Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25275 - Primer Idioma (anglès): Competència i Ús 1


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25275 - Primer Idioma (anglès): Competència i Ús 1
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Grup 2: Anglès
Seminari: Grup 101: Anglès
Grup 102: Anglès
Grup 103: Anglès
Grup 104: Anglès
Grup 105: Anglès
Grup 201: Anglès
Grup 202: Anglès
Grup 203: Anglès
Grup 204: Anglès
Professorat:
Laura Pons Tortosa, Maria Kuzmicheva
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura és obligatòria i bitrimestral. L'objectiu general és millorar l'ús instrumental de la llengua anglesa, tant escrita com oral.

Competències associades

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

Resultats de l'aprenentatge

RA1. Demostra la comprensió d'una varietat de construccions i discursos lingüístics.

RA2. Fa servir les estructures i estratègies lingüístiques pertinents per a la producció oral i escrita de manera eficaç per a la comunicació acadèmica o professional.

RA5. Identifica i usa trets característics de diferents variants (norma, registre, dialecte, sociolecte).

RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos orals i escrits.

RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.

RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

Prerequisits

Es necessari tenir un nivell d'anglès intermedi per tal de poder seguir bé el curs. Es recomana que en cas de tenir un nivell inferior l'estudiant treballi de forma autònoma abans i durant el curs per assolir el nivell exigit al final de l'assignatura.

Continguts

 • Ús de l'estructura lingüística del primer idioma i de la seva interrelació amb diferents aspectes del significat, tant al nivell de l'oració com al nivell del discurs, per a la millora de les habilitats comunicatives i assolir un nivell intermedi-alt.
 • Competència escrita i oral: comprensió, producció i interacció.
 • Vocabulari, col·locacions lingüístiques i expressions idiomàtiques.
 • Ús adequat de diferents registres de formalitat tant a nivell oral com escrit.

Metodologia docent

La metodologia docent es basa en:

Activitats dirigides: realització d'exercicis (individualment i en grups reduïts), pràctica oral a l'aula (individual i en parelles), discussions col·lectives.

Activitats autònomes: estudi personal, realització d'exercicis, producció de textos, participació a l'entorn virtual.

Activitats d'avaluació: proves de producció i comprensió, proves parcials i finals d'aptitud general (exàmens).

La participació a classe és un requisit per poder seguir l'assignatura de manera adequada.

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/ No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Participació activa als seminaris i altres activitats

10%

No recuperable

-

-

Activitats d’avaluació continuada

50%

No recuperable

-

-

Examen parcial (primer trimestre)

15%

No recuperable

-

-

Examen final (segon trimestre)

 

25%

 

Recuperable

 

70%

 

Examen durant el període de recuperació al juliol.

 

 

IMPORTANT:

 • Cal haver-se presentat a l’examen final per poder-se presentar a l’examen de recuperació.
 • Cal aprovar l'examen final o el de recuperació per superar l'assignatura.
 • Si no s'aprova l'examen en el període ordinari d'avaluació, es guardaran per a la recuperació les puntuacions obtingudes en les altres activitats d’avaluació. Les activitats d’avaluació no realitzades o no lliurades durant el curs reben la puntuació de 0.
 • El plagi total i parcial de qualsevol de les activitats es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l'activitat plagiada. En cas de reincidència es podrà suspendre l'assignatura i/o obrir expedient disciplinari.

Bibliografia i recursos d'informació

*El manual serà anunciat a classe.

 

Llibres de referència recomanats:

Foley, M. & Diane H. (2012). My GrammarLab: Intermediate B1/B2. Pearson.

Hewings, M. (2017) Advanced Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, M. & O'dell, F. (2008). Academic vocabulary in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice; self-study and classroom use. Ernst Klett Sprachen.

McCarthy, M. & O'Dell, F. (2012). English Vocabulary in Use: Advanced (with answers and CD). Third Edition. Cambridge University Press.

Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press, 2005.

Vince, M. (2003). Advanced Language Practice (English Grammar and Vocabulary). Oxford: MacMillan.

McCarthy, M., & O'Dell, F. (2012). English Vocabulary in Use Upper-intermediate with Answers and CD-ROM. Cambridge University Press.
Hewings, M. (2005). Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English; with answers. Ernst Klett Sprachen.

 

Diccionaris:

Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Cambridge University Press.

Collins Cobuild English Dictionary. Harper Collins Publishers.

Collins English-Spanish/Spanish-English Dictionary. Grijalbo.

Longman Language Activator. Longman.

Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford University Press.

 

Diccionaris online:

Cambridge Dictionaries on line https://dictionary.cambridge.org/

Longman Dictionary of Contemporay English https://www.ldoceonline.com  

Merrian-Webster dictionaries on line https://www.merriam-webster.com

Oxford Collocations Dictionary for Students of English http://www.freecollocation.com/

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25275 - Primer Idioma (anglès): Competència i Ús 1


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25275 - Primer Idioma (anglès): Competència i Ús 1
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Grup 2: Anglès
Seminari: Grup 101: Anglès
Grup 102: Anglès
Grup 103: Anglès
Grup 104: Anglès
Grup 105: Anglès
Grup 201: Anglès
Grup 202: Anglès
Grup 203: Anglès
Grup 204: Anglès
Professorat:
Laura Pons Tortosa, Maria Kuzmicheva
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura és obligatòria i bitrimestral. L'objectiu general és millorar l'ús instrumental de la llengua anglesa, tant escrita com oral.

Competències associades

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

Resultats de l'aprenentatge

RA1. Demostra la comprensió d'una varietat de construccions i discursos lingüístics.

RA2. Fa servir les estructures i estratègies lingüístiques pertinents per a la producció oral i escrita de manera eficaç per a la comunicació acadèmica o professional.

RA5. Identifica i usa trets característics de diferents variants (norma, registre, dialecte, sociolecte).

RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos orals i escrits.

RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.

RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

Prerequisits

Es necessari tenir un nivell d'anglès intermedi per tal de poder seguir bé el curs. Es recomana que en cas de tenir un nivell inferior l'estudiant treballi de forma autònoma abans i durant el curs per assolir el nivell exigit al final de l'assignatura.

Continguts

 • Ús de l'estructura lingüística del primer idioma i de la seva interrelació amb diferents aspectes del significat, tant al nivell de l'oració com al nivell del discurs, per a la millora de les habilitats comunicatives i assolir un nivell intermedi-alt.
 • Competència escrita i oral: comprensió, producció i interacció.
 • Vocabulari, col·locacions lingüístiques i expressions idiomàtiques.
 • Ús adequat de diferents registres de formalitat tant a nivell oral com escrit.

Metodologia docent

La metodologia docent es basa en:

Activitats dirigides: realització d'exercicis (individualment i en grups reduïts), pràctica oral a l'aula (individual i en parelles), discussions col·lectives.

Activitats autònomes: estudi personal, realització d'exercicis, producció de textos, participació a l'entorn virtual.

Activitats d'avaluació: proves de producció i comprensió, proves parcials i finals d'aptitud general (exàmens).

La participació a classe és un requisit per poder seguir l'assignatura de manera adequada.

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/ No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Participació activa als seminaris i altres activitats

10%

No recuperable

-

-

Activitats d’avaluació continuada

50%

No recuperable

-

-

Examen parcial (primer trimestre)

15%

No recuperable

-

-

Examen final (segon trimestre)

 

25%

 

Recuperable

 

70%

 

Examen durant el període de recuperació al juliol.

 

 

IMPORTANT:

 • Cal haver-se presentat a l’examen final per poder-se presentar a l’examen de recuperació.
 • Cal aprovar l'examen final o el de recuperació per superar l'assignatura.
 • Si no s'aprova l'examen en el període ordinari d'avaluació, es guardaran per a la recuperació les puntuacions obtingudes en les altres activitats d’avaluació. Les activitats d’avaluació no realitzades o no lliurades durant el curs reben la puntuació de 0.
 • El plagi total i parcial de qualsevol de les activitats es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l'activitat plagiada. En cas de reincidència es podrà suspendre l'assignatura i/o obrir expedient disciplinari.

Bibliografia i recursos d'informació

*El manual serà anunciat a classe.

 

Llibres de referència recomanats:

Foley, M. & Diane H. (2012). My GrammarLab: Intermediate B1/B2. Pearson.

Hewings, M. (2017) Advanced Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, M. & O'dell, F. (2008). Academic vocabulary in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice; self-study and classroom use. Ernst Klett Sprachen.

McCarthy, M. & O'Dell, F. (2012). English Vocabulary in Use: Advanced (with answers and CD). Third Edition. Cambridge University Press.

Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press, 2005.

Vince, M. (2003). Advanced Language Practice (English Grammar and Vocabulary). Oxford: MacMillan.

McCarthy, M., & O'Dell, F. (2012). English Vocabulary in Use Upper-intermediate with Answers and CD-ROM. Cambridge University Press.
Hewings, M. (2005). Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English; with answers. Ernst Klett Sprachen.

 

Diccionaris:

Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Cambridge University Press.

Collins Cobuild English Dictionary. Harper Collins Publishers.

Collins English-Spanish/Spanish-English Dictionary. Grijalbo.

Longman Language Activator. Longman.

Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford University Press.

 

Diccionaris online:

Cambridge Dictionaries on line https://dictionary.cambridge.org/

Longman Dictionary of Contemporay English https://www.ldoceonline.com  

Merrian-Webster dictionaries on line https://www.merriam-webster.com

Oxford Collocations Dictionary for Students of English http://www.freecollocation.com/

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25275 - Primer Idioma (anglès): Competència i Ús 1


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25275 - Primer Idioma (anglès): Competència i Ús 1
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Anglès
Grup 2: Anglès
Seminari: Grup 101: Anglès
Grup 102: Anglès
Grup 103: Anglès
Grup 104: Anglès
Grup 105: Anglès
Grup 201: Anglès
Grup 202: Anglès
Grup 203: Anglès
Grup 204: Anglès
Professorat:
Laura Pons Tortosa, Maria Kuzmicheva
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura és obligatòria i bitrimestral. L'objectiu general és millorar l'ús instrumental de la llengua anglesa, tant escrita com oral.

Competències associades

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

Resultats de l'aprenentatge

RA1. Demostra la comprensió d'una varietat de construccions i discursos lingüístics.

RA2. Fa servir les estructures i estratègies lingüístiques pertinents per a la producció oral i escrita de manera eficaç per a la comunicació acadèmica o professional.

RA5. Identifica i usa trets característics de diferents variants (norma, registre, dialecte, sociolecte).

RA7. Extreu informació cultural, històrica i social de discursos de tipologia diversa i utilitza aquest tipus d'informació en la producció de discursos orals i escrits.

RA8. Selecciona i avalua fonts d'informació i integra la informació obtinguda d'aquestes fonts en els seus projectes i productes.

RA9. Demostra capacitat de treball individual i en equip.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

Prerequisits

Es necessari tenir un nivell d'anglès intermedi per tal de poder seguir bé el curs. Es recomana que en cas de tenir un nivell inferior l'estudiant treballi de forma autònoma abans i durant el curs per assolir el nivell exigit al final de l'assignatura.

Continguts

 • Ús de l'estructura lingüística del primer idioma i de la seva interrelació amb diferents aspectes del significat, tant al nivell de l'oració com al nivell del discurs, per a la millora de les habilitats comunicatives i assolir un nivell intermedi-alt.
 • Competència escrita i oral: comprensió, producció i interacció.
 • Vocabulari, col·locacions lingüístiques i expressions idiomàtiques.
 • Ús adequat de diferents registres de formalitat tant a nivell oral com escrit.

Metodologia docent

La metodologia docent es basa en:

Activitats dirigides: realització d'exercicis (individualment i en grups reduïts), pràctica oral a l'aula (individual i en parelles), discussions col·lectives.

Activitats autònomes: estudi personal, realització d'exercicis, producció de textos, participació a l'entorn virtual.

Activitats d'avaluació: proves de producció i comprensió, proves parcials i finals d'aptitud general (exàmens).

La participació a classe és un requisit per poder seguir l'assignatura de manera adequada.

Avaluació

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/ No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Participació activa als seminaris i altres activitats

10%

No recuperable

-

-

Activitats d’avaluació continuada

50%

No recuperable

-

-

Examen parcial (primer trimestre)

15%

No recuperable

-

-

Examen final (segon trimestre)

 

25%

 

Recuperable

 

70%

 

Examen durant el període de recuperació al juliol.

 

 

IMPORTANT:

 • Cal haver-se presentat a l’examen final per poder-se presentar a l’examen de recuperació.
 • Cal aprovar l'examen final o el de recuperació per superar l'assignatura.
 • Si no s'aprova l'examen en el període ordinari d'avaluació, es guardaran per a la recuperació les puntuacions obtingudes en les altres activitats d’avaluació. Les activitats d’avaluació no realitzades o no lliurades durant el curs reben la puntuació de 0.
 • El plagi total i parcial de qualsevol de les activitats es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l'activitat plagiada. En cas de reincidència es podrà suspendre l'assignatura i/o obrir expedient disciplinari.

Bibliografia i recursos d'informació

*El manual serà anunciat a classe.

 

Llibres de referència recomanats:

Foley, M. & Diane H. (2012). My GrammarLab: Intermediate B1/B2. Pearson.

Hewings, M. (2017) Advanced Grammar in Use (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, M. & O'dell, F. (2008). Academic vocabulary in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice; self-study and classroom use. Ernst Klett Sprachen.

McCarthy, M. & O'Dell, F. (2012). English Vocabulary in Use: Advanced (with answers and CD). Third Edition. Cambridge University Press.

Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press, 2005.

Vince, M. (2003). Advanced Language Practice (English Grammar and Vocabulary). Oxford: MacMillan.

McCarthy, M., & O'Dell, F. (2012). English Vocabulary in Use Upper-intermediate with Answers and CD-ROM. Cambridge University Press.
Hewings, M. (2005). Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English; with answers. Ernst Klett Sprachen.

 

Diccionaris:

Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Cambridge University Press.

Collins Cobuild English Dictionary. Harper Collins Publishers.

Collins English-Spanish/Spanish-English Dictionary. Grijalbo.

Longman Language Activator. Longman.

Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford University Press.

 

Diccionaris online:

Cambridge Dictionaries on line https://dictionary.cambridge.org/

Longman Dictionary of Contemporay English https://www.ldoceonline.com  

Merrian-Webster dictionaries on line https://www.merriam-webster.com

Oxford Collocations Dictionary for Students of English http://www.freecollocation.com/