Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25319 - Traducció del Primer Idioma (anglès) 2


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25319 - Traducció del Primer Idioma (anglès) 2
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
685 - Grau en Traducció i Interpretació: 2
696 - Mínor en Estudis Inicials de Traducció: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Professorat:
Jordi Martin Lloret, Jordi Ainaud Escudero
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’objectiu general és que els alumnes desenvolupin la competència traductora per tal que siguin capaços de realitzar encàrrecs de traducció que satisfacin les instruccions / necessitats plantejades pel client de l’encàrrec. Aquest objectiu general se subdivideix en diversos objectius específics:

 

1. Aprendre a generar textos fidels al text original i acceptables per a la cultura receptora

2. Aprendre a generar textos que impliquin diferents graus d’intervenció del traductor

3. Prendre contacte amb les modalitats de traducció existents

4. Aprendre a reflexionar sobre les pròpies solucions i a emmarcar-les en un model metodològic

5. Aprendre a avaluar la qualitat de les traduccions pròpies i d’altres traductors

6. Aprendre a utilitzar i valorar diferents recursos de consulta i de documentació

7. Prendre contacte amb les principals eines informàtiques d’ajut al traductor general (no especialitzat)

Competències associades

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

G5. Realitzar projectes amb qualitat

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

E6. Traduir textos de caràcter general

E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció

Resultats de l'aprenentatge

• RA1. Desenvolupa una activitat traductora sistemàtica, basada en l'experiència prèvia, en el coneixement de les tècniques i estratègies de traducció més adequades a cada modalitat i tipus de traducció, fent ús de les eines més eficaces.

 • Coneixerà els diferents tipus de recursos (bàsics) per a la traducció al català i els sabrà fer servir.
 • Encararà una traducció tenint en compte els requisits determinats per l’encàrrec.
 • Traduirà textos de registre estàndard (del primer Idioma al català) de dificultat mitjana/alta i de caire general. El producte final serà lingüísticament correcte i adequat a les convencions formals i culturals de la llengua meta.

• RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.

 • Identificarà problemes de comprensió, de divergència entre les dues llengües i de reexpressió, i utilitzarà els recursos pertinents per resoldre’ls en cada cas.

• RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.

 • Avaluarà i justificarà de manera raonada propostes de traducció pròpies i alienes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

Prerequisits

Per poder superar l'assignatura es necessita un nivell de català igual o superior al C1 i un nivell d'anglès igual o superior al B2.

Continguts

1. Documentació i eines del traductor pròpies del parell de llengües

2. La traducció de textos en diversos formats i modalitats

3. Les convencions formals de la llengua d’arribada: puntuació i qüestions ortotipogràfiques; noms propis; unitats de mesura i abreviacions

4. Referències culturals del primer idioma (II): sistema educatiu, referents històrics, organització sociopolítica

5. Contrastos interlingüístics microtextuals entre les llengües implicades: nivells lèxic, morfosintàctic

Metodologia docent

5 crèdits ECTS impliquen 125 hores de treball de l’alumne (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball), de les quals 30 corresponen a l’ensenyament presencial i 95 a treball fora de l’aula.

 

Per assolir els objectius, l’alumnat realitzarà activitats dels tipus següents:  

1. Analitzar i interpretar textos en anglès

2. Utilitzar fonts de documentació per a la traducció

3. Encàrrecs de traducció d’extensió breu i mitjana

4. Exercicis de traducció centrats en la resolució d’un problema concret

5. Exercicis d’anàlisi, crítica, comparació i avaluació de traduccions (pròpies, d’altres alumnes o de traductors professionals)

6. Lectura, exposició o comentari crític de bibliografia

7. Intervenció a classe i participació en discussions

Avaluació

Ordinària

- examen (50%)

- tasques o proves realitzades en el seminari (30%)

- traduccions i exercicis realitzats en el grup gran (20%)

Extraordinària (setembre)

- examen (100%)

Important.

En la convocatòria ordinària, per aprovar el curs cal treure un mínim d’un 4 sobre 10 tant en l’examen com en el seminari. Independentment de la convocatòria, l’examen constarà de dues parts: 1) traducció d’un text  (40% en la convocatòria ordinària; 80% en la convocatòria de setembre); i 2) preguntes (teoria) (10% en la convocatòria ordinària; 20% en la convocatòria de setembre).

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres de text:

Ainaud, Jordi; Espunya, Anna; Pujol, Dídac (2020) Manual de traducció anglès-català.

López Guix, Juan Gabriel; Minett Wilkinson, Jacqueline (1997) Manual de traducción inglés / castellano. Teoría y práctica. Barcelona: Gedisa.

 

Altres llibres:

Baker, Mona (1992) In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge.

García Yebra, Valentín (1982) Teoría y práctica de la traducción. Madrid: Gredos (2 volums).

Muñoz Martín, Ricardo (1995) Lingüística per a la traducció. Trad. de M. Rosa Bayà i Jordina Coromina. Vic: Eumo.

Vázquez-Ayora, Gerardo (1977) Introducción a la traductología. Curso básico de traducción. Washington, D.C.: Georgetown University Press.


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25319 - Traducció del Primer Idioma (anglès) 2


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25319 - Traducció del Primer Idioma (anglès) 2
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
685 - Grau en Traducció i Interpretació: 2
696 - Mínor en Estudis Inicials de Traducció: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Professorat:
Jordi Martin Lloret, Jordi Ainaud Escudero
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’objectiu general és que els alumnes desenvolupin la competència traductora per tal que siguin capaços de realitzar encàrrecs de traducció que satisfacin les instruccions / necessitats plantejades pel client de l’encàrrec. Aquest objectiu general se subdivideix en diversos objectius específics:

 

1. Aprendre a generar textos fidels al text original i acceptables per a la cultura receptora

2. Aprendre a generar textos que impliquin diferents graus d’intervenció del traductor

3. Prendre contacte amb les modalitats de traducció existents

4. Aprendre a reflexionar sobre les pròpies solucions i a emmarcar-les en un model metodològic

5. Aprendre a avaluar la qualitat de les traduccions pròpies i d’altres traductors

6. Aprendre a utilitzar i valorar diferents recursos de consulta i de documentació

7. Prendre contacte amb les principals eines informàtiques d’ajut al traductor general (no especialitzat)

Competències associades

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

G5. Realitzar projectes amb qualitat

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

E6. Traduir textos de caràcter general

E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció

Resultats de l'aprenentatge

• RA1. Desenvolupa una activitat traductora sistemàtica, basada en l'experiència prèvia, en el coneixement de les tècniques i estratègies de traducció més adequades a cada modalitat i tipus de traducció, fent ús de les eines més eficaces.

 • Coneixerà els diferents tipus de recursos (bàsics) per a la traducció al català i els sabrà fer servir.
 • Encararà una traducció tenint en compte els requisits determinats per l’encàrrec.
 • Traduirà textos de registre estàndard (del primer Idioma al català) de dificultat mitjana/alta i de caire general. El producte final serà lingüísticament correcte i adequat a les convencions formals i culturals de la llengua meta.

• RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.

 • Identificarà problemes de comprensió, de divergència entre les dues llengües i de reexpressió, i utilitzarà els recursos pertinents per resoldre’ls en cada cas.

• RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.

 • Avaluarà i justificarà de manera raonada propostes de traducció pròpies i alienes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

Prerequisits

Per poder superar l'assignatura es necessita un nivell de català igual o superior al C1 i un nivell d'anglès igual o superior al B2.

Continguts

1. Documentació i eines del traductor pròpies del parell de llengües

2. La traducció de textos en diversos formats i modalitats

3. Les convencions formals de la llengua d’arribada: puntuació i qüestions ortotipogràfiques; noms propis; unitats de mesura i abreviacions

4. Referències culturals del primer idioma (II): sistema educatiu, referents històrics, organització sociopolítica

5. Contrastos interlingüístics microtextuals entre les llengües implicades: nivells lèxic, morfosintàctic

Metodologia docent

5 crèdits ECTS impliquen 125 hores de treball de l’alumne (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball), de les quals 30 corresponen a l’ensenyament presencial i 95 a treball fora de l’aula.

 

Per assolir els objectius, l’alumnat realitzarà activitats dels tipus següents:  

1. Analitzar i interpretar textos en anglès

2. Utilitzar fonts de documentació per a la traducció

3. Encàrrecs de traducció d’extensió breu i mitjana

4. Exercicis de traducció centrats en la resolució d’un problema concret

5. Exercicis d’anàlisi, crítica, comparació i avaluació de traduccions (pròpies, d’altres alumnes o de traductors professionals)

6. Lectura, exposició o comentari crític de bibliografia

7. Intervenció a classe i participació en discussions

Avaluació

Ordinària

- examen (50%)

- tasques o proves realitzades en el seminari (30%)

- traduccions i exercicis realitzats en el grup gran (20%)

Extraordinària (setembre)

- examen (100%)

Important.

En la convocatòria ordinària, per aprovar el curs cal treure un mínim d’un 4 sobre 10 tant en l’examen com en el seminari. Independentment de la convocatòria, l’examen constarà de dues parts: 1) traducció d’un text  (40% en la convocatòria ordinària; 80% en la convocatòria de setembre); i 2) preguntes (teoria) (10% en la convocatòria ordinària; 20% en la convocatòria de setembre).

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres de text:

Ainaud, Jordi; Espunya, Anna; Pujol, Dídac (2020) Manual de traducció anglès-català.

López Guix, Juan Gabriel; Minett Wilkinson, Jacqueline (1997) Manual de traducción inglés / castellano. Teoría y práctica. Barcelona: Gedisa.

 

Altres llibres:

Baker, Mona (1992) In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge.

García Yebra, Valentín (1982) Teoría y práctica de la traducción. Madrid: Gredos (2 volums).

Muñoz Martín, Ricardo (1995) Lingüística per a la traducció. Trad. de M. Rosa Bayà i Jordina Coromina. Vic: Eumo.

Vázquez-Ayora, Gerardo (1977) Introducción a la traductología. Curso básico de traducción. Washington, D.C.: Georgetown University Press.


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25319 - Traducció del Primer Idioma (anglès) 2


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25319 - Traducció del Primer Idioma (anglès) 2
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
685 - Grau en Traducció i Interpretació: 2
696 - Mínor en Estudis Inicials de Traducció: 1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Professorat:
Jordi Martin Lloret, Jordi Ainaud Escudero
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

L’objectiu general és que els alumnes desenvolupin la competència traductora per tal que siguin capaços de realitzar encàrrecs de traducció que satisfacin les instruccions / necessitats plantejades pel client de l’encàrrec. Aquest objectiu general se subdivideix en diversos objectius específics:

 

1. Aprendre a generar textos fidels al text original i acceptables per a la cultura receptora

2. Aprendre a generar textos que impliquin diferents graus d’intervenció del traductor

3. Prendre contacte amb les modalitats de traducció existents

4. Aprendre a reflexionar sobre les pròpies solucions i a emmarcar-les en un model metodològic

5. Aprendre a avaluar la qualitat de les traduccions pròpies i d’altres traductors

6. Aprendre a utilitzar i valorar diferents recursos de consulta i de documentació

7. Prendre contacte amb les principals eines informàtiques d’ajut al traductor general (no especialitzat)

Competències associades

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

G5. Realitzar projectes amb qualitat

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

E6. Traduir textos de caràcter general

E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció

Resultats de l'aprenentatge

• RA1. Desenvolupa una activitat traductora sistemàtica, basada en l'experiència prèvia, en el coneixement de les tècniques i estratègies de traducció més adequades a cada modalitat i tipus de traducció, fent ús de les eines més eficaces.

 • Coneixerà els diferents tipus de recursos (bàsics) per a la traducció al català i els sabrà fer servir.
 • Encararà una traducció tenint en compte els requisits determinats per l’encàrrec.
 • Traduirà textos de registre estàndard (del primer Idioma al català) de dificultat mitjana/alta i de caire general. El producte final serà lingüísticament correcte i adequat a les convencions formals i culturals de la llengua meta.

• RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.

 • Identificarà problemes de comprensió, de divergència entre les dues llengües i de reexpressió, i utilitzarà els recursos pertinents per resoldre’ls en cada cas.

• RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.

 • Avaluarà i justificarà de manera raonada propostes de traducció pròpies i alienes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

Prerequisits

Per poder superar l'assignatura es necessita un nivell de català igual o superior al C1 i un nivell d'anglès igual o superior al B2.

Continguts

1. Documentació i eines del traductor pròpies del parell de llengües

2. La traducció de textos en diversos formats i modalitats

3. Les convencions formals de la llengua d’arribada: puntuació i qüestions ortotipogràfiques; noms propis; unitats de mesura i abreviacions

4. Referències culturals del primer idioma (II): sistema educatiu, referents històrics, organització sociopolítica

5. Contrastos interlingüístics microtextuals entre les llengües implicades: nivells lèxic, morfosintàctic

Metodologia docent

5 crèdits ECTS impliquen 125 hores de treball de l’alumne (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball), de les quals 30 corresponen a l’ensenyament presencial i 95 a treball fora de l’aula.

 

Per assolir els objectius, l’alumnat realitzarà activitats dels tipus següents:  

1. Analitzar i interpretar textos en anglès

2. Utilitzar fonts de documentació per a la traducció

3. Encàrrecs de traducció d’extensió breu i mitjana

4. Exercicis de traducció centrats en la resolució d’un problema concret

5. Exercicis d’anàlisi, crítica, comparació i avaluació de traduccions (pròpies, d’altres alumnes o de traductors professionals)

6. Lectura, exposició o comentari crític de bibliografia

7. Intervenció a classe i participació en discussions

Avaluació

Ordinària

- examen (50%)

- tasques o proves realitzades en el seminari (30%)

- traduccions i exercicis realitzats en el grup gran (20%)

Extraordinària (setembre)

- examen (100%)

Important.

En la convocatòria ordinària, per aprovar el curs cal treure un mínim d’un 4 sobre 10 tant en l’examen com en el seminari. Independentment de la convocatòria, l’examen constarà de dues parts: 1) traducció d’un text  (40% en la convocatòria ordinària; 80% en la convocatòria de setembre); i 2) preguntes (teoria) (10% en la convocatòria ordinària; 20% en la convocatòria de setembre).

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres de text:

Ainaud, Jordi; Espunya, Anna; Pujol, Dídac (2020) Manual de traducció anglès-català.

López Guix, Juan Gabriel; Minett Wilkinson, Jacqueline (1997) Manual de traducción inglés / castellano. Teoría y práctica. Barcelona: Gedisa.

 

Altres llibres:

Baker, Mona (1992) In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge.

García Yebra, Valentín (1982) Teoría y práctica de la traducción. Madrid: Gredos (2 volums).

Muñoz Martín, Ricardo (1995) Lingüística per a la traducció. Trad. de M. Rosa Bayà i Jordina Coromina. Vic: Eumo.

Vázquez-Ayora, Gerardo (1977) Introducción a la traductología. Curso básico de traducción. Washington, D.C.: Georgetown University Press.