Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3344 - Grau en Llengües Aplicades

25348 - Introducció a la Universitat i Recursos TIC


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3344 - Grau en Llengües Aplicades
Assignatura:
25348 - Introducció a la Universitat i Recursos TIC
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Llengua de Signes Catalana
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Professorat:
Delfina Aliaga Emeterio, Maria Nuria Bel Rafecas
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura Introducció a la Universitat i Recursos TIC és la implementació que ofereix la Facultat de Traducció i Ciències del llenguatge de la política d’acollida de la UPF als nous estudiants. A la nostra facultat, a l’assignatura d’Introducció als recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació s'ha afegit la presentació a l’alumnat de qüestions relacionades amb l’organització universitària, les infraestructures, la metodologia docent i la normativa acadèmica. Aquest primer bloc s'imparteix de forma intensiva en unes jornades a l'inici del curs acadèmic. També s’imparteix, de forma intensiva i en forma de curs en línia i tres hores presencials de tutoria, una iniciació a la llengua de signes catalana (LSC) amb l’estudi i difusió de la qual  la nostra facultat està compromesa.

La part d’Introducció als recursos TIC és una assignatura amb activitats de docència regular on es presenten a l'estudiant eines informàtiques bàsiques tant per seguir amb èxit els seus estudis, com per a la seva futura tasca professional; en concret, s'introdueixen la utilització de recursos informàtics habituals en els contextos professionals en els quals podrà exercir la seva professió i l'ús d'eines específiques de consulta lingüística i terminològica amb l'objectiu que adquireixi les competències digitals per fer possible l'autonomia en el seu ús i les incorpori als seus rutines de treball al llarg dels estudis. 

Competències associades

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

G1. Treballar individualment i en equip

G5. Mostrar interès per realitzar projectes amb qualitat

E4. Descriure i analitzar l'estructura, el significat i l’ús de les llengües de treball

E9. Fer servir eines de recollida i anàlisi de dades en l'àmbit lingüístic

E11. Buscar i gestionar la informació i documentació per resoldre problemes lingüístics

 

Resultats de l'aprenentatge

 • RA5. Avalua la importància del coneixement lingüístic en el disseny i desenvolupament de les eines d'automatització de revisió, processament i explotació de textos.
  • Sap com  es representa la informació textual i sap resoldre problemes bàsics de compatibilitat de formats, codificació.
  • Sap identificar la informació lingüística necessària per a tasques d’automatització concretes.
  • Sap simular a nivell bàsic la funcionalitat d’algunes aplicacions de processadors de textos (diccionaris, correctors ortogràfics i gramaticals).
 • RA8. Comprèn i executa eficientment les eines de consulta de corpus lematizats i etiquetats amb informació morfosintàctica.
  • Comprèn les possibilitats i limitacions dels corpus segons si són lematitzats i marcats amb informació morfosintàctica o no.
  • Sap fer consultes a interfícies de consulta de corpus diferents
  • Sap  fer consultes pertinents per a cercar dades de recerca lingüístiques concretes
  • Sap escriure expressions regulars eficients per identificar patrons lingüístics

Objectius de Desenvolupament Sostenible

#ODS4 Educació de qualitat

4.3 Per al 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior, inclosa la universitat, accessible i de qualitat.

4.4 Per al 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

#ODS5 Igualtat de gènere

5.b Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l’apoderament de la dona

#ODS9 Indústria, innovació i infraestructura

9.5 Augmentar la recerca científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant, per al 2030, la innovació i l’augment substancial del nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió de persones, així com augmentant les despeses en recerca i desenvolupament dels sectors públic i privat

Prerequisits

Cap

Continguts

Conceptes i eines informàtiques per als professionals lingüistes, amb èmfasi en programari lliure i/o de codi obert:

 • Codi obert i llenguatges de marques (html).
 • Representació informàtica de la informació textual: formats de fitxers i codificació de caràcters.
 • Processadors de textos: funcionalitats per a l’edició i extracció d’informació. Diccionaris. Correcció ortogràfica i gramatical (expressions regulars).
 • Interfícies de consulta de corpus anotats, monolingües i bilingües (expressions regulars).
 • Recopilació de dades textuals: corpus lingüístics i tractament quantitatiu de dades lingüístiques amb fulls de càlcul.
 • Anotació lingüística de dades textuals:  morfosintaxi, sintaxi.

Metodologia docent

L'activitat docent està programada com una seqüència d'activitats que promouen la interiorització dels nous coneixements relacionant-los amb els ja coneguts: tots són usuaris d'aplicacions informàtiques. Les activitats estan concebudes com pràctiques que els alumnes han de solucionar en grup o individualment.

Avaluació

Activitat avaluable

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació

Observacions

Examen

40%

Examen

45%

 

Pràctiques: Treball individual 

30%

Nou Lliurament

45%

 

Pràctiques: Treball en grup

20%

No

     

Un 10% de la nota final correspon a l'avaluació de la Introducció a LSC.

Bibliografia i recursos d'informació

Dickinson, M.; Brew, Ch.; Meurers, D. (2012) Language and computers. London: Wiley-Blackwell.

Fernández-Pampillón Cesteros, Ana María, Goicoechea de Jorge, María, Hernández Yáñez, Luis López García, Dámaso (eds.)  (2012) Filología y Tecnología: introducción a la escritura, la informática, la información (2.ª ed. revisada y ampliada).  Manual. Editorial Complutense, Madrid. https://eprints.ucm.es/23457/1/Filologia2completoB.pdf

Moreno, A.; Bel, N.; Revilla, E.; Garcia, E. y Vallverdú, S. (2012): La llengua catalana a l’era digital. META-NET White Paper Series. Springer. http://www.meta-net.eu/whitepapers

Oliver, A., (2016) Herramientas tecnológicas para traductores. Editorial UOC.


Academic Year/course: 2022/23

3344 - Bachelor's (degree) programme in Applied Languages

25348 - Introduction to University and ICT Resources


Teaching Guide Information

Academic Course:
2022/23
Academic Center:
334 - Translation and language sciences
Study:
3344 - Bachelor's (degree) programme in Applied Languages
Subject:
25348 - Introduction to University and ICT Resources
Credits:
6.0
Course:
1
Teaching languages:
Theory: Group 1: Catalan, Catalan sign language
Seminar: Group 101: Spanish
Group 102: Spanish
Group 103: Spanish
Teachers:
Delfina Aliaga Emeterio, Maria Nuria Bel Rafecas
Teaching Period:
First Quarter
Schedule:

Presentation

The subject 'Introduction to the University and ICT Resources' is the implementation offered by the Faculty of Translation and Sciences of the language of the host policy of the UPF to new students. In our faculty, the subject "Introduction to the Information and Communication Technologies Resources" was supplemented with the presentation of topics related to the university organization, the infrastructures, the teaching methodology and the academic norms. This first block is given intensively in a few days at the beginning of the academic year. An introduction to the Catalan Sign Language (LSC)  is also taught, intensively and in the form of an online course and three hours of tutoring, because our Faculty is committed with the study and dissemination of this language.

The part Introduction to ICT Resources is a subject with regular teaching activities where the basic software tools are presented to the students both for them to successfully follow their studies and for their future professional work. In particular, they are introduced to the use of software programs which are common in professional contexts and to the use of specific language and terminology consultation tools for them to acquire autonomy in their use so that they can be introduced in their  work routines throughout the studies.

Associated skills

CB4 Make students able to communicate information, ideas, problems and solutions to a specialized and non-specialized public

G1. Work individually and in a team

G5 Show interest in performing quality projects

E4 Describe and analyze the structure, meaning and use of working languages

E9. Use data collection and analysis tools for the linguistic field

E11 Search and manage information and documentation to solve linguistic problems

Learning outcomes

RA5. The student evaluates the importance of linguistic knowledge in the design and development of automation tools for the revision, processing and exploitation of texts.

 • He or she knows how textual information is represented and knows how to solve basic problems of format compatibility, coding.
 • He or she knows how to identify the linguistic information necessary for specific automation tasks.
 • He or she knows to simulate at a basic level the functionality of some applications of word processors (dictionaries, spell and grammar checkers).

RA8. The student understands the tools and efficiently performs queries to lemmatized and tagged with morphosyntactic information accessible corpora.

 • He or she understands the possibilities and limitations of the corpora according to whether they are lemmatized and marked with morphosyntactic information or not.
 • He or she can make queries to different query interfaces
 • He or she knows how to make relevant queries to search for specific linguistic search data
 • He or she knows how to write regular expressions efficiently to identify linguistic patterns

Sustainable Development Goals

# ODS4 Quality Education

4.3 By 2030, ensure equal access for all men and women to technical, vocational and higher education, including university, accessible and of high quality.

4.4 By 2030, substantially increase the number of young people and adults who have the necessary skills, in particular technical and professional, to access employment, decent work and entrepreneurship.

# ODS5 Gender equality

5.b Improve the use of instrumental technology, in particular information and communication technology, to promote women’s empowerment

# ODS9 Industry, innovation and infrastructure

9.5 Increase scientific research and improve the technological capacity of the industrial sectors of all countries, in particular developing countries, among other things by encouraging, by 2030, innovation and a substantial increase in the number of people working in the field of research and development per million people, as well as increasing spending on research and development in the public and private sectors

Prerequisites

None

Contents

Concepts and tools for linguistic professionals, with emphasis on free and / or open source software:

 • Open source and markup languages (html).
 • Computer representation of textual information: file formats and character encoding.
 • Word processors: functionalities for editing and extracting information. Dictionaries Spelling and grammar correction (regular expressions).
 • Query interfaces to annotated, monolingual and bilingual corpus (regular expressions).
 • Collection of textual data: language corpus and quantitative treatment of linguistic data with spreadsheets.
 • Linguistic annotation of textual data: morphosyntax, syntax ..

Teaching Methods

The teaching activity is programmed as a sequence of activities that promote the internalization of new knowledge by relating it to concepts already known: currently, everyone is a user of computer applications. The different activities are solved in group and individually.

Evaluation

 

Activity 

Weighting

Can it be retaken?

Retake

Weighting

Observaciones

Exam

40%

yes

Exam

45%

 

Individual home work 

30%

yes

New delivery

45%

 

Group home work

20%

No

     

 

A 10% of the mark corresponds to the evaluation of the LSC Introduction course.

Bibliography and information resources

Dickinson, M.; Brew, Ch.; Meurers, D. (2012) Language and computers. London: Wiley-Blackwell.

Fernández-Pampillón Cesteros, Ana María, Goicoechea de Jorge, María, Hernández Yáñez, Luis López García, Dámaso (eds.)  (2012) Filología y Tecnología: introducción a la escritura, la informática, la información (2.ª ed. revisada y ampliada).  Manual. Editorial Complutense, Madrid. https://eprints.ucm.es/23457/1/Filologia2completoB.pdf

Moreno, A.; Bel, N.; Revilla, E.; Garcia, E. y Vallverdú, S. (2012): La llengua catalana a l’era digital. META-NET White Paper Series. Springer. http://www.meta-net.eu/whitepapers

Oliver, A., (2016) Herramientas tecnológicas para traductores. Editorial UOC.


Curso Académico: 2022/23

3344 - Grado en Lenguas Aplicadas

25348 - Introducción a la Universidad y Recursos TIC


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3344 - Grado en Lenguas Aplicadas
Asignatura:
25348 - Introducción a la Universidad y Recursos TIC
Créditos:
6.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán, Lengua de Signos Catalana
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Profesorado:
Delfina Aliaga Emeterio, Maria Nuria Bel Rafecas
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura 'Introducción a la Universidad y los recursos TIC' es la implementación que ofrece la Facultad de Traducción y Ciencias del lenguaje de la política de acogida de la UPF a los nuevos estudiantes. En nuestra facultad, la asignatura "Introducción a los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación" se complementó con la presentación de temas relacionados con la organización universitaria, las infraestructuras, la metodología de enseñanza y las normas académicas. Este primer bloque se imparte de forma intensiva en unas jornadas al comienzo del año académico. También se imparte una Introducción a la lengua de signos catalana (LSC), de forma intensiva y en forma de un curso en línea y tres horas de tutoría, porque nuestra facultad está comprometida con el estudio y la difusión de este idioma.

La parte Introducción a los recursos TIC es una asignatura con actividades de enseñanza regulares donde se presentan  a los estudiantes las herramientas de software básicas para que puedan seguir con éxito sus estudios y para su futuro trabajo profesional. En particular, se les presenta el uso de programas de software que son comunes en contextos profesionales y el uso de herramientas de consulta específicas para que adquieran autonomía y que puedan ser introducidas en sus rutinas de trabajo a lo largo de los estudios.

Competencias asociadas

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

G1. Trabajar individualmente y en equipo

G5. Mostrar interés por realizar proyectos con calidad

E4. Describir y analizar la estructura, el significado y el uso de las lenguas de trabajo

E9. Utilizar herramientas de recogida y análisis de datos en el ámbito lingüístico

E11. Buscar y gestionar la información y documentación para resolver problemas lingüísticos

Resultados del aprendizaje

RA5. El alumno evalúa la importancia del conocimiento lingüístico en el diseño y desarrollo de herramientas de automatización para la revisión, procesamiento y explotación de textos.

• Sabe cómo se representa la información textual y sabe cómo resolver problemas básicos de compatibilidad de formatos, codificación.

• Sabe cómo identificar la información lingüística necesaria para tareas de automatización específicas.

• Sabe simular en un nivel básico la funcionalidad de algunas aplicaciones de procesadores de texto (diccionarios, correctores ortográficos y gramaticales).

RA8. El alumno comprende las herramientas y realiza eficientemente consultas a corpus lingüísticos accesibles lematizados y con información morfosintáctica.

• Entiende las posibilidades y limitaciones de los corpus según si están lematizados y marcados con información morfosintáctica o no.

• Puede hacer consultas a diferentes interfaces de consulta de corpus accesibles

• Sabe cómo hacer consultas relevantes para encontrar datos lingüísticos específicos

• Sabe escribir expresiones regulares de manera eficiente para identificar patrones lingüísticos

Objetivos de Desarrollo Sostenible

# ODS4 Educación de calidad

4.3 Para 2030, garantizar la igualdad de acceso de todos los hombres y mujeres a la enseñanza técnica, profesional y superior, incluida la universitaria, accesible y de alta calidad.

4.4 De aquí a 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que poseen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y al espíritu empresarial.

# ODS5 Igualdad de género

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y la comunicación, para promover el empoderamiento de las mujeres

# ODS9 Industria, innovación e infraestructuras

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular de los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando, para 2030, la innovación y un aumento sustancial del número de personas que trabajan en el ámbito de la investigación y el desarrollo por millón de habitantes, así como aumentando el gasto en investigación y desarrollo en los sectores público y privado

Prerrequisitos

Ninguno

Contenidos

Conceptos y herramientas informáticas para los profesionales lingüistas, con énfasis en software libre y / o de código abierto:

 • Código abierto y lenguajes de marcas (html).
 • Representación informática de la información textual: formatos de ficheros y codificación de caracteres.
 • Procesadores de textos: funcionalidades para la edición y extracción de información. Diccionarios. Corrección ortográfica y gramatical (expresiones regulares).
 • Interfaces de consulta de corpus anotados, monolingües y bilingües (expresiones regulares).
 • Recopilación de datos textuales: corpus lingüísticos y tratamiento cuantitativo de datos lingüísticos con hojas de cálculo.
 • Anotación lingüística de datos textuales: morfosintaxis, sintaxis

Metodología docente

La actividad docente está programada como una secuencia de actividades que promueven la interiorización de los nuevos conocimientos relacionándolos con los ya conocidos: todos son usuarios de aplicaciones informáticas. Las actividades están concebidas como prácticas, que los alumnos deben solucionar en grupo o resolver individualmente. 

Evaluación

Actividad evaluable

Ponderación

Recuperable

Forma de recuperación

Ponderación

Observaciones

Examen

40%

Examen

45%

 

Prácticas: Trabajo  individual 

30%

Nueva Entrega

45%

 

Prácticas: Trabajo en grupo

20%

No

     

Un 10% de la nota final corresponde a la evaluación de la Introducción a LSC.

Bibliografía y recursos de información

Dickinson, M.; Brew, Ch.; Meurers, D. (2012) Language and computers. London: Wiley-Blackwell.

Fernández-Pampillón Cesteros, Ana María, Goicoechea de Jorge, María, Hernández Yáñez, Luis López García, Dámaso (eds.)  (2012) Filología y Tecnología: introducción a la escritura, la informática, la información (2.ª ed. revisada y ampliada).  Manual. Editorial Complutense, Madrid. https://eprints.ucm.es/23457/1/Filologia2completoB.pdf

Moreno, A.; Bel, N.; Revilla, E.; Garcia, E. y Vallverdú, S. (2012): La llengua catalana a l’era digital. META-NET White Paper Series. Springer. http://www.meta-net.eu/whitepapers

Oliver, A., (2016) Herramientas tecnológicas para traductores. Editorial UOC.