Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25328 - Traducció del Primer Idioma (francès) 3


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25328 - Traducció del Primer Idioma (francès) 3
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Professorat:
Maria Lourdes Bigorra Cervello, Pablo Martin Sanchez
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aprendre a traduir pot semblar molt complex, atès que el traductor ha d'estar pendent de diversos aspectes alhora, tant lingüístics (sintaxi, lèxic, puntuació...) com de contingut (intenció de l'autor, fidelitat semàntica, fidelitat estilística...).

El mètode d'aprenentatge, però, es resumeix d'una manera ben senzilla: anàlisi, reflexió i pràctica.

Competències associades

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

G5. Realitzar projectes amb qualitat

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

E6. Traduir textos de caràcter general

E11. Utilitzar les eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de tècniques de traducció assistida i localització

E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció

E13. Dominar els aspectes professionals, legals i econòmics dels àmbits professionals de la traducció

E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció

E15. Dissenyar i gestionar projectes de traducció i mediació

Resultats de l'aprenentatge

• RA1. Desenvolupa una activitat traductora sistemàtica, basada en l'experiència prèvia, en el coneixement de les tècniques i estratègies de traducció més adequades a cada modalitat i tipus de traducció, fent ús de les eines més eficaces.

 • Coneixerà els diferents tipus de recursos avançats per a la traducció i els sabrà fer servir.
 • Encararà una traducció tenint en compte els requisits determinats per l’encàrrec.

• RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.

 • Identificarà problemes de comprensió, de divergència entre les dues llengües i de reexpressió, i utilitzarà els recursos pertinents per resoldre’ls en cada cas.

• RA5. Resol problemes de traducció específics (elements culturals, ambigüitat, jocs de paraules, efectes retòrics, etc.).

 • Traduirà textos de dificultat mitjana per qüestions de variació, culturals, retòriques, estilístiques o per especificitats del camp temàtic. El producte final serà lingüísticament correcte i adequat a les convencions formals i culturals de la llengua meta.

• RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.

      o Detectarà, analitzarà i resoldrà problemes de traducció de nivell avançat.

 • Avaluarà i justificarà de manera raonada propostes de traducció pròpies i alienes.
 • Compararà i avaluarà la qualitat lingüística i estilística de diferents propostes de traducció.

• RA7. Exerceix de manera efectiva la pràctica professional de la traducció.

 • Farà front a dificultats addicionals derivades del format o de la modalitat en la qual s’insereix el text per traduir.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

 

Prerequisits

La Universitat Pompeu Fabra és una universitat presencial. Per això, tant el professor com els alumnes tenen una cita durant les hores de classe, que és el lloc d’intercanvi d’idees i coneixements i de debat.

Continguts

1. Retòrica i estilística des del punt de vista de la traducció: resolució de problemes

2. Dificultats específiques de textos marcats pel camp

3. Contrastos interlingüístics en el nivell macrotextual

4. Ús d’eines de TAO i TA: realització de les traduccions amb una eina TAO i exercicis que incorporin traductors automàtics (exemples: detecció d'errors, comparació d'output automàtic amb traducció humana, exercicis de postedició)

Metodologia docent

GRUP GRAN
 
Les classes de Grup Gran constaran en general de diverses parts (no totes cada sessió).
 
-Presentació d’un tema/dificultat/error freqüent de traducció del francès, que els alumnes hauran
d’haver llegit prèviament a la classe, amb exemples pràctics. Es penjarà un arxiu a l’Aula Global
-Frases i/o textos curts perquè l’alumne treballi durant la classe sobre el tema tractat. Es penjarà
un arxiu a l’Aula Global.
-Comentari de les frases i/o textos en grup.
-Correcció de traduccions de diverses procedències (companys de classe, professionals, traductors automàtics...).
-Exercicis específics sobre lèxic.
-Presentació dels textos a treballar durant els seminaris.
-Problemes, dubtes i comentaris plantejats pels alumnes sobre temes de traducció o lingüístics.
-Qualsevol altre exercici que sembli pertinent i útil.
 

SEMINARIS

 

Els seminaris consistiran bàsicament en la correcció, comentari i anàlisi de les traduccions fetes pels alumnes. Si el professor o la professora ho consideren convenient, els alumnes hauran de lliurar, a l’Aula global mitjançant la Tasca corresponent, el text traduït prèviament.

Avaluació

 

Molt important: Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de:

-Presentar el 100 % de les tasques avaluables, inclosa la prova parcial. Els alumnes que no compleixin aquest requisit no es podran presentar a l'examen.

-Presentar-se a l'examen.

La nota final de l'assignatura tindrà en compte la nota de l'examen (50 %), la nota de la prova parcial (25 %) i la nota de les pràctiques avaluables (25 %).

Recuperació de juliol: elaboració d'un dossier (100 %).

No s’acceptaran pràctiques lliurades després del termini previst.

No es corregiran les pràctiques que no s’ajustin a les instruccions.

Les pràctiques individuals han de ser traduccions originals, per tant, fer-les en grup té la consideració de plagi i es penalitzarà amb el suspens directe de l’assignatura tant a l’estudiant que copia com l’estudiant que es deixa copiar.

Si es detecta l'ús de traductors automàtics, això suposarà el suspens, tant al final de trimestre com a la recuperació.

Un treball realitzat a casa lliurat amb 3 faltes d’ortografia serà qualificat amb un zero.

 

Nota: El sistema de la universitat preveu que es faci sempre una revisió d'examen, que el professor introdueix obligatòriament en el moment d'introduir les notes. Aquesta revisió és l'ocasió per fer qualsevol consulta o plantejar els dubtes, i és el moment que el professor dedica exclusivament a aquesta tasca. No s'atendran consultes sobre l'examen fora de l'horari establert per a fer-ho (llevat de casos molt justificats).

Bibliografia i recursos d'informació

HURTADO ALBIR, Amparo (2001): Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

MUÑOZ MARTÍN, Ricardo (1995): Lingüística para traducir, Barcelona: Teide.

ROULEAU, M., Initiation à la traduction générale. Du mot au texte. Brossard, Québec, 2001.

CHARAUDEAU, Patrick. Grammaire du sens et de l’expressión, Hachette París, 1992.

DELISLE, Jean. La traduction raisonnée. Les presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 1993.

FRÉMY, D. y M. (1993): QUID. París: Robert Laffont.

 

LITTRÉ, E. (1981): Le Petit Littré. París : Gallimard-Hachette. 

 

ROBERT, P. (1993): Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. París: Le Robert.

 

ROBERT, P. Le Grand Robert. 


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25328 - Traducció del Primer Idioma (francès) 3


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25328 - Traducció del Primer Idioma (francès) 3
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Professorat:
Maria Lourdes Bigorra Cervello, Pablo Martin Sanchez
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aprendre a traduir pot semblar molt complex, atès que el traductor ha d'estar pendent de diversos aspectes alhora, tant lingüístics (sintaxi, lèxic, puntuació...) com de contingut (intenció de l'autor, fidelitat semàntica, fidelitat estilística...).

El mètode d'aprenentatge, però, es resumeix d'una manera ben senzilla: anàlisi, reflexió i pràctica.

Competències associades

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

G5. Realitzar projectes amb qualitat

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

E6. Traduir textos de caràcter general

E11. Utilitzar les eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de tècniques de traducció assistida i localització

E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció

E13. Dominar els aspectes professionals, legals i econòmics dels àmbits professionals de la traducció

E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció

E15. Dissenyar i gestionar projectes de traducció i mediació

Resultats de l'aprenentatge

• RA1. Desenvolupa una activitat traductora sistemàtica, basada en l'experiència prèvia, en el coneixement de les tècniques i estratègies de traducció més adequades a cada modalitat i tipus de traducció, fent ús de les eines més eficaces.

 • Coneixerà els diferents tipus de recursos avançats per a la traducció i els sabrà fer servir.
 • Encararà una traducció tenint en compte els requisits determinats per l’encàrrec.

• RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.

 • Identificarà problemes de comprensió, de divergència entre les dues llengües i de reexpressió, i utilitzarà els recursos pertinents per resoldre’ls en cada cas.

• RA5. Resol problemes de traducció específics (elements culturals, ambigüitat, jocs de paraules, efectes retòrics, etc.).

 • Traduirà textos de dificultat mitjana per qüestions de variació, culturals, retòriques, estilístiques o per especificitats del camp temàtic. El producte final serà lingüísticament correcte i adequat a les convencions formals i culturals de la llengua meta.

• RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.

      o Detectarà, analitzarà i resoldrà problemes de traducció de nivell avançat.

 • Avaluarà i justificarà de manera raonada propostes de traducció pròpies i alienes.
 • Compararà i avaluarà la qualitat lingüística i estilística de diferents propostes de traducció.

• RA7. Exerceix de manera efectiva la pràctica professional de la traducció.

 • Farà front a dificultats addicionals derivades del format o de la modalitat en la qual s’insereix el text per traduir.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

 

Prerequisits

La Universitat Pompeu Fabra és una universitat presencial. Per això, tant el professor com els alumnes tenen una cita durant les hores de classe, que és el lloc d’intercanvi d’idees i coneixements i de debat.

Continguts

1. Retòrica i estilística des del punt de vista de la traducció: resolució de problemes

2. Dificultats específiques de textos marcats pel camp

3. Contrastos interlingüístics en el nivell macrotextual

4. Ús d’eines de TAO i TA: realització de les traduccions amb una eina TAO i exercicis que incorporin traductors automàtics (exemples: detecció d'errors, comparació d'output automàtic amb traducció humana, exercicis de postedició)

Metodologia docent

GRUP GRAN
 
Les classes de Grup Gran constaran en general de diverses parts (no totes cada sessió).
 
-Presentació d’un tema/dificultat/error freqüent de traducció del francès, que els alumnes hauran
d’haver llegit prèviament a la classe, amb exemples pràctics. Es penjarà un arxiu a l’Aula Global
-Frases i/o textos curts perquè l’alumne treballi durant la classe sobre el tema tractat. Es penjarà
un arxiu a l’Aula Global.
-Comentari de les frases i/o textos en grup.
-Correcció de traduccions de diverses procedències (companys de classe, professionals, traductors automàtics...).
-Exercicis específics sobre lèxic.
-Presentació dels textos a treballar durant els seminaris.
-Problemes, dubtes i comentaris plantejats pels alumnes sobre temes de traducció o lingüístics.
-Qualsevol altre exercici que sembli pertinent i útil.
 

SEMINARIS

 

Els seminaris consistiran bàsicament en la correcció, comentari i anàlisi de les traduccions fetes pels alumnes. Si el professor o la professora ho consideren convenient, els alumnes hauran de lliurar, a l’Aula global mitjançant la Tasca corresponent, el text traduït prèviament.

Avaluació

 

Molt important: Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de:

-Presentar el 100 % de les tasques avaluables, inclosa la prova parcial. Els alumnes que no compleixin aquest requisit no es podran presentar a l'examen.

-Presentar-se a l'examen.

La nota final de l'assignatura tindrà en compte la nota de l'examen (50 %), la nota de la prova parcial (25 %) i la nota de les pràctiques avaluables (25 %).

Recuperació de juliol: elaboració d'un dossier (100 %).

No s’acceptaran pràctiques lliurades després del termini previst.

No es corregiran les pràctiques que no s’ajustin a les instruccions.

Les pràctiques individuals han de ser traduccions originals, per tant, fer-les en grup té la consideració de plagi i es penalitzarà amb el suspens directe de l’assignatura tant a l’estudiant que copia com l’estudiant que es deixa copiar.

Si es detecta l'ús de traductors automàtics, això suposarà el suspens, tant al final de trimestre com a la recuperació.

Un treball realitzat a casa lliurat amb 3 faltes d’ortografia serà qualificat amb un zero.

 

Nota: El sistema de la universitat preveu que es faci sempre una revisió d'examen, que el professor introdueix obligatòriament en el moment d'introduir les notes. Aquesta revisió és l'ocasió per fer qualsevol consulta o plantejar els dubtes, i és el moment que el professor dedica exclusivament a aquesta tasca. No s'atendran consultes sobre l'examen fora de l'horari establert per a fer-ho (llevat de casos molt justificats).

Bibliografia i recursos d'informació

HURTADO ALBIR, Amparo (2001): Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

MUÑOZ MARTÍN, Ricardo (1995): Lingüística para traducir, Barcelona: Teide.

ROULEAU, M., Initiation à la traduction générale. Du mot au texte. Brossard, Québec, 2001.

CHARAUDEAU, Patrick. Grammaire du sens et de l’expressión, Hachette París, 1992.

DELISLE, Jean. La traduction raisonnée. Les presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 1993.

FRÉMY, D. y M. (1993): QUID. París: Robert Laffont.

 

LITTRÉ, E. (1981): Le Petit Littré. París : Gallimard-Hachette. 

 

ROBERT, P. (1993): Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. París: Le Robert.

 

ROBERT, P. Le Grand Robert. 


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25328 - Traducció del Primer Idioma (francès) 3


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25328 - Traducció del Primer Idioma (francès) 3
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Professorat:
Maria Lourdes Bigorra Cervello, Pablo Martin Sanchez
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aprendre a traduir pot semblar molt complex, atès que el traductor ha d'estar pendent de diversos aspectes alhora, tant lingüístics (sintaxi, lèxic, puntuació...) com de contingut (intenció de l'autor, fidelitat semàntica, fidelitat estilística...).

El mètode d'aprenentatge, però, es resumeix d'una manera ben senzilla: anàlisi, reflexió i pràctica.

Competències associades

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

G5. Realitzar projectes amb qualitat

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

E6. Traduir textos de caràcter general

E11. Utilitzar les eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de tècniques de traducció assistida i localització

E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció

E13. Dominar els aspectes professionals, legals i econòmics dels àmbits professionals de la traducció

E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció

E15. Dissenyar i gestionar projectes de traducció i mediació

Resultats de l'aprenentatge

• RA1. Desenvolupa una activitat traductora sistemàtica, basada en l'experiència prèvia, en el coneixement de les tècniques i estratègies de traducció més adequades a cada modalitat i tipus de traducció, fent ús de les eines més eficaces.

 • Coneixerà els diferents tipus de recursos avançats per a la traducció i els sabrà fer servir.
 • Encararà una traducció tenint en compte els requisits determinats per l’encàrrec.

• RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.

 • Identificarà problemes de comprensió, de divergència entre les dues llengües i de reexpressió, i utilitzarà els recursos pertinents per resoldre’ls en cada cas.

• RA5. Resol problemes de traducció específics (elements culturals, ambigüitat, jocs de paraules, efectes retòrics, etc.).

 • Traduirà textos de dificultat mitjana per qüestions de variació, culturals, retòriques, estilístiques o per especificitats del camp temàtic. El producte final serà lingüísticament correcte i adequat a les convencions formals i culturals de la llengua meta.

• RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.

      o Detectarà, analitzarà i resoldrà problemes de traducció de nivell avançat.

 • Avaluarà i justificarà de manera raonada propostes de traducció pròpies i alienes.
 • Compararà i avaluarà la qualitat lingüística i estilística de diferents propostes de traducció.

• RA7. Exerceix de manera efectiva la pràctica professional de la traducció.

 • Farà front a dificultats addicionals derivades del format o de la modalitat en la qual s’insereix el text per traduir.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

 

Prerequisits

La Universitat Pompeu Fabra és una universitat presencial. Per això, tant el professor com els alumnes tenen una cita durant les hores de classe, que és el lloc d’intercanvi d’idees i coneixements i de debat.

Continguts

1. Retòrica i estilística des del punt de vista de la traducció: resolució de problemes

2. Dificultats específiques de textos marcats pel camp

3. Contrastos interlingüístics en el nivell macrotextual

4. Ús d’eines de TAO i TA: realització de les traduccions amb una eina TAO i exercicis que incorporin traductors automàtics (exemples: detecció d'errors, comparació d'output automàtic amb traducció humana, exercicis de postedició)

Metodologia docent

GRUP GRAN
 
Les classes de Grup Gran constaran en general de diverses parts (no totes cada sessió).
 
-Presentació d’un tema/dificultat/error freqüent de traducció del francès, que els alumnes hauran
d’haver llegit prèviament a la classe, amb exemples pràctics. Es penjarà un arxiu a l’Aula Global
-Frases i/o textos curts perquè l’alumne treballi durant la classe sobre el tema tractat. Es penjarà
un arxiu a l’Aula Global.
-Comentari de les frases i/o textos en grup.
-Correcció de traduccions de diverses procedències (companys de classe, professionals, traductors automàtics...).
-Exercicis específics sobre lèxic.
-Presentació dels textos a treballar durant els seminaris.
-Problemes, dubtes i comentaris plantejats pels alumnes sobre temes de traducció o lingüístics.
-Qualsevol altre exercici que sembli pertinent i útil.
 

SEMINARIS

 

Els seminaris consistiran bàsicament en la correcció, comentari i anàlisi de les traduccions fetes pels alumnes. Si el professor o la professora ho consideren convenient, els alumnes hauran de lliurar, a l’Aula global mitjançant la Tasca corresponent, el text traduït prèviament.

Avaluació

 

Molt important: Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà de:

-Presentar el 100 % de les tasques avaluables, inclosa la prova parcial. Els alumnes que no compleixin aquest requisit no es podran presentar a l'examen.

-Presentar-se a l'examen.

La nota final de l'assignatura tindrà en compte la nota de l'examen (50 %), la nota de la prova parcial (25 %) i la nota de les pràctiques avaluables (25 %).

Recuperació de juliol: elaboració d'un dossier (100 %).

No s’acceptaran pràctiques lliurades després del termini previst.

No es corregiran les pràctiques que no s’ajustin a les instruccions.

Les pràctiques individuals han de ser traduccions originals, per tant, fer-les en grup té la consideració de plagi i es penalitzarà amb el suspens directe de l’assignatura tant a l’estudiant que copia com l’estudiant que es deixa copiar.

Si es detecta l'ús de traductors automàtics, això suposarà el suspens, tant al final de trimestre com a la recuperació.

Un treball realitzat a casa lliurat amb 3 faltes d’ortografia serà qualificat amb un zero.

 

Nota: El sistema de la universitat preveu que es faci sempre una revisió d'examen, que el professor introdueix obligatòriament en el moment d'introduir les notes. Aquesta revisió és l'ocasió per fer qualsevol consulta o plantejar els dubtes, i és el moment que el professor dedica exclusivament a aquesta tasca. No s'atendran consultes sobre l'examen fora de l'horari establert per a fer-ho (llevat de casos molt justificats).

Bibliografia i recursos d'informació

HURTADO ALBIR, Amparo (2001): Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

MUÑOZ MARTÍN, Ricardo (1995): Lingüística para traducir, Barcelona: Teide.

ROULEAU, M., Initiation à la traduction générale. Du mot au texte. Brossard, Québec, 2001.

CHARAUDEAU, Patrick. Grammaire du sens et de l’expressión, Hachette París, 1992.

DELISLE, Jean. La traduction raisonnée. Les presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 1993.

FRÉMY, D. y M. (1993): QUID. París: Robert Laffont.

 

LITTRÉ, E. (1981): Le Petit Littré. París : Gallimard-Hachette. 

 

ROBERT, P. (1993): Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. París: Le Robert.

 

ROBERT, P. Le Grand Robert.