Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25349 - Estudi de Casos: Llengües i Empresa


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25349 - Estudi de Casos: Llengües i Empresa
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Professorat:
Merce Lorente Casafont
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura ESTUDI DE CASOS: LLENGÜES I EMPRESA té per objectiu principal que els estudiants identifiquin i debatin sobre les necessitats lingüístiques de les empreses a partir de casos reals, adquireixin coneixements bàsics sobre l’àmbit empresarial i competències sobre la gestió lingüística a les empreses, i practiquin tècniques d’anàlisi sobre els usos lingüístics i per a la detecció de necessitats lingüístiques en entorns professionals.

 

Aquesta matèria s’inscriu en el marc educatiu comú EDvolució de la UPF i incorpora metodologies d’aprenentatge com l’aprenentatge basat en problemes (ABP), l’aprenentatge basat en projectes (ABPj) o les classes inverses.

 

També participa en la iniciativa Aprenentatge Basat en Problemes i Projectes (ABP) per treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de la Xarxa d’Innovació Docent de la UPF.

 

 

Competències associades

Les competències interrelacionen l’adquisició d’informació i de conceptes clau amb la valoració crítica (actituds i valors) i les habilitats practicades. S’entenen les competències com la capacitat d’emprar coneixements (informació, conceptes, habilitats i actituds i valors) en contextos específics i per donar resposta a situacions reals. D’entre el conjunt de competències que s’assoliran en acabar el grau, en aquesta assignatura es treballen les següents:

 

Competències tranversals Edvolució (CT)

CT1. D’autonomia

CT2. De transdisciplinarietat i interdisciplinarietat

CT3. De ciutadania global

CT4. De gènere

CT5. De comunicació

CT6. Digitals

 

Competències bàsiques del grau (CB)

 

CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

 

Competències generals (CG)

 

CG1. Treballar individualment i en equip.

CG3. Treballar en contextos interdisciplinaris.

 

Competències específiques (CE)

 

CE1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies.

CE2. (Parcial) Tenir domini receptiu escrit d’almenys una llengüa estrangera.

CE5. Identificar les necessitats lingüístiques en els àmbits empresarial i institucional, i tenir capacitat per aplicar aquests coneixements a aquestes situacions.

CE13. Reflexionar sobre la diversitat cultural i lingüística.

CE14. Dissenyar i gestionar projectes lingüístics.

Resultats de l'aprenentatge

Les competències previstes es concreten en els següents resultats d’aprenentatge esperables:

 

RA1. Analitzar i comprendre les funcions que exerceixen les llengües en les empreses i les institucions.

RA1.1. Analitzar les produccions lingüístiques de la comunicació externa de diverses empreses.
RA1.2. Relacionar la comunicació interna i la comunicació externa amb les estructures  empresarials.
RA1.3. Conèixer el marc legislatiu aplicable als aspectes comunicatius de les empreses.
RA1.4. Analitzar comparativament la gestió del multilingüisme en empreses d’un mateix sector d’activitat.

RA1.5. Proposar accions de planificació lingüística per a empreses.

 

RA2. Conèixer la diversitat de registres i funcions de les llengües en l'àmbit laboral.

RA2.1. Incorporar perfils lingüístics laborals en la planificació lingüística a les empreses.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

EDUCACIÓ DE QUALITAT # IGUALTAT DE GÈNERE # INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES #

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

 1. La lingüística aplicada al món empresarial. Fonaments, metodologies i tipus d’aplicacions. Interdisciplinarietat i transdisciplinarietat en lingüística aplicada.
 2. Les empreses: sectors de producció, petita i mitjana empresa, empreses multinacionals, empreses per sectors, estatus jurídic de les empreses, grups empresarials, processos d’internacionalització empresarial, altres organismes amb gestió empresarial. Models econòmics i models d’’empreses. Les empreses de serveis lingüístics i les empreses de comunicació: la llengua com a objecte econòmic.
 3. El paper de les llengües en els entorns empresarials: la comunicació estratègica coorporativa, els fluxos de comunicació interna i externa, l’atenció al públic, les relacions internacionals, la imatge de l’empresa, llengües i publicitat, xarxes socials.
 4. La gestió del multilingüisme a les empreses: models, estratègies i recursos lingüístics i tecnologia. La responsabilitat social de les empreses. Bones pràctiques en matèria de drets lingüístics. L’associacionisme empresarial. Iniciatives de suport lingüístic sectorial per a empreses.
 5. La planificació lingüística a les empreses: plans de viabilitat, planificació, programes de formació, recursos lingüístics i tecnologia, l’avaluació de les accions. La gestió del canvi: auditories i plans excepcionals. Programes governamentals de normalització lingüística per a empreses.
 6. Polítiques d’igualtat de gènere en el món empresarial. Dones i empreses. Estratègies de visibilitat i comunicació. L’economia feminista.
 7. El marc legal: legislació de política lingüística relacionada amb les empreses i legislació mercantil relacionada amb les llengües (publicitat, etiquetatge, drets dels consumidors). Multilingüisme reconegut legalment (models i casos reals) i multilingüisme de proximitat.
 8. Tècniques d’anàlisi dels usos lingüístics: enquestes, entrevistes, l’observació in situ, l’anàlisi de materials comunicatius. Anàlisi de necessitats. Perfils d’usuaris. L’anàlisi de la qualitat lingüística. Anàlisi de la publicitat.
 9. L’economia lingüística: L’aplicació del paradigma econòmic a la gestió lingüística de les empreses i a la planificació lingüística governamental.

Metodologia docent

La docència de l’assignatura s’organitza regularment en una sessió de grup gran de 1h45’ durant 10 setmanes i una sessió de seminari de 1h30’ durant 8 setmanes. Les sessions de grup gran cobreixen un 14% de la dedicació de l’estudiant a l’assignatura, i s’orienten a presentar els continguts bàsics de la matèria, il·lustrant-ho amb casos reals, i a debatre temes relacionats d’impacte social. Els seminaris suposen un 11% de la dedicació de l’estudiant a l’assignatura i s’orienten a introduir els aspectes metodològics que cal tenir en compte en cada cas analitzat, a l’exemplificació dels ítems d’anàlisi amb casos reals i a la planificació per grups dels treballs, sota la tutorització de la professora.

 

El nou plantejament en el marc educatiu Edvolució reorganitza les 29 hores i mitja de sessions presencials en:

 • 7h de classes magistrals (GG)
 • 1h45’ de conferència i debat (GG)
 • 1h45’ de presentació global i debat (GG)
 • 7h de classes inverses (GG) per a ABP
 • 12h seguiment del treball en grup per ABPj (SEM)

 

La cerca d’informació, la consulta de materials i de bibliografia i l’estudi individual tenen una dedicació prevista del 25% aproximadament (30 hores de la dedicació de l’estudiant).

 

Les classes inverses ocupen la primera hora inicial de les sessions de GG amb exposicions, debats i propostes de solució sobre un problema plantejat a la sessió de la setmana anterior (ABP). És necessari el domini mínim d’una llengua estrangera per a comprensió dels materials de preparació (bibliografia, vídeos, webgrafia).

 

Els estudiants s’estructuraran en equips de 5 o 6 persones i seguiran la metodologia de l’ABPj (Aprenentatge Basat en Projectes). Cada equip triarà un parell d’empreses d’un mateix sector i hi treballaran en la cerca d’informació, el contacte amb les empreses, la descripció dels usos lingüístics i en la identificació del model de gestió lingüística i/o de necessitats lingüístiques. Cada equip farà explícita l’organització interna del grup de treball i la distribució de tasques (tipus d’anàlisi individual). Aquest treball en grup desenvolupat al llarg de tot el trimestre té una dedicació assignada del 50% (unes 60 hores de la dedicació de l’estudiant aproximadament), incloses les tasques individuals assignades.

 

La presentació final dels treballs serà oberta a tots els estudiants de l’assignatura, amb presentacions audiovisuals i la publicació en obert dels treballs finals. Es preveu la presentació dels millors treballs finals a premis externs.

 

Com a activitat complementària del trimestre està prevista una visita externa a alguna empresa, entitat vinculada al sector empresarial o institució púbica amb gestió empresarial.

Avaluació

L’avaluació de les competències es realitza de manera contínua al llarg de tot el trimestre i mitjançant activitats avaluables diverses, algunes individuals i d’altres per grup de treball.

 

Activitat avaluable

Ponderació

Recup.

Forma de recuperació

Ponderació

Observacions

SE1. Participació activa en GG classes inverses i debats

10%

No

 

 

 

SE2. Exàmens parcials (2)

30%

Examen únic final o període recup.

20%

 

SE3. Part individual del treball

20%

Nou lliurament

20%

L’avaluació inclou aspectes formals i d’expressió

SE4. Treball en grup

20%

No

 

 

L’avaluació inclou aspectes formals i d’expressió

SE5. Vídeo pres.

10%

No

 

 

L’avaluació inclou aspectes formals i d’expressió

SE6. Partic. SEM

10%

No

 

 

 

 

Per aprovar l’assignatura és preceptiu aprovar les dues avaluacions individuals (exàmens i part individual del treball en grup).

 

Els treballs sempre s’orienten a l’anàlisi comparativa de dues empreses reals dins d’un mateix sector. Els treballs s’organitzen i es coordinen en grup, i en el sumari s’identifiquen clarament les part d’autoria conjunta i les parts d’autoria individual. La part col·lectiva inclou la descripció del sector i de les empreses, la identificació dels models lingüístics respectius, de les necessitats i de la síntesi de propostes.

 

Els ítems possibles per a l’anàlisi individual d’usos lingüístics externs són els següents, i han d’incloure un anàlisi de necessitats i una proposta de millora (planificació lingüística):

 • Les webs corporatives
 • Les xarxes socials
 • Les apps
 • L’atenció al client (telefònica i en línia, i presencial si escau)
 • La publicitat
 • La cartelleria
 • El personal (competències, usos i perfils lingüístics)
 • El naming de l’empresa, de les marques registrades i dels seus productes
 • Terminologia i categories funcionals de la venda online o del catàleg de productes.

Bibliografia i recursos d'informació

Bonnes pratiques linguistiques dans les entreprises. Montréal : Office Québecois à la Langue Française ; Paris : Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, 2013.

 

Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise (ELAN). Full Report, December 2006.

 

Berthoud, Anne-Claude, Grin, François; Lüdi, Georges (2012). “THE DYLAN Project: ‘Language Dynamics and Management of Diversity’”, European Journal of Language Policy 5(2), 9-12.

 

Boix, Emili (2004). Poder i llengües a Catalunya.  Revista Catalana de Sociologia. Núm. 20 (2004), 25-42

 

Grin, François (2011) 2011 “Les langues dans le monde du travail: quelle(s) recherche(s) nous fautil ?”, Babylonia 3/11, 43-47.

 

Feely, Alan J.; Anne-Wil Harzing (2003) "Language management in multinational companies", Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 10 Iss: 2, 37 – 52

 

Gazzola, Michelle (2016). Il valore economico delle lingue ["The economic value of languages"], in Gobbo, Federico (ed.), Lingua, politica, cultura: Serta gratulatoria in honorem Renato Corsetti. New York: Mondial, p. 47-54, (2016).

 

Milgrom, Paul; Roberts, John (1992). Economía, organización y gestión de la empresa. Barcelona: Ariel, 1993

Payrató, Lluís (1997). Panorama de la lingüística aplicada. Barcelona: Empúries.

Palencia-Lefler, Manuel. (2008). 90 técnicas de Relaciones Públicas. Manual de comunicación corporativa. Barcelona: Bresca Profit.

Spolsky, Bernard (2009) Language Management. Cambridge. Cambridge University Press, 53-64.

Strubell, Miquel; Marí, Isidor (eds.) (2011). Mercat global i mercat local: implicacions per al multilingüisme de l’empresa. Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008. Editorial UOC.


Academic Year/course: 2022/23

3344 - Bachelor's (degree) programme in Applied Languages

25349 - Case Study: Languages and Business


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
334 - Translation and language sciences
Study:
3344 - Bachelor's (degree) programme in Applied Languages
Subject:
25349 - Case Study: Languages and Business
Credits:
5.0
Course:
1
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan
Seminar: Group 101: Catalan
Group 102: Catalan
Group 103: Catalan
Group 104: Catalan
Teachers:
Merce Lorente Casafont
Teaching Period:
Second Quarter
Schedule:

Presentation

The subject CASE STUDY: LANGUAGES AND BUSINESS has as its main objective that students identify and discuss the linguistic needs of companies based on real cases, acquire basic knowledge about the business world and skills on language management in companies, and practice analysis techniques on linguistic uses and for the detection of linguistic needs in professional environments.

 

 

This subject is part of UPF's EDvolució common educational framework and incorporates learning methodologies such as problem-based learning (PBL), project-based learning (PBLj) or flipped classes.

 

It is also part of the project Learning Based on Problems and Projects (ABP) to work on the Sustainable Development Goals (SDG) of the UPF Teaching Innovation Network.

 

 

Associated skills

The competences interrelate the acquisition of information and key concepts with critical assessment (attitudes and values) and the skills practiced. Competencies are understood as the ability to use knowledge (information, concepts, skills and attitudes and values) in specific contexts and to respond to real situations. Among the set of skills that will be achieved at the end of the degree, the following are worked on in this subject:

 

 

Edvolució Transversal competences

CT1. Autonomy

CT2. Transdisciplinarity and interdisciplinarity

CT3. Global citizenship

CT4. Genre

CT5. Communication

CT6. Digital

 

Basic skills of the degree

 

CB1. Possession and understanding of knowledge in an area of ​​study that starts from the base of general secondary education, and is usually found at a level that, although supported by advanced textbooks, also includes some aspects that imply knowledge coming from the forefront of their field of study.

CB3. Ability to gather and interpret relevant data (normally within their area of ​​study) to make judgments that include a reflection on relevant issues of a social, scientific or ethical nature.

CB5. Learning skills necessary to undertake further studies with a high degree of autonomy.

 

General competences

 

CG1. Work individually and as a team.

CG3. Work in interdisciplinary contexts.

 

Specific competences

 

CE1. Mastery, both written and oral, of the language or languages ​​of their own.

CE2. Written receptive master of at least one foreign language.

CE5. Identify language needs in the business and institutional spheres, and have the ability to apply this knowledge in these situations.

CE13. Reflect on cultural and linguistic diversity.

CE14. Design and manage language projects.

Learning outcomes

The expected competencies are specified in the following expected learning outcomes:

 

AR1. Analyze and understand the functions performed by languages ​​in companies and institutions.

RA1.1. Analyze the linguistic productions of the external communication of various companies.

RA1.2. Relate internal communication and external communication with business structures.

RA1.3. Know the legislative framework applicable to the communicative aspects of companies.

RA1.4. Comparatively analyze the management of multilingualism in companies in the same activity sector.

RA1.5. Propose linguistic planning actions for companies.

 

AR2. Know the diversity of registers and functions of languages ​​in the workplace.

RA2.1. Incorporar perfiles lingüísticos laborales en la planificación lingüística de las empresas.

Sustainable Development Goals

QUALITY EDUCATION # GENDER EQUALITY # INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURES #

Prerequisites

No prerequisites

Contents

 1. Applied linguistics in the business world. Fundamentals, methodologies and types of applications. Interdisciplinarity and transdisciplinarity in applied linguistics.
 2. Companies: production sector, small and medium-sized companies, multinational companies, companies by sector, legal status of companies, business groups, business internationalization processes, other organizations with business management. Economic models and business models. Language service companies and communication companies: language as an economic object.
 3. The role of languages ​​in business environments: corporate strategic communication, internal and external communication flows, customer service, international relations, company image, languages ​​and advertising, social networks.
 4. Multilingualism management in companies: models, strategies and linguistic resources and technology. The social responsibility of companies. Good practices in terms of linguistic rights. Business associationism. Sectoral linguistic support initiatives for companies.
 5. Language planning in companies: feasibility plans, planning, training programs, language resources and technology, evaluation of actions. Change management: audits and exceptional plans. Government language normalization programs for companies.
 6. Gender equality policies in the business world. Women and companies. Visibility and communication strategies. feminist economics.
 7. The legal framework: language policy legislation related to companies and commercial legislation related to languages ​​(advertising, labelling, consumer rights). Legally recognized multilingualism (models and real cases) and proximity multilingualism.
 8. Analysis techniques of linguistic uses: surveys, interviews, on-site observation, analysis of communicative materials. Necessities analysis. User profiles. The analysis of linguistic quality. Advertising analysis.
 9. The linguistic economy: The application of the economic paradigm to the linguistic management of companies and to government linguistic planning.

 

Teaching Methods

The teaching of the subject is organized regularly in a large group session of 1h45' for 10 weeks and a seminar session of 1h30' for 8 weeks. The large group sessions cover 14% of the student's dedication to the subject, and are aimed at presenting the basic contents of the subject, illustrating them with real cases, and discussing related issues of social impact. The seminars represent 11% of the student's dedication to the subject and are aimed at introducing the methodological aspects that must be taken into account in each case analyzed, in the exemplification of the analysis items with real cases and in group planning. of the works, under the supervision of the teacher.

 

The new approach in the Edvolució educational framework reorganizes the 29 and a half hours of face-to-face sessions into:

 

 • 7h of master classes (GG)
 • 1h45' of conference and debate (GG)
 • 1h45' of global presentation and debate (GG)
 • 7h of inverse classes (GG) for ABP
 • 12h monitoring of group work for PBLj (SEM)

 

The search for information, the consultation of materials and bibliography and the individual study have an expected dedication of approximately 25% (30 hours of the student's dedication).

 

The inverse classes occupy the first initial hour of the GG sessions with presentations, debates and proposed solutions on a problem raised in the previous week's session (ABP). A minimum command of a foreign language is necessary to understand the preparation materials (bibliography, videos, webgraphy).

 

Students will be organised in teams of 5 or 6 people and will follow the PBL methodology (Project Based Learning). Each team will choose a couple of companies from the same sector and will work on searching for information, contacting the companies, describing language uses and identifying the language management model and/or language needs. Each team will make explicit the internal organization of the work group and the distribution of tasks (type of individual analysis). This group work developed throughout the term has an assigned dedication of 50% (approximately 60 hours of the student's dedication), including the assigned individual tasks.

 

The final presentation of the works will be open to all the students of the subject, with audiovisual presentations and the open publication of the final works. The presentation of the best final works to external awards is expected.

 

As a complementary activity of the quarter, an external visit to a company, entity linked to the business sector or public institution with business management is planned.

Evaluation

The evaluation of competences is carried out continuously throughout the term and through various evaluable activities, some individual and others by work groups.

 

Evaluation activity

%

Recov.

As

%

Observations

SE1. Active participation GG: flipped classes and discussions

10%

No

 

 

 

SE2. Partial exams (2)

30%

Yes

Only one final exam

20%

 

SE3. Individual part of team work

20%

Yes

New delivery

20%

The evaluation includes formal and expression.

SE4. Team work

20%

Yes

 

 

The evaluation includes formal and expression.

SE5. Team work presentation (video)

10%

No

 

 

The evaluation includes formal and expression.

SE6. Active participation in SEM

10%

No

 

 

 

 

To pass the subject it is mandatory to pass the two individual evaluations (exams and individual part of the group work).

 

The works are always oriented to the comparative analysis of two real companies within the same sector. The works are organized and coordinated as a group, and the parts of joint authorship and the parts of individual authorship must be clearly identified in the index. The collective part includes the description of the sector and the companies, the identification of the respective linguistic models, the needs detected and the synthesis of proposals.

 

The possible items for the individual analysis of external linguistic uses are the following, and must include an analysis of needs and a proposal for improvement (linguistic planning):

 

 • Corporate and/or commercial websites
 • Social networks
 • The apps
 • Customer service (by phone and online, and face-to-face, if applicable)
 • Advertising
 • The signage
 • The staff (skills, uses and linguistic profiles)
 • The naming of the company, its registered trademarks and its products
 • Terminology and functional categories of online sales or the product catalogue.

 

Bibliography and information resources

Bonnes pratiques linguistiques dans les entreprises. Montréal : Office Québecois à la Langue Française ; Paris : Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, 2013.

 

Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise (ELAN). Full Report, December 2006.

 

Berthoud, Anne-Claude, Grin, François; Lüdi, Georges (2012). “THE DYLAN Project: ‘Language Dynamics and Management of Diversity’”, European Journal of Language Policy 5(2), 9-12.

 

Boix, Emili (2004). Poder i llengües a Catalunya.  Revista Catalana de Sociologia. Núm. 20 (2004), 25-42

 

Grin, François (2011) 2011 “Les langues dans le monde du travail: quelle(s) recherche(s) nous fautil ?”, Babylonia 3/11, 43-47.

 

Feely, Alan J.; Anne-Wil Harzing (2003) "Language management in multinational companies", Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 10 Iss: 2, 37 – 52

 

Gazzola, Michelle (2016). Il valore economico delle lingue ["The economic value of languages"], in Gobbo, Federico (ed.), Lingua, politica, cultura: Serta gratulatoria in honorem Renato Corsetti. New York: Mondial, p. 47-54, (2016).

 

Milgrom, Paul; Roberts, John (1992). Economía, organización y gestión de la empresa. Barcelona: Ariel, 1993

Payrató, Lluís (1997). Panorama de la lingüística aplicada. Barcelona: Empúries.

Palencia-Lefler, Manuel. (2008). 90 técnicas de Relaciones Públicas. Manual de comunicación corporativa. Barcelona: Bresca Profit.

Spolsky, Bernard (2009) Language Management. Cambridge. Cambridge University Press, 53-64.

Strubell, Miquel; Marí, Isidor (eds.) (2011). Mercat global i mercat local: implicacions per al multilingüisme de l’empresa. Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008. Editorial UOC.


Curso Académico: 2022/23

3344 - Grado en Lenguas Aplicadas

25349 - Estudio de Casos: Lenguas y Empresa


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3344 - Grado en Lenguas Aplicadas
Asignatura:
25349 - Estudio de Casos: Lenguas y Empresa
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 103: Catalán
Grupo 104: Catalán
Profesorado:
Merce Lorente Casafont
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura ESTUDIO DE CASOS: LENGUAS Y EMPRESA tiene por objetivo principal que los estudiantes identifiquen y debatan sobre las necesidades lingüísticas de las empresas a partir de casos reales, adquieran conocimientos básicos sobre el ámbito empresarial y competencias sobre la gestión lingüística en las empresas, y practiquen técnicas de análisis sobre los usos lingüísticos y para la detección de necesidades lingüísticas en entornos profesionales.

 

 

Esta materia se inscribe en el marco educativo común EDvolució de la UPF e incorpora metodologías de aprendizaje com el aprendizaje basado en problemas (ABP), el aprendizaje basado en proyectos (ABPj) o las clases inversas.

 

También participa en el proyecto Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos (ABP) para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Red de Innovación Docente de la UPF.

 

 

Competencias asociadas

Les competencias interrelacionan la adquisición de información y de conceptos clave con la valoración crítica (actitudes y valores) y las habilidades practicadas. Se entienden las competencias como la capacidad de emplear conocimientos (información, conceptos, habilidades y actitudes y valores) en contextos específicos y para dar respuesta a situaciones reales. Entre el conjunto de competencias que se alcanzarán al acabar el grado, en esta asignatura se trabajan las seguientes:

 

Competencias tranversales Edvolució (CT)

CT1. De autonomía

CT2. De transdisciplinariedad e interdisciplinariedad

CT3. De ciudadanía global

CT4. De género

CT5. De comunicación

CT6. Digitales

 

Competencias básicas del grado (CB)

 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en una área de estudi que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar en un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competencias generales (CG)

 

CG1. Trabajar individualmente y en equipo.

CG3. Trabajar en contextos interdisciplinarios.

 

Competencias específicas (CE)

 

CE1. Tener un dominio excelente, tanto escrito como oral, de la lengua o lenguas propias.

CE2. (Parcial) Tener dominio receptivo escrito de, al menos, una lengua extranjera.

CE5. Identificar las necesidades lingüísticas en los ámbitos empresarial e institucional, y tener capacidad para aplicar estos conocimientos en estas situaciones.

CE13. Reflexionar sobre la diversidad cultural y lingüística.

CE14. Diseñar y gestionar proyectos lingüísticos.

Resultados del aprendizaje

Les competencias previstas se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje esperables:

 

RA1. Analizar i comprender las funciones que ejercen las lenguas en las empresas y las instituciones.

RA1.1. Analizar las producciones lingüísticas de la comunicación externa de diversas empresas.
RA1.2. Relacionar la comunicación interna y la comunicación externa con las estructuras  empresariales.
RA1.3. Conocer el marco legislativo aplicable a los aspectos comunicativos de las empresas.
RA1.4. Analizar comparativament la gestión del multilingüismo en empresas de un mismo sector de actividad.

RA1.5. Proponer acciones de planificación lingüística para empresas.

 

RA2. Conocer la diversidad de registros y funciones de las lengüas en el ámbito laboral.

RA2.1. Incorporar perfiles lingüísticos laborales en la planificación lingüística de las empresas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

EDUCACIÓ DE QUALITAT # IGUALTAT DE GÈNERE # INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES #

Prerrequisitos

No los hay.

Contenidos

 1. La lingüística aplicada en el mundo empresarial. fundamentos, metodologías y tipos de aplicaciones. Interdisciplinariedad e transdisciplinariedad en lingüística aplicada.
 2. Las empresas: sectorse de producción, pequeña y mediana empresa, empresas multinacionales, empresas por sectores, estatus jurídico de las empresas, grupos empresariales, procesos de internacionalitación empresarial, otros organismos con gestión empresarial. Modelso económicos y modelos de empresas. Las empresas de servicios lingüísticos y las empresas de comunicación: la lengua como objecto económico.
 3. El papel de las lenguas en los entornos empresariales: la comunicación estratégica coorporativa, los flujos de comunicación interna y externa, la atención al público, las relaciones internacionales, la imagen de la empresa, lenguas y publicidad, redes sociales.
 4. La gestión del multilingüismo en las empresas: modelos, estrategias y recursos lingüísticos y tecnología. La responsabilidad social de las empresas. Buenas prácticas en materia de derechos lingüísticos. El asociacionismo empresarial. Iniciativas de apoyo lingüístico sectorial para empresas.
 5. La planificación lingüística en las empresas: planes de viabilidad, planificación, programas de formación, recursos lingüísticos y tecnología, la evaluación de las acciones. La gestión del cambio: auditorías y planes excepcionales. Programas gubernamentales de normalización lingüística para empresas.
 6. Políticas de igualdad de género en el mundo empresarial. Mujeres y empresas. Estrategias de visibilidad y comunicación. La economia feminista.
 7. El marco legal: legislación de política lingüística relacionada con las empresas y legislación mercantil relacionada con las lenguas (publicidad, etiquetaje, derechos de los consumidores). Multilingüismo reconocido legalmente (modelos y casos reales) y multilingüismo de proximidad.
 8. Técnicas de análisi de los usos lingüísticos: encuestas, entrevistas, la observación in situ, el análisis de materiales comunicativos. Análisis de necesidades. Perfiles de usuarios. El análisis de la calidad lingüística. Análisis de la publicidad.
 9. La economía lingüística: La aplicación del paradigma económico a la gestión lingüística de las empresas y a la planificación lingüística gubernamental.

Metodología docente

La docencia de la asignatura se organiza regularmente en una sesión de grupo grande de 1h45’ durante 10 semanas y una sesión de seminario de 1h30’ durante 8 semanas. Las sesiones de grupo grande cubren un 14% de la dedicación del estudiante en la asignatura, y se orientan en presentar los contenidos básicos de la materia, ilustrándolos con casos reales, y a debatir temas relacionados de impacto social. Los seminarios suponen un 11% de la dedicación del estudiante en la asignatura y se orientan en introducir los aspectos metodológicos que se deben tener en cuenta en cada caso analizado, en la ejemplificación de los ítems de análisis con casos reales y en la planificación por grupos de los trabajos, bajo la tutorización de la profesora.

 

El nuevo planteamiento en el marco educativo Edvolució reorganiza las 29 horas y media de las sesiones presenciales en:

 • 7h de clases magistrales (GG)
 • 1h45’ de conferencia y debate (GG)
 • 1h45’ de presentación global y debat (GG)
 • 7h de clases inversas (GG) para ABP
 • 12h seguimento del trabajo en grupo para ABPj (SEM)

 

La búsqueda de información, la consulta de materiales y de bibliografía y el estudio individual tienen una dedicación prevista del 25% aproximadamente (30 horas de la dedicación del estudiante).

 

Las clases inversas ocupan la primera hora inicial de las sesiones de GG con exposiciones, debates y propuestas de solución sobre un problema planteado en la sesión de la semana anterior (ABP). Es necesario el dominio mínimo de una lengua extranjera para la comprensión de los materiales de preparación (bibliografía, vídeos, webgrafía).

 

Los estudiantes se estructurarán en equipos de 5 o 6 personas y seguirán la metodología del ABPj (Aprendizaje Basado en Proyectos). Cada equipo elegirá un par de empresas de un mismo sector y trabajará en la búsqueda de información, el contacto con las empresas, la descripción de los usos lingüísticos y en la identificación del modelo de gestión lingüística y/o de necesidades lingüísticas. Cada equipo hará explícita la organización interna del grupo de trabajo y la distribución de tareas (tipo de análisis individual). Este trabajo en grupo desarrollado a lo largo de todo el trimestre tiene una dedicación asignada del 50% (unas 60 horas de la dedicación del estudiante aproximadamente), incluidas las tareas individuales asignadas.

 

La presentación final de los trabajos estará abierta a todos los estudiantes de la asignatura, con presentaciones audiovisuales y la publicación en abierto de los trabajos finales. Se prevé la presentación de los mejores trabajos finales a premios externos.

 

Como actividad complementaria del trimestre está prevista una visita externa a alguna empresa, entidad vinculada al sector empresarial o institución púbica con gestión empresarial.

Evaluación

La evaluación de las competencias se realiza de manera continua a lo largo de todo el trimestre y mediante actividades evaluables diversas, algunas individuales y otras por grupos de trabajo.

 

Actividad evaluable

Ponderación

Recup.

Forma de recuperación

Ponderación

Observaciones

SE1. Participación activa en GG: clases inversas y debates

10%

No

 

 

 

SE2. Exámenes parciales (2)

30%

Examen único final o período de recuperación.

20%

 

SE3. Parte individual del trabajo

20%

Nueva entrega

20%

La evaluación incluye formales y de expresión.

SE4. Trabajo en grupo

20%

No

 

 

La evaluación incluye formales y de expresión.

SE5. Vídeo de presentación del trabajo.

10%

No

 

 

La evaluación incluye formales y de expresión.

SE6. Participación en el SEM

10%

No

 

 

 

 

Para aprobar la asignatura es preceptivo aprobar las dos evaluaciones individuales (exámenes y parte individual del trabajo en grupo).

 

Los trabajos siempre se orientan al análisis comparativo de dos empresas reales dentro de un mismo sector. Los trabajos se organizan y se coordinan en grupo, y en el índice deben identificarse claramente las partes de autoría conjunta y las partes de autoría individual. La parte colectiva incluye la descripción del sector y de las empresas, la identificación de los modelos lingüísticos respectivos, de las necesidades detectadas y la síntesis de propuestas.

 

Los ítems posibles para el análisis individual de usos lingüísticos externos son los siguientes, y deben incluir un análisis de necesidades y una propuesta de mejora (planificación lingüística):

 • Las webs corporativas y/o comerciales
 • Las redes sociales
 • Las apps
 • La atención al cliente (telefónica y en línea, y presencial, si fuera el caso)
 • La publicidad
 • La cartelería
 • El personal (competencias, usos y perfiles lingüísticos)
 • El naming de la empresa, de sus marcas registradas y de sus productos
 • Terminología y categorías funcionales de la venta online o del catálogo de productos.

Bibliografía y recursos de información

Bonnes pratiques linguistiques dans les entreprises. Montréal : Office Québecois à la Langue Française ; Paris : Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, 2013.

 

Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise (ELAN). Full Report, December 2006.

 

Berthoud, Anne-Claude, Grin, François; Lüdi, Georges (2012). “THE DYLAN Project: ‘Language Dynamics and Management of Diversity’”, European Journal of Language Policy 5(2), 9-12.

 

Boix, Emili (2004). Poder i llengües a Catalunya.  Revista Catalana de Sociologia. Núm. 20 (2004), 25-42

 

Grin, François (2011) 2011 “Les langues dans le monde du travail: quelle(s) recherche(s) nous fautil ?”, Babylonia 3/11, 43-47.

 

Feely, Alan J.; Anne-Wil Harzing (2003) "Language management in multinational companies", Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 10 Iss: 2, 37 – 52

 

Gazzola, Michelle (2016). Il valore economico delle lingue ["The economic value of languages"], in Gobbo, Federico (ed.), Lingua, politica, cultura: Serta gratulatoria in honorem Renato Corsetti. New York: Mondial, p. 47-54, (2016).

 

Milgrom, Paul; Roberts, John (1992). Economía, organización y gestión de la empresa. Barcelona: Ariel, 1993

Payrató, Lluís (1997). Panorama de la lingüística aplicada. Barcelona: Empúries.

Palencia-Lefler, Manuel. (2008). 90 técnicas de Relaciones Públicas. Manual de comunicación corporativa. Barcelona: Bresca Profit.

Spolsky, Bernard (2009) Language Management. Cambridge. Cambridge University Press, 53-64.

Strubell, Miquel; Marí, Isidor (eds.) (2011). Mercat global i mercat local: implicacions per al multilingüisme de l’empresa. Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008. Editorial UOC.