Madrid: SGEL

Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E. & Lacorte, M.  (2019). The Routledge Handbook of Spanish language teaching: metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2. Londres y Nueva York: Routledge. 

Pastor, S. (2004). Aprendizaje de segundas lenguas. Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. Alicante: Publicaciones Universidad de Alicante. 

Ruiz, H. (2020). ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Barcelona: Graó

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25351 - Estudi de Casos: Llengües i Educació


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25351 - Estudi de Casos: Llengües i Educació
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Grup 104: Castellà
Professorat:
Marta Gonzalez Gaspar, Encarnacion Atienza Cerezo
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

El propòsit bàsic de l'assignatura Estudi de Casos: Llengües i Educació és presentar de manera introductoria què suposa l'ús de la llengua en contextos educatius, fonamentalment en relació amb el seu ensenyament i aprenentatge. Aquesta finalitat es pretén aconseguir a partir d'una metodologia activa, pròpia de l'estudi de casos, com és l’aprenentatge basat en problemes i l'aprenentatge basat en projectes. L’estudiant, en equip de treball, haurà de resoldre dos casos. Al mateix temps, haurà de fer un treball individual de preparació de documentació i autoavaluació, necessari per dur a terme el treball en equip amb èxit i l'assoliment de l'assignatura.

 

Competències associades

Competències bàsiques

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

Competències generals

G1. Treballar individualment i en equip.

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers.

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris.

G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat.

G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals.

Competències específiques

E7. Identificar les necessitats lingüístiques en l'àmbit educatiu i d'aprenentatge de primeres i segones llengües, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions.

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic.

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics.

E13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i el multilingüisme.

 

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Adquireix les nocions bàsiques per comprendre el paper que tenen les llengües en l'educació.

 • RA2. Identifica, analitza i gestiona situacions lingüístiques a l'aula.

 • RA3. Analitza i gestiona la integració de comunitats lingüístiques i multiculturals.

 •  RA5. Adquireix les nocions bàsiques per dissenyar intervencions formals d'ensenyament de

 • llengües.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

En aquesta assignatura es treballa de manera recurrent, en el dos casos,  l'ODS 4 Educació de qualitat. A banda d'aquest ODS, els estudiants crearan materials didàctics, en una proposta d'aprenentatge servei, amb textos afins a qualsevol dels àmbits ODS.

Continguts

 1. CAS 1. SER PROFESSOR/A DE LLENGÜES AL SEGLE XXI. Ensenyament de llengües. Teories de la llengua. Llengua i ús.Teories de l’aprenentatge. Interaccionisme social. Agents socials de l’educació a l’aula: rol i funcions del docent i del discent. Estils  i lideratges docents, competències docents. Estils d’aprenentatge. Metodologies d’aprenentatge. Enfocament comunicatiu. Tipologies d’activitats. Variables cognitives i afectives.

 2. CAS 2. ELABORACIÓ D'UN PLA DE CLASSE. PROPOSTA D'APRENENTATGE SERVEI. Planificació de la classe. Plans de classe. Seqüènciació de continguts, objectius i tasques. Els textos i la seva explotació a l’aula. La comprensió lectora. Enfocament lèxic. Competència intercultural. Activitats comunicatives. Integració de destresses. 

 Cal esmentar que un dels trets més destacables d'aquesta metodologia és que el programa de l'assignatura no es configura al voltant d'ítems de contingut prèviament seleccionats, sinó que els continguts van emergint a partir dels casos que es proposen per analitzar i la focalització que cada grup dóna al cas. Malgrat això, es poden preveure continguts esmentats, relacionats amb el paper de la llengua en els contextos d'ensenyament-aprenentatge. Contextos diversos d'educació lingüística: primera i segona llengua, nens i adults, general i específic, oral i escrit, etc. Les llengües com a metes i instruments educatius. 

Metodologia docent

L'assignatura segueix la metodologia d'estudi de casos que ja s'ha iniciat en el primer trimestreSeguint aquesta metodologia, els estudiants cooperen en petits grups, assessorats pel professorat, per estudiar dos problemes (o casos) vinculats amb l'ensenyament i aprenentatge de llengües. És per tant una metodologia d’aprenentatge basat en problemes si bé, alhora s'emmarca en un aprenenentatge basat en projectes (els estudiants presenten, en ambdós casos, un producte final tangible) i aprenentatge servei. Pel que fa a l'organització formal de l'assignatura, els espais d'interacció presencial es distribueixen de la manera següent:

a) Sessions de grup gran

Hi ha 10 sessions en tot el curs, on es presenten els casos que s'hauran de desenvolupar i es fa una sistematització dels marcs teòrics necessaris per resoldre els casos. Es fa també un seguiment del treball dut a terme fora de l’aula, fomentant la discussió i la reflexió sobre diferents temes.

 

b) Sessions de seminari

Els estudiants tenen 8 sessions de seminari, en què es treballa a partir de diversos tipus d'interacció (entre el grup classe i les docents, entre els membres d'un equip, entre cada equip i el professorat, entre els diferents equips de treball; a partir de tutories). Es conceben com a espai de generació, discussió i revisió de continguts i com a espai d’avaluació dels esborranys, del procés d’aprenentatge i dels resultats presentats. 

Avaluació

Avaluació

 

Recuperació

Activitat d'avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/No recuperable

Defensa oral i escrita en equip de la resolució de dos casos

  50% (25 % cada cas )

No recuperable

Avaluació individual

50%

Recuperable 70% (portafoli reflexiu). Per tant, la nota màxima no podrà ser superior a 7. 

Bibliografia i recursos d'informació

Alonso, E. et al. (2015). La formación del profesorado de Español. Innovación y reto. Barcelona: Difusión.

Cassany, D. (2021). L’art de fer classe. Barcelona: Anagrama.  

López Ferrero, Carmen; Martín Peris, Ernesto; Esteve Ruescas, Olga y Atienza Cerezo, Encarna (2019). La competencia discursiva en sus constelaciones: glosario. https://www.upf.edu/web/ecodal/glosario

López, C. y Martín Peris, E. (2013). Textos y Aprendizaje de Lenguas. Madrid: SGEL

Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E. & Lacorte, M.  (2019). The Routledge Handbook of Spanish language teaching: metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2. Londres y Nueva York: Routledge. 

Pastor, S. (2004). Aprendizaje de segundas lenguas. Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. Alicante: Publicaciones Universidad de Alicante. 

Ruiz, H. (2020). ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Barcelona: Graó