Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25350 - Llengua Espanyola


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25350 - Llengua Espanyola
Àmbit:
---
Crèdits:
10.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Professorat:
Maria Lourdes Diaz Rodriguez
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Competències associades

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic

E10. Utilitzar les eines informàtiques aplicades al processament del llenguatge natural

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Domina amb excel·lència l'espanyol, amb una expressió correcta i coherent, parlada i escrita, en tot tipus de discursos generals.
  • Domina amb suficiència l'espanyol, amb una expressió correcta i coherent, parlada i escrita, en els tipus de discursos generals treballats a classe.
  • Interpreta críticament el sentit de discursos orals i escrits diversos, a partir d’allò tractat a classe i extrapolant-lo a d’altres situacions.
  • Produeix textos coherents, cohesionats i adequats a la situació comunicativa proposada a classe.
  • Resol les qüestions de la normativa lingüística tractades a classe.
 • RA3. Formula raonaments i anàlisis gramaticals recolzant-se en les obres de referència.
  • Coneix les obres de referència recents sobre la llengua espanyola: gramàtiques, diccionaris i monografies rellevants.
  • Formula raonaments i anàlisis gramaticals relativament bàsics recolzant-se en les obres de referència.
  • Utilitza els coneixements  gramaticals i discursius necessaris per a l’anàlisi de discursos en contextos diversos.
  • Estableix associacions funcionals entre les estructures gramaticals i les estructures discursives presentades a classe.
  • Explica la forma i el significat lèxic basant-se en l’ús pràctic de materials i fonts de consulta adequats per resoldre els aspectes de normativa tractats.
  • Utilitza eines informàtiques i corpus lingüístics per recolzar els raonaments i anàlisis gramaticals.

Continguts

Bloc 1: Variació lingüística, llengua estàndard i norma. Pluricentrisme de la norma.

Bloc 2: Qüestions de normativa (lèxica, sintàctica, ortogràfica).

Bloc 3: Component lèxic. Morfologia, lexicologia i semàntica. Gramàtica de les paraules: l’estructura argumental.

Bloc 4: Les construccions sintàctiques fonamentals: gramàtica i pragmàtica. L’activitat enunciativa.

Bloc 5: Les construccions subordinades, modalitat i discurs. Estructura informativa. Marcadors del discurs i argumentació.

Bloc 6: Tipologies textuals, gèneres del discurs i treball pràctic de producció textual.

Metodologia docent

Veure versió en castellà.

Avaluació

Veure versió en castellà.

Bibliografia i recursos d'informació

Veure versió en castellà.


Curso Académico: 2022/23

3344 - Grado en Lenguas Aplicadas

25350 - Lengua Española


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3344 - Grado en Lenguas Aplicadas
Asignatura:
25350 - Lengua Española
Ámbito:
---
Créditos:
10.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Profesorado:
Maria Lourdes Diaz Rodriguez
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

En esta asignatura se describe el uso verbal y la normativa contemporánea mediante la descripción y estudio de sus aspectos relevantes. Se abordan cuestiones descriptivas y normativas de la expresión oral y escrita en diferentes contextos mediante la comprensión y análisis de muestras de discursos orales y escritos.

Esta asignatura parte del nivel de lengua española de final de la formación secundaria o equivalente y se requiere el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia si no se es hablante nativo para poder cursarla con aprovechamiento.

Se requiere, para todo el mundo, una expresión escrita correcta y sin faltas de ortografía.

 

Competencias asociadas

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic

E10. Utilitzar les eines informàtiques aplicades al processament del llenguatge natural

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística

Resultados del aprendizaje

RA2

RA2.1. Domina con suficiencia la lengua hablada y escrita, y muestra una expresión correcta y coherente en los tipos de discurso generales trabajados en clase.

RA2.2. Interpreta críticamente el sentido de diversos discursos orales y escritos a partir de lo tratado en clase y los extrapola a situaciones similares.

RA2.3. Produce textos coherentes, cohesionados y adecuados a la situación comunicativa propuesta en clase.

RA2.4. Resuelve las cuestiones de normativa lingüística tratadas en clase.

RA3

RA3.1. Conoce las obras de referencia recientes sobre la lengua española: gramáticas, diccionarios y monografías relevantes para el uso general de la lengua.

RA3.2. Formula razonamientos y realiza análisis gramaticales relativamente básicos apoyándose en obras de referencia.

RA3.3. Aplica los conocimientos gramaticales y discursivos necesarios para el análisis de discurso en distintos contextos.

RA3.4. Establece asociaciones funcionales entre las estructuras gramaticales y las discursivas presentadas en clase.

RA3.5. Explica la forma y el significado léxico de los problemas de normativa tratados basándose en el uso práctico de materiales y fuentes de consulta adecuados.

RA3.6. Usa herramientas informáticas y corpus lingüísticos para apoyar los razonamientos y análisis abordados.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

 

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 12: Consum i producció responsables

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

 

Prerrequisitos

Esta asignatura parte del nivel de lengua española de final de bachillerato o equivalente, y se requiere el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia si no se es hablante nativo para poder cursarla con aprovechamiento.

También se requiere una expresión escrita correcta y sin faltas de ortografía.

Contenidos

Bloque 1: Variación lingüística: Pluricentrismo, lengua estándar y norma pluricéntrica.

Bloque 2: Cuestiones de normativa (sintáctica, léxica y ortográfica).

Bloque 3: Componente léxico. Morfología, lexicología y semántica. Gramática de las palabras: estructura argumental.

Bloque 4: Construcciones sintácticas fundamentales: gramática y pragmática. La actividad enunciativa y la interacción.

Bloque 5: Construcciones subordinadas, modalidad y discurso. Estructura informativa y organización de la información. Marcadores del discurso y argumentación.

Bloque 6: Tipologías textuales: géneros discursivos y trabajo práctico de producción textual.

Metodología docente

Se compaginará el trabajo grupal con las asignaciones individuales.

Se trabajará con el aula virtual, tanto como repertorio de recursos como para realizar las entregas asignadas.

Evaluación

 1. Evaluación

Actividad evaluable

Ponderación

Recuperable

Forma de recuperación

Ponderación

Observaciones

SE1. Participación en actividades planteadas en el aula (prácticas individuales: comentarios, ensayos)

 

T2 y T3: 20%

 

 

NO

 

Según tarea

Diversas actividades/entregas en fecha determinada, no recuperables.

SE2. Exámenes

45%

Repartidos en:

T2: 10%

T3: 35%

Examen

100%

 

SE3. Prácticas individuales (cuestionarios, tareas, etc.) 

 

T2 y T3 :25%

 

 

 

 

Diversas actividades/entregas en fecha determinada, no recuperables.

SE4. Exposiciones orales/ Trabajos en grupo (Gincana)

T2 y T3:10%

NO

 

 

Dos únicas tareas finales orales/ grupales (una de ellas, gincana) evaluables,  no recuperables.

 

La recuperación de la asignatura será en julio, mediante examen (100% de la nota)

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica de la asignatura

 

Manual(es) del curso:

 

2º Trimestre:

Bosque, Ignacio y Demonte, Violeta (dirs.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Rodríguez Ramalle, Teresa M.ª (2005). Manual de sintaxis del español, Madrid: Castalia Universidad.

Garrido Medina, J. 2009. Manual de lengua española. Madrid: Castalia Universidad.

Gómez Torrego, L. 2011. Las normas académicas: últimos cambios. Madrid: SM.

Gómez Torrego, Leonardo (2006) Hablar y escribir correctamente. Madrid: Arco/Libros.

Escribano, M. A. 2008. Comentario de textos interpretativos y de opinión. Madrid: Arco Libros.

Real Academia Española (2009-2011) Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa-Calpe.

 

3er Trimestre:

          

Bosque, Ignacio y Demonte, Violeta (dirs.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Cortés Rodríguez, L. 2011. El español que hablamos: malos usos y buenas soluciones. Almería: Ed. Universidad de Almería.

Cuenca, Mª. Josep (2000). Comentario de textos: los mecanismos referenciales. Madrid: Arco/Libros.

Cuenca, M. J. 2010. Gramática del texto. Madrid: Arco Libros.

Loureda, Ó. 2003. Tipología textual. Madrid: Arco Libros.

Koch, W.- L. Oesterreicher.2007. Lengua hablada en la Romania. Madrid: Gredos.

Serrano, M. J. 2006. Gramática del discurso. Madrid: Akal.

 

 

Gramática(s) de referencia obligada:

RAE (2009) Nueva gramática de la lengua española. 2 vols. Madrid: Espasa.

(Puede consultarse, también, la versión Manual, de 2010 (1 vol.)).

RAE (2014) Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa- RAE y Asociación de academias de la lengua española.

 

Otras referencias de importancia para la asignatura:

Bosque, Ignacio y Demonte, Violeta (dirs.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Bosque, I. y Gutiérrez Rexach, J. 2009. Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal.

Demonte, Violeta (2003) «Lengua estándar, norma y normas en la difusión actual de la lengua española». Circunstancias, n.º 1. [Revista electrónica].

Escandell; M. V. (1995) Los complementos del nombre. Madrid: ArcoLibros.

Escandell, M. V. (2005). La comunicación. Madrid: Gredos.

Garrido, J. C. (2009). Manual de lengua española. Madrid: Castalia Universidad.

Núñez, R. y E. del Teso (1996) Semántica y pragmática del texto común. Producción y comentario de textos. Madrid: Cátedra.

 

 

Lecturas  recomendadas:

Águila, G. (2009) Los diccionarios electrónicos del español. Madrid: Arco Libros.

Alcoba, S. (Coord.) (2000) La expresión oral.  Barcelona: Ariel Prácticum (con CD).

Aleza Izquierdo, M. y J. Mª Enguita Utrilla (coords.) (2010) La lengua española en América: normas y usos actuales. Universitat de València. Edición electrónica: http://www.uv.es/aleza/esp.am.pdf

Alvar, M. (1996). La formación de palabras en español. Madrid: ArcoLibros.

Alvar, M. (1991) El español de las dos orillas. Madrid: Col. Mapfre 1492.

Aoife Ahern (2008). El subjuntivo: contextos y efectos: Madrid: Arco Libros.

Ariza, M. (1994) Comentario de textos dialectales. Madrid: ArcoLibros.

Bello, A. (1847) Gramática castellana. Ed. Crítica de R. Trujillo. La Laguna: Universidad de la Laguna, 1981.

Bernárdez, E. (1995) Teoría y Epistemología del texto. Madrid: Cátedra.

Bravo, E. (2008). El español internacional. Madrid: Arco Libros.

Briz, A. (1996) El español coloquial: situación y uso. Madrid: ArcoLibros.

Carricarburo, N. (1997) Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid: Arco Libros.

Cervera Rodríguez, Á. (2012) La oración: estructura y funciones. Madrid: Arco Libros.

Colón, G. (1989) El español y el catalán, juntos y en contraste. Barcelona: Ariel.

Cortés Rodríguez, L.- A. M. Bañón (1997) Comentario lingüístico de textos orales. Madrid: ArcoLibros.

Cortés, L. y M. M. Camacho (2005) Unidades de segmentación y marcadores del discurso. Madrid: Arco Libros.

Cortés, L. (2011) El español que hablamos: malos usos y buenas soluciones. Almería: Editorial Universidad de Almería.

Cortés, L. y J. L. Muñío (2012) Mejore su discurso oral. Almería: Editorial Universidad de Almería.

Cuenca, M.J. 2000. Comentario de textos: los mecanismos referenciales. Madrid: Arco Libros.

*/**De Monte, V.- I. Bosque (Coords.) (1999) Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, col. RAE. (3 vols.)

De Santiago, J. y Díaz, L. (Eds.) 2020. Lingüística textual y enseñanza de español L2/LE. London: Routledge.

D’Introno, F.- E. del Teso y R. Weston (1995) Fonética y fonología actual del español. Madrid: Cátedra.

Domínguez, M.N. (2007) Conectores discursivos en textos argumentativos breves. Madrid: ArcoLibros, SL.

Escandell; M. V. (1995) Los complementos del nombre. Madrid: ArcoLibros.

Escandell, M. V. (2005). La comunicación. Madrid: Gredos.

Escobar, M. A. y Potowski, K. (2014) El español hablado en los Estados Unidos. Cambridge: CUP.

García Mouton, P. (1999) Cómo hablan las mujeres. Madrid: ArcoLibros.

García Mouton, P. (1994) Lenguas y dialectos de España. Madrid: ArcoLibros.

Garrido, J. (1991) Elementos de análisis lingüístico, Madrid: Fundamentos.

Gómez Capuz, J. (2004) Préstamos del español: lengua y sociedad. Madrid:ArcoLibros.

Gómez Torrego, L.  (2011) Las normas académicas: últimos cambios. Ortografia y Gramática. Madrid: S.M.

Gómez Torrego, L.  (1998) Manual de español correcto. Madrid: ArcoLibros (vol. I y vol. II).[Hay edición posterior: Nuevo manual de español correcto, 2002]

Gómez Torrego, L.  (2006) Hablar y escribir correctamente. Madrid: ArcoLibros (vol. I y II).

Gómez Torrego, L.  (1996) Ejercicios de gramática normativa I. Madrid: ArcoLibros.

Gómez Torrego, L.  (1996) Ejercicios de gramática normativa II. Madrid: ArcoLibros

De Kock, J.; y DeMello, G. (1997) Lengua escrita y habla culta en América y España. Diez casos. Salamanca: Ediciones Universidad. Colección: Gramática española. Enseñanza e investigación. Apuntes Metodológicos.

De Kock, J. (1998) Norma, libertad y probabilidad. Ocho soluciones del españolSalamanca: Ediciones Universidad. Colección: Gramática española. Enseñanza e investigación. Apuntes Metodológicos.

De Miguel, A. (1994) La teleperversión del lenguaje. Madrid: Espasa Calpe, col. Austral.

De Santiago Guervós, J. (2007) El complemento de régimen preposicional. Madrid: ArcoLibros.

De Santiago Guervós, J.   (2005)     Principios de comunicación persuasiva. Madrid: Arco Libros. Ver Mooc en: https://www.youtube.com/watch?v=e0efe1wvaro y charla en  https://www.youtube.com/watch?v=C4lIMgWqb2E

De Santiago Guervós, J. (2013) Estrategias de análisis sintáctico. Madrid: Arco Libros.

Escribano, A. (2009) Las voces del texto como recurso persuasivo. Madrid: Arco Libros.

Fernández Leborans, M. J. (2005) Los sintagmas del español. II. El sintagma verbal y otros. Madrid: Arco Libros.

Fuentes, C. y Alcaide, E. R. (2007) La argumentación lingüística y sus medios de expresión. Madrid: Arco Libros.

García Sánchez, N.- J.M. Marbán (2002) Instrucción estratégica en la composición escrita. Barcelona: Ariel Educación.

Lacorte, M. (Coord.) (2007). Lingüística aplicada del español. Madrid: Arco/Libros.

Lapesa, R. (1996) El español moderno y contemporáneo. Barcelona: Crítica.

Lavandera, B. (1991). “El cambio de modo como estrategia de discurso”. En: Bosque, I. (Ed.) Indicativo y subjuntivo. Madrid: Taurus.

López García, Á.(1998). En medio de los medios. Zaragoza: Prames. As tres Serols/Las Tres Sorores/ Les tres sorors.

López Morales, H. (2010). La andadura del español por el mundo. Madrid: Taurus. Premio de Ensayo Isabel Polanco.

Lorenzo, E. de (1999) El español en la encrucijada. Madrid: Espasa Calpe, col. Austral.

Lunn, P. 1996 (2004) Investigación en gramática. Nueva York: Heinle & Heinle.

Marsá, F. (1984) Cuestiones de sintaxis.  Barcelona: Ariel.

Montolío, E. (Coord.) (2001) Manual práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel Prácticum (vols. 1, 2 y 3).

Moreno de Alba, J.G. (2007) Introducción al español americano. Madrid: Arco Libros / Muralla.

Moreno Fernández, F. (2009) La lengua española en su geografía. Madrid: Arco/Libros.

Moreno Fernández, F. (2010) Las variedades de la lengua española y su enseñanza. Madrid: Arco/Libros.

Palacios, A. (Coord.) (2008) El español en América. Contactos lingüísticos en Hispanoamérica. Barcelona: Ariel, Letras.

Pastor, L.(2008). Retórica exprés. Barcelona: UOC.

Reyes, G. (1992). La pragmática lingüística. Barcelona: Mondadori.

Reyes, G. (1991). El abecé de la pragmática. Madrid: ArcoLibros.

Rodríguez, T. M. (2005). Manual de sintaxis del español. Madrid: Castalia Universidad.

Salvador, G. – J.R. Lodares (1996) Historia de las letras. Madrid: Espasa.

Seco, M. y Salvador, G. (1995) La lengua española, hoy. Madrid: Fundación Juan March.

Vaquero, M. (1996) El español de América I. Pronunciación. Madrid: ArcoLibros.

 

Gramática de referencia obligada:

 

RAE (2009) Nueva gramática de la lengua española. 2 vols. Madrid: Espasa.

(Puede consultarse, también, la versión Manual, de 2010 (1 vol.)).

 

Corpus y obras de referencia en la red:

 

RAE: http://www.rae.es/recursos/diccionarios

RAE: Corpus de referencia del español actual: http://corpus.rae.es/creanet.html

RAE: Diccionario panhispánico de dudas: http://buscon.rae.es/pdpI/

 RAE: Corpus del español del siglo XXI: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi

RAE: Corpus del diccionario histórico: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/cdh

Centro virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm

Instituto Cervantes, Portal de los Congresos Internacionales de la Lengua Española: http://congresosdelalengua.es/

RAE: http://www.rae.es/recursos/enlaces-externos/atlas-sintactico-del-espanol

BYU: elcorpusdelespañol.org (M. Davies)

 

Materiales sonoros

Alcoba, Santiago (coord.) (2000) La expresión oral, Barcelona: Ariel (Contiene un CDROM). Didactèque de Bayonne (2004) Voces de América. DVD Cultura y civilización y Cuaderno de actividades, Madrid: SGEL

Real Academia Española (2011) Las voces del español: tiempo y espacio, DVD, Madrid: Espasa-Asociación de Academias de la Lengua Española.

ILSE: Oralia, revista electrónica de lengua y sociolingüística española. http://nevada.ual.es/otri/ilse/corpus.asp y sus correspondientes transcripciones en: http://nevada.ual.es/otri/ilse/corpus_entrevistas.asp

 

  

Diccionarios

 

AA.V.V. (2002), Diccionario de uso del español de América y de España, Barcelona, Vox. Asociación de Academias de la Lengua Española (2010) Diccionario de americanismos, Madrid, Santillana.

Asociación de Academias de la Lengua española (2010) Diccionario de americanismos. Madrid: Santillana.

Haensch, G. (2000) Diccionario del español de Cuba: español de Cuba-español de España. Coordinación, Gisela Cárdenas Molina, Antonia María Tristá Pérez, Reinhold Werner, Madrid, Gredos.

Haensch, G. (2000) Diccionario del español de Argentina: español de Argentina-español de España. Coordinación, Gisela Cárdenas Molina, Antonia María Tristá Pérez, Reinhold Werner, Madrid, Gredos.

Haensch, G. y R. Werner (1993) (coords.): Nuevo diccionario de americanismos, 3 vols. (colombianismos, argentinismos, uruguayismos), Santafé de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.

Morínigo, M. A. (1998) Nuevo diccionario de americanismos e indigenismos, versión actualizada por M. A. Morínigo Vázquez-Prego, Buenos Aires, Galaxia.

Real Academia de la Lengua Española (2005) Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana.

Richard, R. (coord.) (1997): Diccionario de hispanoamericanismos no recogidos por la Real Academia, Madrid, Cátedra.

Steel, B. (1999): Breve diccionario ejemplificado de americanismos, Madrid, Arco/Libros.

 

Recopilaciones de errores (selección):

 

https://www.youtube.com/watch?v=h1ZkomOyx9M (En Colombia: detección en tuits)

https://www.youtube.com/watch?v=s15cMOD3Gkc

https://www.youtube.com/watch?v=Z75Xc2a9Xw0 (México, Guanajuato)

https://www.youtube.com/watch?v=DQGedb7xn9c (Madrid)


Curso Académico: 2022/23

3344 - Grado en Lenguas Aplicadas

25350 - Lengua Española


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3344 - Grado en Lenguas Aplicadas
Asignatura:
25350 - Lengua Española
Ámbito:
---
Créditos:
10.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Profesorado:
Maria Lourdes Diaz Rodriguez
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Presentación

En esta asignatura se describe el uso verbal y la normativa contemporánea mediante la descripción y estudio de sus aspectos relevantes. Se abordan cuestiones descriptivas y normativas de la expresión oral y escrita en diferentes contextos mediante la comprensión y análisis de muestras de discursos orales y escritos.

Esta asignatura parte del nivel de lengua española de final de la formación secundaria o equivalente y se requiere el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia si no se es hablante nativo para poder cursarla con aprovechamiento.

Se requiere, para todo el mundo, una expresión escrita correcta y sin faltas de ortografía.

 

Competencias asociadas

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E8. Analitzar els fets comunicatius atenent als nivells d'anàlisi lingüística (morfosintàctic, semàntic i pragmaticodiscursiu) i tenint en compte la seva relació amb aspectes socials, culturals i cognitius

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic

E10. Utilitzar les eines informàtiques aplicades al processament del llenguatge natural

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

E12. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística

Resultados del aprendizaje

RA2

RA2.1. Domina con suficiencia la lengua hablada y escrita, y muestra una expresión correcta y coherente en los tipos de discurso generales trabajados en clase.

RA2.2. Interpreta críticamente el sentido de diversos discursos orales y escritos a partir de lo tratado en clase y los extrapola a situaciones similares.

RA2.3. Produce textos coherentes, cohesionados y adecuados a la situación comunicativa propuesta en clase.

RA2.4. Resuelve las cuestiones de normativa lingüística tratadas en clase.

RA3

RA3.1. Conoce las obras de referencia recientes sobre la lengua española: gramáticas, diccionarios y monografías relevantes para el uso general de la lengua.

RA3.2. Formula razonamientos y realiza análisis gramaticales relativamente básicos apoyándose en obras de referencia.

RA3.3. Aplica los conocimientos gramaticales y discursivos necesarios para el análisis de discurso en distintos contextos.

RA3.4. Establece asociaciones funcionales entre las estructuras gramaticales y las discursivas presentadas en clase.

RA3.5. Explica la forma y el significado léxico de los problemas de normativa tratados basándose en el uso práctico de materiales y fuentes de consulta adecuados.

RA3.6. Usa herramientas informáticas y corpus lingüísticos para apoyar los razonamientos y análisis abordados.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

 

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 12: Consum i producció responsables

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

 

Prerrequisitos

Esta asignatura parte del nivel de lengua española de final de bachillerato o equivalente, y se requiere el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia si no se es hablante nativo para poder cursarla con aprovechamiento.

También se requiere una expresión escrita correcta y sin faltas de ortografía.

Contenidos

Bloque 1: Variación lingüística: Pluricentrismo, lengua estándar y norma pluricéntrica.

Bloque 2: Cuestiones de normativa (sintáctica, léxica y ortográfica).

Bloque 3: Componente léxico. Morfología, lexicología y semántica. Gramática de las palabras: estructura argumental.

Bloque 4: Construcciones sintácticas fundamentales: gramática y pragmática. La actividad enunciativa y la interacción.

Bloque 5: Construcciones subordinadas, modalidad y discurso. Estructura informativa y organización de la información. Marcadores del discurso y argumentación.

Bloque 6: Tipologías textuales: géneros discursivos y trabajo práctico de producción textual.

Metodología docente

Se compaginará el trabajo grupal con las asignaciones individuales.

Se trabajará con el aula virtual, tanto como repertorio de recursos como para realizar las entregas asignadas.

Evaluación

 1. Evaluación

Actividad evaluable

Ponderación

Recuperable

Forma de recuperación

Ponderación

Observaciones

SE1. Participación en actividades planteadas en el aula (prácticas individuales: comentarios, ensayos)

 

T2 y T3: 20%

 

 

NO

 

Según tarea

Diversas actividades/entregas en fecha determinada, no recuperables.

SE2. Exámenes

45%

Repartidos en:

T2: 10%

T3: 35%

Examen

100%

 

SE3. Prácticas individuales (cuestionarios, tareas, etc.) 

 

T2 y T3 :25%

 

 

 

 

Diversas actividades/entregas en fecha determinada, no recuperables.

SE4. Exposiciones orales/ Trabajos en grupo (Gincana)

T2 y T3:10%

NO

 

 

Dos únicas tareas finales orales/ grupales (una de ellas, gincana) evaluables,  no recuperables.

 

La recuperación de la asignatura será en julio, mediante examen (100% de la nota)

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica de la asignatura

 

Manual(es) del curso:

 

2º Trimestre:

Bosque, Ignacio y Demonte, Violeta (dirs.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Rodríguez Ramalle, Teresa M.ª (2005). Manual de sintaxis del español, Madrid: Castalia Universidad.

Garrido Medina, J. 2009. Manual de lengua española. Madrid: Castalia Universidad.

Gómez Torrego, L. 2011. Las normas académicas: últimos cambios. Madrid: SM.

Gómez Torrego, Leonardo (2006) Hablar y escribir correctamente. Madrid: Arco/Libros.

Escribano, M. A. 2008. Comentario de textos interpretativos y de opinión. Madrid: Arco Libros.

Real Academia Española (2009-2011) Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa-Calpe.

 

3er Trimestre:

          

Bosque, Ignacio y Demonte, Violeta (dirs.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Cortés Rodríguez, L. 2011. El español que hablamos: malos usos y buenas soluciones. Almería: Ed. Universidad de Almería.

Cuenca, Mª. Josep (2000). Comentario de textos: los mecanismos referenciales. Madrid: Arco/Libros.

Cuenca, M. J. 2010. Gramática del texto. Madrid: Arco Libros.

Loureda, Ó. 2003. Tipología textual. Madrid: Arco Libros.

Koch, W.- L. Oesterreicher.2007. Lengua hablada en la Romania. Madrid: Gredos.

Serrano, M. J. 2006. Gramática del discurso. Madrid: Akal.

 

 

Gramática(s) de referencia obligada:

RAE (2009) Nueva gramática de la lengua española. 2 vols. Madrid: Espasa.

(Puede consultarse, también, la versión Manual, de 2010 (1 vol.)).

RAE (2014) Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa- RAE y Asociación de academias de la lengua española.

 

Otras referencias de importancia para la asignatura:

Bosque, Ignacio y Demonte, Violeta (dirs.). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Bosque, I. y Gutiérrez Rexach, J. 2009. Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal.

Demonte, Violeta (2003) «Lengua estándar, norma y normas en la difusión actual de la lengua española». Circunstancias, n.º 1. [Revista electrónica].

Escandell; M. V. (1995) Los complementos del nombre. Madrid: ArcoLibros.

Escandell, M. V. (2005). La comunicación. Madrid: Gredos.

Garrido, J. C. (2009). Manual de lengua española. Madrid: Castalia Universidad.

Núñez, R. y E. del Teso (1996) Semántica y pragmática del texto común. Producción y comentario de textos. Madrid: Cátedra.

 

 

Lecturas  recomendadas:

Águila, G. (2009) Los diccionarios electrónicos del español. Madrid: Arco Libros.

Alcoba, S. (Coord.) (2000) La expresión oral.  Barcelona: Ariel Prácticum (con CD).

Aleza Izquierdo, M. y J. Mª Enguita Utrilla (coords.) (2010) La lengua española en América: normas y usos actuales. Universitat de València. Edición electrónica: http://www.uv.es/aleza/esp.am.pdf

Alvar, M. (1996). La formación de palabras en español. Madrid: ArcoLibros.

Alvar, M. (1991) El español de las dos orillas. Madrid: Col. Mapfre 1492.

Aoife Ahern (2008). El subjuntivo: contextos y efectos: Madrid: Arco Libros.

Ariza, M. (1994) Comentario de textos dialectales. Madrid: ArcoLibros.

Bello, A. (1847) Gramática castellana. Ed. Crítica de R. Trujillo. La Laguna: Universidad de la Laguna, 1981.

Bernárdez, E. (1995) Teoría y Epistemología del texto. Madrid: Cátedra.

Bravo, E. (2008). El español internacional. Madrid: Arco Libros.

Briz, A. (1996) El español coloquial: situación y uso. Madrid: ArcoLibros.

Carricarburo, N. (1997) Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid: Arco Libros.

Cervera Rodríguez, Á. (2012) La oración: estructura y funciones. Madrid: Arco Libros.

Colón, G. (1989) El español y el catalán, juntos y en contraste. Barcelona: Ariel.

Cortés Rodríguez, L.- A. M. Bañón (1997) Comentario lingüístico de textos orales. Madrid: ArcoLibros.

Cortés, L. y M. M. Camacho (2005) Unidades de segmentación y marcadores del discurso. Madrid: Arco Libros.

Cortés, L. (2011) El español que hablamos: malos usos y buenas soluciones. Almería: Editorial Universidad de Almería.

Cortés, L. y J. L. Muñío (2012) Mejore su discurso oral. Almería: Editorial Universidad de Almería.

Cuenca, M.J. 2000. Comentario de textos: los mecanismos referenciales. Madrid: Arco Libros.

*/**De Monte, V.- I. Bosque (Coords.) (1999) Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, col. RAE. (3 vols.)

De Santiago, J. y Díaz, L. (Eds.) 2020. Lingüística textual y enseñanza de español L2/LE. London: Routledge.

D’Introno, F.- E. del Teso y R. Weston (1995) Fonética y fonología actual del español. Madrid: Cátedra.

Domínguez, M.N. (2007) Conectores discursivos en textos argumentativos breves. Madrid: ArcoLibros, SL.

Escandell; M. V. (1995) Los complementos del nombre. Madrid: ArcoLibros.

Escandell, M. V. (2005). La comunicación. Madrid: Gredos.

Escobar, M. A. y Potowski, K. (2014) El español hablado en los Estados Unidos. Cambridge: CUP.

García Mouton, P. (1999) Cómo hablan las mujeres. Madrid: ArcoLibros.

García Mouton, P. (1994) Lenguas y dialectos de España. Madrid: ArcoLibros.

Garrido, J. (1991) Elementos de análisis lingüístico, Madrid: Fundamentos.

Gómez Capuz, J. (2004) Préstamos del español: lengua y sociedad. Madrid:ArcoLibros.

Gómez Torrego, L.  (2011) Las normas académicas: últimos cambios. Ortografia y Gramática. Madrid: S.M.

Gómez Torrego, L.  (1998) Manual de español correcto. Madrid: ArcoLibros (vol. I y vol. II).[Hay edición posterior: Nuevo manual de español correcto, 2002]

Gómez Torrego, L.  (2006) Hablar y escribir correctamente. Madrid: ArcoLibros (vol. I y II).

Gómez Torrego, L.  (1996) Ejercicios de gramática normativa I. Madrid: ArcoLibros.

Gómez Torrego, L.  (1996) Ejercicios de gramática normativa II. Madrid: ArcoLibros

De Kock, J.; y DeMello, G. (1997) Lengua escrita y habla culta en América y España. Diez casos. Salamanca: Ediciones Universidad. Colección: Gramática española. Enseñanza e investigación. Apuntes Metodológicos.

De Kock, J. (1998) Norma, libertad y probabilidad. Ocho soluciones del españolSalamanca: Ediciones Universidad. Colección: Gramática española. Enseñanza e investigación. Apuntes Metodológicos.

De Miguel, A. (1994) La teleperversión del lenguaje. Madrid: Espasa Calpe, col. Austral.

De Santiago Guervós, J. (2007) El complemento de régimen preposicional. Madrid: ArcoLibros.

De Santiago Guervós, J.   (2005)     Principios de comunicación persuasiva. Madrid: Arco Libros. Ver Mooc en: https://www.youtube.com/watch?v=e0efe1wvaro y charla en  https://www.youtube.com/watch?v=C4lIMgWqb2E

De Santiago Guervós, J. (2013) Estrategias de análisis sintáctico. Madrid: Arco Libros.

Escribano, A. (2009) Las voces del texto como recurso persuasivo. Madrid: Arco Libros.

Fernández Leborans, M. J. (2005) Los sintagmas del español. II. El sintagma verbal y otros. Madrid: Arco Libros.

Fuentes, C. y Alcaide, E. R. (2007) La argumentación lingüística y sus medios de expresión. Madrid: Arco Libros.

García Sánchez, N.- J.M. Marbán (2002) Instrucción estratégica en la composición escrita. Barcelona: Ariel Educación.

Lacorte, M. (Coord.) (2007). Lingüística aplicada del español. Madrid: Arco/Libros.

Lapesa, R. (1996) El español moderno y contemporáneo. Barcelona: Crítica.

Lavandera, B. (1991). “El cambio de modo como estrategia de discurso”. En: Bosque, I. (Ed.) Indicativo y subjuntivo. Madrid: Taurus.

López García, Á.(1998). En medio de los medios. Zaragoza: Prames. As tres Serols/Las Tres Sorores/ Les tres sorors.

López Morales, H. (2010). La andadura del español por el mundo. Madrid: Taurus. Premio de Ensayo Isabel Polanco.

Lorenzo, E. de (1999) El español en la encrucijada. Madrid: Espasa Calpe, col. Austral.

Lunn, P. 1996 (2004) Investigación en gramática. Nueva York: Heinle & Heinle.

Marsá, F. (1984) Cuestiones de sintaxis.  Barcelona: Ariel.

Montolío, E. (Coord.) (2001) Manual práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel Prácticum (vols. 1, 2 y 3).

Moreno de Alba, J.G. (2007) Introducción al español americano. Madrid: Arco Libros / Muralla.

Moreno Fernández, F. (2009) La lengua española en su geografía. Madrid: Arco/Libros.

Moreno Fernández, F. (2010) Las variedades de la lengua española y su enseñanza. Madrid: Arco/Libros.

Palacios, A. (Coord.) (2008) El español en América. Contactos lingüísticos en Hispanoamérica. Barcelona: Ariel, Letras.

Pastor, L.(2008). Retórica exprés. Barcelona: UOC.

Reyes, G. (1992). La pragmática lingüística. Barcelona: Mondadori.

Reyes, G. (1991). El abecé de la pragmática. Madrid: ArcoLibros.

Rodríguez, T. M. (2005). Manual de sintaxis del español. Madrid: Castalia Universidad.

Salvador, G. – J.R. Lodares (1996) Historia de las letras. Madrid: Espasa.

Seco, M. y Salvador, G. (1995) La lengua española, hoy. Madrid: Fundación Juan March.

Vaquero, M. (1996) El español de América I. Pronunciación. Madrid: ArcoLibros.

 

Gramática de referencia obligada:

 

RAE (2009) Nueva gramática de la lengua española. 2 vols. Madrid: Espasa.

(Puede consultarse, también, la versión Manual, de 2010 (1 vol.)).

 

Corpus y obras de referencia en la red:

 

RAE: http://www.rae.es/recursos/diccionarios

RAE: Corpus de referencia del español actual: http://corpus.rae.es/creanet.html

RAE: Diccionario panhispánico de dudas: http://buscon.rae.es/pdpI/

 RAE: Corpus del español del siglo XXI: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi

RAE: Corpus del diccionario histórico: http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/cdh

Centro virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm

Instituto Cervantes, Portal de los Congresos Internacionales de la Lengua Española: http://congresosdelalengua.es/

RAE: http://www.rae.es/recursos/enlaces-externos/atlas-sintactico-del-espanol

BYU: elcorpusdelespañol.org (M. Davies)

 

Materiales sonoros

Alcoba, Santiago (coord.) (2000) La expresión oral, Barcelona: Ariel (Contiene un CDROM). Didactèque de Bayonne (2004) Voces de América. DVD Cultura y civilización y Cuaderno de actividades, Madrid: SGEL

Real Academia Española (2011) Las voces del español: tiempo y espacio, DVD, Madrid: Espasa-Asociación de Academias de la Lengua Española.

ILSE: Oralia, revista electrónica de lengua y sociolingüística española. http://nevada.ual.es/otri/ilse/corpus.asp y sus correspondientes transcripciones en: http://nevada.ual.es/otri/ilse/corpus_entrevistas.asp

 

  

Diccionarios

 

AA.V.V. (2002), Diccionario de uso del español de América y de España, Barcelona, Vox. Asociación de Academias de la Lengua Española (2010) Diccionario de americanismos, Madrid, Santillana.

Asociación de Academias de la Lengua española (2010) Diccionario de americanismos. Madrid: Santillana.

Haensch, G. (2000) Diccionario del español de Cuba: español de Cuba-español de España. Coordinación, Gisela Cárdenas Molina, Antonia María Tristá Pérez, Reinhold Werner, Madrid, Gredos.

Haensch, G. (2000) Diccionario del español de Argentina: español de Argentina-español de España. Coordinación, Gisela Cárdenas Molina, Antonia María Tristá Pérez, Reinhold Werner, Madrid, Gredos.

Haensch, G. y R. Werner (1993) (coords.): Nuevo diccionario de americanismos, 3 vols. (colombianismos, argentinismos, uruguayismos), Santafé de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.

Morínigo, M. A. (1998) Nuevo diccionario de americanismos e indigenismos, versión actualizada por M. A. Morínigo Vázquez-Prego, Buenos Aires, Galaxia.

Real Academia de la Lengua Española (2005) Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana.

Richard, R. (coord.) (1997): Diccionario de hispanoamericanismos no recogidos por la Real Academia, Madrid, Cátedra.

Steel, B. (1999): Breve diccionario ejemplificado de americanismos, Madrid, Arco/Libros.

 

Recopilaciones de errores (selección):

 

https://www.youtube.com/watch?v=h1ZkomOyx9M (En Colombia: detección en tuits)

https://www.youtube.com/watch?v=s15cMOD3Gkc

https://www.youtube.com/watch?v=Z75Xc2a9Xw0 (México, Guanajuato)

https://www.youtube.com/watch?v=DQGedb7xn9c (Madrid)