Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25320 - Traducció del Primer Idioma (francès) 2


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25320 - Traducció del Primer Idioma (francès) 2
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
685 - Grau en Traducció i Interpretació: 2
696 - Mínor en Estudis Inicials de Traducció: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Professorat:
Pau Joan Hernandez de Fuenmayor
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’assignatura Traducció del primer idioma (francès) 2 és la primera assignatura de traducció general obligatòria en què els estudiants tradueixen del seu primer idioma, en aquest cas el francès, cap al català. En aquesta assignatura es treballen els plànols lèxic, morfològic i gramatical des del punt de vista de la traducció. També es fa una introducció a les personalitats de les llengües en qüestió i se’n fa una anàlisi contrastada. Es tradueixen textos variats quant a la temàtica i el gènere amb un grau de dificultat mitjà/alt.

Competències associades

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

G5. Realitzar projectes amb qualitat

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

E6. Traduir textos de caràcter general

E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció

Resultats de l'aprenentatge

• RA1. Desenvolupa una activitat traductora sistemàtica, basada en l'experiència prèvia, en el coneixement de les tècniques i estratègies de traducció més adequades a cada modalitat i tipus de traducció, fent ús de les eines més eficaces.

 • Coneixerà els diferents tipus de recursos (bàsics) per a la traducció al català i els sabrà fer servir.
 • Encararà una traducció tenint en compte els requisits determinats per l’encàrrec.
 • Traduirà textos de registre estàndard (del primer Idioma al català) de dificultat mitjana/alta i de caire general. El producte final serà lingüísticament correcte i adequat a les convencions formals i culturals de la llengua meta.

• RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.

 • Identificarà problemes de comprensió, de divergència entre les dues llengües i de reexpressió, i utilitzarà els recursos pertinents per resoldre’ls en cada cas.

• RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.

 • Avaluarà i justificarà de manera raonada propostes de traducció pròpies i alienes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

Prerequisits

Els estudiants han de poder:

 • Produir textos generals en llengua catalana que siguin clars i ben estructurats, amb correcció lingüística.
 • Comprendre textos generals d’estructura clara en llengua francesa

Continguts

1. Documentació i eines del traductor pròpies del parell de llengües 

2. La traducció de textos en diversos formats i modalitats 

3. Les convencions formals de la llengua d’arribada: puntuació i qüestions ortotipogràfiques; noms propis; unitats de mesura i abreviacions 

4. Referències culturals del primer idioma (II): sistema educatiu, referents històrics, organització sociopolítica 

5. Contrastos interlingüístics microtextuals entre les llengües implicades: nivells lèxic, morfosintàctic 

Metodologia docent

L’assignatura s’estructura en sessions magistrals o de grup gran i seminaris. A les sessions de grup gran s’analitzarà el text de partida per mostrar a l’estudiant les possibles dificultats del text; s’hi exposaran qüestions més teòriques sobre traducció, discurs i contrastos culturals, i també es corregiran les traduccions d’alguns textos. Les sessions de seminari, més pràctiques, es reserven per a la correcció de les traduccions dels textos del programa i, si escau, per a la realització d’exercicis complementaris.

Avaluació

 

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Traducció individual

33%

No recuperable

     

Traducció individual

33%

No recuperable

     

Traducció individual

33%

No recuperable

     

 

Pel que fa a les pràctiques, cal tenir molt present que:

1) Les pràctiques són textos (o fragments de textos) previstos al material de l’assignatura.

2) Les pràctiques són obligatòries i no recuperables. Una pràctica no lliurada o rebutjada per no respectar les instruccions implica una nota de zero al còmput de la qualificació final.

3) No s'acceptaran pràctiques lliurades per correu electrònic; tots els lliuraments s'han de fer a través d'Aula Global (zero al còmput de la qualificació final).

4) No s'acceptaran pràctiques lliurades fora del termini establert (zero al còmput de la qualificació final).

5) No es corregiran les pràctiques que no s'ajustin a les instruccions donades a classe (zero al còmput de la qualificació final).

6) No es corregiran pràctiques que no estiguin degudament identificades amb el nom de l’estudiant (zero al còmput de la qualificació final).

7) Les pràctiques individuals han de ser traduccions originals; per tant, fer-les en grupté la consideració de plagi i es penalitzarà tant l'estudiant que copia com l'estudiant que es deixa copiar amb un zero directe a la nota final de l'assignatura

8) Les practiques han de ser traduccions personals; per tant, fer servir traductors automàtics de qualsevol mena comporta un zero directe a la nota final de l’assignatura

 

Pel que fa a l'avaluació de l'assignatura, cal tenir en compte les següents consideracions generals:

1) D’acord amb el marc d’avaluació, només es poden presentar a la recuperació els estudiants que hagin suspès l’avaluació ordinària. Un estudiant amb un “No Presentat” no es pot presentar a la recuperació. Tampoc es poden presentar a la recuperació estudiants que hagin renunciat a l’avaluació.  

2) Per aprovar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de cinc a l'avaluació ordinària i sis a la recuperació. 

3) Les possibles recuperacions es duran a terme amb un examen de recuperació que valdrà el 100 % i que consistirà en la traducció de dos textos breus semblants als treballats durant el trimestre, a escollir entre 4, o bé 1 text a triar entre 2 i una pregunta teòrica o de documentació. 

Bibliografia i recursos d'informació

1) Diccionaris general de francès:

Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1996 i ss.

 

 2) Diccionaris unilingües de català:

Diccionari de la llengua catalana. 4a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998.

Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll, 1988.

Pey, Santiago. Diccionari de sinònims i antònims. 9a ed. Barcelona, Teide, 1986.

Franquesa, M. Diccionari de sinònims, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2007

Raspall, Joana; Martí, Joan. Diccionari de locucions. Barcelona, Edicions 62, 1995.

Espinal, Teresa Diccionari de sinònims de frases fetes, Montcada i Reixac, UAB. Servei de Publicacions; Publicacions de la Universitat de València; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2004.

Aritzeta, M. Diccionari de termes literaris, Edicions 62, Barcelona, 1996.

 

3) Diccionaris bilingües:

Castellanos, Carles; Castellanos, Rafael, Diccionari Francès-Català, Enciclopèdia catalana, Barcelona, 2003. Castellanos, Carles; LENOIR, Françoise, Diccionari de Paranys de Traducció Francès-Català (faux amis), Barcelona, Enciclopèdia catalana, , 2000.

Camps, C.; Botet, R. Dictionnaire Français-Catalan, Editions Trabucaire: Canet, 2007.

Camps, Christian; Botet René, Dictionnaire Français-Catalan d’expressions locutions et proverbes, Canet, Editions Trabucaire, 2006.

 

Enllaços web

 

Diccionaris catalans:

DIEC2: http://dlc.iec.cat/

Alcover Moll: http://dcvb.iecat.net/

Optimot: http://optimot.gencat.cat

http://www.enciclopedia.cat/

 

Diccionaris i enciclopèdies en francès:

TLF: http://atilf.atilf.fr

Littré: http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/

-          www.academie-française.fr

-          www.larousse.fr/dictionnaires

-          www.le-dictionnaire.com

-          www.dicorama.com

-          www.dicoweb.levillage.org

-          mondouis.pagesperso-orange.fr (argot juvenil)

-          http://www.linternaute.com/expression/ (locucions i frases fetes)

 


Curso Académico: 2022/23

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25320 - Traducción del Primer Idioma (francés) 2


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25320 - Traducción del Primer Idioma (francés) 2
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
685 - Grado en Traducción e Interpretación: 2
696 - Mínor en Estudios Iniciales de Traducción: 1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Seminario: Grupo 101: Catalán
Profesorado:
Pau Joan Hernandez de Fuenmayor
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura Traducción del primer idioma (francés) 2 es la primera asignatura de traducción general obligatoria en que los estudiantes traducen de su primer idioma, en este caso el francés, al catalán. En esta asignatura se trabaja el nivel léxico, morfológico y gramatical desde el punto de vista de la traducción. También se lleva a cabo una introducción a las personalidades de las lenguas en cuestión mediante un análisis contrastado de dichas lenguas. Se traducen textos variados en cuanto a la temática y al género con un grado de dificultad medio/alto.

Competencias asociadas

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

G1. Trabajar individualmente y en equipo

G2. Desenvolverse en un entorno multicultural y diverso

G3. Trabajar en contextos interdisciplinarios

G4. Adaptarse a contextos internacionales

G5. Realizar proyectos de calidad

E1. Tener un dominio excelente, tanto escrito como oral, de la lengua o lenguas propias.

E2. Tener dominio operativo receptivo y productivo, oral y escrito, de dos lenguas extranjeras en su área académica i / o profesional

E3. Muestra conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo

E4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua

E5. Reflexionar sobre el proceso de la traducción

E6. Traducir textos de carácter general

E12. Buscar y gestionar la información y documentación necesarias para el ejercicio de la traducción

Resultados del aprendizaje

• RA1. Desarrolla una actividad traductora sistemática, basada en la experiencia previa, en el conocimiento de las técnicas y estrategias de traducción más adecuadas a cada modalidad y tipo de traducción, haciendo uso de las herramientas más eficaces.

 • Conocerá los diferentes tipos de recursos (básicos) para la traducción al catalán y los sabrá utilizar.
 • Se enfrentará a una traducción teniendo en cuenta los requisitos determinados por el encargo.
 • Traducirá textos de registro estándar (del primer Idioma al catalán) de dificultad media/alta y de carácter general. El producto final será lingüísticamente correcto y adecuado a las convenciones formales y culturales de la lengua meta.

• RA2. Distingue la importancia de las diferentes fases del proceso de traducción y desarrolla las estrategias de comportamiento más efectivas en cada una de ellas.

 • Identificará problemas de comprensión, de divergencia entre las dos lenguas y de reexpresión, y utilizará los recursos pertinentes para resolverlos en cada caso.

• RA6. Profundiza en la práctica y en el análisis crítico de algún aspecto actual y relevante de la traducción.

Contenidos

1. Documentación y herramientas del traductor propias del par de lenguas. 

2. La traducción de textos en diversos formatos y modalidades 

3. Las convenciones formales de la lengua de llegada: puntuación y cuestiones orto-tipográficas; nombres propios; unidades de medidas y abreviaciones  

4. Referencias culturales del primer idioma (II): sistema educativo, referentes históricos, organización socio-política 

5. Contrastes interlingüísticos microtextuales entre las lenguas implicadas: niveles léxico, morfosintáctico, etc.

Metodología docente

La asignatura se estructura en sesiones magistrales o de grupo grande y seminarios. En las sesiones de grupo grande se llevará a cabo un análisis de las posibles dificultades del texto objeto de traducción; se expondrán cuestiones más teóricas sobre traducción, discurso y contrastes culturales, y también se corregirán las traducciones de algunos textos. Las sesiones de seminario, más prácticas, se reservarán para la corrección de las traducciones de los textos del programa y, en caso necesario, para la realización de ejercicios complementarios.

Evaluación

Para la evaluación, consúltese la versión en catalán.

Bibliografía y recursos de información

DE GUNTEN, B., MARTIN, A., NIOGRET, M. (2000). Les institutions de la France. França: Nathan, Repères Pratiques.

Gran Diccionari de la Llengua Catalana (1998). Barcelona: Enciclopèdia catalana.

ROBERT, P. (2012). Le Petit Robert 1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Le Robert.

VERDEGAL, J. (2011). La pràctica de la traducció francès-català. Vic: Eumo.  


Curso Académico: 2022/23

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25320 - Traducción del Primer Idioma (francés) 2


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25320 - Traducción del Primer Idioma (francés) 2
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
685 - Grado en Traducción e Interpretación: 2
696 - Mínor en Estudios Iniciales de Traducción: 1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Seminario: Grupo 101: Catalán
Profesorado:
Pau Joan Hernandez de Fuenmayor
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura Traducción del primer idioma (francés) 2 es la primera asignatura de traducción general obligatoria en que los estudiantes traducen de su primer idioma, en este caso el francés, al catalán. En esta asignatura se trabaja el nivel léxico, morfológico y gramatical desde el punto de vista de la traducción. También se lleva a cabo una introducción a las personalidades de las lenguas en cuestión mediante un análisis contrastado de dichas lenguas. Se traducen textos variados en cuanto a la temática y al género con un grado de dificultad medio/alto.

Competencias asociadas

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

G1. Trabajar individualmente y en equipo

G2. Desenvolverse en un entorno multicultural y diverso

G3. Trabajar en contextos interdisciplinarios

G4. Adaptarse a contextos internacionales

G5. Realizar proyectos de calidad

E1. Tener un dominio excelente, tanto escrito como oral, de la lengua o lenguas propias.

E2. Tener dominio operativo receptivo y productivo, oral y escrito, de dos lenguas extranjeras en su área académica i / o profesional

E3. Muestra conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo

E4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua

E5. Reflexionar sobre el proceso de la traducción

E6. Traducir textos de carácter general

E12. Buscar y gestionar la información y documentación necesarias para el ejercicio de la traducción

Resultados del aprendizaje

• RA1. Desarrolla una actividad traductora sistemática, basada en la experiencia previa, en el conocimiento de las técnicas y estrategias de traducción más adecuadas a cada modalidad y tipo de traducción, haciendo uso de las herramientas más eficaces.

 • Conocerá los diferentes tipos de recursos (básicos) para la traducción al catalán y los sabrá utilizar.
 • Se enfrentará a una traducción teniendo en cuenta los requisitos determinados por el encargo.
 • Traducirá textos de registro estándar (del primer Idioma al catalán) de dificultad media/alta y de carácter general. El producto final será lingüísticamente correcto y adecuado a las convenciones formales y culturales de la lengua meta.

• RA2. Distingue la importancia de las diferentes fases del proceso de traducción y desarrolla las estrategias de comportamiento más efectivas en cada una de ellas.

 • Identificará problemas de comprensión, de divergencia entre las dos lenguas y de reexpresión, y utilizará los recursos pertinentes para resolverlos en cada caso.

• RA6. Profundiza en la práctica y en el análisis crítico de algún aspecto actual y relevante de la traducción.

Contenidos

1. Documentación y herramientas del traductor propias del par de lenguas. 

2. La traducción de textos en diversos formatos y modalidades 

3. Las convenciones formales de la lengua de llegada: puntuación y cuestiones orto-tipográficas; nombres propios; unidades de medidas y abreviaciones  

4. Referencias culturales del primer idioma (II): sistema educativo, referentes históricos, organización socio-política 

5. Contrastes interlingüísticos microtextuales entre las lenguas implicadas: niveles léxico, morfosintáctico, etc.

Metodología docente

La asignatura se estructura en sesiones magistrales o de grupo grande y seminarios. En las sesiones de grupo grande se llevará a cabo un análisis de las posibles dificultades del texto objeto de traducción; se expondrán cuestiones más teóricas sobre traducción, discurso y contrastes culturales, y también se corregirán las traducciones de algunos textos. Las sesiones de seminario, más prácticas, se reservarán para la corrección de las traducciones de los textos del programa y, en caso necesario, para la realización de ejercicios complementarios.

Evaluación

Para la evaluación, consúltese la versión en catalán.

Bibliografía y recursos de información

DE GUNTEN, B., MARTIN, A., NIOGRET, M. (2000). Les institutions de la France. França: Nathan, Repères Pratiques.

Gran Diccionari de la Llengua Catalana (1998). Barcelona: Enciclopèdia catalana.

ROBERT, P. (2012). Le Petit Robert 1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Le Robert.

VERDEGAL, J. (2011). La pràctica de la traducció francès-català. Vic: Eumo.